Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Архив на норм. документи Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2015г.

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2015г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за  2015  г.
І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост   е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли  за периода  от 2012г. до 2015 година включително.
Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.
Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.
Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .
Основният ангажимент на Община Симитли  е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Симитли  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.
Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА
А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./Поземлен имот № 467013 (четири шест седем нула едно три), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чобански андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.574 дка. (два декара петстотин седемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000510 – дере, овраг, яма на община Симитли;  имот № 467012 – овощна градина на община Симитли; имот № 467002 – др. селищна тер. на Чобанци; имот № 000519 – местен път на община Симитли-МП.
2. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./Урегулиран поземлен имот ¬ІХ (девети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 259 кв.м. (двеста петдесет и девет кв.м) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица; Югоизток – пешеходна алея; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ Х, пл. сн. № 1437, кв. 7.
3. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./Урегулиран поземлен имот ¬Х (десети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 203,50 кв.м. (двеста и три кв.м и петдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица;Югоизток – УПИ ІХ, пл. сн. № 1437, кв. 7;Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7.
4. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Урегулиран поземлен имот ХLV (четиридесет и пети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 237,60 кв.м. (двеста тридесет и седем кв.м. и шестдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХLІV, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ ХLVІ, пл. сн. № 1437, кв.7.
5. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Урегулиран поземлен имот ХLVІ (четиридесет и шести), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 228,80 кв.м. (двеста двадесет и осем кв.м. и осемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХLV, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – улица;Северозапад – УПИ ХLVІІ, пл. сн. № 1437, кв.7.
6. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 30.03.2015г./ Урегулиран поземлен имот ¬І (първи), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 17 (седмнадесети), целият имот  с площ от 405,70 кв.м. (четиристотин и пет кв. м. и  седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ ІХ, пл. сн. № 1437, кв. 17;Югоизток – УПИ ІІ, пл. сн. № 1437, кв. 17;Югозапад – улица; Северозапад – улица.
7. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 407016 (четири нула седем нула едно шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Салиовица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000678 – път І кл. на Държавата-Т; имот № 407008 – изоставена нива на насл. на Тодор Йорданов Ревалски; имот № 407009 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 407012 – изоставена нива на насл. на Стойне Китанов Балиов; имот № 407007 – изоставена нива на насл. на Илия Петров Усайнски.
8. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 30.03.2015г./  Поземлен имот № 169005 (едно шест девет нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Анището”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.047 дка. (един декар и четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 169002 – ливада на насл. на Симеон Тодоров Айков; имот № 169003 – лозе на Магда Янева Домозетска и др.; имот № 169004 – лозе на община Симитли-&4; имот № 169006 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Кашайков; имот № 169010 – унищ. нива– пром. на община Симитли.
9. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./  Поземлен имот № 169010 (едно шест девет нула едно нула), с начин на трайно ползване “Унищ. нива-пром.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Анището”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 5.528 дка. (пет декара петстотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 169011 – унищ. нива-пром. на „СИ МИТАЦИ” ЕООД; имот № 169001 – нива на насл. на Васил Сотиров Деничин; имот № 169002 – ливада на насл. на Симеон Тодоров Айков; имот № 169005 – нива на община Симитли; имот № 169006 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Кашайков; имот № 169007 – изоставена нива на насл. на Славе Петров Кашайков; имот № 169009 – нива на Иван Миладинов Духарски; имот № 000256 – дере, овраг, яма на община Симитли.
10. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./  Урегулиран поземлен имот ¬ХІ (единадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 203,50 кв.м. (двеста и три кв.м и петдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица;Югоизток – УПИ Х, пл. сн. № 1437, кв. 7;Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв.
11. /Допълнена с Решение № 1245 по Протокол № 76 от 27.05.2015г./  Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), целият имот  с площ от 3819,40 кв.м. (три хиляди осемстотин и деветнадесет кв.м. и четиридесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в него: Сграда със застроена площ от 1151,87 кв.м. (хиляда сто петдесет и един кв.м. и осемдесет и седем кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г., при граници и съседи: Североизток – УПИ ІІ, пл. сн. № 1437, кв. 20; Югоизток – улица; Югозапад – улица; Северозапад – край на регулацията.
12. /Допълнена с Решение № 1245 по Протокол № 76 от 27.05.2015г./   Урегулиран поземлен имот ¬ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 19 (деветнадесети), целият имот  с площ от 4455,70 кв.м. (четири хиляди четиристотин петдесет и пет кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в него: Сграда със застроена площ от 648,26 кв.м. (шестстотин четиридесет и осем кв.м. и двадесет и шест кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г., при граници и съседи: Североизток – УПИ ІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 19;Югоизток – улица;Югозапад – УПИ І, пл. сн. № 1437, кв. 19; Северозапад – улица.
13. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 216044 (две едно шест нула четири четири), с начин на трайно ползване “Унищ. нива- пром.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Полето”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.171 дка. (два декара сто седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000340 – жп транспорт на Държавата-Т; имот № 000031 – жил. територия на гр. Симитли; имот № 000238 – местен път на община Симитли-МП; имот № 216022 – нива на насл. на Спас Стоицов Деничин; имот № 216023 – нива на насл. на Атанаса Ангелова Деничина и др.; имот № 216024 – нива на насл. на Владо Йорданов Тасев; имот № 216043 – нива на насл. на Христо Стоицов Табутов.
14. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 191001 (едно девет едно нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Свини дол”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.594 дка. (един декар петстотин деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000276 –  полски път на община Симитли-ПП; имот № 191009 – ливада на насл. на Георги Ангелов Драганчев; имот № 191002 – нива на насл. на Манчо Янев Агов.
15. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 361004 (три шест едно нула нула четири), с начин на трайно ползване “Лозе”, категория на земята при неполивни условия ІХ за 0.245 дка. (девета за двеста четиридесет и пет кв.м.) и V за 1.388 дка. (пета за един декар триста осемдесет и осем кв.м.), находящ се в местността “Джоов андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.633 дка. (един декар шестстотин тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000516 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 361005 – лозе на насл. на Стойчо Лазаров Маламов; имот № 361002 – храсти на община Симитли; имот № 361003 – лозе на община Симитли.
16. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 361003 (три шест едно нула нула три), с начин на трайно ползване “Лозе”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Джоов андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.887 дка. (осемстотин осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 361002 – храсти на община Симитли; имот № 361001 – лозе на насл. на Йордан Лазаров Маламов; имот № 000516 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 361004 – лозе на община Симитли.
17. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 147011 (едно четири седем нула едно едно), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Герено”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.220 дка. (два декара двеста и двадесет кв.м.), които попадат в отдел/подотдел 48/т – широколистна гора, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 147012 – овощна градина на община Симитли; имот № 147010 – овощна градина на община Симитли; имот № 147005 – овощна градина на Пламен Благоев   Иванов; имот № 147010 – овощна градина на община Симитли; имот № 147008 – индивид. застр. на Благой Серафимов Иванов; имот № 147010 – овощна градина на община Симитли; имот № 000227 – дърв. и храсти на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 160001 – овощна градина на Снежана Борисова Иванова; имот № 000214 – полски път на община Симитли-ПП.
18. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 365008 (три шест пет нула нула осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ливадище”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.038 дка. (два декара и тридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Давидко Стоянов Пиларски; имот № 000515 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 365007 – нива на Ангелина Крумова Попова-Иванова; имот № 365005 – нива на Ангелина Крумова Попова-Иванова.
19. /Допълнена с Решение № 1317 по Протокол № 81 от 06.08.2015г./ Поземлен имот № 173012 (едно седем три нула едно две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Духарска махала”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.052 дка. (един декар и петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 173011 – ливада на Георги Тодоров Манов и др.; имот № 173013 – местен път на община Симитли-МП; имот № 173015 – нива на Радка Янева Петрова; имот № 173021 – нива на Борис Христов Духарски; имот № 173023 – нива на Асен Ангелов Духарски; имот № 173010 – стопански двор на “РОСИМА” ЕООД.
20. /Допълнена с Решение № 1317 по Протокол № 81 от 06.08.2015г./ Поземлен имот № 173020 (едно седем три нула две нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Духарска махала”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.337 дка. (един декар триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 173028 – нива на насл. на Миладин Иванов Духарски; имот № 173019 – нива на Страхил Страхилов Духарски; имот № 173017 – лозе на Антон Иванов Иванов и др.; имот № 173016 – тр. насаждения на Лиляна Миладинова Иванова; имот № 173021 – нива на Борис Христов Духарски.
21. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Поземлен имот № 216018 (две едно шест нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Полето”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.856 дка. (един декар осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000238 – местен път на община Симитли-МП; имот № 216019 – нива на насл. на Атанаса Василева Айкова; имот № 216026 – нива на насл. на Симеон Тодоров Айков; имот № 216017 – нива на насл. на Дафко Ангелов Драгов.
22. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Поземлен имот № 302012 (три нула две нула едно две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Миразица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.681 дка. (шестстотин осемдест и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000031 – жил. територия на гр. Симитли; имот № 302013 – нива на насл. на Мария Иванова Усаинска; имот № 302015 – нива на насл. на Христо Стоицов Табутов; имот № 302011 – нива на насл. на Стоян Славе Стефан Чакареови.
23. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), целият имот  с площ от 2569,70 кв.м. (две хиляди петстотин шестдесет и девет кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ ІІ, пл. сн. № 1437, кв. 16; Югоизток – улица; Югозапад – улица; Северозапад – улица.
 
Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 002893 (нула нула две осем девет три), с начин на трайно ползване “Зеленчукова култура”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.252 дка. (двеста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 002892 – зеленч. култура на община Симитли; имот № 000081 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 002901 – нива на община Симитли; имот № 003016 – полски път на община Симитли; имот № 003015 – пасище с храсти на община Симитли.
2. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 002892 (нула нула две осем девет две), с начин на трайно ползване “Зеленчукова култура”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.251 дка. (двеста петдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003015 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002891 – зеленч. култура на община Симитли; имот № 000081 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 002893 – зеленч. култура на община Симитли.
3. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 002891 (нула нула две осем девет едно), с начин на трайно ползване “Зеленчукова култура”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.132 дка. (сто тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003015 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000081 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 002892 – зеленч. култура на община Симитли.
4. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 001225 (нула нула едно две две пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.196 дка. (два декара сто деветдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Землищна граница; имот № 001281 – път ІV кл. на община Симитли-Т; имот № 001228 – овощна градина на насл. на Стойне Ангелов Мурджов.
5. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 002934 (нула нула две девет три четири), с начин на трайно ползване “Зеленчукова култура”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.645 дка. (шестстотин четиридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 002889 – зеленч. култура на насл. на Стамен Георгиев Кордев; имот № 000081 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 003015 – пасище с храсти на община Симитли.
6. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 002886 (нула нула две осем осем шест), с начин на трайно ползване “Зеленчукова култура”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.720 дка. (един декар седемстотин и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003015 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002888 – зеленч. култура на община Симитли; имот № 003116 – нива на насл. на Илия Василев Гиздов; имот № 002887 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 003015 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002885 – изоставена нива на община Симитли.
7. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 002885 (нула нула две осем осем пет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.702 дка. (седемстотин и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003015 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002886 – зеленч. култура на община Симитли.
8. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./
Поземлен имот № 000630 (нула нула нула шест три нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Трънливиците”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.697 дка. (един декар шестстотин деветдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000773 – животнов. ферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ; имот № 000626 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000627 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000629 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000772 – изоставена нива на насл. на Атанас и Екатерина Поповски.
9. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 000629 (нула нула нула шест две девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Равна”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.384 дка. (два декара триста осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 000611 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000772 – изоставена нива на насл. на Атанас и Екатерина Поповски; имот № 000630 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000627 – пасище, мера на община Симитли; имот № 628001 – животнов. ферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ; имот № 628002 – животнов. ферма на Стоян Цанчев Козинаров; имот № 628003 – животнов. ферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ.
 
В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. Поземлен имот № 070026 (нула седем нула нула две шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Токаците”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.734 дка. (два декара седемстотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 070025  – нива на Община Симитли, имот № 000139 – полски път на Община Симитли-ПП, имот № 070029 – пасище, мера на Община Симитли, имот № 000135 – дървопроизв. пл. на ДАГ-ДГС Симитли, имот № 070027–  нива на насл. на Нури Мехмедов Мехмедов.
2./Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./ Поземлен имот № 070093 (нула седем нула нула девет три), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Тукаците”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.791 дка. (два декара седемстотин деветдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 070094 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 070027 – нива на насл. на Нури Мехмедов Мехмедов.
3. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 068044 (нула шест осем нула четири четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.826 дка. (осемстотин двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 068043 – нива на община Симитли;  имот № 000365 – дере на община Симитли-ПП; имот № 068045 – нива на община Симитли.
4. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 068045 (нула шест осем нула четири пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.580 дка. (петстотин и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 068046 – нива на насл. на Ахмед Ибраимов Ахмедов; имот № 068044 – нива на община Симитли;  имот № 000365 – дере на община Симитли-ПП.
5. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 090018 (нула девет нула нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Боров валог”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.141 дка. (два декара сто четиридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 000238 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000277 – водно течение на Държавата-МОСВ.
6. /Допълнена с Решение № 1188 по Протокол № 73 от 09.04.2015г./ Поземлен имот № 037089 (нула три седем нула осем девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чаздовица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.097 дка. (три декара и деветдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 037035 – нива на община Симитли; имот № 037017 – изоставени трайни насаждения на община Симитли; имот № 037090 – нива на община Симитли;имот № 037043 – нива на насл. на Георги Христов Мицов; имот № 037017 – изоставени трайни насаждения на община Симитли.
7. /Допълнена с Решение № 1188 по Протокол № 73 от 09.04.2015г./ Поземлен имот № 025123 (нула две пет едно две три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Бельова ливада”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.041 дка. (три декара и четиридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 025122 – нива на община Симитли; имот № 025113 – ливада на Здравко Наумов Бекяров; имот № 000199 – водно течение на Държавата-МОСВ.
8. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 025124 (нула две пет едно две четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Ръжището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.132 дка. (три декара сто тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 000086 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 025126 – нива на община Симитли.
9. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 068076 (нула шест осем нула седем шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 5.181 дка. (пет декара сто осемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 068077 – нива на община Симитли; имот № 068010 – нива на насл. на Исуф Исуфов Беличанов; имот № 068011 – нива на община Симитли.
10. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 074060 (нула седем четири нула шест нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Зикревото”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.197 дка. (два декара сто деветдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074059 – нива на Асан Демиров Мехмедов; имот № 000181 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 074061 – нива на насл. на Мехмед Амедов Тахчийски.
11. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 037094 (нула три седем нула девет четири), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Чуката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.033 дка. (един декар и тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 037095 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000144 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 037093 – пасище, мера на община Симитли; имот № 037069 – нива на Емил Каменов Кантуров.
12. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 025063 (нула две пет нула шест три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Андъко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.733 дка. (два декара седемстотин тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 025062 – нива на насл. на Мите Николов Гошев; имот № 000086 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
13. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 025061 (нула две пет нула шест едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Андъко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.334 дка. (четири декара триста тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 025062 – нива на насл. на Мите Николов Гошев; имот № 000086 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
14. /Допълнена с Решение № 1317 по Протокол № 81 от 06.08.2015г./ Поземлен имот № 070031 (нула седем нула нула три едно), с начин на трайно ползване “Изоставени трайни насаждения”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Токаците”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.451 дка. (един декар четиристотин петдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 070030 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000139 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 070032 – ливада на насл. на Ахмед Ибраимов Ахмедов.
15.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./Поземлен имот № 079104 (нула седем девет едно нула четири), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Единако”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.148 дка. (един декар сто четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 079103 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000279 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП .
16.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./
Поземлен имот № 021019 (нула две едно нула едно девет), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валога”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.713 дка. (един декар седемстотин и тринадасет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 021020 – ливада на Антон Бисеров Беличанов; имот № 000059 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000061 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 000060 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 021017 – ливада на община Симитли; имот № 021018 – нива на насл. на Стоил Мавродиев Янев.
17.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./
Поземлен имот № 042003 (нула четири две нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.041 дка. (два декара и четиридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници: Имот № 042002 – нива на община Симитли; имот № 042004 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000195 – местен път на община Симитли-Т.
18.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./
Поземлен имот № 074086 (нула седем четири нула осем шест), с начин на трайно ползване “Изоставени трайни насаждения”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Трапа”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.902 дка. (един декар деветстотин и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074083 – нива на община Симитли; имот № 074084 – нива на насл. на Явор Трендафилов Мунгьов; имот № 074073 – нива на община Симитли.
Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. Поземлен имот № 040015 (нула четири нула нула едно пет), с начин на трайно ползване “Из. нива-малом.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Извор/Гроздовец”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 0.376 дка. (триста седемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 040014 – нива на Мария Кръстева Спасова; имот № 000172 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 040016 – ливада на Мария Кръстева Спасова; имот № 040013 – ливада на Андон Илиев Паунков.
Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./Поземлен имот № 104009 (едно нула четири нула нула девет), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 1.408 дка. (един декар четиристотин и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници и съседи: Имот № 104010 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000167 – дере на община Симитли-ПП; имот № 104008 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000022 – жил. територия на Д. Сушица; имот № 104004 – нива на Васил Бойков Крушалийски; имот № 104006 – ливада на Васил Бойков Крушалийски.
Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./
Поземлен имот № 000795 (нула нула нула седем девет пет), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Ридо/Валого”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 1.828 дка. (един декар осемстотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници и съседи: Имот № 000794 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000408 – населено място на с. Мечкул; имот № 000167 – нива на насл. на Андон Димитров Божилов; имот № 000720 – нива на насл. на Стоятел Иванов Лалев.
Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1./Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./Поземлен имот № 055007 (нула пет пет нула нула седем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Лъжови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.759 дка. (един декар седемстотин петдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 000068 – вътрешна река на Държавата – МОСВ; имот № 055008 – ливада на насл. на Софа Георгиева Баатурска; имот № 055012 – ливада на община Симитли; имот № 055016 – нива на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 055006 – нива на насл. на Стойне Стоянов Баатурски.
2./Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./Поземлен имот № 055012 (нула пет пет нула едно две), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Лъжови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.865 дка. (един декар осемстотин шестдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 055010 – ливада на Стойне Николов Саев; имот № 055011 – ливада на насл. на Владо Тасев Лъжов; имот № 055013 – нива на насл. на Иван Ангелов Илиев; имот № 055014 – ливада на насл. на Иван Ангелов Илиев; имот № 055015 – нива на насл. на Христо Стоилов Терзийски; имот № 055016 – нива на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 055007 – ливада на община Симитли.
3. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 055022 (нула пет пет нула две две), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Лъжови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.137 дка. (сто тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 055056 – нива на Радоица Николов Таралов; имот № 055021 – ливада на Панчо Стоятелов Стоицов; имот № 055146 – напоител. канал на МЗГ-ХМС; имот № 055023 – ливада на насл. на Велика Цветкова Стоянова.
4. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 054063 (нула пет четири нула шест три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.831 дка. (един декар осемстотин тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 000068 - вътрешна река на Държавата – МОСВ; имот № 054099 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 054051 – нива на насл. на Христо Иванов Паскалев; 054052 – нива на насл. на Илинка Николова Пешева; 054061 – нива на насл. на Благо Христов Георгиев и имот № 054060 – ливада на Община Симитли.
5. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 30.03.2015г./ Поземлен имот № 054053 (нула пет четири нула пет три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.429 дка. (четиристотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 054099 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 054052 – нива на насл. на Илинка Николова Пешева; имот № 054062 – ливада на община Симитли; имот № 054054 – нива на насл. на Александър Михайлов Костов.
6. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 054040 (нула пет четири нула четири нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.237 дка. (двеста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 054099 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 054039 – нива на Найден Павлов Петринчев; имот № 054037 – нива на насл. на Никола Саев Омбашийски; имот № 054041 – нива на насл. на Илия Филатов Коколков.
7. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./Поземлен имот № 054063 (нула пет четири нула шест три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.630 дка. (един декар шестстотин и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 054102 – ливада на насл. на Марика Китанова Баатурска; имот № 054099 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000068 – вътрешна река на Държавата – МОСВ; имот № 054060 – ливада на Община Симитли; имот № 054061 – нива на насл. на Благо Христов Георгиев; имот № 054052 – нива на насл. на Илинка Николова Пешева
З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. Поземлен имот № 025022 (нула две пет нула две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ановете-Реката”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.955 дка. (един декар деветстотин петдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 025021 – нива на община Симитли; имот № 000283 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 025023 – нива на община Симитли; имот № 000220 – вътрешна река на Държавата- МОСВ.
2. Поземлен имот № 025023 (нула две пет нула две три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ановете-Реката”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.800 дка. (един декар и осемстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 000220 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 025024 – нива на община Симитли; имот № 025025 – нива на община Симитли; имот № 097001 – залесена терит. на насл. на  Костадин Кръстев Чалъков; имот № 000283 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 025022 – нива на община Симитли.
3. Поземлен имот № 025024 (нула две пет нула две четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ановете-Реката”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.354 дка. (триста петдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 025023 – нива на община Симитли; имот № 025025 – нива на община Симитли; имот № 025027 – ливада на „Речица” ООД; имот № 000220 – вътрешна река на Държавата-МОСВ.
К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. Поземлен имот № 026010 (нула две шест нула едно нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Говедарника”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 026012 – пасище, мера на община Симитли; имот № 026011 – нива на община Симитли.
2. Поземлен имот № 046049 (нула четири шест нула четири девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Градевска”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 046050 – изоставена нива на община Симитли; имот № 046045 – изоставена нива на Георги Деянчов Драганчев и др.
3. Поземлен имот № 064009 (нула шест четири нула нула девет), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Бела поляна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.201 дка. (двеста и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 064008 – ливада на община Симитли; имот № 064010 – ливада на насл. на Стойне Христов Стамболийски; имот № 000126 – канал на МЗХ-ХМС; имот № 000186 – полски път на община Симитли-ПП.
4./Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./  Поземлен имот № 071024 (нула седем едно нула две четири), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Голомешница”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 7.253 дка. (седем декара двеста петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 000136 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 071025 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 071015 – стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 071018 – нива на Росица Чавдарова Каменова; имот № 071020 – овощна градина на община Симитли; имот № 000278 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000044 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
5./Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./ Поземлен имот № 071026 (нула седем едно нула две шест), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Голомешница”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.774 дка. (седемстотин седемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 071015 – стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 071025 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000136 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 072012 – нива на насл. на Реджеп Мехмедов Ботушов.
6. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 068001 (нула шест осем нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Мадана”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 4.001 дка. (четири декара и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 068002 – ливада на насл. на Стоица Тодоров Кърджалийски; имот № 000278 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000353 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000152 – път ІV кл. на община Симитли.
7. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 043007 (нула четири три нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Воденицата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.348 дка. (триста четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 043010 – нива на насл. на Петър Донев Ангелов; имот № 043021 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 043008 – нива на насл. на Доне Ангелов Златин.
8. /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 067015 (нула шест седем нула едно пет) с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Мадана”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.293 дка. (двеста деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 067016 – ливада на насл. на Борис Аврамов Биров и др.; имот № 000187 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000282 – вътрешна река на Държавата- МОСВ.
9.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 021018 (нула две едно нула едно осем)  с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 7.925 дка. (седем декара деветстотин двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 021016 – ливада на община Симитли; имот № 021019 – пасище, мера на община Симитли; имот № 021017 – нива на община Симитли.
10.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 021017 (нула две едно нула едно седем) с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 23.092 дка. (двадесет и три декара и деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 021011 – населено място на мах. Цицковци; имот № 000150 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 021019 – пасище, мера на община Симитли; имот № 021018 – ливада на община Симитли; имот № 021016 – ливада на община Симитли; имот № 000151 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 021012 – пасище, мера на община Симитли.
Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1./Допълнена с Решение № 1188 по Протокол № 73 от 09.04.2015г./ Поземлен имот № 003048 (нула нула три нула четири осем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Гюргево/Бойовица”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 1.016 дка. (един декар и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници и съседи: Имот № 003019 – ливада на насл. на Дамян Ангелов Табачки; имот № 000393 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 003018 – ливада на насл. на Никола Стойчев Иванов; имот № 003021 – ливада на Любен Максимов Стойцов; имот № 003020 – водоем на община Симитли-В.
М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 025001 (нула две пет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Алимчовица”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 0.902 дка. (деветстотин и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници и съседи: Имот № 025002 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000392 – овощна градина на насл. на Михаил Стоицов Бачев и др.; имот № 000393 – овощна градина на насл. на Александър Стоицов Бачев; имот № 000398 – пасище с храсти на община Симитли.

2.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 001357 (нула нула едно три пет седем), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ридината”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 1.936 дка. (един декар деветстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници и съседи: Имот № 001356 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000261 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000262 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000276 – пасище, мера на Стоил Христов Гиненски.

Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:/Допълнена с Решение № 1340 по Протокол № 82 от 21.08.2015г. за всички упоменати имоти/
Имот №  000262 със засегната площ от 0,882 дка,
Имот № 120034 със засегната площ от 0,189 дка,
Имот №  120010 със засегната площ от 0,03 дка ,
Имот № 120011 със засегната площ от 0,419 дка,
Имот №  120020 със засегната площ от 0,524 дка,
Имот № 120026 със засегната площ от 0,038 дка,
Имот №  120033 със засегната площ от 0,060 дка,
Имот № 121001 със засегната площ от 0,107 дка,
Имот №  121002 със засегната площ от 0,321 дка,
Имот № 121003 със засегната площ от 0,034 дка и
Имот №  121004 със засегната площ от 0,177дка, за извършване на основен ремонт на съществуващ „Автомобилен път III–та степен – Баба Цвета” землище на с.Градево, община Симитли.
V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
1. Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети), пл. сн. № 687 (шестстотин осемдесет и седем), находящ се в кв. 57 (петдесет и седем), целият имот с площ от 425 кв.м. (четиристотин двадесет и пет кв.м.) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Север – улица; Изток – улица; Юг – УПИ VІІ, пл. сн. № 617, кв. 57; Запад – УПИ VІ, пл. сн. № 616, кв. 57.
2.Урегулиран поземлен имот VІІ (седми), пл. сн. № 691 (шестстотин деветдесет и едно), находящ се в кв. 58 (петдесет и осем), целият имот с площ от 690 кв.м. (шестстотин и деветдесет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, кв. “Ораново”, одобрен със Заповед № 255/1964 г., изменение на регулационния план одобрен със Заповед № 244/1988 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 779/2001 г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ VІ, пл. сн. № 692, кв. 58; Югозапад – край на регулацията; Северозапад – улица.
V-А /Нов раздел допълнен с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ : ”Дарение на имоти частна общинска собствиност на основание чл.35, ал.5 от ЗОС”:
1. Урегулиран поземлен имот ХV¬ІІ (седемнадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 17 (седмнадесети), целият имот  с площ от 1629,20 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и девет кв.м. и двадесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона” и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 406/30.04.2014 г. на Кмета на община Симитли,  отреден за “Промишлено строителство”, с ЕКАТТЕ 66460 при граници и съседи: Североизток – УПИ ХVІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 17; Югоизток – улица; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ VІІІ, УПИ ІХ , пл. сн. № 1437, кв. 17.
VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:
А. Землище с. Долно Осеново:
1./Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./ 1.Поземлен имот № 083042 (нула осем три нула четири две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Селището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.612 дка. (три декара шестстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 083044 – нива на Ясен Ясенов Церовски; имот № 083043 – нива на община Симитли; имот № 000290 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот №  083041 – нива на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП.
2. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./ Поземлен имот № 084029 (нула осем четири нула две девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Селището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.383 дка. (един декар триста осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 084036 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000202 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 084028 – нива на Албена Мартинова Церовска; имот № 084030 – нива на Ясен Ясенов Церовски; имот № 084031 – нива на община Симитли; имот № 000291 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
3. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./  Поземлен имот № 029071 (нула две девет нула седем едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Попарлевицата”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.036 дка. (три декара и тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 029075 – изоставена нива на община Симитли; имот № 029082 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000154 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 029070 – изоставена нива на Мирчо Ангелов Атанасов.
4. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./ Поземлен имот № 076049 (нула седем шест нула четири девет), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Трапа”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.996 дка. (един декар деветстотин деветдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 076050 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000179 – полски път на община Симитли-ПП.
5. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./ Поземлен имот № 064038 (нула шест четири нула три осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.843 дка. (три декара осемстотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 064040 – нива на община Симитли.
6. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./  Поземлен имот № 064039 (нула шест четири нула три девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753., при граници и съседи: Имот № 064040 – нива на община Симитли; имот № 000275 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000272 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000274 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 064007 – нива на Иво Соколов Габеров.
7. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./ Поземлен имот № 088007 (нула осем осем нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Горбаница”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.946 дка. (един декар деветстотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 000300 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
8. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 30.03.2015г./ Поземлен имот № 087032 (нула осем седем нула три две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Гюровец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.252 дка. (три декара двеста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 087031 – нива на Сулейман Байрамов Рахманов; имот № 000238 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 087033 – нива на община Симитли.
9. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 30.03.2015г./ Поземлен имот № 012069 (нула едно две нула шест девет), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старата къща”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.711 дка. (шест декара седемстотин и единадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 012074 – нива на Марко Милев Иванчов; имот № 012072 – нива на община Симитли; имот № 012062 – пасище, мера на община Симитли; имот № 012041 – изостав.тр.нас. на община Симитли.
10. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 030017 (нула три нула нула едно седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Юрто”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 030019 – нива на община Симитли; имот № 000090 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030007 – нива на Васил Велев Ганев; имот № 030018 – нива на община Симитли.
11. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 063038 (нула шест три нула три осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Мело”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.674 дка. (един декар шестстотин седемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063043 – нива на насл. на Ибраим Абдулов Ибраимов; имот № 063044 – нива на община Симитли; имот № 063042 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 063039 – нива на насл. на Росен Трендафилов Трънков; имот № 063037 – пасище с храсти на община Симитли.
12. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 074025 (нула седем четири нула две пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 16.752 дка. (шестнадесет декара седемстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074024 – нива на Исмаил Мехмедов Исмаилов; имот № 074021 – нива на Бисер Емилов Сейменов; имот № 074101 – нива на община Симитли; имот № 074027 – нива на община Симитли; имот № 074108 – нива на Ваня Сергеева Чобанова; имот № 074107 – нива на Даниела Сергеева Баталова; имот № 074028 – нива на насл. на Зекиря Абдишов Мустафов; имот № 074032 – изостав. тр. нас. на община Симитли.
13./Допълнена с Решение № 1188 по Протокол № 73 от 09.04.2015г./ Поземлен имот № 024005 (нула две четири нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чифлика”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.970 дка. (три декара деветстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 024006 – пасище, мера на община Симитли; имот № 024004 – изостав. тр. нас. на община Симитли.

14. /Допълнена с Решение № 1199 по Протокол № 74 от 29.04.2015г./     Поземлен имот № 086002 (нула осем шест нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.636 дка. (шестстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 086003 – пасище, мера на община Симитли; имот № 086027 – пасище, мера на община Симитли.

15./Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 025125 (нула две пет едно две пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Ръжището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.420 дка. (шест декара четиристотин и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 025126 – нива на община Симитли; имот № 000086 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
16. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./  Поземлен имот № 030006 (нула три нула нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Юрто”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.446 дка. (три декара четиристотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 030004 – нива на насл. на Трайко Велев Ганев; имот № 030007 – нива на Васил Велев Ганев.
17. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./  Поземлен имот № 030019 (нула три нула нула едно девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Юрто”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 7.843 дка. (седем декара осемстотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 030018 – нива на община Симитли; имот № 000093 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000097 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000093 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000096 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 000090 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030017 – нива на община Симитли.
18. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 068037 (нула шест осем нула три седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Селището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.779 дка. (три декара седемстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 068036 – нива на насл. на Евтим Йорданов Мицов; имот № 068035 – нива на община Симитли; имот № 068031 – нива на насл. на Евтим Йорданов Мицов; имот № 068032 – нива на община Симитли; имот № 068038 – нива на община Симитли; имот № 068028 – пасище с храсти на община Симитли.
19. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./  Поземлен имот № 068071 (нула шест осем нула седем едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Чуката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.458 дка. (три декара четиристотин петдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 068072 – нива на насл. на Съби Йосифов Змияров; имот № 000144 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000145 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 068028 – др. селскост. т. на община Симитли.
20. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 086028 (нула осем шест нула две осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 086032 – нива на община Симитли; имот № 000291 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
21. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 025030 (нула две пет нула три нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Мечкой”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.685 дка. (три декара шестстотин осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 025029 – нива на насл. на Георги Янев Кръстев; имот № 025031 – нива на община Симитли; имот № 025028 – нива на община Симитли; имот № 000086 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
22. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 025003 (нула две пет нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дрено”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.661 дка. (два декара шестстотин шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 000086 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
23. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 029075 (нула две девет нула седем пет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Овесище”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 21.251 дка. (двадесет и един декара двеста петдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 029076 – изоставена нива на насл. на Йордан Георгиев Атанасов; имот № 029066 – пасище, мера на община Симитли; имот № 029082 – пасище, мера на община Симитли; имот № 029071 – изоставена нива на община Симитли; имот № 029070 – изоставена нива на Мирчо Ангелов Атанасов; имот № 029033 – нива на община Симитли; имот № 029069 – изоставена нива на Мирчо Ангелов Атанасов; имот № 029072 – изоставена нива на Борис Котев Атанасов; имот № 029074 – изоставена нива на насл. на Димитър Котев Атанасов; имот № 029066 – пасище, мера на община Симитли.
24. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 087053 (нула осем седем нула пет три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Яслица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.515 дка. (три декара петстотин и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 087052 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000238 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
25. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 012076 (нула едно две нула седем шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 11.760 дка. (единадесет декара седемстотин и шестдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 012075 – изоставена нива на насл. на Исуф Юсеинов Армутчиев; имот № 012041 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000065 – полски път на община Симитли- ПП.
26. /Допълнена с Решение № 1317 по Протокол № 81 от 06.08.2015г./ Поземлен имот № 006009 (нула нула шест нула нула девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гроба”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 9.550 дка. (девет декара петстотин и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 006011 – изоставена нива на насл. на Георги Янев Кръстев; имот № 000082 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000004 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 006004 – пасище, мера на община Симитли; имот № 006015 – изоставена нива на насл. на Стойне Янев Анастасов.
27. /Допълнена с Решение № 1317 по Протокол № 81 от 06.08.2015г./ Поземлен имот № 006018 (нула нула шест нула едно осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гробо”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 51.008 дка. (петдесет и един декара и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 006010 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 006017 – нива на насл. на Илия Павлов Спасов; имот № 006013 – нива на община Симитли; имот № 006014 – изоставена нива на община Симитли; имот № 006034 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 006035 – залесена нива на община Симитли; имот № 000079 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 006004 – пасище, мера на община Симитли.
28. /Допълнена с Решение № 1317 по Протокол № 81 от 06.08.2015г./ Поземлен имот № 006013 (нула нула шест нула едно три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Гробо”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 9.992 дка. (девет декара деветстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 006015 – изоставена нива на насл. на Стойне Янев Анастасов; имот № 006011 – изоставена нива на насл. на Георги Янев Кръстев; имот № 006012 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 006034 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 006014 – изоставена нива на община Симитли; имот № 006018 – изоставена нива на община Симитли; имот № 006016 – нива на насл. на Мите Павлов Спасов.
29. /Допълнена с Решение № 1317 по Протокол № 81 от 06.08.2015г./ Поземлен имот № 006014 (нула нула шест нула едно четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гробо”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.019 дка. (четири декара и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 006013 – нива на община Симитли; имот № 006034 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 006018 – изоставена нива на община Симитли.
30.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 074126 (нула седем четири едно две шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Присойната”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 11.226 дка. (единадесет декара двеста двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074125 – нива на община Симитли; имот № 000181 – дървопризв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000122 – полски път на община Симитли-ПП.
31.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 042002 (нула четири две нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.118 дка. (два декара сто и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 042004 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 042003 – нива на община Симитли; имот № 000195 – местен път на община Симитли-Т; имот № 042001 – нива на община Симитли; имот № 000199 – водно течение на Държавата-МОСВ.
32.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 068028 (нула шест осем нула две осем), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 7.426 дка. (седем декара четиристотин двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 068029 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 068072 – нива на насл. на Съби Йосифов Змияров; имот № 068071 – нива на община Симитли; имот № 000145 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 068036 – нива на насл. на Евтим Йорданов Мицов; имот № 068037 – нива на община Симитли; имот № 068038 – нива на община Симитли; имот № 068039 – нива на община Симитли.
33.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 063065 (нула шест три нула шест пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.933 дка. (шест декара деветстотин тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063071 – нива на насл. на Петър Иванов Лазаров; имот № 063064 – нива на Здравко Наумов Бекяров; имот № 063141 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 063066 – нива на община Симитли; имот № 063060 – изостав.тр.нас. на община Симитли.
34.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 068035 (нула шест осем нула три пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Селището”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.430 дка. (един декар четиристотин и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 068037 – нива на община Симитли; имот № 068036 – нива на насл. на Евтим Йорданов Мицов; имот № 000145 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 068031 – нива на Антон Александров Караабов и др..
35.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 070040 (нула седем нула нула четири нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 11.117 дка. (единадесет декара сто и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 070041 – нива на община Симитли; имот № 070042 – нива на насл. на Камбер Рамазанов Камберов; имот № 000135 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
36.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 071033 (нула седем едно нула три три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Присойната”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.789 дка. (три декара седемстотин осемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 071016 – изоставена нива на община Симитли; имот № 071034 – нива на община Симитли; имот № 000122 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 071015 – нива на община Симитли.
37.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 071034 (нула седем едно нула три четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Присойната”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 071035 – нива на община Симитли; имот № 071016 – изоставена нива на община Симитли; имот № 071033 – нива на община Симитли; имот № 000122 – полски път на община Симитли-ПП.
38. /Допълнена с Решение № 1395 по Протокол № 84 от 24.09.2015г./ Поземлен имот № 064033 (нула шест четири нула три три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дайовец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.106 дка. (два декара сто и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 064032 – нива на община Симитли; имот № 064022 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 064034 – нива на насл. на Камен Мартинов Кюртов.
39. /Допълнена с Решение № 1395 по Протокол № 84 от 24.09.2015г./  Поземлен имот № 064015 (нула шест четири нула едно пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дайовец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.608 дка. (четири декара шестстотин и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 064016 – нива на насл. на Рамазан Ахмедов Янупов и др.; имот № 064022 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 064014 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП.
Б. Землище с. Градево:
1. Поземлен имот № 026011 (нула две шест нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Говедарника”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 9.476 дка. (девет декара четиристотин седемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 172003 – залесена терит. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 026012 – пасище, мера на община Симитли; имот № 026010 – нива на община Симитли; имот № 026013 – пасище, мера на община Симитли.
2. Поземлен имот № 072004 (нула седем две нула нула четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Над Голомешница”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.844 дка. (пет декара осемстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 000044 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 072003 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000136 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 072005 – ливада на община Симитли.
3. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 050025 (нула пет нула нула две пет), начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Драмче”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 4.107 дка. (четири декара сто и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 050021 – нива на насл. на Никола Йорданов Мутавчиев; имот № 050022 – нива на насл. на Иван Донев Митков; имот № 050023 – нива на насл. на Стоян Георгиев Митков; имот № 050024 – нива на насл. на Христо Георгиев Петлички; имот № 050035 – нива на насл. на Максим Василев Митков; имот № 050026 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 050060 – нива на насл. на Стоян Георгиев Митков; имот № 050027 – нива на насл. на Иван Донев Митков; имот № 050029 – нива на насл. на Никола Йорданов Мутавчиев; имот № 050047 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 050030 – нива на насл. на Никола Йорданов Мутавчиев; имот № 050032 – нива на Гена Десподова Димитрова.
4. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 050013 (нула пет нула нула едно три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Драмче”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.578 дка. (три декара петстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 050014 – нива на насл. на Димитър Десподов Кръстев; имот № 050012 – нива на насл. на Александър Николов Андонов; имот № 050009 – нива на насл. на Иван Алексов Павлевски; имот № 000233 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000232 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 050016 – нива на насл. на Начо Тодоров Илиев; имот № 050015 – нива на Надежда Максимова Миразчийска.
В. Землище с. Полето:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Г. Землище гр. Симитли:
1. Поземлен имот № 466012 (четири шест шест нула едно две), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Драката”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.663 дка. (един декар шестстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 466011 – овощна градина на община Симитли; имот № 000706 – залесена терит. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 466002 – др. селищна тер. на община Симитли – НМ.
2./Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 142029 (едно четири две нула две девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Старо село”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.328 дка. (два декара триста двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 142030 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 142028 – изоставена нива на насл. на Никола Лазаров Георгиев.
3. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 048001 (нула четири осем нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Едрица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 17.400 дка. (седемнадесет декара и четиристотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 048016 – нива на насл. на Нако Димитров Ташов; имот № 000323 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 047003 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 047005 – нива на Серафим Иванов Бачев; имот № 000032 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 048002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 048015 – овощна градина на Методи Георгиев Чобанов; имот № 048003 – овощна градина на община Симитли.
4. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 001003 (нула нула едно нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Равна”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 4.637 дка. (четири декара шестстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 001022 – полски път на община Симитли-ПП; имот  № 000032 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001006 – др. сел. ст. тер. на община Симитли; имот № 001004 – нива на Серафим Иванов Бачев.

5. /Допълнена с Решение № 1302 по Протокол № 80 от 23.07.2015г./ Петно за разполагане на временен търговски обект с площ от 100 кв.м. /сто квадратни метра/, предвиден в източната част от следния недвижим имот – публична общинска собственост: Поземлен имот № 000866 /нула нула нула осем шест шест/ с начин на трайно ползване „Лесопарк”, находящ се в землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 35.854 дка /тридесет и пет декара осемстотин петдесет и четири квадратни метра/ с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: съгласно приложена скица.

Д. Землище с. Брежани:
1. /Допълнена с Решение № 1118 по Протокол № 70 от 27.02.2015г./ Поземлен имот № 028013 (нула две осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), находящ се в местността “Калиновец”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 6.070 дка. (шест декара и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници и съседи: Землищна граница; имот № 028019 – нива на община Симитли; имот № 028018 – нива на община Симитли; имот № 028017 – нива на насл. на Трендафил Серафимов Петров; имот № 028016 – нива на община Симитли; имот № 028014 – пасище, мера на насл. на Иван Митов Малчев; имот № 028004 – път ІV кл. на община Симитли.
2. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 008014 (нула нула осем нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Мартин”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.138 дка. (един декар сто тридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 008039 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 008015 – нива на насл. на Сеферинка Серафимова Петрова; имот № 008010 – нива на Стефан Ангелов Тренев; имот № 008013 – нива на насл. на Русана Стоицова Серафимова
3. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 008008 (нула нула осем нула нула осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Мартин”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.903 дка. (един декар деветстотин и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 008039 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 008011 – нива на насл. на Иванка Благова Димова; имот № 008009 – нива на насл. на Иванка Благова Димова; имот № 008007 – нива на насл. на Спас Стойнев Груев.
4. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./Поземлен имот № 000236 (нула нула нула две три шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Кръстьова Бръчина”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 46.932 дка. (четиридесет и шест декара  деветстотин тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238. при граници на имота : Имот № 000191 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000235 – нива на Александър Борисов Стоименов; имот № 000203 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000201 – полски път на община Симитли-ПП
Е. Землище с. Крупник:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Ж.Землище с.Сушица:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
.
З.Землище с.Полена:

1. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./Поземлен имот № 143001 (едно четири три нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Костеница”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 10.179 дка. (десет декара сто седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници и съседи: Имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 143002 – нива на Александър Стоилов Георгиев; имот № 000106 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

И. Землище с. Ракитна:
1. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Поземлен имот № 009001 (нула нула девет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Боро”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 5.579 дка. (пет декара петстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978.при граници на имота : Землищна граница; имот № 009002 – нива на община Симитли.
2. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Поземлен имот № 009002 (нула нула девет нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Боро”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 3.061 дка. (три декара и шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978 при граници на имота : Землищна граница; имот № 009003 – нива на община Симитли; имот № 009012 – нива на насл. на Тодор Стоянов Лулейски; имот № 009001 – нива на община Симитли.
3. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Поземлен имот № 009003 (нула нула девет нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Боро”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 2.103 дка. (два декара сто и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978 при граници на имота: Имот № 000008 – пасище, мера на община Симитли; имот № 009002 – нива на община Симитли; имот № 009011 – дере на община Симитли-ПП; имот № 009004 – нива на община Симитли.
4. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Поземлен имот № 009004 (нула нула девет нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Боро”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 2.411 дка. (два декара четиристотин и единадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978 при граници на имота: Имот № 000008 – пасище, мера на община Симитли; имот № 009003 – нива на община Симитли; имот № 009011 – дере на община Симитли-ПП; имот № 009005 – нива на насл. на Христо Димитров Йомов.
5. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Поземлен имот № 011025 (нула eдно едно нула две пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Габера”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 1.614 дка. (един декар шестстотин и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978 при граници на имота: Имот № 011023 – нива на насл. на Стоимир Илиев Илчов; имот № 011024 – пасище, мера на община Симитли; имот № 011026 – нива на община Симитли; имот № 011029 – пасище, мера на община Симитли.
6. /Допълнена с Решение № 1401 по Протокол № 85 от 06.10.2015г./
Поземлен имот № 011026 (нула eдно едно нула две шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Габера”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 1.617 дка. (един декар шестстотин и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978 при граници на имота : Имот № 011027 – нива на община Симитли; имот № 011029 – пасище, мера на община Симитли; имот № 011025 – нива на община Симитли.
Й. Землище с. Мечкул:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
К.Землище с.Тросково: /Нова с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./

1. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./ Поземлен имот № 001168 (нула нула едно едно шест осем), с начин на трайно ползване “Полска култура”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ширината”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 3.208 дка. (три декара двеста и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници и съседи: Имот № 001202 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001163 – пасище, мера на насл. на Васил Иванов Косов; имот № 001180 – полска култура на насл. на Александър Василев Косов; имот № 001177 – пасище, мера на Воин Василев Косов; имот № 001178 – пасище, мера на насл. на Александър Василев Косов.

VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
VІIІ.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.
При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.
IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА
§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)
1. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 068075 (нула шест осем нула седем пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пандурски падини”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.407 дка. (шест декара четиристотин и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № К01102/13.06.2014 г., презаверена на 12.03.2015 г. от ОСЗ-Симитли, който имот е е образуван от ПИ № 068004, целият с площ от 11.143 дка. (единадесет декара сто четиридесет и три кв.м.) и ПИ № 068005, целият с площ от 16.157 дка. (шестнадесет декара сто петдесет и седем кв.м.)  придобити от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставени с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актувани за частна общинска собственост с АЧОС № 1955/09.02.2015 г. и АЧОС № 1956/09.02.2015 г..
2. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 079069 (нула седем девет нула шест девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Единако”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.318 дка. (триста и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00835/08.01.2014 г., презаверена на 12.03.2015 г. от ОСЗ-Симитли, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1957/09.02.2015 г..
3. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 079102 (нула седем девет едно нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Единако”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.724 дка. (седемстотин двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00836/08.01.2014 г., презаверена на 12.03.2015 г. от ОСЗ-Симитли, който имот е образуван от ПИ № 079070, целият с площ от 0.246 дка. (двеста четиридесет и шест кв.м.) и ПИ № 079071, целият с площ от 0.478 дка. (четиристотин седемдесет и осем кв.м.), придобити от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставени с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актувани за частна общинска собственост с АЧОС № 1958/09.02.2015 г., АЧОС № 1959/09.02.2015 г..
4. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 083049 (нула осем три нула четири девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Церо”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 5.878 дка. (пет декара осемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № К01218/20.01.2015 г., който имот е образуван от ПИ № 083015, целият с площ от 7.484 дка. (седем декара четиристотин осемдесет и четири кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1960/09.02.2015 г..
5. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 000639 (нула нула нула шест три девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Черешите”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 6.586 дка. (шест декара петстотин осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00138/28.11.2014 г.;
6. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 000637 (нула нула нула шест три седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Церето”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 4.508 дка. (четири декара петстотин и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00136/28.11.2014 г.;
7. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 000638 (нула нула нула шест три осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Осойната”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 1.921 дка. (един декар деветстотин двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00137/28.11.2014 г., които имоти са образувани от ПИ № 000255, целият с площ от 61.466 дка. (шестдесет и един декара четиристотин шестдесет и шест кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1936/14.01.2015 г..
8. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 000634 (нула нула нула шест три четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лозище”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 11.858 дка. (единадесет декара осемстотин петдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00135/28.11.2014 г., който имот е образуван от ПИ № 000278, целият с площ от 18.195 дка. (осемнадесет декара сто деветдесет и пет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1937/14.01.2015 г..
9. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 000631 (нула нула нула шест три едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Бабачковица”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 5.960 дка. (пет декара деветстотин и шестдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00134/28.11.2014 г., който имот е образуван от ПИ № 000289, целият с площ от 18.181 дка. (осемнадесет декара сто осемдесет и един кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1938/14.01.2015 г..
10. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 20.03.2015г./ Поземлен имот № 063151 (нула шест три едно пет едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.468 дка. (два декара четиристотин шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00998/28.11.2014 г., който имот за 1.997 дка. (един декар деветстотин деветдесет и седем кв.м.) е образуван от ПИ № 063084, целият с площ от 3.814 дка. (три декара осемстотин и четиринадесет кв.м.) и за 0.471 дка. (четиристотин седемдесет и един кв.м.) е образуван от ПИ № 063085, целият с площ от 1.069 дка. (един декар и шестдесет и девет кв.м.), придобити от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актувани за частна общинска собственост с АЧОС № 1815/26.06.2014 г. и АЧОС № 1954/09.02.2015 г..
11. /Допълнена с Решение № 1151 по Протокол № 71 от 30.03.2015г./ Поземлен имот № 063153 (нула шест три едно пет три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.828 дка. (един декар осемстотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00996/28.11.2014 г., който имот е образуван от ПИ № 063093, целият с площ от 6.094 дка. (шест декара и деветдесет и четири кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1816/26.06.2014 г..

12. /Допълнена с Решение № 1237 по Протокол № 75 от 21.05.2015г./  Поземлен имот № 074004 (нула седем четири нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Рек. – Дългите ливади”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 1.039 дка. (един декар тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00693/24.10.2013 г. и презаверена на 08.05.2015 г. от ОСЗ гр. Симитли,  който имот е придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1678/22.04.2014 г.

13. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 080017 (нула осем нула нула едно седем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Света Неделя”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00929/16.07.2014 г. и презаверена на 26.06.2015 г. от ОСЗ гр. Симитли,  който имот е образуван от ПИ № 080012, целият имот с площ от 6.418 дка. (шест декара четиристотин и осемнадесет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2020/04.05.2015 г.

14. /Допълнена с Решение № 1275 по Протокол № 79 от 09.07.2015г./ Поземлен имот № 080010 (нула осем нула нула едно нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Света Неделя”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.416 дка. (три декара четиристотин и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00873/19.03.2014 г. и презаверена на 26.06.2015 г. от ОСЗ гр. Симитли,  който имот е придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2019/04.05.2015 г.

 

15.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 049003 (нула четири девет нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 8.295 дка. (осем декара двеста деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект № К01030/31.08.2015 г.,  който имот е образуван от ПИ № 049001, целият имот с площ от 13.412 дка. (тринадесет декара четиристотин и дванадесет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2159/10.07.2015 г..
16.  /Допълнена с Решение № 1353 по Протокол № 83 от 03.09.2015г./ Поземлен имот № 066026 (нула шест шест нула две шест), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Дрено”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.000 дка. (два декара), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № К03460/31.08.2015 г.,  който имот е образуван от ПИ № 066006, целият имот с площ от 24.031 дка. (двадесет и четири декара и тридесет и един кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2145/03.07.2015 г..

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
по ред
Вид дейност Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Отдаване под наем на имоти 14 930
2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 40 000
Всичко от управление на имоти-общинска собственост 54 930
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Продажба на имоти-общинска собственост 584 135
2. Учредени вещни права 5 000
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 689 135
ВСИЧКО ПРИХОДИ 744 065
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1. За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 18 000
2. За оценки 10 200
3. За обявления 27 040
4. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 5 000
5.
ВСИЧКО РАЗХОДИ 60 240