Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение заПУП - парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод за захранване на ПИ № 046047, находящ се в местност “Градевска” землище на гр. Градево

Съобщение заПУП - парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод за захранване на ПИ № 046047, находящ се в местност “Градевска” землище на гр. Градево

СЪОБЩЕНИЕ
Община Симитли на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод за захранване на Поземлен имот № 046047, находящ се в местност “Градевска” землище на гр. Градево, община Симитли. Засегнати от парцеларния план имоти – имоти с № № 054011, 000219, 052001, 000221, 052012, 052017, 052016, 052018, 052021, 052026, 052037, 044025, 000231, 044051, 046012, 000230, 046003, 046048, 052011, 052027 и 046011. Проекта е изложен в стая 202 в сградата на ОбА – Симитли и е на разположение на заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на парцеларен план до община Симитли.
КМЕТ: ...................................
/Апостол Апостолов/