Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане на проекта на бюджета в община Симитли за 2016г.

П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане на проекта на бюджета в община Симитли за 2016г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231
П Р О Т О К О Л
от обществено обсъждане
Днес 20.01.2016г. от 14:00 часа в залата на Общинска администрация – Симитли се проведе обществено обсъждане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета, Отчет на капиталовите разходи,
Отчет на средствата по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз и на проекта за бюджет на Община Симитли за 2016г. със следните присъстващи:
1.Юлиан Мишев – Зам. кмет на община Симитли
2.Виолета Мирчева – Д-р Д-я “ФСОУЧР”
3.Виолета Айкова – Секретар на община Симитли
4.Евгения Георгиева – Зам. кмет на община Симитли
5.Мария Георгиева – Главен счетоводител
6.Ваня Узунова – Специалист “Образование”
7.Татяна Скендерска – Н-к отдел „Екология, озеленяване и чистота” при ОбА – Симитли
8. Владимир Христов – общински съветник
9.Гергана Гиздова – Председател на КФБИПСПКУОбСКИКД
10.Кметове на населени места и кметски наместници
11.Директорки на училища и детски заведения - градини
12.Представители на читалище “Св. Климент Охридски” гр.Симитли
Г-н Апостол Апостолов отсъства по уважителни причини.
Граждани от община Симитли не присъстваха на общественото обсъждане.
Общественото обсъждане бе открито от г-жа Виолета Айкова - Секретар на община Симитли, която приветства присъстващите.Обсъждането премина при спазване на следния дневен ред:
1.Обсъждане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета.
2.Отчет на капиталовите разходи.
3.Отчет на средствата по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз.
4.Отчет за състоянието на общинския дълг.
5.Обсъждане на проекта на бюджета в община Симитли за 2016г., и капиталови разходи за 2016г.
Г-жа Виолета Мирчева – директор дирекция “ФСОУЧР” към ОбА – Симитли взе отношение по Отчета на касовото изпълнение на бюджета, който е изпълнен на 100%.Същото се отнася и за Отчета за капиталовите разходи и Отчета на средствата по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз.Всички получени приходи и трансфери са изразходвани на 100%.
По 5-та точка от дневния ред, г-жа Мирчева представи рамка на проекта за бюджет за 2016 год. на Община Симитли – за делегираните от държавата дейности и за местни дейности, както и капиталови разходи.Тя разясни, че проектът за бюджет на община Симитли за 2016г. е разработен съгласно разпоредбите на държавния бюджет на Република България за 2016г., и Постановлението за неговото изпълнение, за разделение на дейностите финансирани от общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата.Определени са и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2016г. и указания на Министерството на финансите – дирекция “Финанси на общините” за основните принципни насоки при съставянето на бюджета на общините за 2016г.Също така запозна присъстващите с общия размер на приходите с държавен характер и приходите с местен характер.
По отношение на разходите г-жа Мирчева разясни, че при съставянето на проекта за бюджет на Общината за 2016г. в разходната част размерът на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2016г. са определени  с натурални и стойностни показатели за съответните дейности.
Г-н  Владимир Христов – Председател ОбС – Симитли, в хода на обсъжданията изрази мнение, че планираните средства за капитално строителство за 2016г. са разпределени добре и са насочени към благоустрояване и ремонт на улици в населените места на Общината.
Присъстващите кметове на населените места, също взеха отношение и подкрепиха изказването на г-н Христов и се изказаха във връзка с Поименния списък за разпределение на средствата за изграждане и ремонт на общинските пътища.
Кметовете, изразиха мнение да се направи предложение до Министерство на финансите  за отпускане на по-голям размер целеви средства за ремонт на общинските пътища, за благоустрояване на населените места и целеви средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи.През 2016 год., да се предвидят средства за подмяна на компютрите в общината.
Заседанието беше закрито от г-жа Виолета Айкова – Секретар на  община Симитли, която благодари на всички за взетото участие.
ПРОТОКОЛЧИК: ......................................
/Виолета Гиздова/