Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Доклад за Приемане на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В

Доклад за Приемане на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОбС – ГР.СИМИТЛИ

Д О К Л А Д

от

Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли

относно: Приемане на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В.

 

Мотивите за приемане на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В, са както следва:  

- причини: c наредбата се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Симитли, издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите и на Правилника за прилагането му.

- цели: повишаване конкурентоспособността на икономика на община Симитли, подобряване на инвестиционния климат в община Симитли и създаване на нови и високопроизводителни работни места.

- не са необходими финансови и други средства за прилагане на наредбата.

- очаквани резултати: повишена конкурентоспособност на икономика на община Симитли, подобрен инвестиционнен климат в община Симитли и създадени нови работни места 

- приетата Наредба не противоречи на правото на Европейския съюз.

 

КМЕТ: .................................

/Апостол Апостолов/