Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Закриване на секция 01440027

Закриване на секция 01440027

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 11 / 04.01.2013 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК поради липса на подадени заявления до общинска администрация Симитли до 27.12.2012г. от гласоподаватели с траини увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна урна;
З А К Р И В А М:
СИК № 01440027 в община Симитли за провеждане на Национален референдум на 27.01.2013г.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни и институции за сведение.
КМЕТ:..........................
/Апостол Апостолов /