Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед 1046/18.11.2014 г.

Заповед 1046/18.11.2014 г.

З А П О В Е Д 

№ 1046/18.11. 2014 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 ал. 1, т.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с Протокол от 18.11.2014г. на Комисия назначена със Заповед № 1041/18.11.2014г. на Кмета на Община Симитли

ОПРЕДЕЛЯМ : 

 

1. Класиране на кандидатите, участвали в процедурата  - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Симитли, по дървесни видове и количества, начални цени без ДДС, за:

ОБЕКТ № 1

Подотдел: 21-е 

Място на извършване на дейността: с.Сушица, община Симитли, област Благоевград  

Категории дървесина, сортименти

Количество

м3

ед. цена,

лв./м3

стойност, лв.

1

2

3

4

5

Общо

2065

33,38

68939

Широколистни

2063

33,38

68939

ЕДРА

бк

632

52,04

32890

В т.ч. трупи І кл.

бк

462

55,00

25410

В т.ч. трупи ІІ кл.

бк

170

44,00

7480

Средна

30

28,46

854

В т.ч.трупи ІІІ клас

бк

14

29,00

406

В т.ч. други

бк

16

28,00

448

Дребна

40

28,00

1128

В т.ч. други

бк

40

28,00

1128

Общо едра,средна,дребна

бк

702

49,66

34864

Дърва

1363

25,00

34075

В т.ч.дърва

бк

1363

25,00

34075

Обща стойност на обекта без ДДС: 68 939лв.

СПЕЧЕЛИЛ:

Участник: „К.Д. ФРЕШ” ЕООД, ЕИК 201260750, седалище и адрес на управление – гр. Симитли, ул. „Октомврийска” 60, община Симитли, област Благоевград, управлявано от Росен Петров Борунов с ЕГН 7105210069.

Предлагана цена в лева без ДДС:  69 000 лв. /шестдесет и девет хиляди лева/.

Класиран участник на второ място: НЯМА.

2. На основание  чл. 62, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Симитли на 18.11.2014г.

3. Кандидатите да се уведомят по реда на чл.61 от АПК.

4. Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК чрез Община Симитли.

5. В случай, че всички участници в търга подадат заявление по реда на чл. 90, ал.2, т.1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед.

……………………….

Юлиан Мишев

Вр.ид. кмет

Кмет на Община Симитли