Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Право на преминаване на “Напорен водопровод” - с. Долно Осеново

Право на преминаване на “Напорен водопровод” - с. Долно Осеново

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1034/28.12.2012 г.
На основание чл.192, ал.3 и чл.210 от ЗУТ, Заповед № 279/14.06.2007 г. на Кмета на общ. Симитли за одобрен парцеларен план, Протокол от 11.06.2012 г. за оценка и молба с вх. № 590/13.12.2011 г. от  ЕТ “Селект” гр. Благоевград представлявано от Йорданка Лозанова Митева, поради липса на друго техническо решение за учредяване право  на преминаване за изграждане на обект: “Напорен водопровод” за захранване на МВЕЦ на река “Ракочевица“ в землището на с. Д. Осново, община Симитли в частта му на преминаване през частни имоти.
І.  У Ч Р Е Д Я В А М:
Право на преминаване на “Напорен водопровод” през следните имоти:
1. Имот № 046025 землището на с. Д. Осеново, м.”Ракочевец” – селскостопанска територия, с начин на трайно ползване /НТП/ - ливада, Х- та категория на земята  при неполивни условия. Имотът е с площ от 1 853 кв.м. собственост на Методи Александров Филипов.
Размер на пазарна цена на имота за обезщетение на собствениците /в лв./ - 309 м. х 3, 00 лв./л.м = 927 лв.
2. Имот № 046027 землището на с. Д. Осеново, м. ”Старата ливада” – селскостопанска територия, с начин на трайно ползване /НТП/ - ливада, Х- та  категория на земята  при неполивни условия. Имотът е с площ от 2 262 кв.м. собственост на Славе Сотиров Стоименов.
Размер на пазарна цена на имота за обезщетение на собствениците /в лв./ - 377 м. х 3,00 лв./л.м. = 1 131 лв.
3. Имот № 046029 землището на с. Д. Осеново, м. ”Ракочевец” – селскостопанска територия, с начин на трайно ползване /НТП/ - ливада, Х- та категория на земята  при неполивни условия. Имотът е с площ от 1 000 кв.м. собственост на Давидко Методиев Янев.
Размер на пазарна цена на имота за обезщетение на собствениците /в лв./ - 167 м. х 3,00 лв./л.м. = 501 лв.
ІІ.  Н А Р Е Ж Д А М :
Титулярът ЕТ “Селект” с адрес на управление гр.Благоевград, ул. “Крали Марко” № 10Б, ет. 3, ап.32, БУЛСТАТ 040568683 на учреденото право на преминаване съгласно чл.192, ал. 4 от ЗУТ няма право да влошава условията за застрояване, да препятства установения начин на трайно ползване на поземлените имоти, върху които е учредено правото на преминаване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването и чрез Община Симитли пред Административен съд Благоевград.
КМЕТ:
/Ап. Апостолов/