Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Отот Юлиан Александров Мишев – Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към  буква А.”Поземлени имоти в землището  град Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване” се добавя:1. Административна сграда “Бекярско общежитие”, 4 (четири) етажа, МС със ЗП от 353,92 кв.м. (триста петдесет и три кв.м. и деветдесет и два кв.см.) и РЗП от 1415.70 кв.м. (хиляда четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет кв.см.), построена през 1971 г., с пристроените в източната й част сграда “Магазин”, 1 (един) етаж, МС със ЗП от 170 кв.м. (сто и седемдесет кв. м.), построена през 1971 г. и сграда “Трафопост”, 1 (един) етаж, МС със ЗП от 26 кв.м. (двадесет и шест кв.м.), построена през 1971 г., търпим строеж съгласно удостоверение № 16/05.06.2012 г. по § 16, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, които сгради са изградени в имот с пл.сн. № 154 (сто петдесет и четири), целият с площ от 7446,47 кв.м. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест кв.м. и четиридесет и седем кв.см.), кв. 9 (девет) по регулационния план на гр. Симитли, кв. “Ораново”, одобрен със Заповед № 255/1964 г. и кадастрален план, одобрен със Заповед № 779/2001 г., с ЕКАТТЕ 66460, ведно със съответното право на строеж върху имота, при граници и съседи: Север – улица; Изток – улица; Юг – улица; Запад – улица.II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:2. Поземлен имот № 044074 (нула четири четири нула седем четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 11.121 дка. (единадесет декара сто двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044073 – нива на община Симитли; имот № 044023 – нива на насл. на Павле Иванов Лазаров; имот № 044024 – нива на насл. на Анани Иванов Лазаров; имот № 044025 – нива на община Симитли; имот № 044026 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000219 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 044027 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 044021 – ливада на Юсеин Алиов Мехмедов; имот № 044017 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000209 – полски път на община Симитли-ПП.3. Поземлен имот № 034122 (нула три четири едно две две), с начин на трайно ползване “Нива”, целият имот с площ от 16.322 дка. (шестнадесет декара триста двадесет и два кв.м.), категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Кюсева м-ла”, землището на с. Долно Осеново, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000135 – дървопроизв.пл. на  ДАГ-ДГС Симитли; имот № 034121 – нива на Бойко Наков Донев; имот № 034120 – нива на Найден Солунов Александров; имот № 034119– нива на Благо Солунов Александров; имот № 034118 – нива на община Симитли; имот № 034117 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 034123 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 034124 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 034127 – пасище, мера на община Симитли.4.Поземлен имот № 083038 (нула осем три нула три осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Селището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.441 дка. (четиристотин четиридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083037 – нива на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 083039 – нива на насл. на Ибраим Османов Крушов; имот № 000290 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП. 5. Поземлен имот № 068095 (нула шест осем нула девет пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Фараглево”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.330 дка. (три декара триста и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068096 – нива на Община Симитли; имот № 068032 – нива на Община Симитли; имот № 068031 – нива на Антон Александров Караабов и др.
III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Й.Землище на с.Мечкул, община Симитли се добавя:15. Поземлен имот № 000654 (нула нула нула шест пет четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 3.856 дка. (три декара осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000641 – нива на насл. на Георги Христов Теов; имот № 000657 – нива на община Симитли; имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000250 – нива на насл. на Никола Димитров Теов; имот № 000225 – нива на община Симитли.16. Поземлен имот № 000657 (нула нула нула шест пет седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 6.138 дка. (шест декара сто тридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000654 – нива на община Симитли; имот № 000790 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000669 – нива на Държавен поземлен фонд; имот № 000658 – нива на община Симитли. 17. Поземлен имот № 000658 (нула нула нула шест пет осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 8.544 дка. (осем декара петстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000659 – нива на община Симитли; имот № 000664 – нива на община Симитли; имот № 000657 – нива на община Симитли.IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква К.Землище на с.Железница, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000182 (нула нула нула едно осем две), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Табутски рид”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.252 дка. (два декара двеста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000184 – жил. територия на мах. Хаджийци; имот № 000180 – нива на насл. на Стефан Стоименов Хаджийски; имот № 000181 – нива на община Симитли; имот № 000391 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 003034 – нива на Кирил Георгиев Хаджийски; имот № 003035 – нива на Иван Стоилов Хаджийски; имот № 003036 – нива на Ганчо Георгиев Хаджийски.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:       

   А. 1. Отдаване под наем на имоти  645 лв.

Б. 1.Сумата от продажба на имоти общинска собственост се завишава със сума от  217 000 лева.


VI. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 840 лева.           

 

                                                                                                                                                                                                                                              С уважение,                     ВрИД КМЕТ: …………...................                                                                       Съгласно Заповед  № 1047/12.11.2015г.                                                                       /Юлиан Мишев/