Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Юлиан Мишев - ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:8. Поземлен имот № 088013 (нула осем осем нула едно три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ушите”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 088014 – нива на Община Симитли.ІІ. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Г.Землище на град Симитли, както следва:15. Петно от 6 (шест) квадратни метра, находящо се УПИ VI с планоснимачен номер 113 (сто и тринадесети), кв 21 (двадесет и първи) по плана на гр. Симитли, съгласно скица одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Временен търговски обект”, при граници и съседи на имота: съгласно приложена скица.16. Поземлен имот № 007012 (нула нула седем нула едно две), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета) находящ се в местността “Цалинката”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 53.444 дка. (петдесет и три декара четиристотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 007005 – изоставена нива на насл. на Васил Стоинев Белански; имот № 029014 – нива на Борис Динев Кацарски; имот № 029001 – изоставена нива на община Симитли; имот № 029008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 029009 – изоставена нива на община Симитли; имот № 029012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000038 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 006026 – пасище, мера на община Симитли; имот № 006019 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000612 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 007007 – изоставена нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев; имот № 007011 – изоставена нива на насл. на Мите Стоименов Бойчев; имот № 007010 – изоставена нива на насл. на Георги Иванов Николов; имот № 007003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 007004 – изоставена нива на община Симитли. 17. Поземлен имот № 026001 (нула две шест нула нула едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старите къщи”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 4.946 дка. (четири декара деветстотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 027010 – нива на община Симитли; имот № 026003 – нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски; имот № 026002 – нива на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП.18. Поземлен имот № 027009 (нула две седем нула нула девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 8.973 дка. (осем декара деветстотин седемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000631 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 027010 – нива на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 027008 – нива на община Симитли.19. Поземлен имот № 027010 (нула две седем нула едно нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 17.438 дка. (седемнадесет декара четиристотин тридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 027009 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000631 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 378029 – нива на община Симитли; имот № 378031 – нива на насл. на Петър Стотиров Деничин; имот № 026001 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП. 20. Поземлен имот № 030006 (нула три нула нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 8.490 дка. (осем декара четиристотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 030013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 030007 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030005 – нива на община Симитли; имот № 030004 – нива на насл. на Йордана Стоянова Драгова.21. Поземлен имот № 135002 (едно три пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дебелия рид”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 11.878 дка. (единадесет декара осемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 135003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 135004 – изоставена нива на Спас Пенчев Георгиев; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000048 – полски път на община Симитли-ПП. 22. Поземлен имот № 135005 (едно три пет нула нула пет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дебелия рид”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 14.541 дка. (четиринадесет декара петстотин четиридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 135004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли; землищна граница; имот № 000992 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП. 23. Поземлен имот № 163014 (едно шест три нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Ридо”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 16.631 дка. (шестнадесет декара шестстотин тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот №  286030 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 163008 – нива на община Симитли; имот № 163009 – изоставена нива на насл. на Васил Стоинев Белански; имот № 163010 – изоставена нива на община Симитли; имот № 163013 – изоставена нива на насл. на Санде Георгиев Докузов; имот № 286027 – изоставена нива на Борис Динев Кацарски; имот № 286028 – изоставена нива на насл. на Дине Ташев Кацарски; имот № 286029 – изоставена нива на насл. на Илинка Николова Попова. 24. Поземлен имот № 214006 (две едно четири нула нула шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Летницата”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 13.472 дка. (тринадесет декара четиристотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 214014 – изоставена нива на община Симитли; имот № 214013 – нива на насл. на Мите Стоименов Бойчев; имот № 000036 – пасище, мера на община Симитли; имот № 214011 – изоставена нива на община Симитли; имот № 214010 – изоставена нива на община Симитли; имот №  214009 – изоставена нива на община Симитли; имот №  214008 – изоставена нива на община Симитли; имот №  214007 – изоставена нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев; имот № 000033 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 214005 – нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев. 25. Поземлен имот № 214008 (две едно четири нула нула осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Летницата”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 10.355 дка. (десет декара триста петдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030001 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000036 – пасище, мера на община Симитли; имот № 214012 – изоставена нива на насл. на Йосив Божинов Арнаудски; имот № 214009 – изоставена нива на община Симитли; имот № 214006 – изоставена нива на община Симитли; имот № 214007 – изоставена нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев; имот № 000033 – полски път на община Симитли-ПП. 26. Поземлен имот № 428002 (четири две осем нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Гюединица”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 9.843 дка. (девет декара осемстотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 428001 – гора в зем.земи на Община Симитли; землищна граница; имот № 000023 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 428003 – пасище, мера на Община Симитли. 27. Поземлен имот № 163008 (едно шест три нула нула осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Дебелия рид”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.040 дка. (четири декара и четиридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 163009 – изоставена нива на насл.на Васил Стойнев Белански; имот № 163014 – нива на Община Симитли; имот № 000023 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 163007 – нива на насл. на Дине Ташев Кацарски. 28. Поземлен имот № 029012 (нула две девет нула едно две ), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Ридо”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 23.139 дка. (двадесет и три декара сто тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000038 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006026 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000023 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000047 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 029010 – изоставена нива на насл. на Георги Иванов Николов; имот № 029009 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 007012 – изоставена нива на Община Симитли. 29. Поземлен имот № 029009 (нула две девет нула нула девет ), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Ридо”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.172 дка. (четири декара сто седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 029008 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 007012 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 029012 – изоставена нива на Община Симитли.30. Поземлен имот № 030005 (нула три нула нула нула пет ), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.271 дка. (два декара двеста седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 030004 – нива на насл. на Йордана Стоянова Драгова; имот № 000023 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 030006 – нива на Община Симитли.31. Поземлен имот № 433001 (четири три три нула нула едно ), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Дебелия рид”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 19.847 дка. (деветнадесет декара осемстотин четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000992 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000048 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 433002 – ливада на Община Симитли; имот № 433013 – нива на Аврам Сандев Докузов.32. Поземлен имот № 450033 (четири пет нула нула три три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Козарнико”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 5.893 дка. (пет декара осемстотин деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450017 – изоставена нива на насл.на Стоймир Божинов Арнаудски; имот № 450034 – изоставена нива на насл. на Ангел Стефанов Докузов; имот № 450035 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 450036 – изоставена нива на насл. на Димо Лазаров Айков; имот № 450037 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 450038 – изоставена нива на насл. на Мария Николова Тошева; имот № 450039 – нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев; имот № 450032 – изоставена нива на насл. на Иван Спасов Айков.33. Поземлен имот № 450035 (четири пет нула нула три пет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Козарнико”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 6.745 дка. (шест декара седемстотин четиридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000814 – дере, овраг, яма на Община Симитли; имот № 450034 – изоставена нива на насл. на Ангел Стефанов Докузов; имот № 450033 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 450036 – изоставена нива на насл. на Димо Лазаров Айков; имот № 450033 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 450037 – изоставена нива на Община Симитли. 34. Поземлен имот № 450037 (четири пет нула нула три седем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Козарнико”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.415 дка. (четири декара четиритотин и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450033 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 450035 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000814 – дере, овраг, яма на Община Симитли; имот № 450038 – изоставена нива на Община Симитли. 35. Поземлен имот № 450040 (четири пет нула нула четири нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Козарнико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 3.472 дка. (три декара четиристотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450043 – нива на община Симитли; имот № 000029 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 450030 – изоставена нива на насл. на Иван Спасов Айков; имот № 450039 – нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев. 36. Поземлен имот № 450043 (четири пет нула нула четири три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девата), находящ се в местността “Козарнико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 8.684 дка. (осем декара шестстотин осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450047 – нива на община Симитли; имот № 450042 – изоставена нива на насл. на Георги Ананиев Янев; имот № 450040 – изоставена нива на община Симитли; имот № 450044 – изоставена нива на община Симитли.37. Поземлен имот № 450044 (четири пет нула нула четири четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Козарнико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 5.219 дка. (пет декара двеста и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450039 – нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев; имот № 450038 – изоставена нива на насл. на Мария Николова Тошева; имот № 450046 – изоставена нива на насл. на Георги Спасов Айков; имот № 450043 – нива на община Симитли.38. Поземлен имот № 450047 (четири пет нула нула четири седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Козарнико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 7.482 дка. (седем декара четиристотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450046 – изоставена нива на насл. на Георги Спасов Айков; имот № 450048 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000029 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 450043 – нива на община Симитли.39. Поземлен имот № 450048 (четири пет нула нула четири осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Козарнико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 4.701 дка. (четири декара седемстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450049 – изоставена нива на насл. на Иван Спасов Айков; имот № 450047 – нива на община Симитли; имот № 000029 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 006025 – пасище, мера на община Симитли.

III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 3260лв.           

 IV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

 

 

С уважение,

Юлиан Мишев

  ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ        

      Съгласно Заповед No 1047/12.11.2015г.