Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обява за продажба на стояща дървесина - обект 1

Обява за продажба на стояща дървесина - обект 1

З А П О В Е Д

1016/06.11. 2014 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл. 5, ал.1, т.1, чл. 46, т.1, чл. 49, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № 992/24.10.2014г. на ОбС – гр. Симитли и утвърден график от Кмета на Община Симитли 

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Симитли, по дървесни видове и количества, начални цени без ДДС, както следва:

ОБЕКТ № 1

Подотдел: 21-е 

 

Място на извършване на дейността: с.Сушица, община Симитли, област Благоевград  

Категории дървесина, сортименти

Количество

м3

ед. цена,

лв./м3

стойност, лв.

1

2

3

4

5

Общо

2065

33,38

68939

Широколистни

2063

33,38

68939

ЕДРА

бк

632

52,04

32890

В т.ч. трупи І кл.

бк

462

55,00

25410

В т.ч. трупи ІІ кл.

бк

170

44,00

7480

Средна

30

28,46

854

В т.ч.трупи ІІІ клас

бк

14

29,00

406

В т.ч. други

бк

16

28,00

448

Дребна

40

28,00

1128

В т.ч. други

бк

40

28,00

1128

Общо едра,средна,дребна

бк

702

49,66

34864

Дърва

1363

25,00

34075

В т.ч.дърва

бк

1363

25,00

34075

Обща стойност на обекта без ДДС: 68 939лв.

II. Гаранцията за участие в търга е в размер на 3 447 лв. /три хиляди четиристотин четиридесет и седем лева/ без ДДС и се представя единствено под формата на парична сума внесена по банкова сметка на Община Симитли в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Благоевград, офис Симитли, IBAN: BG 95 IORT 80493300543400, BIC: IORTBGSF. 

III. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Кандидатът спечелил търга е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, учредена в полза на община Симитли или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Симитли в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Благоевград, офис Симитли, IBAN: BG 95 IORT 80493300543400, BIC: IORTBGSF. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

IV. Заплащането на цената на дървесината ще се извършва авансово, по банков път по сметка на община Симитли, съгласно условията на проекто договора.  

V. Срокът за изпълнение на дейностите за обекта е 10 месеца от датата на подписване на договора.

VI. Офертите на кандидатите следва да бъдат валидни най-малко 60 /шестдесет/ дни от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертата се посочва в Ценовото предложение.

VII. Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена.

VIII. Кандидатите могат да подават оферти само за целия обект на търга. Оферти за закупуване на само на отделни видове дървесина и/или определени количества дървесина не се допускат.

IX. Право да участват в търга имат кандидати, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите, съгласно изискванията на чл. 241 от Закона за горите и притежаващи техническите възможности, подробно формулирани в документацията за участие в търга. За изпълнението на дейностите могат да бъдат наемани подизпълнители, като подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

X. Огледа на обектите ще се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30 часа, до деня предхождащ търга, задължително в присъствието на представител на Община Симитли.

XI. Цената на документацията за участие в търга е 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС, платима в касата на Община Симитли или по банков път, по сметка на Община Симитли, както следва: ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Благоевград, офис Симитли, IBAN: BG 34 IORT 80498400568400, BIC: IORTBGSF с код за вид плащане: 447000. Документацията се получава от деловодството на община Симитли, на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, срещу документа за извършено плащане, до 16.00 часа на деня предхождащ търга.

XII. Офертите на кандидатите за участие в търга се подават в деловодството на Община Симитли на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” 27 - партер, в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на деня предхождащ търга. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В непрозрачния плик се поставят документите изискващи се от възложителя, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, наименованието на кандидата и номера на обекта.

XIII. Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 18.11.2014г. в заседателната зала на Община Симитли, на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” 27.  

XIV. При непровеждане на търга на основната дата, повторен търг ще се проведе на 25.11.2014г. на същото място и в същия час.

Лице за контакти: Вангел Аврамов, тел 0889899950.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация за участие в публичен търг с тайнно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. Същата да се публикува в интернет страница на Община Симитли и да се постави на мястото за поставяне на обявление в сградата на община Симитли, най - малко 10 дни, преди крайния срок за подаване на оферти.

……………………….

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

Уведомление