Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Отваряне и оповестяване на предлаганите цени от участниците, по ОП с предмет: “Изграждане на спортно-развлекателен атракцион Симитли”

Отваряне и оповестяване на предлаганите цени от участниците, по ОП с предмет: “Изграждане на спортно-развлекателен атракцион Симитли”

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ
В ДОЛУОПИСАНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли
      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомявам, че отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на спортно-развлекателен атракцион Симитли”, открита с Решение № 224/12.03.2014 г. на Кмета на Община Симитли, ще се състои на 28.04.2014 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на ОбА – гр. Симитли.
С уважение,
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Кмет на Община Симитли