Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед 1047/18.11.2014 г.

Заповед 1047/18.11.2014 г.

З А П О В Е Д 

№ 1047/18.11. 2014 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 ал. 1, т.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с Протокол от 18.11.2014г. на Комисия назначена със Заповед № 1042/18.11.2014г. на Кмета на Община Симитли

ОПРЕДЕЛЯМ :

 

 

1. Класиране на кандидатите, участвали в процедурата  - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Симитли, по дървесни видове и количества, начални цени без ДДС, за:

ОБЕКТ №2 

Подотдели: 252 – з252 – б252 – г252 – ж252 – ф251 – и251 – ч253 – ж253 – з

Място на извършване на дейността: с.Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград 

Категории дървесина, сортименти

Количество

м3

ед. цена,

лв./м3

стойност, лв.

1

2

3

4

5

ОБЩИ

2445

28.28

69147

ИГЛОЛИСТНИ

1594

27.13

43252

ЕДРА

210

61.09

12830

В т.ч. трупи І кл.

бб

5

65

325

В т.ч. трупи ІІ кл.

бб

205

61

12505

СРЕДНА

655

25.82

16916

В това число трупи ІІІ кл.

бб

154

41

6314

В т.ч. обли греди

бб

176

27

4752

В т.ч. Т-на д-на

...............

325

18

5850

ДРЕБНА

547

23.03

12596

В т.ч. Ритловици

...............

275

28

7700

В т.ч. Т-на д-на

...............

272

18

4896

Общо едра, средна, дребна

1412

29.99

42342

ДЪРВА

182

5

910

В т.ч. дърва за огрев

.............

182

5

910

ШИРОКОЛИСТНИ

851

25895

ДЪРВА

851

25895

В т.ч. дърва

бк

81

25

2025

В т.ч. дъбови дърва

дб...........

770

31

23870

Обща стойност на обекта без ДДС: 69147 лв.

СПЕЧЕЛИЛ:

Участник: „К.Д. ФРЕШ” ЕООД, ЕИК 201260750, седалище и адрес на управление – гр. Симитли, ул. „Октомврийска” 60, община Симитли, област Благоевград, управлявано от Росен Петров Борунов с ЕГН 7105210069.

Предлагана цена в лева без ДДС:  69 200 лв. /шестдесет и девет хиляди и двеста лева/.

Класиран участник на второ място: НЯМА.

2. На основание  чл. 62, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Симитли на 18.11.2014г.

3. Кандидатите да се уведомят по реда на чл.61 от АПК.

4. Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК чрез Община Симитли.

5. В случай, че всички участници в търга подадат заявление по реда на чл. 90, ал.2, т.1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед.

……………………….

Юлиан Мишев

Вр.ид. кмет