Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:28. Поземлен имот № 081021 (нула осем едно нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Света неделя”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.088 дка. (един декар и осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 081017 – нива на Алдин Танков Улянов; имот № 000281 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000202 – полски път на Община Симитли-ПП; Имот № 081019 – нива на насл. на Рамазан Ахмедов Паланков.  29.Поземлен имот № 074131 (нула седем четири едно три едно), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Трапа”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.682 дка. (два декара шестстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753., при граници на имота: Имот № 074130 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 074071 – нива на насл. на Звездан Яворов Змяров; землищна граница; имот № 074111 – изостав.тр.нас. на община Симитли.
II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:7. Поземлен имот № 048013 (нула четири осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.130 дка. (пет декара сто и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048010 – ливада на насл. на Христо Георгиев Петлички; имот № 048034 – пасище, мера на насл. на Максим Василев Митков; имот № 048011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048012 – ливада на Петър Георгиев Цветин; имот № 000286 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000220 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 048014 – ливада на община Симитли; имот № 048015 – ливада на насл. на Йордан Атанасов Коцев; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048016 – др. сел. ст. тер. на община Симитли-параграф 4; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Е.Землище на с.Крупник, община Симитли, се добавя:2.Поземлен имот № 046002 (нула четири шест нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 1.062 дка. (един декар и шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000238 – вътрешна река на Държавата - МОСВ; имот № 046003 – ливада на Община Симитли; имот № 046005-пуст.необр.земя на Община Симитли-ПП; имот № 046001 – ливада на Община Симитли. 
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с.Тросково, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000280 (нула нула нула две осем нула), с начин на трайно ползване „Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „мах.Гининци”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 3.015 дка. (три декара и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота: Имот № 000279 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000261 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000281- овощна градина на Стоил Христов Гиненски; имот № 000278 – жил.територия на мах. Гининци. 
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 250 лв.           VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.                                                                                                                                                                                                                                                          С уважение,                     КМЕТ: …………...................                                                                         /Апостол Апостолов/