Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение за отваряне и оповестяване на цени - Обучения ОПАК

Съобщение за отваряне и оповестяване на цени - Обучения ОПАК

НА ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомявам всички заинтересовани лица, че отварянето на ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Организиране на обучения и семинари по проект: „Компетентна и ефективна общинска администрация”, ще се проведе на 23.12.2014 г. от 09.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.
Резултати от оценяването на офертите по показател за оценка „Срок за изпълнение”:
„ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 40 точки
„ИНТЕГРИТИ - ЯНА” ДЗЗД – 21.2 точки
Участниците „ФОКУС СИСТЕМС” ООД, „ИЮ КОНСУЛТ” ООД, „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД, „ВАКАНЦИЯ” ЕООД, ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО”, „БИК – БЪЛГАРСКА ИЗДАДЕТЛСКА КОМПАНИЯ” АД и ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕНОМИКС” не отговарят на изискванията на възложителя и пликовете им с предлегана ценя няма да бъдат отваряни.
С уважение,
……………………
/подпис/
Александър Цветков
Председател на комисия