Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Отваряне и оповестяване на предлагани цени по ОП “Благоустрояване на улици на територията на община Симитли”

Отваряне и оповестяване на предлагани цени по ОП “Благоустрояване на улици на територията на община Симитли”

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ
В ДОЛУОПИСАНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомявам, че отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Благоустрояване на улици на територията на община Симитли”, открита с Решение № 141/12.02.2014 г. на Кмета на Община Симитли, ще се състои на 27.03.2014 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на ОбА – гр.Симитли.
С уважение,
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Кмет на Община Симитли