Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж, считано от 01.07.2014г.

Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж, считано от 01.07.2014г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2730 Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж, считано от 01.07.2014г.

 

ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка със спазването и изпълнението на специфичните индикатори по проект «Грижа в дома», който Община Симитли изпълни и неговата устойчивост във връзка с чл.7.8  от Договора за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0176-C0001,  и на основание чл. 26, ал.1 отт ЗОБ, и чл.21,ал.1,т.6 и т.23 отт ЗМСМА,  предлагам Общински съвет да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е


1.    Дава съгласие да бъде разкрито социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда» към Домашен социален патронаж, който е общинска местна дейност.
1.1.    Новоразкритото социално предприятие ще предоставя социални услуги в домашна среда, както следва:
-    услуги за социална подкрепа и социално включване
-    услуги за лична помощ
-    услуги, свързани с помощ при комунално-битови дейности.

1.2.    Капацитет на социалното предприятие – 20 потребителя, от които лица с увреждания /включително и деца с увреждания/ и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

1.3.    Период на функциониране на Звеното – 12 месеца.

1.4.    Численост на персонала – 9 лица /които са безработни, с регистрация в Бюро по труда/, от които:
-    на длъжност „Домашен санитар”
-    на длъжност „Домашен помощник”
-    на длъжност „Сътрудник социални дейности”.


1.5.    Работна заплата на персонала в звеното ще бъде определена на база часова ставка – 2.90 лева с включени осигуровки.

1.6.    Времетраене и честота на ползване на социалните услуги в домашна среда ще бъде определяна на база подадено заявление от потребителите.

2.    Дава съгласие да бъде приета Тарифа за таксите за социални услуги
/Приложение №1/  в „Звеното за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Тарифа за таксите за социални услуги /Приложение № 1/ .

С УВАЖЕНИЕ:.............................
Кмет на Община Симитли - Апостол  Апостолов

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2730 – гр. Симитли, ул.”Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/7-21-38, 7-21-57, факс: 0748/7-22-31


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИМИТЛИ


Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за таксите за социални услуги в социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж ,  считано от 01.07.2014г.

Уважаема госпожо Председател,
Във връзка с направеното предложение за разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж и приемане на Тарифата за таксите за социални услуги в същото Звено  Ви информираме следното: със спазването и изпълнението на специфичните индикатори по проект «Грижа в дома», който Община Симитли изпълни и неговата устойчивост, се налага приемането на Тарифа за таксите за социалните услуги, които ще предоставя в домашна среда Звеното.

Причините, които налагат приемането:
Във връзка със спазването и изпълнението на специфичните индикатори по проект «Грижа в дома» и  с чл.7.8  от Договора за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0176-C0001, съгласно който Община Симитли изпълни успешно проекта, се налага да бъде приета настоящата Тарифа от Общински съвет – град Симитли съобразно правомощията, които има за приемане на нормативни актове, свързани с предоставянето на социални услуги – местна дейност, каквата услуга е Домашният социален патронаж и звеното, което ще функционира към него. Размерът на таксите за социални услуги се определят според дохода на лицата, които желаят да ползват социалните услуги в домашна среда.

Целите, които се поставят:
Основните цели, които се поставят с приемането на Тарифа за такси за социални услуги, предоставяни в домашна среда от Звеното, е превръщането   на съществуващата организация – Домашен социален патронаж, в социално предприятие, което да функционира като неговата нова структура.
Създаденото социално предприятие и услугите, които ще предоставя персоналът, работещ в него, ще подобрят здравето и качеството на живот на лицата от уязвимите обществени групи.
Ще се създаде възможност за надграждане и развитие на услугите „Социален асистент”, „Домашен помощник” за хората с увреждания и възрастните в риск.
Приемането на Тарифата за таксите има за цел осигуряване на достъпност и възможност да бъдат обхванати голяма част от рисковите социални групи и лицата в неравностойно положение на територията на община Симитли.

Финансови и други средства, необходими за кандидатстване по проекта:
Финансовите средства за приемане на Тарифата не се изискват.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Ще бъде доразвита дейността на Домашен социален патронаж като социална услуга, която предоставя основно храна по домовете на хората в риск и невъзможност да се справят в сами в ежедневието, с предоставянето на нови социални услуги за комунално-битова помощ, услуги за лична помощ и услуги за социална подкрепа и социално включване.


Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Приемането на Тарифата за таксите за социални услуги в Звеното е насочена към разширяване дейността и обхващане на широк кръг от лица, нуждаещи се от социални услуги в домашна среда, които се толерират от Европейските държави. Приемането на Тарифата не е в разрез с Европейските норми и право.

 


ИЗГОТВИЛ:.....................            ОДОБРИЛ:
КМЕТ на Община Симитли:..................................
/Апостол Апостолов/

 

 

ПРОЕКТ на ТАРИФА
за таксите за социалните услуги в Звено за услуги в домашна среда
 към Домашен социален патронаж - град Симитли

/Одобрена с Решение №............ от .......... 2014 г./    Чл. 1. С тарифата се определят размерът на таксите за социалните услуги в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – град Симитли, лицата, които заплащат такси и редът за събирането им.
    Чл.2. Размерът на таксите се определя според дохода на лицата, които ползват социалните услуги, както следва:

Подоходна група спрямо
личния доход на лицето    Диференцирана ставка на потребителската такса на услуги
До   65 лв.    0.10 лв./ч.
От   65 до 130 лв.    0.12 лв./ч.
От 130 до 195 лв.                                                   0.14лв./ч.
От 195 до 260 лв.    0.16 лв./ч.
От 260 до 325 лв.    0.18 лв./ч.
От 325 до 390 лв.    0.20 лв./ч.
Над 390 лв.    0.22 лв./ч.

Чл.3. Таксите за социалните услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на деца под 16 години.
Чл.4. Таксите се събират от определените длъжностни лица и се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Чл.5. „Доход” по смисъла на тарифата са всички доходи на лицето, с изключение на:
1.    Добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ
2.    Еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерски съвет
3.    Еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии
4.    Добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации
5.    Допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75-на или 80-годишна възраст
6.    Месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на хора с увреждания.

                            КМЕТ:......................................
                                                      Апостол Апостолов