Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение за ПУП - парцеларен план за трасе на ел. провод за захранване на ПИ № 046047, находящ се в местност “Градевска” землище на гр. Градево

Съобщение за ПУП - парцеларен план за трасе на ел. провод за захранване на ПИ № 046047, находящ се в местност “Градевска” землище на гр. Градево

СЪОБЩЕНИЕ
Община Симитли на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. провод за захранване на Поземлен имот № 046047, находящ се в местност “Градевска” землище на гр. Градево, община Симитли. Засегнат от парцеларния план имот – поземлен имот № 046046. Проекта е изложен в стая 202 в сградата на ОбА – Симитли и е на разположение на заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на парцеларен план до община Симитли.
КМЕТ: ...................................
/Апостол Апостолов/