Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Архив на норм. документи Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2016г.

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2016г.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост   е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли  за периода  от 2015г. до 2020 година включително.
Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.
Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.
Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Симитли.
Основният ангажимент на Община Симитли  е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Симитли  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена.Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси и др.
Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА
А.Поземлени имоти в землището на гр.Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ Административна сграда “Бекярско общежитие”, 4 (четири) етажа, МС със ЗП от 353,92 кв.м. (триста петдесет и три кв.м. и деветдесет и два кв.см.) и РЗП от 1415.70 кв.м. (хиляда четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет кв.см.), построена през 1971 г., с пристроените в източната й част сграда “Магазин”, 1 (един) етаж, МС със ЗП от 170 кв.м. (сто и седемдесет кв. м.), построена през 1971 г. и сграда “Трафопост”, 1 (един) етаж, МС със ЗП от 26 кв.м. (двадесет и шест кв.м.), построена през 1971 г., търпим строеж съгласно удостоверение № 16/05.06.2012 г. по § 16, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, които сгради са изградени в имот с пл.сн. № 154 (сто петдесет и четири), целият с площ от 7446,47 кв.м. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест кв.м. и четиридесет и седем кв.см.), кв. 9 (девет) по регулационния план на гр. Симитли, кв. “Ораново”, одобрен със Заповед № 255/1964 г. и кадастрален план, одобрен със Заповед № 779/2001 г., с ЕКАТТЕ 66460, ведно със съответното право на строеж върху имота, при граници и съседи: Север – улица; Изток – улица; Юг – улица; Запад – улица.

2. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Неурегулиран поземлен имот с пл.сн. №168 (сто шестдесет и осми), находящ се в кв.6 (шести) по регулационния и кадастралния план на с.Черниче, одобрен със Заповед № 6593/1954г., и допълване на кадастралния план със Заповед №602/2007 г. и Заповед № 103/2016г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 81013, целият имот с площ от 5036.00 кв.м. (пет хиляди тридесет и шест квадратни метра), ведно с построените в имота: Сграда „Училище”, 2 (два) етажа, МС със застроена площ от 165 кв.м. (сто шестдесет и пет квадратни метра), построена през 1951 г. (хиляда деветстотин петдесет и първа година); Сграда „Пристройка към училището”,  2 (два) етажа, МС със застроена площ от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), построена през 1992г. (хиляда деветстотин деветдесет и втора година), при граници на имота: Североизток – улица; югоизток – имот с пл.сн.№157; югозапад – улица; северозапад - имот с пл.сн. № 167.  –

3. /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Урегулиран поземлен имот ХLІХ (четиридесет и девети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 222,70 кв.м. (двеста двадесет и два кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХLVІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ L, пл. сн. № 1437, кв.7.

 

Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1.Поземлен имот № 000697 (нула нула нула шест девет седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.183 дка. (два декара сто осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000696 – изоставена нива на община Симитли; имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000695 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000698 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000700 – изоставена нива на община Симитли.
2.Поземлен имот № 000707 (нула нула нула седем нула седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 3.337 дка. (три декара триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000706 – изоставена нива на община Симитли; имот № 001140 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000705 – изоставена нива на община Симитли.
3.Поземлен имот № 000704 (нула нула нула седем нула четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Читако”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.337 дка. (един декар триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000703 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000706 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000705 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 008001 (нула нула осем нула нула едно), с начин на трайно ползване “Храсти”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Ормана”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 1.670 дка. (един декар шестстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 008005 – нива на насл. на Стоян Илиев Безин; имот № 000216 – път І клас на Държавата-Т; имот № 000127 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Георги Стоименов Димитров; имот № 008003 – нива на Севда Лазарова Кюпова и др.; имот № 008002 – нива на насл. на Димитър Ангелов Петрунов; имон № 008003 – нива на Севда Лазарова Кюпова и др.; имот № 008004 – нива на Георги Стоименов Димитров.
Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение № 269 по Протокол № 20 от 10.08.2016г./ Поземлен имот № 000395 (нула нула нула три девет пет), с начин на трайно ползване „Друга селищна територия”, находящ се в местността „Цървилото”, землището на с. Брестово, целият имот с площ от 0.500 дка. (петстотин квадратни метра), с ЕКАТТЕ 06522, ведно с построената в имота: Сграда за търговия, 1 (един) етаж, ПМ със застроена площ от 91.00 кв.м. (деветдесет и един квадратни метра), построена през 1954г. (хиляда деветстотин петдесет и четвърта година), при граници на имота: Имот № 000394 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000309 – местен път на Община Симитли-Т.

 
Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

О.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

    1./Допълнена с Решение № 223 по Протокол № 17 от 22.06.2016г./ Урегулиран поземлен имот I (първи) с пл.сн. №168 (сто шестдесет и осми), находящ се в кв.6 (шести) по регулационния и кадастралния план на с.Черниче, одобрен със Заповед № 6593/1954г., допълване на кадастралния план със Заповед №602/2007 г. и Заповед № 103/2016г. и изменение на регулационния план със Заповед №387/16.05.2016г. на Кмета на Община Симитли с ЕКАТТЕ 81013, целият имот с площ от 5036.00 кв.м. (пет хиляди тридесет и шест квадратни метра), отреден за „Смесено предназначение”,  ведно с построените в имота: Сграда „Училище”, 2 (два) етажа, МС със застроена площ от 165 кв.м. (сто шестдесет и пет квадратни метра), построена през 1951 г. (хиляда деветстотин петдесет и първа година); Сграда „Пристройка към училището”,  2 (два) етажа, МС със застроена площ от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), построена през 1992г. (хиляда деветстотин деветдесет и втора година), при граници на имота: Североизток – улица; югоизток – имот с пл.сн.№157; югозапад – улица; северозапад – УПИ II с пл.сн. № 167.

ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.
ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:
При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.
V.ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:
А. Землище с. Долно Осеново:
1.Поземлен имот № 025031 (нула две пет нула три едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Мечкой”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.299 дка. (четири декара двеста деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 025030 – нива на община Симитли; имот № 000086 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
6. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 086030 (нула осем шест нула три нула), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.947 дка. (един декар деветстотин четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 086031 – пасище, мера на община Симитли; имот № 086002 – нива на община Симитли; имот № 086033 – др.селскост.тер.на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП. 
7. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 086033 (нула осем шест нула три три), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.000 дка. (един  декар), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 086034 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 086030 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 086002 – нива на община Симитли.
8. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./ Поземлен имот № 041034 (нула, четири, едно, нула, три, четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.776 дка. (седемстотин седемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 041043 – нива на Евгени Антонов Шупльов; имот № 000195 – местен път на Община Симитли -Т; имот № 000194 – полски път на Община Симитли – ПП. 
9. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 041039 (нула, четири, едно, нула, три, девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.253 дка. (три декара и двеста петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000092 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 041043 – нива на Евгени Антонов Шупльов; имот № 041042 – нива на Бисер Сергеев Мунгьов. 10. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 087122 (нула осем седем едно две две), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Яслица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.736 дка. (един декар и седемстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 087118 – др. селскост.тер. на Община Симитли.
11. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 087119 (нула осем седем едно едно девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Яслица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.116 дка. (един декар и сто и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 087118 – др. селскост.тер. на Община Симитли. 
12. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 074135 (нула седем четири едно три пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.028 дка. (три декара и двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 074134 – нива на Община Симитли; имот № 074051– нива на Община Симитли; имот № 000181 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.
13. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 074132 (нула седем четири едно три две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Присойната”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.250 дка. (четири декара и двеста и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 074133 – нива на Община Симитли; имот № 074126 – нива на Община Симитли; имот № 000181 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.
14. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 068093 (нула шест осем нула девет три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Селището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068094 – нива на Община Симитли; имот № 068030 –нива на Община Симитли. 15. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 063160 (нула шест три едно шест нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.006 дка. (три декара и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063161 – нива на Община Симитли; имот № 000347 – дере на Община Симитли - ПП; имот № 063030 – нива на Ахмед Муртазов Белюнски.
16. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 037099 (нула три седем нула девет девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чуката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.134 дка. (четири декара сто тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 037100 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000144 – полски път на Община Симитли - ПП; Имот № 037098 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000429 – дървопроизв. пл. на „ИАГ – ДГС – гр.Симитли” ДП.
17. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 086029 (нула осем шест нула две девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.049 дка. (три декара и четиридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 086031 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП.
18. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 074138 (нула седем четири едно три осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 074137 – нива на Община Симитли; имот № 074136 – нива на Община Симитли.
19. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 069030 (нула шест девет нула три нула), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 10.736 дка. (десет декара седемстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 069029 – нива на Сергей Росенов Сегменов; имот № 000135 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000139 – полски път на община Симитли-ПП.
20. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 063162 (нула шест три едно шест две), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.331 дка. (два декара и триста тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063163 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 063154 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев; имот № 063024 – нива на Община Симитли; имот № 000224 – полски път на Община Симитли-ПП.
21. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 068057 (нула шест осем нула пет седем), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Зимницата”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.624 дка. (три декара шестстотин двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068056 – нива на Али Исуфов Беличанов; имот № 068055 – нива на община Симитли; имот № 000139 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 068058 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000138 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 068059 – нива на Занко Деичов Чобанов.

22.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 070059 (нула седем нула нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Друмо”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.384 дка. (три декара триста осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070056 – нива на Община Симитли; имот № 070055 – нива на Арсо Звезданов Чобанов; имот № 000177 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 070062 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 070060 – нива на Община Симитли; имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП

.23.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 079103 (нула седем девет едно нула три), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Единако”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 8.580 дка. (осем декара петстотин и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 079104 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000279 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 079100 – нива на Сулейман Алиов Пиянски; имот № 079004 – нива на насл. на Кайтаз Асанов Кайтазов; имот № 000279 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.

24.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 074013 (нула седем четири нула едно три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 5.612 дка. (пет декара и шестстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Имот № 074014 – нива на Васил Янев Цветанов; имот № 074012 – нива на Община Симитли; имот № 074015 – нива на Община Симитли.

25.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 037097 (нула три седем нула девет седем), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Чуката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.955 дка. (един декар деветстотин петдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 037096 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000150 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 037073 – нива на насл. на Кайтаз Асанов Кайтазов. 

26.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 039034 (нула три девет нула три четири), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Гърчова махала”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.677 дка. (един декар шестстотин седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000092 – дървопроизв.пл.на „ИАГ– ДГС –гр.Симитли” ДП; имот № 039033 – пасище с храсти на Община Симитли.

27.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 070096 (нула седем нула нула девет шест), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Токаците”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070095 – пасище, мера на община Симитли.

28.  /Допълнена с Решение № 200 по Протокол № 14 от 13.05.2016г./ Поземлен имот № 081021 (нула осем едно нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Света неделя”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.088 дка. (един декар и осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 081017 – нива на Алдин Танков Улянов; имот № 000281 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000202 – полски път на Община Симитли-ПП; Имот № 081019 – нива на насл. на Рамазан Ахмедов Паланков.  

29. /Допълнена с Решение № 200 по Протокол № 14 от 13.05.2016г./ Поземлен имот № 074131 (нула седем четири едно три едно), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Трапа”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.682 дка. (два декара шестстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753., при граници на имота: Имот № 074130 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 074071 – нива на насл. на Звездан Яворов Змяров; землищна граница; имот № 074111 – изостав.тр.нас. на община Симитли.

30. /Допълнена с Решение № 217 по Протокол № 16 от 08.06.2016г./  Поземлен имот № 081021 (нула осем едно нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Света неделя”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.088 дка. (един декар и осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 081017 – нива на Алдин Танков Улянов; имот № 000281 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000202 – полски път на Община Симитли-ПП; Имот № 081019 – нива на насл. на Рамазан Ахмедов Паланков.  

31. /Допълнена с Решение № 217 по Протокол № 16 от 08.06.2016г./ Поземлен имот № 074131 (нула седем четири едно три едно), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Трапа”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.682 дка. (два декара шестстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753., при граници на имота: Имот № 074130 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 074071 – нива на насл. на Звездан Яворов Змяров; землищна граница; имот № 074111 – изостав.тр.нас. на община Симитли.

32./Допълнена с Решение № 223 по Протокол № 17 от 22.06.2016г./ Поземлен имот № 043004 (нула четири три нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изостав.тр.насаждения”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.026 дка. (два декара и двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 043003 – нива на насл.на Стоил Васев Гошев и др.; имот № 000369 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000209 – полски път на Община Симитли-ПП.

 

Б.Землище с. Градево:

1. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 097012 (нула девет седем нула едно две), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.306 дка. (един декар триста и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097004 – изоставена нива на насл. на Фильо Иванов Калпачки; имот № 097013 – пасище, мера на община Симитли.

2./Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 087053 (нула, осем, седем, нула, пет, три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Сръндачка - ушите”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 4.984 дка. (четири декара деветстотин осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 087073 – пасище, мера на Захари Карамфилов Змияров; имот № 087054 – нива на Красимир Карамфилов Змияров; имот № 000047 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли ДП.

3. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ Поземлен имот № 044074 (нула четири четири нула седем четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 11.121 дка. (единадесет декара сто двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044073 – нива на община Симитли; имот № 044023 – нива на насл. на Павле Иванов Лазаров; имот № 044024 – нива на насл. на Анани Иванов Лазаров; имот № 044025 – нива на община Симитли; имот № 044026 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000219 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 044027 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 044021 – ливада на Юсеин Алиов Мехмедов; имот № 044017 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000209 – полски път на община Симитли-ПП.

4. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ Поземлен имот № 034122 (нула три четири едно две две), с начин на трайно ползване “Нива”, целият имот с площ от 16.322 дка. (шестнадесет декара триста двадесет и два кв.м.), категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Кюсева м-ла”, землището на с. Долно Осеново, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000135 – дървопроизв.пл. на  ДАГ-ДГС Симитли; имот № 034121 – нива на Бойко Наков Донев; имот № 034120 – нива на Найден Солунов Александров; имот № 034119– нива на Благо Солунов Александров; имот № 034118 – нива на община Симитли; имот № 034117 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 034123 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 034124 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 034127 – пасище, мера на община Симитли.

5. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ Поземлен имот № 083038 (нула осем три нула три осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Селището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.441 дка. (четиристотин четиридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083037 – нива на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 083039 – нива на насл. на Ибраим Османов Крушов; имот № 000290 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП. 

6. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ Поземлен имот № 068095 (нула шест осем нула девет пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Фараглево”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.330 дка. (три декара триста и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068096 – нива на Община Симитли; имот № 068032 – нива на Община Симитли; имот № 068031 – нива на Антон Александров Караабов и др.

7. /Допълнена с Решение № 200 по Протокол № 14 от 13.05.2016г./ Поземлен имот № 048013 (нула четири осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.130 дка. (пет декара сто и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048010 – ливада на насл. на Христо Георгиев Петлички; имот № 048034 – пасище, мера на насл. на Максим Василев Митков; имот № 048011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048012 – ливада на Петър Георгиев Цветин; имот № 000286 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000220 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 048014 – ливада на община Симитли; имот № 048015 – ливада на насл. на Йордан Атанасов Коцев; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048016 – др. сел. ст. тер. на община Симитли-параграф 4; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

8./Допълнена с Решение № 217 по Протокол № 16 от 08.06.2016г./Поземлен имот № 048013 (нула четири осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.130 дка. (пет декара сто и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048010 – ливада на насл. на Христо Георгиев Петлички; имот № 048034 – пасище, мера на насл. на Максим Василев Митков; имот № 048011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048012 – ливада на Петър Георгиев Цветин; имот № 000286 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000220 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 048014 – ливада на община Симитли; имот № 048015 – ливада на насл. на Йордан Атанасов Коцев; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048016 – др. сел. ст. тер. на община Симитли-параграф 4; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

9. Поземлен имот № 052016 (нула пет две нула едно шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Нусковица”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.114 дка. (един декар и сто и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 052015 – нива на насл.на Георги Николов Нусков; имот № 052017 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 052018 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 052021– гора в зем.земи на Община Симитли.

10. /Допълнена с Решение № 255 по Протокол № 19 от 27.07.2016г./  Поземлен имот № 072005 (нула седем две нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Над Голомешница”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.001 дка. (три декара и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 072006 – др. селскост. т. на насл. на Достена Стоянова Стамболийска; имот № 000044 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 072004 – нива на община Симитли;имот № 000136 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 072008 – ливада на насл. на Достена Стоянова Стамболийска; имот № 072007 – изоставена нива на насл. на Достена Стоянова Стамболийска.

В.Землище с. Полето:

1. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 035016 (нула три пет нула едно шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стражите”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 5.565 дка. (пет декара и петстотин шестдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 035009 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 035015 – нива на Община Симитли; имот № 035019 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 035038 – нива на Община Симитли. 
2. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 041005 (нула четири едно нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Керемидницата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 9.731 дка. (девет декара и седемстотин тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000047 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 041006 – нива на насл. на Ангел Димитров Батурски; имот № 000507 – гор.стоп. тер. на „ИАГ – ДГС – гр.Симитли” ДП; имот № 000046 – дере на Община Симитли-ПП; имот № 041004 – нива на насл. на Костадин Величков Чивиев. 
3. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 041008 (нула четири едно нула нула осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Керемидницата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 7.005 дка. (седем декара и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203., при граници на имота: Имот № 041007 – нива на насл. на Благо Спасов Костов; имот № 000047 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 041009 – нива на насл. на Златко Спасов Батурски; имот № 104001 – широколистна гора на насл. на Стана Михайлова Баатурска. 
4. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 041010 (нула четири едно нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Керемидницата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 6.100 дка. (шест декара и сто кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 041009 – нива на насл. на Златко Спасов Батурски; имот № 000047 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 000044 – дере на Община Симитли - ПП; имот № 041011 – нива на насл. на Ангел Благов Батурски; имот № 000038 – гор.стоп.тер. на „ИАГ – ДГС – гр.Симитли” ДП.
5.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 042023 (нула четири две нула две три), с начин на трайно ползване “Водоем”, находащ се в местността “Батурци”, землище на с. Полето, община Симитли, целият имот с площ от 7.609 дка. (седем декара шестотин и девет кв.м.), при граници: Имот № 042024 –  нива на община Симитли; имот № 042022 – нива на насл. на Петра Илиева Костова; имот № 042017 – нива на община Симитли; имот № 042016 –  нива на насл. на Ангел Димитров Батурски; имот № 042012 – ливада на насл. на Георги Илиев Батурски; имот № 042011 – нива на насл. на Софа Георгиева Батурска; имот № 042007 – ливада на насл. на Благо Николов Батурски; имот № 042009 –  ливада на насл. на на Никола Атанасов Костов; имот № 042025 – нива на Община Симитли.
6.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 021002 (нула две едно нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността „Долната чукма”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 14.098 дка. (четиринадесет декара и деветдесет и осем кв.м), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000097 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 021012 – нива на насл.на Илия Благов Матаров; имот № 021007 – нива на Община Симитли; имот № 021008 – нива на насл.на Спас Христов Младенов; имот № 000007 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; № 021001 – нива на Иван Николов Илиев; № 021003 – нива на насл.на Елена Димитрова Милчева. 
7.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 012015 (нула едно две нула едно пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIІІ (осма), находящ се в местността “Драката”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 10.878 дка. (десет декара осемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203 и граници на имота: Имот № 012014 – нива на „БПЦ-БП, НСМ/ЕЦ „Св. Св. Кирил и Методий”; имот № 000097 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 012004 – нива на Славчо Георгиев Спасов; имот № 012003 – водоем на община Симитли; имот № 012002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000004 – полски път на община Симитли-ПП.

8. /Допълнена с Решение № 255 по Протокол № 19 от 27.07.2016г./ Поземлен имот № 049033 (нула четири девет нула три три), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Старото игрище”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.500 дка. (петстотин квадратни метра), с ЕКАТТЕ 57203. при граници на имота: Имот № 049002 – ливада на насл. на Димитър Григоров Стоянов; имот № 049034 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000062 – жил. тер. на с.Полето; имот № 049032 – др.селскост.тер. на Община Симитли.

Г.Землище гр. Симитли:
 1. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 208006 (две нула осем нула нула шест), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лозенски андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 208007 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000303 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 000031 – жил. територия на гр. Симитли; имот № 208005 – нива на насл. на Стоян Георгиев Щърбев.

2. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 156010 (едно пет шест нула едно нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старо село”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.600 дка. (шестстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници на имота: Имот № 156009 – пасище, мера на насл. на Лазер Кръстев Гоцев; имот №156008 – нива на насл. на Лазер Кръстев Гоцев; имот № 000189 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 156012 – нива на Община Симитли.

3. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 087006 (нула осем седем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стари къщи”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 15.293 дка. (петнадесет декара двеста деветдесет и три  кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 087007 – изоставена нива на насл. на Янчо Манов Костов; имот № 087008 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 087009 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 087014 – изоставена нива на Община  Симитли; имот № 000103 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 087002 – изоставена нива на насл. на Миладин Иванов Духарски; имот № 087003 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 087004 – унищ.нива-пром. на насл. на Янчо Манов Костов; имот № 087005 – изоставена нива на Община Симитли. 

4. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 089007 (нула осем девет нула нула седем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стари къщи”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.639  дка. (четири декара шестстотин тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 089008 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 089013 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000099 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 089004 – изоставена нива на насл. на Янчо Манов Костов; имот № 089005 – изоставена нива на насл. на Томан Алексов Духарски. 

5. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 089013 (нула осем девет нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стари къщи”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 3.568  дка. (три декара петстотин шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници на имота: Имот № 089008 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 089012 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 000099 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 089007 – изоставена нива на Община Симитли. 

6. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 030007 (нула три нула нула нула седем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 12.490 дка. (дванадесет декара четиристотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 030008 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 030009 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 030022 – нива на Община Симитли; имот № 030024 – нива на Борислав Янчов Манов; имот № 030025 – нива на насл. на Янчо Манов Костов;  имот № 000023 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 030006 – нива на Община Симитли; имот № 030013 – изоставена нива на Община Симитли. 

7. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 030013 (нула три нула нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 13.707 дка. (тринадесет декара седемстотин и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници на имота: Имот № 030014 – изоставена нива на насл. на Йордана Стоянова Драгова; имот № 000036 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 030006 – нива на Община Симитли; имот № 030007 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 030008 – изоставена нива на Община Симитли;  имот № 030012 – изоставена нива на насл. на Мария Николова Тошева; имот № 030015 – изоставена нива на насл. на Стоян Атанасов Драгов. 

8. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 041001 (нула четири едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Агови лозя”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 16.187 дка. (шестнадесет декара сто осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000229 – дере, овраг, яма на Община Симитли; имот № 380019 – нива на Община Симитли; имот № 380017 – нива на Община Симитли; имот № 380018 – нива на насл. на Борис Янев Агов; имот № 000135 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 041004 – нива на Община Симитли;  имот № 041005 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 041003 – нива на насл. на Стоян Милчов Арнаутски; имот № 041002 – нива на насл. на Костадин Стоянов Милчов.

 9. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 380017 (три осем нула нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Вардището”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.779 дка. (седем декара седемстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при гранци на имота: Имот № 041001 – нива на Община Симитли; имот № 380019 – нива на Община Симитли; имот № 380020 – нива на Община Симитли; имот № 380021 – нива на Община Симитли; имот № 380015 – нива на насл. на Стоймир Божинов Арнаудски; имот № 380016 – нива на Община Симитли; имот № 042009 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 380018 – нива на насл. на Борис Янев Агов. 

10. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 042019 (нула четири две нула едно девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Равнището”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 23.672 дка. (двадесет и три декара шестстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници на имота: Имот № 000328 – дере, овраг, яма на Община Симитли; имот № 042020 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Драганчев; имот № 042023 – изоставена нива на Васил Георгиев Таулов; имот № 042024 – изоставена нива на Илия Митрев Драгов; имот № 000049 – полски път на Община  Симитли-ПП; имот № 042025 – нива на Стойне Янев Драганчев; имот № 042026 – нива на насл. на Владимир Спасов Драганчев; имот № 042032 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 042018 – изоставена нива на насл.на Костадин Петров Агов; имот № 042015 – изоставена нива на насл. на Никола Ангелов Драганчев; имот № 042014 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Драганчев. 

11. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./ Поземлен имот № 111009 (едно едно едно нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Оцетарска чука”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 6.364 дка. (шест декара триста шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 111004 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 114005 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 114006 – овощна градина на Община Симитли; Имот № 111014 – нива на насл. на Манчо Янев Агов; имот № 111010 – нива на Община Симитли; имот № 111007 – нива на насл. на Тодор Стоянов Оцетарски; имот № 111008 – нива на Община Симитли.

12.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 191001 (едно девет едно нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Свини дол”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.594 дка. (един декар петстотин деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000276 –  полски път на община Симитли-ПП; имот № 191009 – ливада на насл. на Георги Ангелов Драганчев; имот № 191002 – нива на насл. на Манчо Янев Агов. 

13.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 153010 (едно пет три нула едно нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Горен равнак”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.961 дка. (един декар деветстотин шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 153011 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000183– полски път на Община Симитли - ПП; имот № 153009 – нива на „Танибилд” ООД. 

14.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 153011 (едно пет три нула едно едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Горен равнак”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 6.363 дка. (шест декара триста шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 153010 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 153009 – нива на „Танибилд” ООД; имот № 153005 - нива на Община Симитли; имот № 153006 – нива на насл. на Борис Иванов Величков; имот № 000195 – напоителен канал на МЗХ-ХМС; имот № 142032 – овощна градина на Община Симитли; имот № 153003 – нива на насл. на Йордан Цветанов Ангелов и др.; имот № 153002 – лозе на Община Симитли; имот № 153001– нива на насл. на Васил Христов Стоянов; имот № 000183 – полски път на Община Симитли-ПП.

15. /Допълнена с Решение № 255 по Протокол № 19 от 27.07.2016г./ Терен от 16 (шестнадесет) квадратни метра, находящ се кв 26 А /двадесет и шести/ по плана на гр. Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Тото пункт”

 

Д.Землище с. Брежани:

1.Помещение № 1 (едно) – Клуб, със застроена площ от 48 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра), находящо се на първия етаж от сграда-кметство със застроена площ от 198 кв.м. (сто деветдесет и осем квадратни метра), 2 (два) етажа, МС, построена 1939г., изградена в Урегулиран поземлен имот XXIII (двадесет и трети), планоснимачен №283 (двеста осемдесет и трети), находящ се в кв.26 (двадесет и шести), целият имот с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), отреден за „Кметство” по регулационния план на с.Брежани, одобрен със Заповед №1365/16.03.1959г., при граници и съседи на имота: Север – улица; изток – УПИ I, пл.сн.№282, кв.26; юг - УПИ I, пл.сн.№282, кв.26; запад - УПИ III, пл.сн.№185, кв.26 и УПИ XXIV, пл.сн.№283, кв.26.

2.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 006017 (нула нула шест нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 7.880 дка. (седем декара осемстотин и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000606 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000052 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 000059 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000052 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП. 

3.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 006015 (нула нула шест нула едно пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 5.017 дка. (пет декара и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при  граници на имота: Имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 000052 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006001 – нива на Община Симитли; имот № 006014 – нива на Община Симитли; имот № 006016 – нива на Община Симитли; имот № 006019 – нива на Община Симитли. 

4.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 026032 (нула две шест нула три две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 3.894 дка. (три декара осемстотин деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026020 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 026033 – нива на Александър Борисов Стоименов; имот № 026022 – нива на насл.на Стоятел Христов Костов; имот № 026021 – нива на Община Симитли.

5.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 026021 (нула две шест нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 7.529 дка. (седем декара петстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026020 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026019 – нива на насл.на Спаса Николова Костуркова; имот № 026029 – нива на Община Симитли; имот № 000151 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 026022 – нива на насл. на Стоятел Христов Костов; имот № 026032 – нива на Община Симитли.

6.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 026006 (нула две шест нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.039 дка. (два декара и тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026002 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 026007 – пасище с храсти на насл.на Станоя Тодоров Кръстев; имот № 026009 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 026005 – нива на Община Симитли. 

7.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 026005 (нула две шест нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.544 дка. (четири декара и петстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026009 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 026006 – нива на Община Симитли; имот № 026002 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 026004 – нива на Община Симитли.

Е.Землище с. Крупник:
1. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 067002 (нула шест седем нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дрене”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 1.537 дка. (един декар петстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 067001 – нива на насл. на Илия Петров Костов; имот № 000351 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС – гр.Симитли” ДП; имот № 067003 – нива на насл. на Иван Петров Герински; имот № 067004 – лозе на Община Симитли – Параграф 4.
2. /Допълнена с Решение № 200 по Протокол № 14 от 13.05.2016г./ Поземлен имот № 046002 (нула четири шест нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 1.062 дка. (един декар и шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000238 – вътрешна река на Държавата - МОСВ; имот № 046003 – ливада на Община Симитли; имот № 046005-пуст.необр.земя на Община Симитли-ПП; имот № 046001 – ливада на Община Симитли.
3./Допълнена с Решение № 217 по Протокол № 16 от 08.06.2016г./ Поземлен имот № 046002 (нула четири шест нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 1.062 дка. (един декар и шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000238 – вътрешна река на Държавата - МОСВ; имот № 046003 – ливада на Община Симитли; имот № 046005-пуст.необр.земя на Община Симитли-ПП; имот № 046001 – ливада на Община Симитли.
Ж.Землище с.Сушица:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
З.Землище с.Полена:
1. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 103009 (едно нула три нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Бялата чешма”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 2.590 дка. (два декара и петстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 103008 – нива на насл.на Борис Стойчев Равначки; имот № 103005 – нива на насл.на Стойчо Николов Равначки; имот № 000131 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 103023 – нива на Община Симитли; имот № 103022 – нива на Александър Методиев Димов; имот № 103012 – нива на Цветанка Методиева Угренова и др.; имот № 103010 – нива на насл. на Димитър Михайлов Димов.
И.Землище с. Ракитна:
1. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./  Поземлен имот № 001048 (нула, нула, едно, нула, четири, осем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Костовци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 1.763 дка. (един декар седемстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 001063 – гор.стоп.територия на „ИАГ–ДГС– гр.Симитли” ДП; имот № 001055 – ливада на насл. на Михаил Стоицов Костов; имот № 001056 – ливада на Община Симитли; имот № 001047 – нива на насл. на Стефан Гюров Марков; имот № 001076 – полски път на Община Симитли – ПП; имот № 001049 – ливада на Община Симитли; имот № 001050 – ливада на насл. на Стефан Гюров Марков; имот № 001051 – ливада на насл. на Владо Христов Костов.

2. /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 001066 (нула нула едно нула шест шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Костовци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 5.617 дка. (пет декара шестстотин и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 001065 – нива на община Симитли; имот № 001070 – нива на община Симитли; имот № 001068 – нива на насл. на Костадин Иванов Костов; имот № 001067 – нива на насл. на Георги Андонов Костов; имот № 001063 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

3. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 012011 (нула едно две нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Езерото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.230 дка. (един декар и двеста и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000028 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 012010 – нива на насл.на Петър Ангелов Йомов; имот № 012012 – нива на насл.на Владо Тодоров Мангелски; имот № 012015 – нива на насл.на Владо Тодоров Мангелски.

 

Й. Землище с. Мечкул:
1. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000078 (нула нула нула нула седем осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Дрено”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 22.168 дка. (двадесет и два декара сто шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000412 – път IV кл. на община Симитли-Т;имот № 000372 – полски път на община Симитли-Т; имот № 000079 – нива на  Атанас Христов Чорбаджийски; имот № 000081 – нива на насл. на Вельо Младенов Светецов; имот № 000088 – нива на Борис Стоянов Димитров; имот № 000086 – нива на Борис Стоянов Димитров; имот № 000056 – нива на насл. на Иван Димитров Радев; имот № 000090 – нива на Държавен поземлен фонд; имот № 000095 – водоем на община Симитли – В; имот № 000089 – нива на насл. на Никола Стоянов Чакъров. 
2. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000225 (нула нула нула две две пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливада”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 9.001 дка. (девет декара и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000793 – пасище с храсти на Александър Петров Христов и др.; имот № 000240 – водоем на община Симитли-Т; имот № 000227 – нива на община Симитли; имот № 000230 – нива на Методи Серафимов Николов; имот № 000642 – нива на насл. на  Никола Димитров Теов; имот № 000641 – нива на насл. на Георги Христов Теов; имот № 000654 – нива на община Симитли; имот № 000250 – нива на насл. на Никола Димитров Теов.
 3. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000258 (нула нула нула две пет осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 4.759 дка. (четири декара седемстотин петдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000653 – нива на община Симитли; имот № 000257 – нива на община Симитли; имот № 000793 – пасище с храсти на Александър Петров Христов и др.; имот № 000322 – нива на община Симитли. 
4. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./  Поземлен имот № 000322 (нула нула нула три две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 19.831 дка. (деветнадесет декара осемстотин тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000680 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот № 000707 – полски път на община Симитли- Т; имот № 000261 – нива на община Симитли; имот № 000263 – нива на община Симитли; имот № 000245 – нива на насл. на Димитър Атанасов Янчев; имот № 000258 – нива на община Симитли. 
5. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000662 (нула нула нула шест шест две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 10.083 дка. (десет декара и осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000661 – нива на насл. на Стоян Димитров Радев; имот № 000679 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000676 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000660 – нива на насл. на Георги Христов Теов. 6. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000663 (нула нула нула шест шест три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 9.368 дка. (девет декара триста шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници и съседи: Имот № 000676 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000665 – нива на община Симитли; имот № 000664 – нива на община Симитли; имот № 000659 – нива на община Симитли; имот № 000660 – нива на насл. на Георги Христов Теов. 
7. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000664 (нула нула нула шест шест четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 7.347 дка. (седем декара триста четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000665 – нива на община Симитли; имот № 000668 – нива на насл. на Петър Спасов Коев; имот № 000669 – нива на Държавен поземлен фонд; имот № 000658 – нива на община Симитли; имот № 000663 – нива на община Симитли. 
8. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000665 (нула нула нула шест шест пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 5.848 дка. (пет декара осемстотин четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000664 – нива на община Симитли; имот № 000663 – нива на община Симитли; имот № 000676 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000666 – нива на община Симитли; имот № 000645 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000668 – нива на насл. на Петър Спасов Коев. 
9. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000666 (нула нула нула шест шест шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 5.846 дка. (пет декара осемстотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000645 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000671 – нива на община Симитли; имот № 000676 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000665 – нива на община Симитли. 
10. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000670 (нула нула нула шест седем нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 3.582 дка. (три декара петстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000671 – нива на община Симитли; имот № 000676 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000672 – нива на община Симитли; имот № 000675 – нива на насл. на Никола Андонов Ищев; имот № 000673 – нива на община Симитли. 
11. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./  Поземлен имот № 000671 (нула нула нула шест седем едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 4.434 дка. (четири декара четиристотин тридесет и четири  кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000645 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000673 – нива на община Симитли; имот № 000670 – нива на община Симитли; имот № 000666 – нива на община Симитли; 
12. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./  Поземлен имот № 000672 (нула нула нула шест седем две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 3.669 дка. (три декара шестстотин шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000676 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000677 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000675 – нива на насл. на Никола Андонов Ищев; имот № 000670 – нива на община Симитли. 
13. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000673 (нула нула нула шест седем три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 4.519 дка. (четири декара петстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000645 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000674 – нива на община Симитли; имот № 000670 – нива на община Симитли; имот № 000671 – нива на община Симитли. 
14. /Допълнена с Решение № 8 по Протокол № 106 от 12.02.2016г./ Поземлен имот № 000674 (нула нула нула шест седем четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 4.213 дка. (четири декара двеста и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000645 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000675 – нива на насл. на Никола Андонов Ищев; имот № 000673 – нива на община Симитли.

15. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./  Поземлен имот № 000654 (нула нула нула шест пет четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 3.856 дка. (три декара осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000641 – нива на насл. на Георги Христов Теов; имот № 000657 – нива на община Симитли; имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000250 – нива на насл. на Никола Димитров Теов; имот № 000225 – нива на община Симитли.

16. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ Поземлен имот № 000657 (нула нула нула шест пет седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 6.138 дка. (шест декара сто тридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000654 – нива на община Симитли; имот № 000790 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000669 – нива на Държавен поземлен фонд; имот № 000658 – нива на община Симитли.

 17. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ Поземлен имот № 000658 (нула нула нула шест пет осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 8.544 дка. (осем декара петстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000659 – нива на община Симитли; имот № 000664 – нива на община Симитли; имот № 000657 – нива на община Симитли.

K./Създадена нова точка "К" с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ - Землище с.Железница:

1. /Допълнена с Решение № 120 по Протокол № 9 от 24.02.2016г./ Поземлен имот № 000182 (нула нула нула едно осем две), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Табутски рид”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.252 дка. (два декара двеста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000184 – жил. територия на мах. Хаджийци; имот № 000180 – нива на насл. на Стефан Стоименов Хаджийски; имот № 000181 – нива на община Симитли; имот № 000391 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 003034 – нива на Кирил Георгиев Хаджийски; имот № 003035 – нива на Иван Стоилов Хаджийски; имот № 003036 – нива на Ганчо Георгиев Хаджийски.

2. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000710 (нула нула нула седем едно нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 8.456 дка. (осем декара четиристотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000711 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000693 – изоставена нива на насл. на Стоян Стойчев Поповски; имот № 003078 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000807 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Узунов; имот № 000806 – изоставена нива на насл. на Никола Авгелов Узунов. 

3. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000711 (нула нула нула седем едно едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 3.856 дка. (три декара осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000714 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000710 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000806 – изоставена нива на насл. на Никола Ангелов Узунов; имот № 000805 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Узунов; имот № 000712 – изоставена нива на насл. на Никола Ангелов Узунов.

4. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000691 (нула нула нула шест девет едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 12.012 дка. (дванадесет декара и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000690 – пасище, мера на насл. на Атанас и Екатерина Поповски; имот № 003078 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000692 – изоставена нива на Виктор Стефанов Поповски и др.

5. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000695 (нула нула нула шест девет пет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.423 дка. (два декара четиристотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000692 – изоставена нива на Виктор Стефанов Поповски и др.; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000697 – изоставена нива на община Симитли.

6. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000698 (нула нула нула шест девет осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.095 дка. (един декар и деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000697 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000699 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000700 – изоставена нива на община Симитли.

7. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000699 (нула нула нула шест девет девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.753 дка. (два декара седемстотин петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000698 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000693 – изоставена нива на насл. на Стоян Стойчев Поповски; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001135 – пасище с храсти на насл. на Йордан Георгиев Поповски; имот № 000702 – изоставена нива на насл. на Йордан Георгиев Поповски; имот № 000700 – изоставена нива на община Симитли.

8. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000700 (нула нула нула седем нула нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Станково кладенче”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.763 дка. (два декара седемстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000697 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000698 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000699 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000702 – изоставена нива на насл. на Йордан Георгиев Поповски; имот № 000703 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП. 

9. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000705 (нула нула нула седем нула пет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Читако”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.633 дка. (шестстотин тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000704 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000707 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

10. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000706 (нула нула нула седем нула шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Читако”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.899 дка. (един декар осемстотин деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000703 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001140 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000707 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000704 – изоставена нива на община Симитли.

11. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000697 (нула нула нула шест девет седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.183 дка. (два декара сто осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000696 – изоставена нива на община Симитли; имот № 003077 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000695 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000694 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000698 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000700 – изоставена нива на община Симитли. 

12. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000704 (нула нула нула седем нула четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Читако”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.337 дка. (един декар триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000703 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000706 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000705 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

13. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000707 (нула нула нула седем нула седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски ниви”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 3.337 дка. (три декара триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000706 – изоставена нива на община Симитли; имот № 001140 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000709 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000718 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000705 – изоставена нива на община Симитли.

14. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002050 (нула нула две нула пет нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.592 дка. (един декар и петстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002051– нива на насл. на Георги Попниколов Гоцев; имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002049 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002052– нива на Община Симитли.

15. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002052 (нула нула две нула пет две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.199 дка. (един декар и сто деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002058 – изоставена нива на насл. на Спас Стоименов Марински; имот № 002051 – нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев; имот № 002050 – нива на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли; имот № 002057– нива на Община Симитли.1

6. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002053 (нула нула две нула пет три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 2.474 дка. (два декара и четиристотин седемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002050 – нива на Община Симитли; имот № 002044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002046 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002054 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли; имот № 002052 – нива на Община Симитли.

17. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002056 (нула нула две нула пет шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.637 дка. (шестстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002057 – нива на Община Симитли; имот № 002052 – нива на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002055 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002063 – нива на Санде Христов Воденичарски.

18. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002057 (нула нула две нула пет седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.992 дка. (един декар и деветстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002062 – изоставена нива на насл.на Миленко Николов Марински; имот № 002061 – изоставена нива на насл.на Стоица Костадинов Марински; имот № 002058 – изоставена нива на насл.на Спас Стоименов Марински; имот № 002052 – нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли имот № 002063 – нива на Санде Христов Воденичарски.

19. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002059 (нула нула две нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.856 дка. (осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002051 – нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев; имот № 002058 – изоставена нива на насл.на Спас Стоименов Марински; имот № 002061 – изоставена нива на насл.на Стоица Костадинов Марински; имот № 002060 – изоставена нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев.

20. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002033 (нула нула две нула три три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 3.866 дка. (три декара и осемстотин шестдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002030 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002034 – изоставена нива на насл. на Стоица Костадинов Марински; имот № 002035 – нива на Община Симитли; имот № 001055– полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002031 – изоставена нива на насл. на Георги Попниколов Гоцев.

21. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002035 (нула нула две нула три пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 4.542 дка. (четири декара и петстотин четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002033 – нива на Община Симитли; имот № 002030 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП. 

22. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002036 (нула нула две нула три шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.498 дка. (четиристотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001055– полски път на Община Симитли-ПП;Имот № 002037 – нива на Община Симитли; имот № 002038 – жил.територия на мах.Бачов.

23. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002037 (нула нула две нула три седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дуните”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.352 дка. (триста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002039 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002038 – жил.територия на мах.Бачова; имот № 002036 – нива на Община Симитли.

24. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002302 (нула нула две три нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дръвеняко”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.475 дка. (един декар и четиристотин седемдессет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002308 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002303 – нива на насл.на Иванка Николова Христова; имот № 000578 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002301 – нива на насл.на Костадин Спасов Баче.

25. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002039 (нула нула две нула три девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дома”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 12.369 дка. (дванадесет декара и триста шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на Община Симитли;Имот № 002040 – пасище, мера на насл. на Санде Петров Тупаров; имот № 002041– пасище, мера на Община Симитли; имот № 002043 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002038 – жил. тер. на мах. Бачова; имот № 002037– нива на Община Симитли.

26. /Допълнена с Решение № 241 по Протокол № 18 от 14.07.2016г./ Поземлен имот № 002006 (нула нула две нула нула шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.346 дка. (два декара триста четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002007 – изоставена нива на насл. на Костадин Спасов Бачев; имот № 002004 – изоставена нива на община Симитли.

27. /Допълнена с Решение № 255 по Протокол № 19 от 27.07.2016г./ Поземлен имот № 000227 (нула нула нула две две седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пужевица”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 7.719 дка. (седем декара седемстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000264 – гора в зем. земи-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000226 – пасище, мера на Катина Димитрова Никова; имот № 003045 – нива на Тодорка Георгиева Стоянова; имот № 000229 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000228 – пасище, мера на община Симитли.

 

Л.Землище с. Градево:/Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./

1.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 021019 (нула две едно нула едно девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 9.047 дка. (девет декара и четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 021017 – нива на Петър Стоянов Иванов; имот № 000150 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 170003 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 021016 – ливада на община Симитли; имот № 021018 – ливада на Петър Стоянов Иванов.

2.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 021016 (нула две едно нула едно шест), с начин на трайно ползване „Ливада”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Цицковци”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 7.493 дка. (седем декара четиристотин деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 021017 – нива на Петър Стоянов Иванов; имот № 021018 – ливада на Петър Стоянов Иванов; имот № 021019 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 170003 – дървопроизв.пл.на „ИАГ – ДГС – гр.Симитли” ДП; имот № 000151 – полски път на Община Симитли-ПП. 

3.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 021007 (нула две едно нула нула седем), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 31.198 дка. (тридесет и един декара и сто деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 170003 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000150 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 021008 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000150 – полски път на Община Симитли – ПП; имот № 021006 – пасище, мера на Община Симитли. 

4.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 021023 (нула две едно нула две три), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 20.810 дка. (двадесет декара осемстотин и десет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 021022 – пасище, мера на Георги Стойчев Велев; имот № 021024 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 170004 – широколист. гора на насл. на Стоил Николов Цицков.

5.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 002028 (нула нула две нула две осем), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 9.443 дка. (девет декара четиристотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № имот № 002029 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000164 – път І клас на Държавата-Т; имот № 000002 – населено място на с. Железница; имот №002027 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000279 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 002024 – пасище, мера на насл. на Никола Иванов Мавродиев.6.  /Допълнена с Решение № 166 по Протокол № 11 от 31.03.2016г./ Поземлен имот № 000755 (нула нула нула седем пет пет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Осенска река”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000756 – др.селкост.т. на Община Симитли; землищна граница.

M.Землище с. Тросково: /Създава нова буква "М" с Решение № 217 по Протокол № 16 от 08.06.2016г./ 1.Поземлен имот № 000280 (нула нула нула две осем нула), с начин на трайно ползване „Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „мах.Гининци”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 3.015 дка. (три декара и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота: Имот № 000279 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000261 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000281- овощна градина на Стоил Христов Гиненски; имот № 000278 – жил.територия на мах. Гининци.

 

VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
VІIІ.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.
При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.
IX.ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА
§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)
 1. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 001358 (нула нула едно три пет осем), с начин на трайно ползване “Използв.ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Църквата”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 2.975 дка. (два декара деветстотин седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0432/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 001233, целият имот с площ от 4.034 дка. (четири декара и тридесет и четири кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2356/18.02.2016 г.
2. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000148 (нула нула нула едно четири осем), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Орището - чешмата”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 5.679 дка. (пет декара шестстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0498/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000065, целият имот с площ от 29.675 дка. (двадесет и девет декара шестстотин седемдесет и пет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2295/20.01.2016 г.

3. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000149 (нула нула нула едно четири девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Орището - чешмата”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 1.214 дка. (един декар двеста и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота подробно описани в скица-проект № № ФО0499/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000065, целият имот с площ от 29.675 дка. (двадесет и девет декара шестстотин седемдесет и пет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2295/20.01.2016 г.
4. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 138005 (едно три осем нула нула пет), с проектен начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Ташево лозе”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.429 дка. (два декара четиристотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект № КО0779/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 138001, целият имот с площ от 9.814 дка. (девет декара осемстотин и четиринадесет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2332/04.02.2016 г.
5. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 138006 (едно три осем нула нула шест), с проектен начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Плевната”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.831 дка. (два декара осемстотин тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект № КО0780/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 138001, целият имот с площ от 9.814 дка. (девет декара осемстотин и четиринадесет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2332/04.02.2016 г.
6. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 134095 (едно три четири нула девет пет), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Ширината”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.034 дка. (два декара тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО3271/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 134057, целият имот с площ от 17.093 дка. (седемнадесет декара деветдесет и три кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2296/20.01.2016 г.
7. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 134097 (едно три четири нула девет седем), с проектен начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Стружка река”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.924 дка. (един декар деветстотин двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО3270/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 134057, целият имот с площ от 17.093 дка. (седемнадесет декара деветдесет и три кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2296/20.01.2016 г.
8. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000286 (нула нула нула две осем шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Котарницата”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 8.051 дка. (осем декара петдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 062038, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0278/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000126, целият имот с площ от 48.910 дка. (четиридесет и осем декара деветстотин и десет кв.м.),, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2303/25.01.2016 г. и от ПИ № 000127, целият имот с площ от 23.293 дка. (двадесет и три декара двеста деветдесет и три кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2294/20.01.2016 г. 
9. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 063156 (нула шест три едно пет шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 9.000 дка. (девет декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО1149/01.12.2015 г.,  който имот е образуван от ПИ № 063082, целият имот с площ от 22.810 дка. (двадесет и два декара и осемстотин и десет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2338/18.02.2016 г.
10. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 025052 (нула две пет нула пет две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Юрто”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.508 дка. (два декара петстотин и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО1037/01.12.2015 г., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2347/18.02.2016 г.
11. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 018054 (нула едно осем нула пет четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Дома”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 5.500 дка. (пет декара и петстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0491/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 018042, целият имот с площ от 195.456 дка. (сто деветдесет и пет декара четиристотин петдесет и шест кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2291/20.01.2016 г. 
12. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 018055 (нула едно осем нула пет пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Дома”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 5.500 дка. (пет декара и петстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0469/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 018042, целият имот с площ от 195.456 дка. (сто деветдесет и пет декара четиристотин петдесет и шест кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2291/20.01.2016 г. 
13. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 018058 (нула едно осем нула пет осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Дома”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 3.200 дка. (три декара и двеста кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0490/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 018049, целият имот с площ от 21.568 дка. (двадесет и един декара петстотин шестдесет и осем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2292/20.01.2016 г. 
14. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000287 (нула нула нула две осем седем), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (девета), находящ се в местността “Кутарето”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.372 дка. (два декара триста седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0299/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000030, целият имот с площ от 110.947 дка. (сто и десет декара деветстотин четиридесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2299/20.01.2016 г.

15. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000288 (нула нула нула две осем осем), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (девета), находящ се в местността “Чечорица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.529 дка. (петстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0300/07.03.2016г.,  който имот е образуван от ПИ № 000030, целият имот с площ от 110.947 дка. (сто и десет декара деветстотин четиридесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2299/20.01.2016 г.

16. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000291 (нула нула нула две девет едно), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (девета), находящ се в местността “Команичево”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 3.670 дка. (три декара шестстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0281/09.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000030, целият имот с площ от 110.947 дка. (сто и десет декара деветстотин четиридесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2299/20.01.2016 г.

17. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 000289 (нула нула нула две осем девет), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (девета), находящ се в местността “Гочевото”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.371 дка. (триста седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0301/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000030, целият имот с площ от 110.947 дка. (сто и десет декара деветстотин четиридесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2299/20.01.2016 г.

18. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 003021 (нула нула три нула две едно), с проектен начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Трълище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.950 дка. (два декара деветстотин и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО0297/07.03.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 003004, целият имот с площ от 118.752 дка. (сто и осемнадесет декара седемстотин петдесет и два кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2300/20.01.2016 г.


19. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./ Поземлен имот № 137032 (едно три седем нула три две), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лагове”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.778 дка. (един декар и седемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО3088/07.03.2016 г., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2331/04.02.2016 г.
20. /Допълнена с Решение № 133 по Протокол № 10 от 10.03.2016г./Поземлен имот № 137035 (едно три седем нула три пет), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лагове”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.442 дка. (три декара четиристотин четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО3087/07.03.2016 г., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 649/01.09.2011 г.

 

 

IX „А”./Нов раздел допълнен с Решение № 210 по Протокол № 15 от 20.05.2016г./

ДАРЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, както следва:

       1.Филиал за спешна медицинса помощ - Симитли, находящ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда частна общинска собственост, състоящ се от следните помещения:1.1. Склад №3 с площ от 2,21 кв.м. /два квадратни метра и двадесет и еден квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – помещение №1 – WC, баня – персонал, север - помещение №2 - WC, умивалня – пациенти, и юг- фоайе №4; 1.2. Фоайе №4 с площ от 36,49 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра и четиридесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Спешен кабинет № 5, запад – коридор на източната част на първи етаж, баня – персонал, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и Склад №3, и юг- Противошокова зала №10, Стая за спешно лечение №9, Склад №8, Стая за дежурен персонал № 7 и Видванг №6;1.3.Спешен кабинет № 5 с площ от 17,10 кв.м. /седемнадесет квадратни метра и десет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – фоайе №4, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- манипулационна №11;1.4. Видванг №6 с площ от 12,75 кв.м. /дванадесет квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Стая за дежурен персонал № 7, запад – офис №4, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.5. Стая за дежурен персонал № 7 с площ от 14,69 кв.м. /четиринадесет квадратни метра и шестдесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Склад №8, запад – Видванг №6, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.6. Склад №8 с площ от 9,18 кв.м. /девет квадратни метра и осемнадесет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- стая за спешно лечение №9, запад – Стая за дежурен персонал № 7, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.7. Стая за спешно лечение №9 с площ от 13,26   кв.м./тринадесет квадратни метра и двадесет и шест квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Противошокова зала №10, запад – Склад №8, север - Фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.8. Противошокова зала №10 с площ от 13,26 кв.м. /тринадесет квадратни метра и двадесет и шест квадратни сантиметра/, при съседи: Манипулационна №11, запад – Стая за спешно лечение №9, север - Фоайе №4, и юг- Спешен кабинет № 5;1.9. Манипулационна №11 с площ от 13,79 кв.м./тринадесет квадратни метра и седемдесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – Противошокова зала №10, баня – персонал, север - Спешен кабинет № 5, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.10. Помещение №1 – WC, баня – персонал с площ от 5,23 кв.м. /пет квадратни метра и двадесет и три квадратни сантиметра/ при съседи: изток- Помещение №2 - WC, умивалня – пациенти, запад – стълбищна клетка, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- фоайе №4 и 1.11. Помещение №2 - WC, умивалня – пациенти с площ от 6,95 кв.м. /шест квадратни метра и деветдесет и пет квадратни сантиметра/ при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – помещение №1 – WC, баня – персонал, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- Склад №3, с  обща площ от 144,91 кв.м. /сто четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра/, разположени на част от първи етаж от двуетажна масивна сграда , преустроен за ФСМП и офиси/кабинети/, построена в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли.

V.Създава са нов раздел  IX”Б” / с Решение № 255 по Протокол № 19 от 27.07.2016г./ ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, както следва:1. /Допълнена с Решение № 255 по Протокол № 19 от 27.07.2016г./ Право на пристрояване на стълбищна клетка за осигуряване на достъп до втори етаж на Филиал за спешна медицинса помощ-Симитли – Петно 4/четири/ от ПЗ с площ от 44.00 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/ към двуетажна масивна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли.2. /Допълнена с Решение № 255 по Протокол № 19 от 27.07.2016г./ Право на строеж на три броя гаражни клетки за санитарните автомобили – Петно 1/едно/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, Петно 2 /две/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ и Петно 3 /три/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ от ПЗ с обща площ от 75.00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
по ред
Вид дейност Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Отдаване под наем на имоти 17 565
2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 40000
Всичко от управление на имоти-общинска собственост 57 565
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Продажба на имоти-общинска собственост 465 760
2. Учредени вещни права 5 000
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 470 760
ВСИЧКО ПРИХОДИ 528 325
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1. За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 18 000
2. За оценки 10 200
3. За обявления 15 640
4. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 5 000
5.
ВСИЧКО РАЗХОДИ 48 840

Владимир Димитров Христов
Председател ОбС – Симитли