Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли


Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. Създава се нов раздел IX „А”. ДАРЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, както следва:   1.Община Симитли дарява на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес гр.София, пл. „Света Неделя" № 5, Булстат 000695317, представлявано от д-р Петър Стефанов Москов - Министър на здравеопазването, Филиал за спешна медицинса помощ - Симитли, находящ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда частна общинска собственост, състоящ се от следните помещения:1.1. Склад №3 с площ от 2,21 кв.м. /два квадратни метра и двадесет и еден квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – помещение №1 – WC, баня – персонал, север - помещение №2 - WC, умивалня – пациенти, и юг- фоайе №4; 1.2. Фоайе №4 с площ от 36,49 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра и четиридесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Спешен кабинет № 5, запад – коридор на източната част на първи етаж, баня – персонал, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и Склад №3, и юг- Противошокова зала №10, Стая за спешно лечение №9, Склад №8, Стая за дежурен персонал № 7 и Видванг №6;1.3.Спешен кабинет № 5 с площ от 17,10 кв.м. /седемнадесет квадратни метра и десет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – фоайе №4, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- манипулационна №11;1.4. Видванг №6 с площ от 12,75 кв.м. /дванадесет квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Стая за дежурен персонал № 7, запад – офис №4, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.5. Стая за дежурен персонал № 7 с площ от 14,69 кв.м. /четиринадесет квадратни метра и шестдесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Склад №8, запад – Видванг №6, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.6. Склад №8 с площ от 9,18 кв.м. /девет квадратни метра и осемнадесет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- стая за спешно лечение №9, запад – Стая за дежурен персонал № 7, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.7. Стая за спешно лечение №9 с площ от 13,26   кв.м./тринадесет квадратни метра и двадесет и шест квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Противошокова зала №10, запад – Склад №8, север - Фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.8. Противошокова зала №10 с площ от 13,26 кв.м. /тринадесет квадратни метра и двадесет и шест квадратни сантиметра/, при съседи: Манипулационна №11, запад – Стая за спешно лечение №9, север - Фоайе №4, и юг- Спешен кабинет № 5;1.9. Манипулационна №11 с площ от 13,79 кв.м./тринадесет квадратни метра и седемдесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – Противошокова зала №10, баня – персонал, север - Спешен кабинет № 5, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.10. Помещение №1 – WC, баня – персонал с площ от 5,23 кв.м. /пет квадратни метра и двадесет и три квадратни сантиметра/ при съседи: изток- Помещение №2 - WC, умивалня – пациенти, запад – стълбищна клетка, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- фоайе №4 и 1.11. Помещение №2 - WC, умивалня – пациенти с площ от 6,95 кв.м. /шест квадратни метра и деветдесет и пет квадратни сантиметра/ при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – помещение №1 – WC, баня – персонал, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- Склад №3, с  обща площ от 144,91 кв.м. /сто четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра/, разположени на част от първи етаж от двуетажна масивна сграда , преустроен за ФСМП и офиси/кабинети/, построена в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли.

 

 

С уважение,                     КМЕТ: …………...................

                                                    /Апостол Апостолов/