Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Н А Р Е Д Б А за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В

Н А Р Е Д Б А за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В

П Р О Е К Т!

Н А Р Е Д Б А

за насърчаване на инвестициите с общинско значение  

в община Симитли и издаване на сертификати клас В  

(Настоящата наредба е приета на основание  чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл. 22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, с Решение № .......... по Протокол № .....  от .............2014 г. на Общински съвет-Симитли) 

 

....., м.септември 2014 г

Г Л А В А  П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за насърчаване  на инвестициите с общинско значение за община Симитли, издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и на Правилника за прилагането му(ППЗНИ).

(2) Основните цели, които се поставят с наредбата са:

1. повишаване конкурентоспособността на икономика на община Симитли, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;

2. подобряване на инвестиционния климат;

3. създаване на нови и високопроизводителни работни места.

Чл. 2.(1) Инвестициите получили сертификат като клас А или клас Б или приоритетни се насърчават по реда на чл.15, ал 1 и ал.2 ЗНИ.

(2) Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от кмета на общината се насърчават с мерките по реда на чл. 22з, ал. 3 ЗНИ.

(3) Инвестициите по ал. 1 и ал. 2 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.  

(4) По искане на кмета на общината, съгласно чл.20, ал.2 ЗНИ, министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика и другите компетентни органи предоставят информация за сертифицираните по ЗНИ инвестиции, които се насърчават по реда на ал. 3.

Г Л А В А  В Т О Р А

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Чл. 3. (1) Кметът на общината:

1. осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;

2. съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по  ЗНИ;

3. издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.

(2) Кметът на общината може да оправомощава кметовете на кметства да изпълняват функциите по ал. 1, т. 1 и 2.

Г Л А В А Т Р Е Т А

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Р А З Д Е Л I

УСЛОВИЯ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Чл. 4. (1). По реда на тази наредба се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на  община Симитли, в съответствие с изискванията на Регламент(ЕО) № 800/2008.

(2) Инвестициите по ал. 1 трябва да отговарят на условията на чл.12, ал.2 ЗНИ.

Чл. 5. (1) Не се насърчават инвестиции на лице:

1. осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;

2. обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

3. в производство по ликвидация;

4. с парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

(2) Не се насърчават инвестиции на чуждестранно лице, за което в държавата в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 съгласно националното му законодателство.

(3) Изискването по ал. 1, т. 1 се отнася за едноличните собственици на капитала, за управителите или за членовете на управителните органи на инвеститора, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

Чл. 6. Не се насърчават инвестиции:

1. в предприятие, за което са налице условията по чл. 1, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

2. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за добив на природни богатства по Закона за концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;

3. в дейности и сектори на икономиката съгласно чл. 1, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

Р А З Д Е Л I I 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 7 (1)  Инвестициите се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за размер на инвестициите и заетостта. Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на условията на тази наредба. Проектите:

1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл. 13а, т. 3 ЗНИ; икономическите дейности се определят съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;

2. предвиждат размер на инвестицията, ненадвишаващ минималния размер за клас Б по чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗНИ, определен (чл.3, ал.9 във връзка с ал.2 ППЗНИ) на 2 млн.лв;

3. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ, която:

а) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;

б) инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;

в) създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от 3 години в случай на малки и средни предприятия;

4. минималният брой на заетите лица може да бъде критерий за издаване на сертификат клас В едновременно с размера на инвестицията.

(2) Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината;

2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината;

3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2 при спазване на условията по чл. 14, ал. 2 - 8. Мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 ЗНИ при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост

(3) Инвестициите по ал.2 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.

Чл. 8 (1) Мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат по отношение на юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.

(2) Инвеститорът и юридическите лица по ал. 1 отговарят солидарно за изпълнението на задълженията си по осъществяване на инвестицията.

Р А З Д Е Л I I I 

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В

Чл. 9. (1)  За издаване на сертификат за инвестиция клас В съгласно чл.18, ал.5 ЗНИ, инвеститорът подава заявление до кмета на Община Симитли по образец - приложение към Наредбата, в което посочва мерките за насърчаване на инвестициите по чл.7, които желае да ползва.

(2) Към заявлението си инвеститорът прилага инвестиционен проект и необходимите документи, съгласно изискванията посочени в чл. 5 до чл. 7 от ППЗНИ. 

(3) Изискванията към инвестиционния проект се определят с чл. 8 до чл. 10 от ППЗНИ.

Чл. 10. (1) При постъпване на заявлението и документите по чл. 8 те се завеждат в деловодството на общината, като се отбелязват датата на подаване на заявлението, поредният номер, данните на заявителя (фирма/имена, седалище и адрес на управление/постоянен адрес).

(2) Кметът определя служителите, които да извършат оценка на заявлението и документите за съответствие с изискванията на ЗНИ и на ППЗНИ.

(3) Оценката по ал. 2 включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по чл. 9, както и с условията по чл. 4 и чл. 6, т. 2 и 3.

(4)  В случай че служителите по ал. 2 констатират несъответствия и/или непълноти в заявлението и документите по чл. 9, инвеститорът писмено се уведомява за тях и му се определя срок до два месеца от подаване на заявлението за отстраняването им.

(5) Уведомяването на инвеститора се извършва от кмета или от оправомощено от него длъжностно лице, като се изпраща на хартиен носител или по електронен път по един или няколко от следните начини:

1. препоръчано писмо с обратна разписка;

2. на хартиен носител по реда на т. 1 и по електронна поща без използване на електронен подпис;

3. по електронен път с използване на електронен подпис.

(6) Ако уведомлението не бъде прието от лицето на посочения от него адрес, уведомяването се счита за извършено с поставянето му на специално определено място в сградата на общината.

Чл. 11. (1) След извършване на оценка на заявлението и документите по чл. 9 служителите по чл.10, ал. 2 изготвят становище за издаване на сертификат за клас инвестиция В.

(2) Въз основа на изготвеното становище кметът:

1. изготвя мотивирано предложение до общинския съвет за издаване на сертификат за инвестиция клас В или за отказ в случаите по чл. 12;

2. изпраща до общинския съвет предложението по т. 1 заедно с окомплектованите документи по чл. 9, ал. 1 и 2 в 30-дневен срок от подаването им или от датата на отстраняване на констатирани несъответствия и/или непълноти на документите по чл. 9

(3) Предложението по ал. 2, т.1 съдържа:

1. пълна и точна преценка с мотиви за издаването на сертификат за инвестиция клас В в съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и на наредбата, или

2. основания за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

(4) Към предложението се прилагат и документите по чл. 9.

Чл. 12.   Сертификат за клас инвестиция не се издава, когато:

1. не са спазени изискванията на чл. 9, или

2. инвестицията не отговаря на условията по чл. 4, или

3. е налице някое от обстоятелствата по чл. 6, или

4. инвестицията е на лице по чл. 5, или

5. са допуснати несъответствия и/или непълноти в представените документи по чл. 9 и те не са отстранени в срок до 6 месеца, считано от датата на подаване на заявлението.

Чл. 13.  Кметът на общината:

1. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на общинския съвет, по реда на чл. 7;

2. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 12;

3. прилага насърчителните мерки по чл. 7, ал. 2

4. в случаите на прилагане на мярката по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2 за имоти - частна общинска собственост, възлага изготвянето на оценка по смисъла на чл. 14, ал. 2;

5. предоставя информация на областния управител за постъпилите инвестиционни предложения, издадените сертификати клас В и прилагането на мярката по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2;

6. поддържа в електронна база данни следната информация:

6.1. актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;

6.2. формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата.

6.3. информация за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината; съдържаща най-малко следните данни:

а) номер и дата на заявлението за издаване на сертификат;

б) номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;

в) информацията по чл. 9, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б"ППЗНИ;

г) размер и клас на инвестицията;

д) икономически дейности, в които се осъществява инвестицията, и основни продукти;

е) местонахождение на инвестицията;

ж) прилаганите мерки за насърчаване на инвестицията при спазване на изискванията за наблюдение и прозрачност на информацията в областта на държавните помощи.

7. поддържа на интернет страницата на общината публичната част от електронната база данни по т. 6, която се поддържа от длъжностни лица, определени от кмета на общината..

8. изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и предоставените насърчителни мерки, който представя на областния управител и изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции(БАИ).

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Чл. 14 (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, кметът може да:

1. извършва продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора;

2. учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.

(2) Оценките по ал. 1 се извършват най-малко от двама независими оценители, при спазване на изискванията на чл.30 ППЗНИ, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки. Кметът може да възлага оценка на съответствието на размера на имота за целите на изпълнение на инвестиционния проект.

(3) Неизпълнението на инвестиционния проект относно срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор като основание за разваляне. Основание за разваляне е и незапочването на работа по инвестиционния проект в срок до две години от сключването на договора по ал. 1. Инвестицията се смята за неизпълнена, когато размерът й е под изискуемия минимален размер определен по чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗНИ, определен с чл.3 ППЗНИ и не е изпълнено условието по чл. 22а, ал. 13 ЗНСИ, установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.

(4) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.

(5) Кметът изпраща в агенцията екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му.

(6)  Инвеститорът и/или лицето по чл. 7 не може да се разпорежда с придобитите по реда на ал. 1 имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права на трети лица до изтичането на срока по чл. 12, ал. 2, т. 8 ЗНИ - инвестицията да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия - три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008.

(7) Договорите по ал. 1 се сключват при условията на действащото законодателство в областта на държавните помощи и по ред, определен с ППЗНИ.

(8) Правата върху имотите по ал. 1 могат да се прехвърлят или учредяват на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е ЗНИ, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕО) № 800/2008, определени с правилника за прилагане на закона.

(9) Еднолични дружества с общинско участие могат да извършват продажба, замяна или да учредяват възмездно ограничено вещно право върху имоти без търг или конкурс:

1. по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, и след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала и писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма; в тези случаи се извършва оценка по реда на ал. 2 и се прилагат изискванията на ал. 3 - 7;

2. за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е ЗНИ на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕО) № 800/2008, определени с правилника за прилагане на закона.

(10) Еднолични дружества с общинско участие могат да отдават под наем собствените си имоти чрез пряко договаряне след оценка от независим оценител и разрешение от едноличния собственик на капитала за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е ЗНИ.

(11) Правата върху имотите по ал. 1 и ал. 9, т.2 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по ал. 2. Неизпълнението на изискването се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по ал. 3.

Г Л А В А  П Е Т А 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

Чл. 15 (1) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В се осъществява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице, по реда на ал.2 и 3, съгласно чл.69, ал.5 ППЗНИ.

(2) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период с годишен/междинен финансов отчет по реда на Закона за счетоводството. Към финансовия отчет се прилага справка по образец, в която са описани активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност. Справката се изготвя в съответствие с правилата за признаване на материални/нематериални дълготрайни активи (текущи/нетекущи), установени в МСС* (НСФОМСП**), и се заверява от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора. За целите на преценката дали активите, описани в справката, касаят основната икономическа дейност на инвеститора или друга допълнителна дейност, контролният орган по ал. 1 може да извършва и фактическа проверка.

(3) Броят на наетия персонал на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, заел създадените нови работни места, се удостоверява за отчетния период с документ от Националната агенция за приходите, копия на трудовите договори, копия на актове за прекратяване на трудовото правоотношение и уведомления за тях съгласно Кодекса на труда, декларация по образец за внесените осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, копие на разплащателната ведомост или справка за изплатените средства за възнаграждения на наетите лица - поименно и с други относими документи.

 

Г Л А В А  Ш Е С Т А

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 34, ал. 5 от ЗНИ се съставят от определени от Кмета на Община Симитли длъжностни лица.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Симитли или определен от него заместник – кмет.

(3)  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

[1] 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. По смисъла на тази наредба:

(1). "Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от служители на агенцията или от определени длъжностни лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.

(2). "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

(3). "Обект" е икономически неделима съвкупност от дълготрайни активи, които са свързани помежду си физически и функционално за производство на определен продукт или продукти.

(4). "Започване на работа по инвестиционен проект" е започване на строителни дейности или поръчване и доставяне на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на предварителни технико-икономически проучвания.

(5). "Икономически необлагодетелствани региони" са: а) общини, в които равнището на безработица е по-високо от средното за страната.

 

Приложение 1

Реквизити на заявлението

1. Представяне на инвеститора като правен субект

1.1. правен статут на инвеститора: 

а) фирма, седалище, идентификационни номера и идентификационни данни и представителната власт за лицето, което го представлява, когато инвеститорът е местно юридическо лице или едноличен търговец;

б) идентификационните данни по националното законодателство на инвеститора, когато той е чуждестранно юридическо лице, и идентификационните номера за клона и за чуждестранното лице, когато инвеститорът е клон на чуждестранно лице;

в) лични данни, когато заявителят е физическо лицe

1.2. представяне на лицата, притежаващи повече от 10 на сто в регистрирания капитал на дружеството инвеститор;

1.3 правен субект за осъществяване на инвестиционния проект и ползване на мерките за насърчаване на инвестициите, включително от лицата по чл.8 от Наредбата;

1.4. в случай че заявителят е физическо лице или обединение на физически и/или юридически лица, инвестиционният проект задължително предвижда създаване на юридическо лице по смисъла на чл.8 от Наредбата, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано със заявлението и инвестиционния проект, подадени от физическото лице или от обединението.

2. Представяне на инвеститора като стопански субект:

2.1.кратка информация за икономическата дейност на заявителя;

2.2. приходи от продажби за последните 3 години - общо и по основни пазари: отделно за вътрешния пазар на Република България, страните - членки на Европейския съюз, страните от Централна и Източна Европа и останалите страни;

2.3. приходи от продажби по основни групи продукти и пазарите по т. 2.2;

2.4. брой на служителите за последните 3 години;

2.5. консолидирани данни за икономическо или друго обединение - в случай на членство в такова;

2.6. информация за осъществени инвестиционни проекти, съизмерими с представения проект, ако има такива;

2.7. друга информация с приложени копия на документи: сертификати за качество, иновативност на продуктите и технологиите, конкурентни предимства и т.н.

3. Информация за инвестиционния проект:

а) наименование на инвестиционния проект; 

б) цел и размер на инвестицията - общо за периода на осъществяване на инвестицията и по години;

в) график за изпълнение по години и период за поддържане на инвестицията;

г)местонахождение на инвестицията - адрес: област, община, населено място, данни за имота и собствеността по чл. 10, т. 4 ППЗНИ;

д)основни резултати от производствената и маркетинговата програма, включва

информация по чл. 10, т. 7, букви "а" и "г" ППЗНИ;

e)персонал: планиран брой на новосъздадените работни места в резултат на реализацията на инвестиционния проект; изисквания към професионалната квалификация, предвидени разходи за обучение, ако са планирани такива;

ж)основни изводи за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния проект;

з) кратко описание на въздействието на инвестицията върху околната среда;

и)други специфични характеристики на проекта, като организационно-управленска и производствена структура и други;

4. Цел, съдържание и основни параметри на намерението на инвеститора да ползва мярка или мерки за насърчаване на инвестицията, както следва:

а) съкратени срокове за административно обслужване по чл. 7, ал.2, т.1 от Наредбата;

б)индивидуално административно обслужване по чл. 7, ал.2, т.2 от Наредбата;

в) местонахождение, размер и изисквания към недвижимите имоти за ползване на мярката по чл. 7, ал.2, т.3 от Наредбата;

г) лица, които могат да ползват мерките по чл. 8 от Наредбата, ако има такива.

5. Информация за стимулиращия ефект на мярката по чл. 4 ал.2 т.3, буквa „в” от ППЗНИ по смисъла на чл.8, параграфи 2 и 3 от Регламент №800/2008 на Комисията

6. Списък на приложените документи към заявлението по чл. 9, ал. 2 от Наредбата

7.  Адрес за кореспонденция, лица за контакти, тел. и факс номера,

e- mail адреси

8. Имена, длъжност, подпис и печат на инвеститора

Приложение

към чл. 9, ал. 1

ДО

.................

КМЕТ НА  ОБЩИНА СИМИТЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл. 9, ал.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Симитли и издаване на сертификати клас В

от ..............................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

с постоянен адрес...............................................................,

(улица, номер, град, държава)

документ за самоличност .........................................

(вид и №)

изд. на ........................................от  ...........................................................,

(дата)                                               (орган издал документа)

в качеството ми на....................................................................................................................

(длъжност)

Моля да бъде издаден сертификат за инвестиция клас „В” съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ), Правилника за прилагането му(ППЗНИ) и Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Симитли и издаване на сертификати клас В(Наредбата)

на

....................................................................................................................................................

(наименование, седалище и идентификационни данни на инвеститора)

за изпълнение на инвестиционен проект

....................................................................................................................................................

(точно наименование на проекта)

Приложения:

1. Реквизити на заявлението - Приложение 1.

2. Документи по т. 6 от Приложение 1

С уважение,

(Имена, длъжност, подпис и печат)* Международните счетоводни стандарти  

** Националните стандарти за финансовите отчети на малки и средни предприятия