Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение за Инвестиционно предложение

Съобщение за Инвестиционно предложение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес 24.10.2014 год. Общинска администрация –Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска постройка – едноетажна селскостопанска постройка за сезонно отглеждане /домуване/ на пашитни животни /говеда/ отглеждани за месо в ПИ 064003 ,местност „Гроздовец” ,землище на с.Крупник.
Предвижда се изграждане на стопанска постройка с едно помещение на един етаж за отглеждане /домуване/ на пашитни животни /говеда/ отглеждани за месо , като въпросните животни ще престояват в имота и постройките сезонно.
Застроената площ на стопанската постройка ще е около 200.00 м2 и разгъната застроена площ от около 200.00 кв.м. Предвижда се едновременното пребиваване на  40 броя крави.
Имота в който ще се изгражда стопанската постройка се обслужва от съществуващ полски път  и се намира на разстояние 300 -400 м. от с.Крупник.
За питейни нужди ще се използва вода от съществуващия уличен водопровод на с.Крупник ,минаващ по улица „Ленин”,като от улицата по съществуващия полски път обслужващ имота ще се прокара външен водопровод около 500м. за захранване на имот с питейна вода.
За повече информация относно инвестиционото предложение и за разглеждане на представените документи може да се обърнете към Общинска администрация –Симитли ,отдел „Екология” или кметство с.Крупник.
В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването ще се приемат възражения,мнения и становища
КМЕТ:........................
/Ап.Апостолов/