Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Юлиан Александров Мишев – Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

   Господин Христов,

    Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:

I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, се създава нова   буква О.”Поземлени имоти в землището  с.Черниче, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, както следва:1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн. №168 (сто шестдесет и осми), находящ се в кв.6 (шести) по регулационния и кадастралния план на с.Черниче, одобрен със Заповед № 6593/1954г., и допълване на кадастралния план със Заповед №602/2007 г. и Заповед № 103/2016г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 81013, целият имот с площ от 5036.00 кв.м. (пет хиляди тридесет и шест квадратни метра), ведно с построените в имота: Сграда „Училище”, 2 (два) етажа, МС със застроена площ от 165 кв.м. (сто шестдесет и пет квадратни метра), построена през 1951 г. (хиляда деветстотин петдесет и първа година); Сграда „Пристройка към училището”,  2 (два) етажа, МС със застроена площ от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), построена през 1992г. (хиляда деветстотин деветдесет и втора година), при граници на имота: Североизток – улица; югоизток – имот с пл.сн.№157; югозапад – улица; северозапад - имот с пл.сн. № 167.  
II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:6. Поземлен имот № 086030 (нула осем шест нула три нула), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.947 дка. (един декар деветстотин четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 086031 – пасище, мера на община Симитли; имот № 086002 – нива на община Симитли; имот № 086033 – др.селскост.тер.на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП. 7. Поземлен имот № 086033 (нула осем шест нула три три), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.000 дка. (един  декар), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 086034 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 086030 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 086002 – нива на община Симитли.8. Поземлен имот № 041034 (нула, четири, едно, нула, три, четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.776 дка. (седемстотин седемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 041043 – нива на Евгени Антонов Шупльов; имот № 000195 – местен път на Община Симитли -Т; имот № 000194 – полски път на Община Симитли – ПП. 10. Поземлен имот № 041039 (нула, четири, едно, нула, три, девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.253 дка. (три декара и двеста петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000092 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 041043 – нива на Евгени Антонов Шупльов; имот № 041042 – нива на Бисер Сергеев Мунгьов. 11. Поземлен имот № 087122 (нула осем седем едно две две), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Яслица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.736 дка. (един декар и седемстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 087118 – др. селскост.тер. на Община Симитли.12. Поземлен имот № 087119 (нула осем седем едно едно девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Яслица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.116 дка. (един декар и сто и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 087118 – др. селскост.тер. на Община Симитли. 13. Поземлен имот № 074135 (нула седем четири едно три пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.028 дка. (три декара и двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 074134 – нива на Община Симитли; имот № 074051– нива на Община Симитли; имот № 000181 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.14. Поземлен имот № 074132 (нула седем четири едно три две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Присойната”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.250 дка. (четири декара и двеста и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 074133 – нива на Община Симитли; имот № 074126 – нива на Община Симитли; имот № 000181 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.15. Поземлен имот № 068093 (нула шест осем нула девет три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Селището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068094 – нива на Община Симитли; имот № 068030 –нива на Община Симитли. 16. Поземлен имот № 063160 (нула шест три едно шест нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.006 дка. (три декара и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063161 – нива на Община Симитли; имот № 000347 – дере на Община Симитли - ПП; имот № 063030 – нива на Ахмед Муртазов Белюнски.17. Поземлен имот № 037099 (нула три седем нула девет девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чуката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.134 дка. (четири декара сто тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 037100 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000144 – полски път на Община Симитли - ПП; Имот № 037098 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000429 – дървопроизв. пл. на „ИАГ – ДГС – гр.Симитли” ДП.18. Поземлен имот № 086029 (нула осем шест нула две девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.049 дка. (три декара и четиридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 086031 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП.19. Поземлен имот № 074138 (нула седем четири едно три осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 074137 – нива на Община Симитли; имот № 074136 – нива на Община Симитли.20. Поземлен имот № 069030 (нула шест девет нула три нула), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 10.736 дка. (десет декара седемстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 069029 – нива на Сергей Росенов Сегменов; имот № 000135 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000139 – полски път на община Симитли-ПП.21. Поземлен имот № 063162 (нула шест три едно шест две), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.331 дка. (два декара и триста тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063163 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 063154 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев; имот № 063024 – нива на Община Симитли; имот № 000224 – полски път на Община Симитли-ПП.22. Поземлен имот № 068057 (нула шест осем нула пет седем), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Зимницата”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.624 дка. (три декара шестстотин двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068056 – нива на Али Исуфов Беличанов; имот № 068055 – нива на община Симитли; имот № 000139 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 068058 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000138 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 068059 – нива на Занко Деичов Чобанов.
III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с.Полето, община Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 035016 (нула три пет нула едно шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стражите”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 5.565 дка. (пет декара и петстотин шестдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 035009 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 035015 – нива на Община Симитли; имот № 035019 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 035038 – нива на Община Симитли. 2. Поземлен имот № 041005 (нула четири едно нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Керемидницата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 9.731 дка. (девет декара и седемстотин тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000047 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 041006 – нива на насл. на Ангел Димитров Батурски; имот № 000507 – гор.стоп. тер. на „ИАГ – ДГС – гр.Симитли” ДП; имот № 000046 – дере на Община Симитли-ПП; имот № 041004 – нива на насл. на Костадин Величков Чивиев. 3. Поземлен имот № 041008 (нула четири едно нула нула осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Керемидницата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 7.005 дка. (седем декара и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203., при граници на имота: Имот № 041007 – нива на насл. на Благо Спасов Костов; имот № 000047 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 041009 – нива на насл. на Златко Спасов Батурски; имот № 104001 – широколистна гора на насл. на Стана Михайлова Баатурска. 4. Поземлен имот № 041010 (нула четири едно нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Керемидницата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 6.100 дка. (шест декара и сто кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 041009 – нива на насл. на Златко Спасов Батурски; имот № 000047 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 000044 – дере на Община Симитли - ПП; имот № 041011 – нива на насл. на Ангел Благов Батурски; имот № 000038 – гор.стоп.тер. на „ИАГ – ДГС – гр.Симитли” ДП.
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли се добавя:2. Поземлен имот № 156010 (едно пет шест нула едно нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старо село”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.600 дка. (шестстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници на имота: Имот № 156009 – пасище, мера на насл. на Лазер Кръстев Гоцев; имот №156008 – нива на насл. на Лазер Кръстев Гоцев; имот № 000189 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 156012 – нива на Община Симитли.3.Поземлен имот № 087006 (нула осем седем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стари къщи”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 15.293 дка. (петнадесет декара двеста деветдесет и три  кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 087007 – изоставена нива на насл. на Янчо Манов Костов; имот № 087008 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 087009 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 087014 – изоставена нива на Община  Симитли; имот № 000103 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 087002 – изоставена нива на насл. на Миладин Иванов Духарски; имот № 087003 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 087004 – унищ.нива-пром. на насл. на Янчо Манов Костов; имот № 087005 – изоставена нива на Община Симитли. 4. Поземлен имот № 089007 (нула осем девет нула нула седем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стари къщи”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.639  дка. (четири декара шестстотин тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 089008 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 089013 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000099 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 089004 – изоставена нива на насл. на Янчо Манов Костов; имот № 089005 – изоставена нива на насл. на Томан Алексов Духарски. 5. Поземлен имот № 089013 (нула осем девет нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стари къщи”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 3.568  дка. (три декара петстотин шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници на имота: Имот № 089008 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 089012 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 000099 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 089007 – изоставена нива на Община Симитли. 6. Поземлен имот № 030007 (нула три нула нула нула седем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 12.490 дка. (дванадесет декара четиристотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 030008 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 030009 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 030022 – нива на Община Симитли; имот № 030024 – нива на Борислав Янчов Манов; имот № 030025 – нива на насл. на Янчо Манов Костов;  имот № 000023 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 030006 – нива на Община Симитли; имот № 030013 – изоставена нива на Община Симитли. 7. Поземлен имот № 030013 (нула три нула нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 13.707 дка. (тринадесет декара седемстотин и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници на имота: Имот № 030014 – изоставена нива на насл. на Йордана Стоянова Драгова; имот № 000036 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 030006 – нива на Община Симитли; имот № 030007 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 030008 – изоставена нива на Община Симитли;  имот № 030012 – изоставена нива на насл. на Мария Николова Тошева; имот № 030015 – изоставена нива на насл. на Стоян Атанасов Драгов. 8. Поземлен имот № 041001 (нула четири едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Агови лозя”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 16.187 дка. (шестнадесет декара сто осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000229 – дере, овраг, яма на Община Симитли; имот № 380019 – нива на Община Симитли; имот № 380017 – нива на Община Симитли; имот № 380018 – нива на насл. на Борис Янев Агов; имот № 000135 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 041004 – нива на Община Симитли;  имот № 041005 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 041003 – нива на насл. на Стоян Милчов Арнаутски; имот № 041002 – нива на насл. на Костадин Стоянов Милчов. 9. Поземлен имот № 380017 (три осем нула нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Вардището”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.779 дка. (седем декара седемстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при гранци на имота: Имот № 041001 – нива на Община Симитли; имот № 380019 – нива на Община Симитли; имот № 380020 – нива на Община Симитли; имот № 380021 – нива на Община Симитли; имот № 380015 – нива на насл. на Стоймир Божинов Арнаудски; имот № 380016 – нива на Община Симитли; имот № 042009 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 380018 – нива на насл. на Борис Янев Агов. 10. Поземлен имот № 042019 (нула четири две нула едно девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Равнището”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 23.672 дка. (двадесет и три декара шестстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници на имота: Имот № 000328 – дере, овраг, яма на Община Симитли; имот № 042020 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Драганчев; имот № 042023 – изоставена нива на Васил Георгиев Таулов; имот № 042024 – изоставена нива на Илия Митрев Драгов; имот № 000049 – полски път на Община  Симитли-ПП; имот № 042025 – нива на Стойне Янев Драганчев; имот № 042026 – нива на насл. на Владимир Спасов Драганчев; имот № 042032 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 042018 – изоставена нива на насл.на Костадин Петров Агов; имот № 042015 – изоставена нива на насл. на Никола Ангелов Драганчев; имот № 042014 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Драганчев. 11. Поземлен имот № 111009 (едно едно едно нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Оцетарска чука”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 6.364 дка. (шест декара триста шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 111004 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 114005 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 114006 – овощна градина на Община Симитли; Имот № 111014 – нива на насл. на Манчо Янев Агов; имот № 111010 – нива на Община Симитли; имот № 111007 – нива на насл. на Тодор Стоянов Оцетарски; имот № 111008 – нива на Община Симитли.
V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Е.Землище на с.Крупник, община Симитли, се добавя:1.Поземлен имот № 067002 (нула шест седем нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дрене”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 1.537 дка. (един декар петстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 067001 – нива на насл. на Илия Петров Костов; имот № 000351 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС – гр.Симитли” ДП; имот № 067003 – нива на насл. на Иван Петров Герински; имот № 067004 – лозе на Община Симитли – Параграф 4. 
VI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква К.Землище на с.Железница, община Симитли, както следва:2. Поземлен имот № 000710 (нула нула нула седем едно нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 8.456 дка. (осем декара четиристотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000711 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000693 – изоставена нива на насл. на Стоян Стойчев Поповски; имот № 003078 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000807 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Узунов; имот № 000806 – изоставена нива на насл. на Никола Авгелов Узунов. 3. Поземлен имот № 000711 (нула нула нула седем едно едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 3.856 дка. (три декара осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000714 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000710 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000806 – изоставена нива на насл. на Никола Ангелов Узунов; имот № 000805 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Узунов; имот № 000712 – изоставена нива на насл. на Никола Ангелов Узунов.4.Поземлен имот № 000691 (нула нула нула шест девет едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 12.012 дка. (дванадесет декара и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000690 – пасище, мера на насл. на Атанас и Екатерина Поповски; имот № 003078 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000692 – изоставена нива на Виктор Стефанов Поповски и др.5. Поземлен имот № 000695 (нула нула нула шест девет пет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.423 дка. (два декара четиристотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000692 – изоставена нива на Виктор Стефанов Поповски и др.; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000697 – изоставена нива на община Симитли.6. Поземлен имот № 000698 (нула нула нула шест девет осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.095 дка. (един декар и деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000697 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000699 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000700 – изоставена нива на община Симитли.7. Поземлен имот № 000699 (нула нула нула шест девет девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.753 дка. (два декара седемстотин петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000698 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000693 – изоставена нива на насл. на Стоян Стойчев Поповски; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001135 – пасище с храсти на насл. на Йордан Георгиев Поповски; имот № 000702 – изоставена нива на насл. на Йордан Георгиев Поповски; имот № 000700 – изоставена нива на община Симитли.8. Поземлен имот № 000700 (нула нула нула седем нула нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Станково кладенче”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.763 дка. (два декара седемстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000697 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000698 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000699 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000702 – изоставена нива на насл. на Йордан Георгиев Поповски; имот № 000703 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП. 9. Поземлен имот № 000705 (нула нула нула седем нула пет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Читако”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.633 дка. (шестстотин тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000704 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000707 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.10. Поземлен имот № 000706 (нула нула нула седем нула шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Читако”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.899 дка. (един декар осемстотин деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000703 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001140 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000707 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000704 – изоставена нива на община Симитли.11.Поземлен имот № 000697 (нула нула нула шест девет седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.183 дка. (два декара сто осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000696 – изоставена нива на община Симитли; имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000695 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000698 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000700 – изоставена нива на община Симитли. 2. 12.Поземлен имот № 000704 (нула нула нула седем нула четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Читако”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.337 дка. (един декар триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000703 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000706 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000705 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.13. Поземлен имот № 000707 (нула нула нула седем нула седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 3.337 дка. (три декара триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000706 – изоставена нива на община Симитли; имот № 001140 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000705 – изоставена нива на община Симитли.
VII. В раздел IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА § 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се допълва:1.Поземлен имот № 001358 (нула нула едно три пет осем), с начин на трайно ползване “Използв.ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Църквата”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 2.975 дка. (два декара деветстотин седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0432/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 001233, целият имот с площ от 4.034 дка. (четири декара и тридесет и четири кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2356/18.02.2016 г.2.Поземлен имот № 000148 (нула нула нула едно четири осем), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Орището - чешмата”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 5.679 дка. (пет декара шестстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0498/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000065, целият имот с площ от 29.675 дка. (двадесет и девет декара шестстотин седемдесет и пет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2295/20.01.2016 г.
3.Поземлен имот № 000149 (нула нула нула едно четири девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Орището - чешмата”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 1.214 дка. (един декар двеста и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота подробно описани в скица-проект № № ФО0499/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000065, целият имот с площ от 29.675 дка. (двадесет и девет декара шестстотин седемдесет и пет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2295/20.01.2016 г.4.Поземлен имот № 138005 (едно три осем нула нула пет), с проектен начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Ташево лозе”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.429 дка. (два декара четиристотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект № КО0779/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 138001, целият имот с площ от 9.814 дка. (девет декара осемстотин и четиринадесет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2332/04.02.2016 г.5.Поземлен имот № 138006 (едно три осем нула нула шест), с проектен начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Плевната”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.831 дка. (два декара осемстотин тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект № КО0780/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 138001, целият имот с площ от 9.814 дка. (девет декара осемстотин и четиринадесет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2332/04.02.2016 г.6.Поземлен имот № 134095 (едно три четири нула девет пет), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Ширината”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.034 дка. (два декара тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО3271/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 134057, целият имот с площ от 17.093 дка. (седемнадесет декара деветдесет и три кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2296/20.01.2016 г.7.Поземлен имот № 134097 (едно три четири нула девет седем), с проектен начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Стружка река”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.924 дка. (един декар деветстотин двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО3270/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 134057, целият имот с площ от 17.093 дка. (седемнадесет декара деветдесет и три кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2296/20.01.2016 г.8.Поземлен имот № 000286 (нула нула нула две осем шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Котарницата”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 8.051 дка. (осем декара петдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 062038, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0278/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000126, целият имот с площ от 48.910 дка. (четиридесет и осем декара деветстотин и десет кв.м.),, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2303/25.01.2016 г. и от ПИ № 000127, целият имот с площ от 23.293 дка. (двадесет и три декара двеста деветдесет и три кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2294/20.01.2016 г. 9.Поземлен имот № 063156 (нула шест три едно пет шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 9.000 дка. (девет декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО1149/01.12.2015 г.,  който имот е образуван от ПИ № 063082, целият имот с площ от 22.810 дка. (двадесет и два декара и осемстотин и десет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2338/18.02.2016 г.10.Поземлен имот № 025052 (нула две пет нула пет две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Юрто”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.508 дка. (два декара петстотин и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО1037/01.12.2015 г., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2347/18.02.2016 г.11.Поземлен имот № 018054 (нула едно осем нула пет четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Дома”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 5.500 дка. (пет декара и петстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0491/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 018042, целият имот с площ от 195.456 дка. (сто деветдесет и пет декара четиристотин петдесет и шест кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2291/20.01.2016 г. 12.Поземлен имот № 018055 (нула едно осем нула пет пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Дома”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 5.500 дка. (пет декара и петстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0469/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 018042, целият имот с площ от 195.456 дка. (сто деветдесет и пет декара четиристотин петдесет и шест кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2291/20.01.2016 г. 
13.Поземлен имот № 018058 (нула едно осем нула пет осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Дома”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 3.200 дка. (три декара и двеста кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0490/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 018049, целият имот с площ от 21.568 дка. (двадесет и един декара петстотин шестдесет и осем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2292/20.01.2016 г. 14.Поземлен имот № 000287 (нула нула нула две осем седем), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (девета), находящ се в местността “Кутарето”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.372 дка. (два декара триста седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0299/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000030, целият имот с площ от 110.947 дка. (сто и десет декара деветстотин четиридесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2299/20.01.2016 г.15.Поземлен имот № 000288 (нула нула нула две осем осем), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (девета), находящ се в местността “Чечорица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.529 дка. (петстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0300/07.03.2016г.,  който имот е образуван от ПИ № 000030, целият имот с площ от 110.947 дка. (сто и десет декара деветстотин четиридесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2299/20.01.2016 г.16.Поземлен имот № 000291 (нула нула нула две девет едно), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (девета), находящ се в местността “Команичево”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 3.670 дка. (три декара шестстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0281/09.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000030, целият имот с площ от 110.947 дка. (сто и десет декара деветстотин четиридесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2299/20.01.2016 г.17.Поземлен имот № 000289 (нула нула нула две осем девет), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (девета), находящ се в местността “Гочевото”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.371 дка. (триста седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0301/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000030, целият имот с площ от 110.947 дка. (сто и десет декара деветстотин четиридесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2299/20.01.2016 г.18.Поземлен имот № 003021 (нула нула три нула две едно), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Трълище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.950 дка. (два декара деветстотин и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0297/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 003004, целият имот с площ от 118.752 дка. (сто и осемнадесет декара седемстотин петдесет и два кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2300/20.01.2016 г.19. Поземлен имот № 137032 (едно три седем нула три две), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лагове”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.778 дка. (един декар и седемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО3088/07.03.2016 г., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2331/04.02.2016 г.20.Поземлен имот № 137035 (едно три седем нула три пет), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лагове”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.442 дка. (три декара четиристотин четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО3087/07.03.2016 г., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 649/01.09.2011г.
VIII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           А.1. Отдаване под наем на имоти  - 2950 лв.           Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 145 000 лв.
IX. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 2640 лева.

 

                                                                    С уважение,                     ВрИД КМЕТ: …………...................                                                                       Съгласно Заповед  № 1047/12.11.2015г.                                                                       /Юлиан Мишев/