Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730,

гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

От Юлиан Александров Мишев – ВрИД Кмет на Община Симитли ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли


Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква И.”Поземлени имоти в землището  с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:1. Поземлен имот № 000395 (нула нула нула три девет пет), с начин на трайно ползване „Друга селищна територия”, находящ се в местността „Цървилото”, землището на с. Брестово, целият имот с площ от 0.500 дка. (петстотин квадратни метра), с ЕКАТТЕ 06522, ведно с построената в имота: Сграда за търговия, 1 (един) етаж, ПМ със застроена площ от 91.00 кв.м. (деветдесет и един квадратни метра), построена през 1954г. (хиляда деветстотин петдесет и четвърта година), при граници на имота: Имот № 000394 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000309 – местен път на Община Симитли-Т.   
ІI.. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 2 634лв.
ІІІ.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.


С уважение,

Юлиан Мишев

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ              

 Съгласно Заповед No 1047/12.11.2015г.