Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед за забрана продажбата на спиртни напитки ...

Заповед за забрана продажбата на спиртни напитки ...

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1/ 03.01.2013 г.
На основание член 44, алинея 2 от ЗМСМА, с цел осигуряване на спокойна обстановка по време на Националния референдум на 27.01.2013г.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Симитли от 20.00 часа на 26.01.2013г. до 10.00 часа на 28.01.2013г.
2. В деня на референдума да не се провеждат масови прояви, при които могат да възникнат предпоставки за нарушаване на обществения ред.
3. Забраната не се прилага при радостни и тъжни тържества и събития, за които има предварително уведомление до общината.
Изпълнението на заповедта възлагам на Началник ПУ - Симитли към 02 РУП на МВР.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване.
Препис от заповедта да се връчи на кметовете, кметските наместници, управителите на търговски обекти, лица по гражданско състояние в общинска администрация и кметствата за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на общината и Началника на ПУ - Симитли към 02 РУП на МВР.
КМЕТ:...........................................
/Апостол Апостолов /