Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Съобщение за отваряне на цени ОП Пожароизвестителан инсталация

Съобщение за отваряне на цени ОП Пожароизвестителан инсталация

НА ВНИМАНИЕТО НАВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки съобщавам на всички заинтересовани лица, че отварянето на ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Симитли”, ще се проведе на 29.04.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.Резултати от оценяването на офертите по показател за оценка „Срок за изпълнение”:
„ЕМДИСОЛ” ООД – 20 точки

„УИНСТАР” ЕООД  - 18.89 точки

С уважение,……………………             

/подпис/

Александър Цветков

Председател на комисия