Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес 12.08.16г. Общинска администрация  гр. Симитли публично обяви съобщение на Директора на Басейнова дирекция

„Западнобеломорски район” гр. Благоевград относно   Заявление от Кмета на Община Симитли за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез ново водовземно съоражение. 

 1. Целта на заявеното използване на водите:Други цели-за поливане на зелени площи  и измиване на улици и алеи в обществен парк, разположен в ПИ № 000866, в земл. на гр. Симитли.

2.Водното тяло в което се предвижда използване на водите: „Порови води в кватернер- Симитли”- BG4G000000Q003.

3.Съоръжението, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води ще се осъществява от тръбен кладенец- „ТК-1, който се предвижда да бъде изграден в ПИ №000866, в землището на гр. Симитли, община Симитли. Водовземното съоръжение  ще бъде  със  следната конструкция: дълбочина  до 24.00 м; от 0 м до 24 м –експлоатационно-филтрова  колона от  PVC тръби с  Ø 140/4 мм; от 0 до 4 м-  PVC тръби с  Ø 140/4 мм,  плътни; от 4 до 20 м-филтърна част  с  PVC тръби с  Ø 140/4; предвижда  се кладенецът  да бъде оборудван с потопяема  помпа с дебит 2.00 л/с при общ напор  над помпения блок- 48 м, спусната на дълбочина    от 20 до 24 м. Предвижда се в интервала от 4 м до 20 м около тръбите да се изпълни гравийна засипка, а в интервала от 0 до 4 м- циментация.

4.Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, ЕКАТТЕ 66460

5. Проектните параметри на използването, включително:

а/ количество на водите:дневно- други цели-до 25,1 м3/дн- годишно – други цели- до 9 145, 44 м3/г- средноденонощно-0,29 л/сек.

б/проектно допустимо понижение на водното ниво-9, 29м В рамките на 14 –дневен срок от датата на обявяване в Общинска администрация- гр. Симитли и Басейнова дирекция Западнобеломорски район  ще се приемат  възражения, мнения и  становища.

 

ВР. ИД  КМЕТ:................................ /Юлиан Мишев/