Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка Изграждане на закрит плувен басейн към ОДЗ „Радост” – гр. Симитли

Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка Изграждане на закрит плувен басейн към ОДЗ „Радост” – гр. Симитли

НА ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за Закона за обществените поръчки уведомявам всички заинтересовани лица, че отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на закрит плувен басейн към ОДЗ „Радост” – гр. Симитли, УПИ I – 538, кв. 22, по плана на гр. Симитли, община Симитли”, ще се състои на 01.10.2014г. от 13.00 часа в Заседателната зала на ОбА - гр. Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.
КМЕТ: ……………………
/Апостол Апостолов/