Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.СИМИТЛИП Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От

ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ МИШЕВ

ВрИД Кмет на Община Симитли

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :  

  Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:9. Поземлен имот № 088012 (нула осем осем нула едно две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ушите”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 7.000 дка. (седем декара), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 088014 – нива на Община Симитли; имот № 000047 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; Имот № 088011 – нива на Община Симитли; имот № 000047 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.ІІ. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква А.Землище на с.Долно Осеново, както следва:30. Поземлен имот № 068097 (нула шест осем нула девет седем), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Зимницата”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.822 дка. (един декар осемстотин двадесет и два квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068098 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 068055 – нива на Община Симитли; имот № 000139 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 068099 – др.селскост.тер. на Община Симитли.  31. Поземлен имот № 069038 (нула шест девет нула три осем), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.518 дка. (два декара и петстотин и осемнадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 069037 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 069039 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000139 – полски път на Община Симитли-ПП.32. Поземлен имот № 068098 (нула шест осем нула девет осем), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Зимницата”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.350 дка. (един декар и триста и петдесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068097 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 068055 – нива на Община Симитли; имот № 068056 – нива на Али Исуфов Беличанов; имот № 068059 – нива на Занко Деичов Чобанов; имот № 068099 – др.селскост.тер. на Община Симитли.  33. Поземлен имот № 069037 (нула шест девет нула три седем), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.534 дка. (два декара и петстотин тридесет и четири квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 069038 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 069039 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 069029 – нива на Сергей Росенов Сегменов; имот № 000139 – полски път на Община Симитли-ПП.
III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 190 лв.       

  IV.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 360 лева.

 

С уважение,Юлиан Мишев

  ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ            

  Съгласно Заповед No 1047/12.11.2015г.