Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед 647/28.09.2016

Заповед 647/28.09.2016

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

гр. Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/7-21-38 факс 0748/ 7-22-31, www.simitli.bg  

З А П О В Е Д

№ 647/28.09.2016 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл. 5, ал.1, т.1, чл. 46, т.1, чл. 49, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № 268/10.08.2016г.  на ОбС – гр. Симитли и утвърден график от Кмета на Община Симитли 

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Симитли, по дървесни видове и количества, начални цени без ДДС, както следва: 

Обект № 4

Отд. 273“а“, 273“ц“, 273“ю“

Място на извършване на дейността: с.Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград  

Категории дървесина, сортименти

Количество

м3

Ед. цена,

лв./м3

Стойност, лв.

1

2

3

4

5

Общо

802

26 198,80

ИГЛОЛИСТНИ

-

-

ЕДРА

56,25

СРЕДНА

26,71

ДРЕБНА

23,00

ДЪРВА

5,00

ШИРОКОЛИСТНИ

802

26 198,80

ЕДРА

Бк

трп

203

22

54,60

44,00

11 083,80

968,00

СРЕДНА

бк

54

28,00

1 512,00

ДРЕБНА

бк

трп

2

2

20,00

20,00

40,00

40,00

ДЪРВА

Бк

трп

491

28

25,00

10,00

12 275,00

280,00

Обща стойност на обекта без ДДС:  26 198,80 лв.

II. Гаранцията за участие в търга е в размер на 1 310 лв. /хиляда триста и десет лева / без ДДС и се представя единствено под формата на парична сума внесена по банкова сметка на Община Симитли в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Благоевград, офис Симитли, IBAN: BG 95 IORT 80493300543400, BIC: IORTBGSF. 

III. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Кандидатът спечелил търга е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, учредена в полза на община Симитли или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Симитли в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Благоевград, офис Симитли, IBAN: BG 95 IORT 80493300543400, BIC: IORTBGSF. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

IV. Заплащането на цената на дървесината ще се извършва авансово, по банков път по сметка на община Симитли, съгласно условията на проекто договора.  

V. Срокът за изпълнение на дейностите за обекта е 10 месеца от датата на подписване на договора.

VI. Офертите на кандидатите следва да бъдат валидни най-малко 60 /шестдесет/ дни от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертата се посочва в Ценовото предложение.

VII. Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена.

VIII. Кандидатите могат да подават оферти само за целия обект на търга. Оферти за закупуване на само на отделни видове дървесина и/или определени количества дървесина не се допускат.

IX. Право да участват в търга имат кандидати, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите, съгласно изискванията на чл. 241 от Закона за горите и притежаващи техническите възможности, подробно формулирани в документацията за участие в търга. За изпълнението на дейностите могат да бъдат наемани подизпълнители, като подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

X. Огледа на обектите ще се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30 часа, до деня предхождащ търга, задължително в присъствието на представител на Община Симитли.

XI. Цената на документацията за участие в търга е 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС, платима в касата на Община Симитли или по банков път, по сметка на Община Симитли, както следва: ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Благоевград, офис Симитли, IBAN: BG 34 IORT 80498400568400, BIC: IORTBGSF с код за вид плащане: 447000. Документацията се получава от деловодството на община Симитли, на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, срещу документа за извършено плащане, до 16.00 часа на деня предхождащ търга.

XII. Офертите на кандидатите за участие в търга се подават в деловодството на Община Симитли на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” 27 - партер, в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на деня предхождащ търга. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В непрозрачния плик се поставят документите изискващи се от възложителя, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, наименованието на кандидата и номера на обекта.

XIII. Търгът ще се проведе от 12.00 часа на 20.10.2016г. в заседателната зала на Община Симитли, на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” 27.  

XIV. При непровеждане на търга на основната дата, повторен търг ще се проведе на 27.10.2016г. на същото място и в същия час.

Лице за контакти: Павлинка Кирилова Иванова, тел. 0887069966.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация за участие в публичен търг с тайнно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. Същата да се публикува в интернет страница на Община Симитли и да се постави на мястото за поставяне на обявление в сградата на община Симитли, най - малко 10 дни, преди крайния срок за подаване на оферти.

……………………….

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли