Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка - Зимно поддържане и снегопочистване 2014-2015

Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка - Зимно поддържане и снегопочистване 2014-2015

НА ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за Закона за обществените поръчки уведомявам всички заинтересовани лица, че отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Симитли през експлоатационния сезон 2014 – 2015г.”, ще се състои на 09.10.2014г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ОбА - гр. Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.
КМЕТ: ……………………
/Апостол Апостолов/