Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли          Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :  

  Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:9. Поземлен имот № 032110 (нула три две едно едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Десислаго”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 0.217 дка. (двеста и седемнадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 032111 – нива на Никола Динчев Радин; имот № 032109 – нива на насл. на Борис Ташов Данчов; имот № 032108 – нива на насл. на Симеон Ташов Данчов; имот № 032107– нива на насл. на Александър Петров Данчов; имот № 032106 – нива на насл. на Стойне Митев Благов.10. Поземлен имот № 032113 (нула три две едно едно три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Десислаго”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 0.217 дка. (двеста и седемнадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 032114 – нива на насл.на Младен Йорданов Кържалийски; имот № 032112 – нива на насл. на Никола Петров Данчов; имот № 032111 – нива на Никола Динчев Радин; имот № 032105 – из.нива – малом. на Община Симитли. 11. Поземлен имот № 032141 (нула три две едно четири едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Десислаго”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 0.283 дка. (двеста осемдесет и три квадратни метра), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 032139 – нива на насл.на Александър Петров Данчов; имот № 032143 – нива на насл. на Стойне Цветанов Кържелийски; имот № 032142 – нива на насл. на Борис Илиев Биров; имот № 032107– нива на насл. на Александър Петров Данчов; имот № 032140 – нива на Крум Якимов Данчов.  ІІ. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:40. Поземлен имот № 373017 (три седем три нула едно седем), с начин на трайно ползване „Из.нива-малом.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Дрънкалица”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.183 дка. (един декар сто осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000523 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 373016 – из.нива-малом. на Община Симитли; имот № 373008 – пр.ел.енергия на „НЕК” ЕАД; имот № 373018 – из.нива-малом. на Община Симитли.
III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:       

    А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 35лв.             

IV.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ