Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Архив на норм. документи Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2014г.

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2014г.

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
П.к 2730,гр.Симитли, ул.“Хр. Ботев”27,тел.0748/72246,факс:0748/72231

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,  
за  2014г.


І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост   е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли  за периода  от 2012г. до 2015 година включително.
Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.
Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.
Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .
Основният ангажимент на Община Симитли  е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Симитли  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.
Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА

А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. Поземлен имот № 170004 (едно седем нула нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Талембатица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.464 дка. (четиристотин шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000231 – напоителен канал на МЗХ-ХМС; имот № 170018 – нива на насл. на Ангел Митев Духарски; имот № 170005 – лозе на Васил Петров Тодорин; имот № 170003 – нива на насл. на Тодор Цветанов Духарски.  
2. Поземлен имот № 164007 (едно шест четири нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Талембатица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.607 дка. (шестстотин и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000231 – напоителен канал на МЗХ-ХМС; имот № 164008 – нива на насл. на Ангел Митев Духарски; имот № 164006 – нива на насл. на Тодор Цветанов Духарски.
3. Поземлен имот № 065001 (нула шест пет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Междите”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.853 дка. (два декара осемстотин петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000080 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 000071 – из.нива-малом. на община Симитли; имот № 000083 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 065003 – лозе на насл. на Стойне Йорданов Тодорински; имот № 065009 – лозе на Петър Давитков Кимчев.

4./Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./  Поземлен имот № 207001 (две нула седем нула нула едно), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лозенски андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.410 дка. (един декар четиристотин и десет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460., при граници и съседи: Имот № 000301 – напоител. канал на МЗХ-ХМС; имот № 207002 – овощна градина на насл. на Георги Симеонов Ефремов; имот № 000302 – дере, овраг, яма на община Симитли.

5. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 365007 (три шест пет нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ливадище”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.529 дка. (два декара петстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000515 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000508 – местен път на община Симитли-МП; имот № 365006 – нива на насл. на Кирил Василев Попов; имот № 365005 – нива на община Симитли; имот № 365008 – нива на община Симитли.


6. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 365005 (три шест пет нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ливадище”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.892 дка. (един декар осемстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 365004 – нива на община Симитли; имот № 365008 – нива на община Симитли; имот № 365007 – нива на община Симитли; имот № 365006 – нива на насл. на Кирил Василев Попов; имот № 000508 – местен път на община Симитли-МП.
7. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 365004 (три шест пет нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ливадище”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.180 дка. (един декар сто и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот №  365002 – нива на насл. на Кирил Василев Попов; имот № 000508 – местен път на община Симитли-МП; имот № 365005 – нива на община Симитли; имот № 365008 – нива на община Симитли; имот № 365003 – нива на насл. на Ангел Василев Попов.


8. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 365001 (три шест пет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Бресто”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.455 дка. (един декар четиристотин петдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 365003 – нива на насл. на Ангел Василев Попов; имот № 365002 – нива на насл. на Кирил Василев Попов; имот № 000508 – местен път на община Симитли-МП.


9. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 097006 (нула девет седем нула нула шест), с начин на трайно ползване “Лозе”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Дрено”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.988 дка. (деветстотин осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000108 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 097005 – лозе на насл. на Иван Ангелов Драгов; имот № 097007 – лозе на насл. на Дафко Ангелов Драгов.


10. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 036013 (нула три шест нула едно три), с начин на трайно ползване “Лозе”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Кюнчовица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.460 дка. (четиристотин и шестдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 036015 – лозе на насл. на Иван Спасов Айков; имот № 036014 – лозе на насл. на Йордан Димов Айков; имот № 036012 – лозе на насл. на Тодор Димитров Джибирски; имот № 000620 – гора в зем. земи на община Симитли.


11. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 036007 (нула три шест нула нула седем), с начин на трайно ползване “Лозе”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Белуата”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.785 дка. (един декар седемстотин осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 036008 – лозе на насл. на Димо Лазаров Айков; имот № 036006 – лозе на насл. на Ангел Сандев Деничин; имот № 036005 – лозе на насл. на Стоян Атанасов Драгов; имот № 036004 – лозе на насл. на Стоица Ангелов Драгов; имот № 036003 – лозе на насл. на Иван Ангелов Драгов; имот № 036002 – лозе на насл. на Славе Петров Кашайков; имот № 000620 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 036011 – лозе на насл. на Давидко Лазаров Айков.


12. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 391026 (три девет едно нула две шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), находящ се в местността “Клинков път”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.253 дка. (два декара двеста петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 391027 – нива на Боян Богданов Христов; имот № 391031 – нива на община Симитли; имот № 391024 – нива на насл. на Веселин Давков Айков.


13. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./Поземлен имот № 393004 (три девет три нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Гръчки бунар”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 4.227 дка. (четири декара двеста двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 393001 – нива на насл. на Иван Георгиев Ревалски; имот № 393002 – нива на насл. на Крум Петров Айков; имот № 393018 – нива на насл. на Никола Владимиров Ревалски; имот № 393005 – нива на насл. на Иван Георгиев Ревалски.


14. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Урегулиран поземлен имот ХLVІІ (четиридесет и седми), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 289 кв.м. (двеста осемдесет и девет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея; Югоизток – УПИ ХLVІ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ ХLVІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7.      


15. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Урегулиран поземлен имот ХLVІІІ (четиридесет и осми), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 292,20 кв.м. (двеста деветдесет и два кв.м. и двадесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХLVІІ, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – улица;Северозапад – УПИ ХLІХ, пл. сн. № 1437, кв.7.

16. /Допълнена с Решение № 884 по Протокол № 57 от 24.06.2014г./Урегулиран поземлен имот ІІІ (трети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), целият имот  с площ от 3664,60 кв.м. (три хиляди шестстотин шестдесет и четири кв.м. и шестдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460 при граници и съседи: Североизток – улица; Югоизток –улица; Югозапад – УПИ ІІ, пл. сн. № 1437, кв. 16; Северозапад – улица.

17. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58от 25.07.2014г./Урегулиран поземлен имот ХV¬ІІІ (осемнадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 17 (седмнадесети), целият имот  с площ от 1629,10 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и девет кв.м. и десет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона” и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 406/30.04.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Промишлено строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 17; Югоизток – улица; Югозапад – УПИ ХVІІ, пл. сн. № 1437, кв. 17; Северозапад – УПИ ІХ  и УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 17.


18. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58от 25.07.2014г./Урегулиран поземлен имот ХV¬ІІ (седемнадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 17 (седмнадесети), целият имот  с площ от 1629,20 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и девет кв.м. и двадесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона” и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 406/30.04.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Промишлено строителство”, с ЕКАТТЕ 66460 при граници и съседи: Североизток – УПИ ХVІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 17; Югоизток – улица; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ VІІІ, УПИ ІХ , пл. сн. № 1437, кв. 17.


19. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 206018 (две нула шест нула едно осем), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стара поща”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 206019 – овощна градина на община Симитли; имот № 206014 – полски път на община Симитли; имот № 206010 – др. селскост.т. на община Симитли.
20. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58от 25.07.2014г./Поземлен имот № 206017 (две нула шест нула едно седем), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лозенски андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.025 дка. (един декар и двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000299 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 206016 – др. селскост.т. на община Симитли; имот № 206013 – овощна градина на община Симитли.


21. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58от 25.07.2014г./Поземлен имот № 467012 (четири шест седем нула едно две), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чобански андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 3.171 дка. (три декара сто седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 467011 – овощна градина на община Симитли; имот № 000510 – дере, овраг, яма на община Симитли;  имот № 467013 – овощна градина на община Симитли; имот № 467002 – др. селищна тер. на Чобанци.


22. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58от 25.07.2014г./Урегулиран поземлен имот ¬ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), целият имот  с площ от 11727 кв.м. (единадесет хиляди седемстотин двадесет и седем кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460., при граници и съседи: Североизток – УПИ ІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 16; Югоизток – улица;Югозапад – УПИ І, пл. сн. № 1437, кв. 16; Северозапад – улица.


23. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г./ Поземлен имот № 464007 (четири шест четири нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Стария андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 66460., при граници и съседи: Имот № 464005 – нива на Красимир Христов Бамбов; имот № 000664 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 464008 – нива на насл. на Стоян Христов Станков; имот № 464006 – нива на община Симитли.


24. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 464006 (четири шест четири нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Стария андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.820 дка. (един декар осемстотин и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 464007 – нива на община Симитли; имот № 464008 – нива на насл. на Стоян Христов Станков; имот № 000662 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 464005 – нива на Красимир Христов Бамбов.


25. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 439004 (четири три девет нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Драката”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.184 дка. (сто осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи:  Имот № 000732 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 439002 – лозе на насл. на Христо Димитров Памуклийски; имот № 439001 – складов терен на ДПФ-МЗГ; имот № 000552 – местен път на община Симитли-МП.


26. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 439003 (четири три девет нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Драката”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.127 дка. (един декар сто двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи:  Имот № 439002 – лозе на насл. на Христо Димитров Памуклийски; имот № 439001 – складов терен на ДПФ-МЗГ; имот № 000552 – местен път на община Симитли-МП; имот № 000733 – полски път на община Симитли-ПП.

27. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./Поземлен имот № 464009 (четири шест четири нула нула девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Стария андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.613 дка. (два декара шестстотин и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000662 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 464008 – нива на насл. на Стоян Христов Стаков; имот № 000665 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 464010 – изоставена нива на община Симитли.

28./Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 490013 (четири девет нула нула едно три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стружка река”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.253 дка. (два декара двеста петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000842 – залесена терит. на насл. на Александър Костадинов Гълъбов; имот № 000773 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 490012 – изоставена нива на насл. на Илия Николов Айков; имот № 490005 – изоставена нива на община Симитли.

29. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 464009 (четири шест четири нула нула девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Стария андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.613 дка. (два декара шестстотин и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 000662 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 464008 – нива на насл. на Стоян Христов Стаков; имот № 000665 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 464010 – изоставена нива на община Симитли.


30. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./ Урегулиран поземлен имот ¬ХХХVІІ (тридесет и седми), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 242,30 кв.м. (двеста  четиридесет и два кв.м. и тридесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – пешеходна алея; Югоизток – УПИ ХХІХ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ ХХХVІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7.     


31. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./ Урегулиран поземлен имот ХLІІІ (четиридесет и трети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 316,50 кв.м. (триста и шестнадесет кв.м. и петдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – пешеходна алея; Югоизток – пешеходна алея; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ ХLІV, пл. сн. № 1437, кв.7.     


32. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./ Урегулиран поземлен имот ХLІV (четиридесет и четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 239,80 кв.м. (двеста тридесет и девет кв.м. и осемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – пешеходна алея; Югоизток – УПИ ХLІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ ХLV, пл. сн. № 1437, кв.7.

 

33./Допълнена с Решение № 1050 по Протокол № 67 от 22.12.2014г./ Поземлен имот № 426005 (четири две шест нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ливадище”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 6.582 дка. (шест декара петстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 426009 – нива на Иван Стойчов Балабанов; имот № 000705 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 426007 – овощна градина на Красимир Христов Бамбов; имот № 426006 – нива на Васил Иванов Топузов.
34. /Допълнена с Решение № 1050 по Протокол № 67 от 22.12.2014г./ Поземлен имот № 270006 (две седем нула нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Аскови чуки”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.516 дка. (един декар петстотин и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Имот № 270008 – нива на насл. на Атанас Гонев Ванчев; имот № 270007 – нива на насл. на Христо Георгиев Попов; имот № 000517 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 270004 – овощна градина на Александър Борисов Николов и др.; имот № 498001 – др. селищна тер. на община Симитли-НМ.
35. /Допълнена с Решение № 1050 по Протокол № 67 от 22.12.2014г./  Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 18 (осемнадесети), целият имот  с площ от 3761,70 кв.м. (три хиляди седемстотин шестдесет и един кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построените в него: Сграда със застроена площ от 226,45 кв.м. (двеста двадесет и шест кв.м. и четиридесет и пет кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г.; и Сграда  със застроена площ от 160,43 кв.м. (сто и шестдесет кв.м. и четиридесет и три кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г., при граници на имота: Североизток – край на регулацията и УПИ Х, кв.1а;  Югоизток – улица; Югозапад – улица;  Северозапад –УПИ І, пл. сн. № 1437, кв. 18.

 

Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1.Поземлен имот № 003062 (нула нула три нула шест две) с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Шебечковица”, землище на с. Железница, целият имот с площ от 16.671 дка. (шестнадесет декара шестстотин седемдесет и един кв.м.) с ЕКАТТЕ: 29146, при граници и съседи: Имот № 002844 – нива на Методи Георгиев Качищов; имот № 000771 – пасище, мера на Методи Георгиев Качищов; имот № 002843 – овощна градина на насл. на Катерина Стоименова Механджийска; имот № 002842 – овощна градина на насл. на Катерина Стоименова Механджийска; имот № 002841 – овощна градина на насл. на Стоица Николов Кордев; имот № 002839 – овощна градина на насл. на Санде Димитров Стояновски; имот № 003014 – нива на община Симитли; имот № 003019 – нива на община Симитли; имот № 002837 – нива на насл. на Спас Ангелов Качищов; имот № 002867 – съор. поддържане на Държавата – Пиринстройинженеринг ЕООД; имот № 000998 – жп транспорт на Държавата – Т; имот № 002894 – път ІV кл. на община Симитли -Т; имот № 000998 – жп транспорт на Държавата – Т; имот № 002890 – път ІV кл. на община Симитли -Т; имот № 003060 – друга селскостопанска територия на община Симитли.

3./Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./ Поземлен имот № 000221 (нула нула нула две две едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Сарамандовица”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 5.332 дка. (пет декара триста тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146., при граници и съседи: Имот № 000264 – гора в зем.земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000133 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000033 – нива на насл. на Станоя Димитров Стоноев; имот № 000218 – изоставена нива на насл. на Георги Димитров Станоев; имот № 000133 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000222 – изоставена нива на насл. на Тасе Ангелов Хаджииски.

4./Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./ Поземлен имот № 003121 (нула нула три едно две едно), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Шебечковица”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 8.336 дка. (осем декара триста тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003122 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 003059 – др. селскост. т. на “БЕЛБУЛТРАНС” ООД; имот № 003017 – др. селскост. т. на “БЕЛБУЛТРАНС” ООД; имот № 003060 – др. селскост. т. на “БЕЛБУЛТРАНС” ООД; имот № 002845 – лозе на насл. на Катерина Стоименова Механджийска; имот № 002846 – лозе на насл. на Стоимен Димитров Стояновски; имот № 002847 – нива на насл. на Санде Димитров Стояновски.

5. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./Поземлен имот № 001284 (нула нула едно две осем четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Вескул”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 13.160 дка. (тринадесет декара сто и шестдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 001294 – дървопроизв. пл. на ”ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 001283 – изоставена нива на община Симитли; имот № 001293 – изоставена нива на община Симитли; имот № 001281 – път ІV кл. на община Симитли–Т; имот № 001282 – жил. територия на мах. Джалевци; имот № 001279 – изоставена нива на насл. на Стойне Ангелов Мурджов; имот № 001286 – изоставена нива на насл. на Стоян Тодоров Чорбаджийски; имот № 001292 – пасище с храсти на община Симитли.


6. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 000812 (нула нула нула осем едно две), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Воднико”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 13.180 дка. (тринадесет декара сто и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 003078 – пасище с храсти на община Симитли; землищна граница; имот № 000566 – полски път на община Симитли–ПП; имот № 000811 – изоставена нива на Данаилчо Спасов Урлачки.


7. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./Поземлен имот № 000468 (нула нула нула четири шест осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Златковица”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 27.970 дка. (двадесет и седем декара деветстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 064001 – дървопроизв. пл. на насл. на Стойне Александров Малючки; имот № 002367 – изоставена нива на община Симитли; имот № 002368 – изоставена нива на община Симитли; имот № 001055 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 002369 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000488 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000487 – изоставена нива на насл. на Владо Атанасов Малючки; имот № 002388 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000467 – изоставена нива на община Симитли; имот № 002370 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

8. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 084001 (нула осем четири нула нула едно), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.804 дка. (осемстотин и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи:  Имот № 084002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001358 – нива на насл. на Методи Лазаров Николов.

9. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 002091 (нула нула две нула девет едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Маринци”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.413 дка. (един декар четиристотин и тринадесет  кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 002098 – жил. територия на мах. Маринци; имот № 001055 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 002090 – нива на Славе Иванов Марински.


10. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./Поземлен имот № 002092 (нула нула две нула девет две), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Шаргавеца”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.223 дка. (един декар двеста двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 002095 – изоставена нива на насл. на Стоица Костадинов Марински; имот № 002097 – изоставена нива на община Симитли; имот № 002098 – жил. територия на мах. Маринска; имот № 002090 – нива на Славе Иванов Марински; имот № 002093 – изоставена нива на насл. на Стоица Костадинов Марински; имот № 002094 – изоставена нива на насл. на Миленко Николов Марински

 

В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. Поземлен имот № 021020 (нула две едно нула две нула), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.989 дка. (два декара деветстотин осемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 021019 – ливада на община Симитли; имот № 000059 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 021022 – ливада на община Симитли; имот № 021021 – ливада на насл. на Давидко Мавродиев Янев; имот № 021023 – нива на насл. на Симеон Мавродиев Янев; имот № 021011 – нива на насл. на Симеон Мавродив Янев; имот № 021018 – нива на насл. на Стоил Мавродиев Янев.

2. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./Поземлен имот № 030018 (нула три нула нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Юрто”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.012 дка. (три декара и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 030019 – нива на община Симитли; имот № 000093 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030007 – нива на Васил Велев Ганев; имот № 030017 – нива на община Симитли.


3. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./Поземлен имот № 030002 (нула три нула нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Кутело”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.342 дка. (шест декара триста четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 030003 – нива на община Симитли; имот № 000090 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

4. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 041040 (нула четири едно нула четири нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V(пета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.518 дка. (два декара петстотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи:  Имот № 041043 – нива на Евгени Антонов Шупльов; имот № 041042 – нива на Гюргя Спасова Двоячка и др.; имот № 000172 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 041035 – нива на насл. на Юсеин Рамазанов Камберов.

5. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 063022 (нула шест три нула две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 5.961 дка. (пет декара деветстотин шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063021 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000223 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 063023 – нива на насл. на Муртаза Ибишов Муртазов; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП.

6. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 083011 (нула осем три нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Горбаница”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.121 дка. (четири декара сто двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 083012 – нива на Арсо Звезданов Чобанов; имот № 000282 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 083008 – нива на насл. на Мехмед Рамазанов Баталов; имот № 083009 – нива на насл. на Трендафил Стоянов Шупльов.

7./Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 070093 (нула седем нула нула девет три), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Тукаците”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.791 дка. (два декара седемстотин деветдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 070094 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 070027 – нива на насл. на Нури Мехмедов Мехмедов.


8. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 063022 (нула шест три нула две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 5.961 дка. (пет декара деветстотин шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063021 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000223 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 063023 – нива на насл. на Муртаза Ибишов Муртазов; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП.


9. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./ Поземлен имот № 083011 (нула осем три нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Горбаница”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.121 дка. (четири декара сто двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 083012 – нива на Арсо Звезданов Чобанов; имот № 000282 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 083008 – нива на насл. на Мехмед Рамазанов Баталов; имот № 083009 – нива на насл. на Трендафил Стоянов Шупльов.

Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1.Поземлен имот № 035011 (нула три пет нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Виро”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 3.068 дка. (три декара и шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 000189 – отводнит. канал на МЗХ-ХМС; имот № 000242 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000227 – жп линия на Държавата-Т.

2. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./ Поземлен имот № 043111 (нула четири три едно едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Реката/Новите лозя”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 2.049 дка. (два декара и четиридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 043112 – нива на насл. на Христена Стоянова Буюклийска; имот № 043004 – ливада на насл. на Стоян Николов Въчев; имот № 043113 – нива на насл. на Христена Стоянова Буюклийска; имот № 043005 – нива на Георги Стоянов Въчев.

3. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./Поземлен имот № 042070 (нула четири две нула седем нула), с начин на трайно ползване “Храсти”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Текелев шумак”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 2.596 дка. (два декара петстотин деветдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 042029 – ливада на насл. на Борис Спасов Ружин; имот № 042071 – храсти на община Симитли; имот № 000177 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 042069 – храсти на община Симитли.

4. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./Поземлен имот № 042059 (нула четири две нула пет девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Текелев шумак”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 1.837 дка. (един декар осемстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 000191 – напоител. канал на МЗХ-ХМС; имот № 000233 – жил. територия на с. Крупник; имот № 042016 – нива на Васил Стоянов Михайлов; имот № 042013 – ливада на насл. на Костадин Христов Топузов.

5. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./Поземлен имот № 042012 (нула четири две нула едно две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Текелев шумак”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 1.392 дка. (един декар триста деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 042006 – нива на насл. на Георги Димитров Льольов; имот № 042008 – нива на насл. на Григорий Павлов Дяков; имот № 042011 – нива на насл. на Иван Христов Джабиров; имот № 000191 – напоител. канал на МЗХ-ХМС; имот № 042005 – ливада на насл. на Гроздена Христова Топузова.

6. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 030017 (нула три нула нула едно седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 2.127 дка. (два декара сто двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 030028 – пасище, мера на община Симитли; имот № 030015 – нива на насл. на Димитър Георгиев Чикалов; имот № 030014 – нива на насл. на Иван Ценков Чакалски; имот № 030016 – нива на Перса Николова Михайлова и др.; имот № 030046 – нива на община Симитли; имот № 030018 – нива на насл. на Георги Симеонов Попов.

7./Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 023021 (нула две три нула две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Полето/Дрене”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 1.045 дка. (един декар и четиридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 000197 – напоит. канал на МЗХ-ХМС; имот № 023013 – нива на насл. на Владо Христов Костов; имот № 023014 – нива на насл. на Илия Петров Костов; имот № 023015 – нива на насл. на Стоилко Стоянов Раклеов.

8. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 047035 (нула четири седем нула три пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Дрене”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 4.646 дка. (четири декара шестстотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи:  Имот № 000181 – напоител. канал на МЗХ-ХМС; имот № 000112 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000210 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 047001 – нива на насл. на Георги Василев Чочуков.


9. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 038078 (нула три осем нула седем осем), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Божиница/Гроздовец”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 4.385 дка. (четири декара триста осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 038081 – нива на Мария Кръстева Спасова; имот № 038080 – нива на Методи Филипов Иванов; имот № 038079 – нива на насл. на Филип Иванов Кадииски; имот № 038069 – нива на насл. на Петър Симеонов Попов; имот № 038077 – нива на насл. на Никола Димитров Теов; имот № 000185 – напоител. канал на МЗХ-ХМС; имот № 038094 – нива на насл. на Лазар Тодоров Ваканджерски; имот № 038095 – нива на Мария Кръстева Спасова; имот № 038098 – нива на насл. на Йосиф Димитров Кюпов.

10. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 044007 (нула четири четири нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Калуцик”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 2.132 дка. (два декара сто тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 044009 – нива на насл. на Стоян Лазаров Христов; имот № 044008 – нива на Иван Кубратов Петров; имот № 044003 – нива на насл. на Богдан Паскалчев Ангелов; имот № 044006 – пасище, мера на община Симитли; имот № 044010 – нива на насл. на Благо Иванов Теов.

11. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 033204 (нула три три две нула четири), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Кладенеца”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 0.571 дка. (петстотин седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 000225 – местен път на община Симитли-Т; имот № 000085 – нива на Държавата – БДЖ; имот № 033078 – нива на насл. на Анастасия Вангелова Михайлова; имот № 033077 – нива на насл. на Атанас Спасов Кълбов.

12. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 044007 (нула четири четири нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Калуцик”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 2.132 дка. (два декара сто тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Имот № 044009 – нива на насл. на Стоян Лазаров Христов; имот № 044008 – нива на Иван Кубратов Петров; имот № 044003 – нива на насл. на Богдан Паскалчев Ангелов; имот № 044006 – пасище, мера на община Симитли; имот № 044010 – нива на насл. на Благо Иванов Теов.

 

Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 011002 (нула едно едно нула нула две), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Равна нива”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 6.988 дка. (шест декара деветстотин осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници и съседи: Имот № 000220 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 011001 – пасище, мера на Стоян Димитров Заеков; имот № 011003 – ливада на Милчо Димитров Китанов; имот № 011004 – ливада на община Симитли; имот № 011010 – пасище, мера на Йордан Димитров Заеков.

2./Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 103018 (едно нула три нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Бялата чешма”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 1.079 дка. (един декар и седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници и съседи: Имот № 103020 – пасище, мера на община Симитли; имот № 103019 – нива на община Симитли; имот № 000021 – жил. територия на Д. Сушица; имот № 103016 – нива на община Симитли.


3. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./  Поземлен имот № 103019 (едно нула три нула едно девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Бялата чешма”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 0.562 дка. (петстотин шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници и съседи: Имот № 000021 – жил. територия на Д. Сушица; имот № 103020 – пасище, мера на община Симитли; имот № 103018 – нива на община Симитли.

4. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 051090 (нула пет едно нула девет нула), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Сухата река”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 57162, при граници и съседи: Имот № 051091 – др. селскост.т. на община Симитли; имот № 051079 – пасище, мера на Атанас Георгиев Газянски; имот № 051070 – нива на Стоян Костадинов Костевски.

Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./  Поземлен имот № 052004 (нула пет две нула нула четири), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Гълабарски ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.243 дка. (един декар двеста четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 052002 – ливада на насл. на Стефан Андонов Црънгалов; имот № 052001 – ливада на насл. на Стоян Андонов Црънгалов; имот № 052005 – ливада на насл. на Андон Стоицов Лъжов; имот № 052017 – ливада на Кирил Стоилов Георгиев и др.; имот № 052003 – ливада на Гошо Йосифов Николов; имот № 000093 – полски път на община Симитли-ПП.
2. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./   Поземлен имот № 053033 (нула пет три нула три три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Червената рудина”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 2.042 дка. (два декара и четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 053031 – нива на насл. на Катерина Георгиева Лъжова; имот № 053032 – нива на насл. на Стоятел Илиев Корандов; имот № 053013 – нива на насл. на Никола Стоицов Лъжов; имот № 053034 – нива на насл. на Благо Митов Попов; имот № 053036 – нива на Димитър Илиев Филатов.

З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1.Поземлен имот № 015007 (нула едно пет нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Величината”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 4.473 дка. (четири декара четиристотин седемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници и съседи: Имот № 055002 – широколист. гора на насл. на Тодор Стоянов Лулейски; имот № 000038 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 015008 – нива на община Симитли; имот № 015009 – нива на община Симитли; имот № 015006 – нива на община Симитли; имот № 015001 – нива на насл. на Стойне Серафимов Гълъбов.

2. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 027019 (нула две седем нула едно девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Пелтековци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 0.487 дка. (четиристотин осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници и съседи: Имот № 027013 – нива на Лазар Христов Давков; имот № 000001 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 027018 – нива на община Симитли.


3. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 027018 (нула две седем нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Пелтековци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 0.343 дка. (триста четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници и съседи: Имот № 027015 – дере  на община Симитли-ПП; имот № 027020 – нива на Снежана Костадинова Ковачева; имот № 027019 – нива на община Симитли; имот № 027016 – ливада на насл. на Божин Георгиев Чикалов.


4. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 013036 (нула едно три нула три шест), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Езерото”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 1.047 дка. (един декар и четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници и съседи: Имот № 013035 – ливада на насл. на Петър Ангелов Йомов; имот № 013029 – нива на община Симитли; имот № 000028 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 013037 – ливада на насл. на Георги Христов Клингов.

И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1./Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./  Поземлен имот № 000956 (нула нула нула девет пет шест), с начин на трайно ползване “Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калугеровец”, землището на с. Брестово, целият имот с площ от 1.125 дка. (един декар сто двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06522, при граници и съседи: Имот № 000957 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000371 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000955 – използв. ливада на Марко Петров Усаински.

2. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 000956 (нула нула нула девет пет шест), с начин на трайно ползване “Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калугеровец”, землището на с. Брестово, целият имот с площ от 1.125 дка. (един декар сто двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06522, при граници и съседи: Имот № 000957 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000371 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000955 – използв. ливада на Марко Петров Усаински.

Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 002039 (нула нула две нула три девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Марино”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.033 дка. (един декар и тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238 при граници и съседи: Имот № 002023 – стопански двор на Държавен поземлен фонд; имот № 002040 – нива на насл. на Никола Иванов Качев; имот № 002035 – пасище, мера на община Симитли; имот № 002038 – нива на община Симитли.

К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. Поземлен имот № 030003 (нула три нула нула нула три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива ” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “М. Кърджалийска”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 13.001 дка. (тринадасет декара и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 030005 – нива на община Симитли; имот № 030004 – нива на община Симитли; имот № 030005 – нива на община Симитли; имот № 030019 – населено място на мах. Кърджалийска; имот № 030006 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000181 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 030019 – населено място на мах. Кърджалийска.
2. Поземлен имот № 030006 (нула три нула нула нула шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива ”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “М. Кърджалийска”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 8.909 дка. (осем декара деветстотин и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 030003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000181 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030019 – населено място на мах. Кърджалийска.
3. Поземлен имот № 088008 (нула осем осем нула нула осем), с начин на трайно ползване “Лозе”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ушите”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.414 дка. (един декар четиристотин и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 088009 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000133 – канал на МЗХ-ХМС; имот № 088007 – нива на община Симитли; имот № 088006 – полски път на община Симитли-ПП.
4. Поземлен имот № 138018 (едно три осем нула едно осем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Павл. ширина”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.009 дка. (два декара и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 138058 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 138029 – ливада на насл. на Мите Ангелов Павлевски; имот № 138016 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 138066 – ливада на насл. на Иван Алексов Павлевски.
5. Поземлен имот № 138020 (едно три осем нула две нула), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Павл. ширина”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.608 дка. (три декара шестстотин и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 138021 – ливада на насл. на Благо Атанасов Йотков; имот № 000273 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 138019 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 138022 – ливада на насл. на Асен Илиев Багашев.
6. Поземлен имот № 138023 (едно три осем нула две три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Павл. ширина”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 6.167 дка. (шест декара сто шестдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 138022 – ливада на насл. на Асен Илиев Багашев; имот № 138019 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 138024 – ливада на насл. на Мите Ангелов Павлевски; имот № 138025 – ливада на Костадин Христов Данчов; имот № 138026 – ливада на насл. на Александър Ташков Данчов; имот № 138028 – ливада на насл. на Ангел Ташков Данчов; имот № 138019 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 138034 – ливада на насл. на Илия Иванов Спасов; имот № 138035 – ливада на насл. на Стоян Спасов Серафимов; имот № 138027 – ливада на насл. на Борис Ташов Данчов; имот № 000273 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 138021 – ливада на насл. на Благо Атанасов Йотков.
7. Поземлен имот № 003062 (нула нула три нула шест две) с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Шебечковица”, землище на с. Железница, целият имот с площ от 16.671 дка. (шестнадесет декара шестстотин седемдесет и един кв.м.) с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002844 – нива на Методи Георгиев Качищов; имот № 000771 – пасище, мера на Методи Георгиев Качищов; имот № 002843 – овощна градина на насл. на Катерина Стоименова Механджийска; имот № 002842 – овощна градина на насл. на Катерина Стоименова Механджийска; имот № 002841 – овощна градина на насл. на Стоица Николов Кордев; имот № 002839 – овощна градина на насл. на Санде Димитров Стояновски; имот № 003014 – нива на община Симитли; имот № 003019 – нива на община Симитли; имот № 002837 – нива на насл. на Спас Ангелов Качищов; имот № 002867 – съор. поддържане на Държавата – Пиринстройинженеринг ЕООД; имот № 000998 – жп транспорт на Държавата – Т; имот № 002894 – път ІV кл. на община Симитли -Т; имот № 000998 – жп транспорт на Държавата – Т; имот № 002890 – път ІV кл. на община Симитли -Т; имот № 003060 – друга селскостопанска територия на община Симитли.

8. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./  Поземлен имот № 065032 (нула шест пет нула три две), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лазарица-Стоянчевото”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.685 дка. (един декар шестстотин осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 000282 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 065030 – ливада на насл. на Достена Стоянова Стамболийска; имот № 065031 – нива на насл. на Петър Ангелов Стамболийски; имот № 065033 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 065034 – др. селищна тер. на Димитър Георгиев Дурчов.


9. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 054014 (нула пет четири нула едно четири), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Под селото”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.025 дка. (един декар и двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 054018 – пасище, мера на община Симитли; имот № 054005 – жил. територия на с. Градево-застр. терит. извън стр. гр.


10. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 064020 (нула шест четири нула две нула), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Бела поляна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.134 дка. (три декара сто тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 064002 – нива на насл. на Стоица Тодоров Кърджалийски; имот № 064017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Стамболийски; имот № 064018 – ливада на насл. на Борис Еленков Трендафилов; имот № 064019 – ливада на насл. на Борис Христов Стамболийски; имот № 064021 – ливада на насл. на Деспод Николов Кърджалийски; имот № 064022 – ливада на насл. на Димитър Стоянов Маревски; имот № 064038 – пуст. необр. земя на Община Симитли; имот № 000183 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 064001 – из.нива-малом. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.  


11. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 064001 (нула шест четири нула нула едно), с начин на трайно ползване “Из. нива – малом.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Бела поляна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.385 дка. (триста осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 000183 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 000186 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 064003 – ливада на насл. на Благо Донев Трендафилов; имот № 064002 – нива на насл. на Стоица Тодоров Кърджалийски; имот № 064020 – ливада на община Симитли.

12./Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 044022 (нула четири четири нула две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Калника-Воденица”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.722 дка. (седемстотин двадесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници и съседи: Имот № 000342 – канал на МЗХ-ХМС; имот № 044018 – нива на насл. на Начо Тодоров Илиев; имот № 000231 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 044028 – нива на насл. на Христо Георгиев Новоселски.

13. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 003019 (нула нула три нула едно девет), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Стара нива”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.640 дка. (пет декара шестстотин и четиридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 003018 – нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски; имот № 003013 – нива на насл. на Стоян Попхристов Ташов; имот № 003016 – нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски; имот № 003015 – нива на насл. на Яне Димитров Джабирски; имот № 000205 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000029 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 003020 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000164 – път І клас на Държавата-Т.


14. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 003021 (нула нула три нула две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Стара нива”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.987 дка. (пет декара деветстотин осемдесет и  седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 000205 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 003015 – нива на насл. на Яне Димитров Джабирски; имот № 003016 – нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски; имот № 003014 – нива на насл. на Тодор Димитров Джибирски.

15. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 071025 (нула седем едно нула две пет), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Голомешница”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.213 дка. (два декара двеста и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 071024 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 071015 – стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 071026 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000136 – канал на МЗГ-ХМС


16. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./Поземлен имот № 042056 (нула четири две нула пет шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Въковица-Потока”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.806 дка. (един декар осемстотин и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 042059 – нива на насл. на Ангел Спасов Достин; имот № 042057 – нива на Любен Благов Петков; имот № 042054 – нива на насл. на Ангел Спасов Достин; имот № 042055 – нива на Стойне Христов Мишинков; имот № 042054 – нива на насл. на Ангел Спасов Достин; имот № 042061 – пасище, мера на община Симитли.

 

18./Допълнена с Решение № 1050 по Протокол № 67 от 22.12.2014г./ Поземлен имот № 120033 (едно две нула нула три три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Калугерица-Даскалово”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.337 дка. (три декара триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 120031 – ливада на насл. на Коте Митрев Цицков; имот № 120032 – ливада на насл. на Теофил Величков Кацарски; имот № 000262 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 120034 – пуст. необр. земя на община Симитли.

 

19. /Допълнена с Решение № 1074 по Протокол № 67 от 22.12.2014г./ Поземлен имот № 145006 (едно четири пет нула нула шест), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ширина”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 37.875 дка. (тридесет и седем декара осемстотин седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 145002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 145005 – ливада на насл. на Ангел Ташков Данчов; имот № 000451 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000250 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 145007 – ливада на насл. на Стойна Спасова Йоткова; имот № 145008 – ливада на община Симитли; имот № 145009 – ливада на насл. на Стоил Велев Йотков; имот № 145010 – ливада на насл. на Благо Атанасов Йотков; имот № 145011 – ливада на насл. на Благо Атанасов Йотков; имот № 145012 – ливада на насл. на Стоил Велев Йотков; имот № 145013 – ливада на община Симитли; имот № 145014 – нива на насл. на Петър Велев Йотков; имот № 145015 – ливада на насл. на Стоил Митев Павлевски.

 

Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1./Допълнена с Решение № 1050 по Протокол № 67 от 22.12.2014г./ Поземлен имот № 047012 (нула четири седем нула едно две), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 3.647 дка. (три декара шестстотин четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници и съседи: Имот № 047013 – нива на насл. на Стойко Георгиев Табачки; имот № 000457 – път ІV кл. на община Симитли- Т; имот № 047011 – нива на насл. на Стоймир Иванов Дюлгерски; имот № 000469 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000457 – път ІV кл. на община Симитли-Т; имот № 047014 – ливада на Янчо Митрев Воденичарски.

 

М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./ Поземлен имот № 025002 (нула две пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Алимчовица”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 0.967 дка. (деветстотин шестдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници и съседи: Имот № 025003 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000390 – овощна градина на насл. на Александър Стоицов Бачев; имот № 000392 – овощна градина на насл. на Михаил Стоицов Бачев и др.; имот № 025001 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000398 – пасище с храсти на община Симитли.

2./Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 001354 (нула нула едно три пет четири), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Течанковец”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 3.242 дка. (три декара двеста четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници и съседи: Имот № 000486 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 001355 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000483 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000488 – пасище, мера на насл. на Александър Величков Циронков; имот № 000489 – пасище, мера на насл. на Тодор Величков Циронков.

3. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 001347 (нула нула едно три четири седем), с начин на трайно ползване “Др. селскост. тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Дюрлюмски рид”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 1.947 дка. (един декар деветстотин четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници и съседи: Имот № 000009 – пасище, мера на насл. на Нико Ангелов Дорлюмски; имот № 001348 – пасище, мера на община Симитли.

Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 000058 (нула нула нула нула пет осем), с начин на трайно ползване “Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Оградната”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 1.357 дка. (един декар триста петдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници и съседи:  Имот № 000057 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000060 – овощна градина на насл. на Александър Георгиев Цръкварски; имот № 000059 – използв. ливада на насл. на Филип Иванов Топов.

О. /Нова буква О, допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г ”Поземлени имоти в землището на с.Сенокос, общ. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”

1. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 000058 (нула нула нула нула пет осем), с начин на трайно ползване “Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Оградната”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 1.357 дка. (един декар триста петдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници и съседи:  Имот № 000057 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000060 – овощна градина на насл. на Александър Георгиев Цръкварски; имот № 000059 – използв. ливада на насл. на Филип Иванов Топов.

2. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 018021 (нула едно осем нула две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 5.147 дка. (пет декара сто четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници и съседи: Имот № 018038 – нива на община Симитли; имот № 018042 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018041 – населено място - застроено; имот № 018019 – нива на община Симитли; имот № 018022 – нива на община Симитли.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

1./Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./Право на пристрояване с площ от 16.34 кв.м. /шестнадесет квадратни метра и тридесет и четири квадратни сантиметра/  към Самостоятелен обект в сграда с предназначение  “Ателие за шивашки услуги” № 3 (три), със застроена площ от 24 (двадесет и четири) кв.м., при съседи:      Североизток – “Тото пункт” № 2 и “Магазин за промишлени стоки” № 1; Югоизток – улица; Югозапад – “Ресторант” № 4; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72, находящ се на първи етаж в  сграда І (първа), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) кв.м, , която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.


2. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./  Право на пристрояване с площ от 44.99 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и девет квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение   “Магазин за промишлени стоки” № 1 (едно), със застроена площ от 15 (петнадесет) кв.м., при съседи: Североизток –  УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72; Югоизток – улица; Югозапад – “Ателие за шивашки услуги” № 3; Северозапад – “Тото пункт” № 2, находящ се на първи етаж в сграда І (първа), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) кв.м., която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
3. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./  право на пристрояване с площ от 38.09 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра и девет квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение “Ресторант” № 4 (четири), със застроена площ от 76 (седемдесет и шест) кв.м., при съседи: Североизток –УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и “Ателие за шивашки услуги” № 3; Югоизток – улица; Югозапад – “Магазин за хранителни стоки” № 5; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72, находящ се на първи етаж в сграда І (първа), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) кв.м., която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
4. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на пристрояване с площ от 91.85 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение    “Магазин за хранителни стоки” № 5 (пет), със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м., при съседи: Североизток – “Ресторант” № 4; Югоизток –улица; Югозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72, която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
5. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на пристрояване с площ от 35.78 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра и седемдесет и осем квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение   “Тото пункт” № 2 (две), със застроена площ от 15 (петнадесет) кв.м., при съседи: Североизток –УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72; Югизток – “Магазин за промишлени стоки” № 1; Югозапад – “Ателие за шивашки услуги” № 3; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72, находящ се на първи етаж в  сграда І (първа), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) кв.м, , която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
6. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на пристрояване с площ от 85.15 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение ”Магазин за промишлени стоки” № 3 (три), със застроена площ от 14,60 (четиринадесет кв.м.  и шестдесет кв.см.) кв.м., при съседи: Североизток – “Склад” № 2; Югоизток – “Склад” № 2; Югозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72,  находящ се на първи етаж в сграда ІІ (втора), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 237, 43 (двеста тридесет и седем кв.м. и четиридесет и три кв.см.) кв.м., която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
7. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на пристрояване с площ от 104.08 кв.м. /сто и четири квадратни метра и осем квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение “Хранителен магазин и магазин за месо и месни продукти” № 1 (едно), със застроена площ от 79,38 (седемдесет и девет кв.м. и тридесет и осем кв.см.) кв.м., при съседи: Югоизток – улица; Югозапад – “Склад” № 2; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и Самостоятелен обект в сграда с предназначение  “Склад” № 2 (две), със застроена площ от 143,45 (сто четиридесет и три кв.м. и четиридесет и пет кв.см.) кв.м., при съседи: Североизток – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и “Хранителен магазин и магазин за месо и месни продукти” № 1; Югоизток – улица; Югозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и “Магазин за промишлени стоки” № 3; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72,  находящи се на първи етаж в сграда ІІ (втора), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 237, 43 (двеста тридесет и седем кв.м. и четиридесет и три кв.см.) кв.м., която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
8. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./  Право на пристрояване с площ от 60.68 кв.м. /шестдесет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение   “Магазин за промишлени стоки” № 2 (две), със застроена площ от 108,50 (сто и осем кв.м.  и петдесет кв.см.) кв.м., при съседи: Североизток – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и “Склад” № 1; Югоизток – улица; Югозапад – “Магазин за промишлени стоки”  № 3 и УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и Самостоятелен обект в сграда с предназначение  “Склад” № 1 (едно), със застроена площ от 63,36 (шестдесет и три кв.м.  и тридесет и шест кв.см.) кв.м., при съседи: Североизток – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72; Югоизток – улица; Югозапад – “Магазин за промишлени стоки” № 2; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72,  находящи се на първи етаж в сграда ІІІ (трета), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 233, 78 (двеста тридесет и три кв.м. и седемдесет и осем кв.см.) кв.м., която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
9. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на пристрояване с площ от 22.68 кв.м. /двадесет и два квадратни метра и шестдесет и осем квадратни сантиметра/ към “Магазин за промишлени стоки” № 3 (три), със застроена площ от 30,96 (тридесет кв.м. и деветдесет и шест кв.см.) кв.м., при съседи: Североизток – “Магазин за промишлени стоки” № 2; Югоизток – улица; Югозапад – “Клуб на инвалида” № 4; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72, находящ се на първи етаж в сграда ІІІ (трета), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 233,78 (двеста тридесет и три кв.м. и седемдесет и осем кв.см.) кв.м, която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
10. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на едноетажна масивна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 32.00 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/, представляваща Петно № 1, находящо се в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
11. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на едноетажна масивна сграда със смесено предназначение от 32.00 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/, представляваща Петно № 2, находящо се в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
12. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на двуетажна масивна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 146.41 кв.м. /сто четиридесет и шест квадратни метра и четиридесет и един квадратни сантиметра/, в предвиденото по плана застроително Петно № 3, находящо се в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
13. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./  Право на надстрояване с площ от 45.39 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра и тридесет и девет квадратни сантиметра/  към Самостоятелен обект в сграда с предназначение  “Ателие за шивашки услуги” № 3 (три), със застроена площ от 24 (двадесет и четири) кв.м., при съседи:      Североизток – “Тото пункт” № 2 и “Магазин за промишлени стоки” № 1;Югоизток – улица; Югозапад – “Ресторант” № 4; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72, находящ се на първи етаж в  сграда І (първа), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) кв.м, , която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
14. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./  Право на надстрояване с площ от 61.04 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра и четири квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение  “Магазин за промишлени стоки” № 1 (едно), със застроена площ от 15 (петнадесет) кв.м., при съседи: Североизток –  УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72; Югоизток – улица; Югозапад – “Ателие за шивашки услуги” № 3; Северозапад – “Тото пункт” № 2, находящ се на първи етаж в сграда І (първа), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) кв.м., , която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
15. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на надстрояване с площ от 52.68 кв.м. /петдсет и два квадратни метра и шестдесет и осем квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение   “Тото пункт” № 2 (две), със застроена площ от 15 (петнадесет) кв.м., при съседи: Североизток –УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72; Югизток – “Магазин за промишлени стоки” № 1; Югозапад – “Ателие за шивашки услуги” № 3; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72, находящ се на първи етаж в  сграда І (първа), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) кв.м, , която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.
16. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Право на надстрояване с площ от 273.05 кв.м. /двеста седемдесет и три квадратни метра и пет квадратни сантиметра/ към Самостоятелен обект в сграда с предназначение “Хранителен магазин и магазин за месо и месни продукти” № 1 (едно), със застроена площ от 79,38 (седемдесет и девет кв.м. и тридесет и осем кв.см.) кв.м., при съседи: Югоизток – улица; Югозапад – “Склад” № 2; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и Самостоятелен обект в сграда с предназначение  “Склад” № 2 (две), със застроена площ от 143,45 (сто четиридесет и три кв.м. и четиридесет и пет кв.см.) кв.м., при съседи: Североизток – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и “Хранителен магазин и магазин за месо и месни продукти” № 1; Югоизток – улица; Югозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72 и “Магазин за промишлени стоки” № 3; Северозапад – УПИ І, пл. сн. № 1460, кв. 72,  находящи се на първи етаж в сграда ІІ (втора), 1 (един) етаж, МС, цялата със застроена площ от 237, 43 (двеста тридесет и седем кв.м. и четиридесет и три кв.см.) кв.м., която сграда е построена в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.

17. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на първи етаж от двуетажна масивна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 146.41 кв.м. /сто четиридесет и шест квадратни метра и четиридесет и един квадратни сантиметра/, в предвиденото по плана застроително Петно № 3, находящо се в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:

При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.

V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1. Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), с пл. сн. № 1196 (хиляда сто деветдесет и шест), находящ се в кв. 89 (осемдесет и девет) по регулационния и кадастрален план на гр. Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987 г., целият имот с площ от 275 кв.м. (двеста седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – улица; Изток – УПИ V, пл.сн. № 1263, кв. 89; Юг – УПИ ХХХХVІ, пл.сн. № 609, кв. 89; Запад – пешеходна алея.

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

А. Землище с. Долно Осеново:

1./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 030003 (нула три нула нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Кутело”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 11.419 дка. (единадесет декара четиристотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 030004 – нива на насл. на Трайко Велев Ганев; имот № 000090 – дървопроизв. пл. на ДАГ-ДГС Симитли; имот № 030002 – нива на община Симитли; имот № 000090 – дървопроизв. пл. на ДАГ-ДГС Симитли.
2./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 074121 (нула седем четири едно две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Големия валог”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.532 дка. (три декара петстотин тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074120 – нива на община Симитли; имот № 074028 – нива на насл. на Зекиря Абдишов Мустафов.
3./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 074122 (нула седем четири едно две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Големия валог”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.718 дка. (три декара седемстотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074120 – нива на община Симитли; имот № 000181 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 074028 – нива на насл. на Зекиря Абдишов Мустафов.

4. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./   
Поземлен имот № 063127 (нула шест три едно две седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Моревица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 42.634 дка. (четиридесет и два декара шестстотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063126 – ливада на насл. на Китан Георгиев Митев; имот № 063061 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 063129 – пасище, мера на Кардам Алипиев Кюртов; имот № 000225 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 063132 – изостав. тр. нас. на община Симитли.
5. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./   Поземлен имот № 044062 (нула четири четири нула шест две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бошнакова ливада”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 32.524 дка. (тридесет и два декара петстотин двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044060 – ливада на насл. на Китан Георгиев Митев; имот № 044056 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 044055 – пасище, мера на община Симитли; имот № 044057 – изостав.тр.нас. на община Симитли.

6. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 025118 (нула две пет едно едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Мечкой”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.331 дка. (шест декара триста тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753.и граници на имота: Имот № 025119 – нива на община Симитли; имот № 025028 – нива на община Симитли; имот № 025029 – нива на насл. на Георги Янев Кръстев.

7. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 080016 (нула осем нула нула едно шест), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чардака”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.407 дка. (два декара четиристотин и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 080015 – ливада на община Симитли; имот № 000279 – дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 080006 – нива на Емилия Яворова Тахчийска и др.; имот № 000282 – полски път на община Симитли-ПП.

8. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 070053 (нула седем нула нула пет три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Друмо”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 8.519 дка. (осем декара петстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 и граници на имота: Имот № 070052 – нива на Арсо Звезданов Чобанов, имот № 070048 – нива на Община Симитли, имот № 070049 – нива на Али Шейдулов Салиов, имот № 070050 – нива на Община Симитли, имот № 000122 – полски път на Община Симитли-ПП, имот № 070058 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев, имот № 070057 – нива на Община Симитли, имот № 070054 – нива на Арсо Звезданов Чобанов и имот № 000135 – дървопроизв. пл. на ДАГ-ДГС Симитли.

9. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 006026 (нула нула шест нула две шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Вератица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 8.885 дка. (осем декара осемстотин осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753,  при граници на имота : Имот № 006049 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 006047 – нива на насл. на Стойне Янев Анастасов; имот № 006035 – залесена нива на община Симитли; имот № 000075 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 000072 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 006050 – нива на насл. на Стойне Янев Анастасов.


10. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 063033 (нула шест три нула три три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.967 дка. (три декара деветстотин шестдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063034 – пасище, мера на община Симитли; имот № 063029 – нива на община Симитли; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП.


11. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 041014 (нула четири едно нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Джибулица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 10.121 дка. (десет декара сто двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753,  при граници на имота : Имот № 041016 – нива на насл. на Йордан Георгиев Атанасов; имот № 041017 – нива на община Симитли; имот № 041013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000169 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000154 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 041019 – нива на насл. на Рамазян Сулейманов Мулищяров; имот № 041018 – изостав. тр. нас. на община Симитли.


12. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 074018 (нула седем четири нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.690 дка. (шест декара шестстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074019 – нива на насл. на Росен Емилов Сейменов; имот № 074021 – нива на Бисер Емилов Сейменов; имот № 000181 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 074022 – нива на Бисер Емилов Сейменов; имот № 000183 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 074020 – нива на община Симитли.


13. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 041014 (нула четири едно нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Джибулица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 10.121 дка. (десет декара сто двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753,  при граници на имота : Имот № 041016 – нива на насл. на Йордан Георгиев Атанасов; имот № 041017 – нива на община Симитли; имот № 041013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000169 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000154 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 041019 – нива на насл. на Рамазян Сулейманов Мулищяров; имот № 041018 – изостав. тр. нас. на община Симитли.


14. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 074018 (нула седем четири нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.690 дка. (шест декара шестстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074019 – нива на насл. на Росен Емилов Сейменов; имот № 074021 – нива на Бисер Емилов Сейменов; имот № 000181 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 074022 – нива на Бисер Емилов Сейменов; имот № 000183 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 074020 – нива на община Симитли.


15. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 041014 (нула четири едно нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Джибулица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 10.121 дка. (десет декара сто двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753,  при граници на имота : Имот № 041016 – нива на насл. на Йордан Георгиев Атанасов; имот № 041017 – нива на община Симитли; имот № 041013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000169 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000154 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 041019 – нива на насл. на Рамазян Сулейманов Мулищяров; имот № 041018 – изостав. тр. нас. на община Симитли.


16. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 074018 (нула седем четири нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.690 дка. (шест декара шестстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 074019 – нива на насл. на Росен Емилов Сейменов; имот № 074021 – нива на Бисер Емилов Сейменов; имот № 000181 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 074022 – нива на Бисер Емилов Сейменов; имот № 000183 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 074020 – нива на община Симитли.

17. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 037018 (нула три седем нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, целият имот с площ от 21.949 дка. (двадесет и един декара деветстотин четиридесет и девет кв.м.), категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Чаздовица”, землището на с. Долно Осеново, с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 037017 – изостав.тр.нас. на  община Симитли; имот № 037020 – нива на община Симитли; имот № 037023 – изостав.тр.нас. на насл. Салих Исмаилов Мехмедов


18. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 086009 (нула осем шест нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин Преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.989 дка. (три декара деветстотин осемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 086008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 086025 – нива на Юлиян Занков Синяков; имот № 000291– дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

19. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 063150 (нула шест три едно пет нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063147 – нива на община Симитли; имот № 063141 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 063146 – нива на община Симитли.


20.Поземлен имот № 063121 (нула шест три едно две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дайовец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.184 дка. (три декара сто осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063120 – пасище, мера на община Симитли; имот № 063123 – нива на Явор Кузманов Каменов; имот № 063122 – нива на община Симитли; имот № 063116 – изостав. тр. нас. на община Симитли.


21. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 063122 (нула шест три едно две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Търновец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.100 дка. (един декар и сто кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063123 – нива на Явор Кузманов Каменов; имот № 063121 – нива на община Симитли; имот № 063116 – изостав. тр. нас. на община Симитли.


22. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./ Поземлен имот № 063147 (нула шест три едно четири седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 7.231 дка. (седем декара двеста тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 063146 – нива на община Симитли; имот № 063141 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 063150 – нива на община Симитли.


23. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 064035 (нула шест четири нула три пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Търновец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.496 дка. (три декара четиристотин деветдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 064022 – пасище с храсти на община Симитли;  имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП.

24./Допълнена с Решение № 1050 по Протокол № 67 от 22.12.2014г./ Поземлен имот № 086006 (нула осем шест нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Маслин преслап”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.678 дка. (два декара шестстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 086005 – нива на насл. на Пламен Емилов Арабаджиев; имот № 086004 – нива на насл. на Абдия Алилов Мегьов; имот № 000291 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 086008 – изоставена нива на община Симитли.

Б. Землище с. Градево:
1. Поземлен имот № 044009 (нула четири четири нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Калника”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.214 дка. (един декар двеста и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 044010 – нива на насл. на Стоян Иванов Насин; имот № 044008 – нива на община Симитли; имот № 000541 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000231 – полски път на община Симитли-ПП.
2. Поземлен имот № 033039 (нула три три нула три девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бировци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 37.214 дка. (тридесет и седем декара двеста и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 033038 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000340 – дере на община Симитли-ПП; имот № 033040 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 033041 – пасище, мера на община Симитли; имот № 033043 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 169003 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
3. Поземлен имот № 033037 (нула три три нула три седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бировци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 19.519 дка. (деветнадесет декара петстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000340 – дере на община Симитли-ПП; имот № 033036 – пасище с храсти на община Симитли.

4. Поземлен имот № 033034 (нула три три нула три четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бировци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 24.911 дка. (двадесет и четири декара деветстотин и единадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 033035 – дере на община Симитли-ПП; имот № 033027 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 033033 – ливада на община Симитли; имот № 033032 – изоставена нива на община Симитли; имот № 033029 – гора в зем. земи на община Симитли.
5. Поземлен имот № 033001 (нула три три нула нула едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бировци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 40.000 дка. (четиридесет декара), с ЕКАТТЕ 17405,при граници на имота: Имот № 000015 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 033002 – изоставена нива на община Симитли; имот № 033008 – жил. територия на с. Градево – застр. терит. извън стр. гр.; имот № 000148 – полски път на община Симитли-ПП.
6. Поземлен имот № 032008 (нула три две нула нула осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Десислаго”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 39.446 дка. (тридесет и  девет декара четиристотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 032009 – изоставена нива на община Симитли; имот № 032010 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000340 – дере на община Симитли-ПП; имот № 170005 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 032007 – пасище, мера на община Симитли.
7. Поземлен имот № 032004 (нула три две нула нула четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Десислаго”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 111.418 дка. (сто и единадесет декара четиристотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000156 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 032151 – изоставена нива на община Симитли; имот № 032011 – пасище, мера на община Симитли; имот № 032073 – дере на община Симитли-ПП; имот № 032013 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 032015 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000348 – дере на община Симитли-ПП; имот № 032016 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000181 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 032002 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 170005 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
8. Поземлен имот № 017003 (нула едно седем нула нула три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Равнището-Миш. падина”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 66.975 дка. (шестдесет и шест декара деветстотин седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 017013 – нива на насл. на Александър Георгиев Петров; имот № 000147 – полски път на община Симитли- ПП; имот № 000155 – полски път на община Симитли- ПП; имот № 000555 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000006 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 017004 – нива на община Симитли; имот № 000147 – полски път на община Симитли-ПП.
9. Поземлен имот № 000297 (нула нула нула две девет седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Петров чукар”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 25.662 дка. (двадесет и пет декара шестстотин шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000029 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
10. Поземлен имот № 033010 (нула три три нула едно нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бировци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 7.725 дка. (седем декара седемстотин двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 033011 – пасище, мера на община Симитли; имот № 033009 – ливада на община Симитли; имот № 033008 – жил. територия на с. Градево- застр. терит. извън стр. гр.; имот № 033020 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 033026 – пасище, мера на община Симитли; имот № 033019 – пасище, мера на община Симитли.
11. Поземлен имот № 033009 (нула три три нула нула девет), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бировци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.430 дка. (един декар четиристотин и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 033008 – жил. територия на с. Градево – застр. терит. извън стр. гр.; имот № 033007 – ливада на община Симитли; имот № 033006 – изоставена нива на община Симитли; имот № 033010 – изоставена нива на община Симитли.
12. Поземлен имот № 033002 (нула три три нула нула двe), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бировци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.181 дка. (пет декара сто осемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000015 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 033011 – пасище, мера на община Симитли; имот № 033008 – жил. територия на с. Градево- застр. терит. извън стр. гр.; имот № 033001 – пасище, мера на община Симитли.

13./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 032005 (нула три две нула нула пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Десислаго”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 33.443 дка. (тридесет и три декара четиристотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000156 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 032006 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 170005 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
14./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 021021 (нула две едно нула две едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 25.804 дка. (двадесет и пет декара осемстотин и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 170003 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 021020 – пасище, мера на Георги Стойчев Велев; имот № 021025 – др. селскост.т. на насл. на Христо Йорданов Цицков; имот № 170004 – широколист. гора на насл. на Стоил Николов Цицков; имот № 021024 – полски път на община Симитли-ПП.
15./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 016010 (нула едно шест нула едно нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Мишов рид-Чукаре”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 31.061 дка. (тридесет и един декара и шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000153 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000039 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 016019 – пасище, мера на община Симитли; имот № 016016 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 016013 – пасище, мера на община Симитли; имот № 016011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 016007 – изоставена нива на община Симитли; имот № 016009 – пасище, мера на община Симитли.
16./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 016006 (нула едно шест нула нула шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Мишов рид”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 39.692 дка. (тридесет и девет декара шестстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 016005 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000042 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 016012 – пасище, мера на насл. на Спасунка Стоилкова Янева; имот № 016011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 016007 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000155 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 016004 – пасище, мера на Максим Стоянов Петров.
17./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 010003 (нула едно нула нула нула три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Муртинец”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 41.247 дка. (четиридесет и един декара двеста четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000013 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 010002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 010001 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000140 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000155 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 010004 – изоставена нива на насл. на Павел Митев Новоселски.
18./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 006002 (нула нула шест нула нула две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дългия рид”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 38.302 дка. (тридесет и осем декара и триста и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000167 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000070 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
19./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 001037 (нула нула едно нула три седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Илядницата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 32.712 дка. (тридесет и два декара седемстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 001040 – нива на Григор Николов Мавродиев; имот № 001041 – нива на Иванка Янева Давулийска; имот № 001042 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000164 – път І клас на Държавата-Т; имот № 001036 – др. пътна терит. на ДПФ-МЗГ; имот № 000029 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 001042 – дере на община Симитли-ПП; имот № 001038 – нива на насл. на Димитър Лазаров Джалев; имот № 001039 – изоставена нива на Симеон Серафимов Джалев.

20./Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 048018 (нула четири осем нула едно осем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол – Дрене”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.407 дка. (един декар четиристотин и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и играници на имота: Имот № 048023 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048019 – ливада на община Симитли.
21. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 048019 (нула четири осем нула едно девет), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.662 дка. (един декар шестстотин шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 048023 – гора в зем. земи на община Симитли; иомот № 048018 – ливада на община Симитли; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048021 – нива на община Симитли; имот № 048020 – ливада на община Симитли.
22. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 048020 (нула четири осем нула две нула), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол – Дост. нива”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.064 дка. (два декара и шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 048022 – нива на община Симитли; имот № 048023 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048019 – ливада на община Симитли; имот № 048021 – нива на община Симитли.
23. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 048021 (нула четири осем нула две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 4.897 дка. (четири декара осемстотин деветдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 048020 – ливада на община Симитли; имот № 048019 – ливада на община Симитли; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 048022 – нива на община Симитли.
24. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 048022 (нула четири осем нула две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.969 дка. (три декара деветстотин шестдесет и  девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 048020 – ливада на община Симитли; имот № 048021 – нива на община Симитли; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 048026 – ливада на Филип Стойчев Николов; имот № 000229 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 048023 – гора в зем. земи на община Симитли.
25. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 000401 (нула нула нула четири нула едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Кръсто”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 11.899 дка. (единадесет декара осемстотин деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000052 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; землищна граница.
26./Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 074001 (нула седем четири нула нула едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Тумбите”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 10.177 дка. (десет декара сто седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 074002 – нива на община Симитли; имот № 074004 – нива на насл. на Камен Сираков Шупльов; имот № 000047 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.

27. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 078011 (нула седем осем нула едно едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Власуна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 4.546 дка. (четири декара петстотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници и съседи на имота: Имот № 078017 – нива на насл. на Борис Манчев Сръндачки; имот № 078012 – нива на община Симитли; имот № 078014 – пасище, мера на община Симитли; имот № 173002 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот №  078010 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000193
– полски път на община Симитли-ПП.

28. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./  Поземлен имот № 078012 (нула седем осем нула едно две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Власуна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.612 дка. (един декар шестстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи на имота: Имот № 078017 – нива на насл. на Борис Манчев Сръндачки; имот № 078013 – нива на община Симитли; имот № 078014 – пасище, мера на община Симитли; имот № 078011 – изоставена нива на община Симитли.


29. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 079008 (нула седем девет нула нула осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Власуна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 6.576 дка. (шест декара петстотин седемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи на имота: Имот № 000193 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 079007 – нива на насл. на Борис Манчев Сръндачки; имот № 175006 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 079009 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 079010 – пасище, мера на община Симитли.

В. Землище с. Полето:

1. Поземлен имот № 035022 (нула три пет нула две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стражите”, землището на с. Полeто, целият имот с площ от 6.378 дка. (шест декара триста седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 035019 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 035030 – пасище, мера на насл. на Иван Серафимов Гълъбов; имот № 035029 – пасище, мера на община Симитли; имот № 035028 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 035025 – нива на община Симитли; имот № 035024 – нива на община Симитли; имот № 035023 – нива на община Симитли.
2. Поземлен имот № 035023 (нула три пет нула две три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стражите”, землището на с. Полeто, целият имот с площ от 2.261 дка. (два декара двеста шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 035019 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 035022 – нива на община Симитли; имот № 035024 – нива на община Симитли.
3. Поземлен имот № 035024 (нула три пет нула две четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стражите”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.175 дка. (един декар сто седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 035025 – нива на община Симитли; имот № 035019 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 035023 – нива на община Симитли; имот № 035022 – нива на община Симитли.
4. Поземлен имот № 035025 (нула три пет нула две пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стражите”, землището на с. Полeто, целият имот с площ от 1.043 дка. (един декар и четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 035019 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 035024 – нива на община Симитли; имот № 035022 – нива на община Симитли; имот № 035028 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 035026 – извор-каптиран на Държавата- „ВиК” ЕООД.

5. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 021002 (нула две едно нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Долната чукма”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 14.098 дка. (четиринадесет декара и деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000097 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 021012 – нива на насл. на Илия Благов Матаров; имот № 021007 – нива на община Симитли; имот № 021008 – нива на насл. на Спас Христов Младенов; имот № 000007 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 021001 – нива на Иван Николов Илиев; имот № 021003 – нива на насл. на Елена Димитрова Милчева.
`6. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 012015 (нула едно две нула едно пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIІІ (осма), находящ се в местността “Драката”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 10.878 дка. (десет декара осемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203 и граници на имота: Имот № 012014 – нива на „БПЦ-БП, НСМ/ЕЦ „Св. Св. Кирил и Методий”; имот № 000097 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 012004 – нива на Славчо Георгиев Спасов; имот № 012003 – водоем на община Симитли; имот № 012002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000004 – полски път на община Симитли-ПП.

7. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 019043 (нула едно девет нула четири три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Горещица – Реката”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 30.880 дка. (тридесет декара осемстотин и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 019023 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000033 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000034 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 103003 – иглолистна гора на насл. на Велика Николова Филипова; имот № 000034 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000502 – обсл. на ГС на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

8. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 019014 (нула едно девет нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Горещица-Реката”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 2.695 дка. (два декара шестстотин деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203,  при граници на имота : Имот № 019013 – нива на община Симитли; имот № 019015 – нива на община Симитли; имот № 019016 – нива на община Симитли; имот № 019018 – нива на община Симитли; имот № 019017 – нива на община Симитли; имот № 019012 – нива на Славчо Георгиев Спасов.


9. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 019017 (нула едно девет нула едно седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Горещица-Реката”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.239 дка. (един декар двеста тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 019012 – нива на Славчо Георгиев Спасов; имот № 019014 – нива на община Симитли; имот № 019018 – нива на община Симитли; имот № 000029 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


10. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 019018 (нула едно девет нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Горещица-Реката”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 4.750 дка. (четири декара седемстотин и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници и съседи: Имот № 000029 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 019019 – нива на община Симитли; имот № 019020 – вътрешна река на Държавата – МОСВ; имот № 019016 – нива на община Симитли; имот № 019014 – нива на община Симитли; имот № 019017 – нива на община Симитли.

Г. Землище гр. Симитли:

1. Поземлен имот № 450047 (четири пет нула нула четири седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Козарнико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 7.482 дка. (седем декара четиристотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450046 – изоставена нива на насл. на Георги Спасов Айков; имот № 450048 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000029 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 450043 – нива на община Симитли.
2. Поземлен имот № 450043 (четири пет нула нула четири три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девата), находящ се в местността “Козарнико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 8.684 дка. (осем декара шестстотин осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 450047 – нива на община Симитли; имот № 450042 – изоставена нива на насл. на Георги Ананиев Янев; имот № 450040 – изоставена нива на община Симитли; имот № 450044 – изоставена нива на община Симитли.
3. Поземлен имот № 447006 (четири четири седем нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Драката”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 10.237 дка. (десет декара двеста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000807 – път І клас на Държавата-Т; имот № 447003 – нива на насл. на Благо Аврамов Тошев; имот № 447004 – нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски; имот № 000612 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 447007 – нива на насл. на Крум Петров Айков.
4. Поземлен имот № 314003 (три едно четири нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Милушица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 5.748 дка. (пет декара седемстотин четиридесет  и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460,при граници на имота: Имот № 000452 – изоставена нива на община Симитли; имот № 314004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000454 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 314002 – овощна градина на Александър Христов Куков.
5. Поземлен имот № 306021 (три нула шест нула две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Белите ниви”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 17.788 дка. (седемнадесет декара седемстотин осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 306019 – овощна градина на насл. на Стойне Николов Георгиев; имот № 306020 – овощна градина на насл. на Георги Ангелов Косячки; имот № 000281 – полски път на община Симитли; имот № 000448 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 306023 – изоставена нива на насл. на Петър Иванов Бухов; имот № 306022 – изоставена нива на Борис Иванов Бухов; имот № 000448 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 306013 – нива на насл. на Александър Тасев Манов; имот № 306014 – нива на община Симитли; имот № 306015 – нива на община Симитли; имот № 306018 – овощна градина на насл. на Аврам Христов Драганчев.
6. Поземлен имот № 163014 (едно шест три нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Ридо”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 16.631 дка. (шестнадесет декара шестстотин тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот №  286030 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 163008 – нива на община Симитли; имот № 163009 – изоставена нива на насл. на Васил Стоинев Белански; имот № 163010 – изоставена нива на община Симитли; имот № 163013 – изоставена нива на насл. на Санде Георгиев Докузов; имот № 286027 – изоставена нива на Борис Динев Кацарски; имот № 286028 – изоставена нива на насл. на Дине Ташев Кацарски; имот № 286029 – изоставена нива на насл. на Илинка Николова Попова.
7. Поземлен имот № 135002 (едно три пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дебелия рид”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 11.878 дка. (единадесет декара осемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 135003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 135004 – изоставена нива на Спас Пенчев Георгиев; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000048 – полски път на община Симитли-ПП.
8. Поземлен имот № 106018 (едно нула шест нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), находящ се в местността “Джоковци”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 19.868 дка. (деветнадесет декара осемстотин шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници: Имот № 000270 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 106019 – нива на насл. на Петър Иванов Джоков; имот № 176133 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000125 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 106020– нива на община Симитли; имот № 106016 – нива на община Симитли; имот № 106017 – нива на насл. на Петър Иванов Джоков; имот № 106013 – нива на насл. на Петър Иванов Джоков.
9. Поземлен имот № 105020 (едно нула пет нула две нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), находящ се в местността “Джоковци”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 7.576 дка. (седем декара петстотин седемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000113 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 105021 – нива на община Симитли; имот № 000129 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000123 – дере, овраг, яма – на община Симитли; имот № 105019 – нива на насл. на Илия Николов Айков.
10. Поземлен имот № 105007 (едно нула пет нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Джоковци”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 5.133 дка. (пет декара сто тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000117 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 105006 – нива на насл. на Никола Тасев Мулячки; имот № 105015 – нива на Борис Найденов Кленджеров; имот № 105016 – нива на насл. на Методи Йорданов Фильов; имот № 105018 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 105019 – нива на насл. на Илия Николов Айков; имот № 000113 – полски път на община Симитли- ПП; имот № 000114 – местен път на община Симитли-МП; имот № 000112 – овощна градина на община Симитли-&4.
11. Поземлен имот № 055001 (нула пет пет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Горна Драчевица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 12.959 дка. (дванадесет декара деветстотин петдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 055005 – нива на насл. на Спас Ангелов Качищов; имот № 000548 – горски път на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000323 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 055010 – овощна градина на насл. на Йордана Стоименова Бачева.
12. Поземлен имот № 041016 (нула четири едно нула едно шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Агови лозя”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 17.315 дка. (седемнадесет декара триста и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000229 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 041017 – нива на насл. на Методи Иванов Духарски; имот № 041018 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 041019 – нива на Илия Митрев Драгов; имот № 000049 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 042033 – пасище, мера на община Симитли; имот № 041012 – изоставена нива на Борис Христов Духарски; имот № 041013 – изоставена нива на Атанас Христов Начов; имот № 041015 – изоставена нива на Васил Георгиев Таулов и др..
13. Поземлен имот № 041004 (нула четири едно нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Агови лозя”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 9.424 дка. (девет декара четиристотин двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 041001 – нива на община Симитли; имот № 000315 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 041005 – изоставена нива на община Симитли.
14. Поземлен имот № 040018 (нула четири нула нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Аговица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 9.625 дка. (девет декара шестстотин двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 040003 – гробища на община Симитли; имот № 040021 – изоставена нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев; имот № 040022 – изоставена нива на община Симитли; имот № 040023 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 040024 – изоставена нива на насл. на Мите Стоименов Бойчев; имот № 000229 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 040006 – нива на насл. на Васил Георгиев Паскалев; имот № 040005 – нива на насл. на Нестор Георгиев Паскалев; имот № 040004 – нива на насл. на Йордан Георгиев Паскалев; имот № 040002 – нива на община Симитли.
15. Поземлен имот № 040011 (нула четири нула нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Аговица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 5.728 дка. (пет декара седемстотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 040012 – нива на община Симитли; имот № 040017 – нива на община Симитли; имот № 000229 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 040006 – нива на насл. на Васил Георгиев Паскалев; имот № 040028 – нива на община Симитли; имот № 040007 – нива на насл. на Мария Николова Тошева; имот № 040010 – овощна градина на насл. на Дине Ташев Кацарски.
16. Поземлен имот № 040002 (нула четири нула нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х кат. (десета) за 4.290 дка. (четири декара двеста и деветдесет кв.м.), и V кат. (пета) за 2.860 дка. (два декара осемстотин и шестдесет кв.м.), находящ се в местността “Аговица”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 7.150 дка. (седем декара сто и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 039001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 040003 – гробище на община Симитли; имот № 040018 – нива на община Симитли; имот № 040004 – нива на насл. на Йордан Георгиев Паскалев; имот № 040001 – нива на насл. на Йордан Георгиев Паскалев; 039022 – пасище с храсти на община Симитли.
17. Поземлен имот № 030006 (нула три нула нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 8.490 дка. (осем декара четиристотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 030013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 030007 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030005 – нива на община Симитли; имот № 030004 – нива на насл. на Йордана Стоянова Драгова.
18. Поземлен имот № 026002 (нула две шест нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Падината”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 8.964 дка. (осем декара деветстотин шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 026004 – изоставена нива на насл. на Тодор Димитров Джибирски; имот № 026006 – изоставена нива на насл. на Тодор Димитров Джибирски; имот № 026007 – нива на насл. на Тодор Димитров Джибирски; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 026001 – изоставена нива на община Симитли; имот № 026003 – нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски.
19. Поземлен имот № 009002 (нула нула девет нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Старите къщи”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 8.153 дка. (осем декара сто петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000033 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 009001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот №009003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 009006 – изоставена нива на община Симитли.
20. Поземлен имот № 004002 (нула нула четири нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Драката”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 8.306 дка. (осем декара триста и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000808 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 004003 – др. селищна тер. на община Симитли- НМ; имот № 000612 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 004001 – овощна градина на община Симитли; имот № 000056 – полски път на община Симитли-ПП.
21. Поземлен имот № 000179 (нула нула нула едно седем девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Бурча”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 9.192 дка. (девет декара сто деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000647 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

22./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./  Поземлен имот № 000359 (нула нула нула три пет девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Огорелините”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 21.958 дка. (двадесет и един декара деветстотин петдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 000352 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 180009 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 230001 – изоставена нива на Държавен поземлен фонд; имот № 230002 – залесена нива на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 232019 – нива на насл. на Георги Ванчев Деливерски; имот № 232018 – нива на насл. на Славе Алексов Милчов; имот № 232014 – нива на Светлана Кръстева Тошевска и др.; имот № 232007 – нива на насл. на Славе Алексов Милчов; имот № 232006 – нива на насл. на Магда Петрова Айкова; имот № 232001 – лозе на насл. на Благо Аврамов Тошев; имот № 000358 – лозе на насл. на Славе Алексов Милчов.
23. /Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 000815 (нула нула нула осем едно пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Падината”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 44.901 дка. (четиридесет и четири декара деветстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 6646 и граници на имота: Имот № 000091 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 085001 – др. сел. ст. тер. на насл. на Ангел Сандев Деничин; имот № 000102 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 085010 – изоставена нива на община Симитли; имот № 026008 – нива на община Симитли; имот № 026005 – изоставена нива на насл. на Яне Димитров Джибирски; имот № 378030 – нива на община Симитли; имот № 378024 – нива на насл. на Яне Димитров Джибирски; имот № 378022 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 378021 – изоставена нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски; имот № 378020 – изоставена нива на община Симитли; имот № 378019 – изоставена нива на насл. на Яне Димитров Джибирски; имот № 378017 – изоставена нива на община Симитли; имот № 378011 – изоставена нива на община Симитли; имот № 378010 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000810 – пасище с храсти на община Симитли.
24. /Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./  Поземлен имот № 011018 (нула едно едно нула едно осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ридо”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 42.848 дка. (четиридесет и два декара осемстотин четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 000023 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000033 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 214014 – изоставена нива на община Симитли; имот № 214013 – нива на насл. на Мите Стоименов Бойчев; имот № 214002 – изоставена нива на насл. на Никола Стоименов Бойчев; имот № 214001 – изоставена нива на община Симитли; имот № 214004 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 039009 – нива на община Симитли; имот № 039008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 011016 – изоставена нива на община Симитли; имот № 011013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 011012 – изоставена нива на насл. на Дине Ташев Кацарски; имот № 011011 – изоставена нива на община Симитли; имот № 011009 – изоставена нива на Борис Динев Кацарски; имот № 011008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 011007 – изоставена нива на насл. на Васил Стоинев Белански; имот № 011004 – изоставена нива на насл. на Стойчо Иванов Белански.


25./Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 409011 (четири нула девет нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Дабо”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.919 дка. (деветстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и играници на имота: Имот № 409012 – нива на насл. на Нико Иванов Милчов; имот № 409013 – нива на насл. на Тодор Йорданов Ревалски; имот № 409010 – нива на насл. на Петър Иванов Джоков; имот № 000676 – полски път на община Симитли-ПП.


26./Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 409016 (четири нула девет нула едно шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Дабо”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.030 дка. (два декара и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 109024 – нива на Злата Стойчева Гошева; имот № 409022 – нива на Държавен поземлен фонд; имот № 409015 – нива на община Симитли; имот № 409014 – нива на насл. на Стойне Николов Георгиев; имот № 409013 – нива на насл. на Тодор Йорданов Ревалски; имот № 409012 – нива на насл. на Нико Иванов Милчов; имот № 409017 – нива на Стоянка Илиева Карадакова; имот № 409018 – нива на насл. на Стоина Хрисотва Огнянска; имот № 409025 – нива на Държавен поземлен фонд.

27. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./ Поземлен имот № 088009 (нула осем осем нула нула девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ушите”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 26.200 дка. (двадесет и шест декара и двеста кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници и съседи: Имот № 000047 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 088006 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 088008 – лозе на община Симитли; имот № 000133 – канал на МЗХ-ХМС.


27. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./   
Поземлен имот № 041016 (нула четири едно нула едно шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Агови лозя”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 17.315 дка. (седемнадесет декара триста и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 000229 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 041017 – нива на насл. на Методи Иванов Духарски; имот № 041018 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 041019 – нива на Илия Митрев Драгов; имот № 000049 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 042033 – пасище, мера на община Симитли; имот № 041012 – изоставена нива на Борис Христов Духарски; имот № 041013 – изоставена нива на Атанас Христов Начов; имот № 041015 – изоставена нива на Васил Георгиев Таулов и др..


28. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./    Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), целият имот  с площ от 3819,40 кв.м. (три хиляди осемстотин и деветнадесет кв.м. и четиридесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в него: Сграда със застроена площ от 1151,87 кв.м. (хиляда сто петдесет и един кв.м. и осемдесет и седем кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г.и граници на имота: Североизток – УПИ ІІ, пл. сн. № 1437, кв. 20, Югоизток – улица, Югозапад – улица,  Северозапад – край на регулацията.

29. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Помещение № 21, с площ 33.95 кв.м. (тридесет и три квадратни метра и деветдесет и пет квадратни сантиметра), находящо се в сутерена на седеметежна масивна сграда “Военен клуб”, построена в УПИ II (втори) с пл.сн.№ 216 (двеста и шестнадесети), кв.36 (тридесет и шести) по Регулационният план на гр. Симитли, при съседи на помещението от юг – коридор, север и запад – междублоково пространство, изток – котелно помещение.

31. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Дневна и столова  с площ от 53,47 кв.м (петдесет и три квадратни метра и четиридесет и седем квадратни сантиметра), Стая за персонал с площ от 9,59 кв.м (девет квадратни метра и петдесет и девет квадратни сантиметра), Приемно за деца с площ от 17,31 кв.м (седемнадесет квадратни метра и тридесет и един квадратни сантиметра), Коридор с площ от 7,19 кв.м. (седем квадратни метра и деветнадесет квадратни сантиметра), Спалня  с площ от 53,36 кв.м. (петдесет и три квадратни метра и тридесет и шестт квадратни сантиметра) и Умивалня и тоалетна с площ от 17,08 кв.м. (седемнадесет квадратни метра и осем девет квадратни сантиметра) находящи се на трети етаж в триетажна масивна сграда «Детска градина» със застроена площ то 369 кв.м. (триста шестдесет и девет квадратни метра), построена в имот с пл.сн.№ 11 (единадесети) по регулационния план на гр.Симитли, кв.»Ораново», одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/2001г. на кмета на община Симитли,съгласно схема-разпределение.

Д. Землище с. Брежани:

1./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 000049 (нула нула нула нула четири девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VIІ (седма), находящ се в местността “Маверица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 27.723 дка. (двадесет и седем декара седемстотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238 и граници на имота: Имот № 000052 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; землищна граница.
2./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 000056 (нула нула нула нула пет шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 25.116 дка. (двадесет и пет декара сто и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238 и граници на имота: Имот № 000058 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000409 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000058 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000055 – полски път на община Симитли; имот № 000057 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.
3./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 003003 (нула нула три нула нула три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Качев чукар”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 29.401 дка. (двадесет и девет декара четиристотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238 и граници на имота: Имот № 000006 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000405 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000406 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.

4. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 026011 (нула две шест нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.767 дка. (четири декара седемстотин шестдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 026010 – нива на Гюргена Андреева Тодорова; имот № 026030 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 026014 – нива на насл. на Станоя Тодоров Кръстев; имот № 026013 – нива на Гюргена Андреева Тодорова; имот № 026012 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026009 – полски път на община Симитли-ПП..


5. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 013008 (нула едно три нула нула осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.983 дка. (четири декара деветстотин осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238,  при граници на имота : Имот № 013009 – нива на община Симитли; имот № 000214 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 013007 – нива на община Симитли; имот № 013006 – нива на насл. на Стефан Димов Качев; имот № 013013 – нива на община Симитли; имот № 013012 – нива на община Симитли.


6. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 013009 (нула едно три нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.428 дка. (един декар четиристотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 013012 – нива на община Симитли; имот № 013011 – нива на община Симитли; имот № 013010 – нива на община Симитли; имот № 000214 – полски път на  община Симитли-ПП; имот № 013008 – нива на община Симитли.


7. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 013010 (нула едно три нула едно нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.934 дка. (деветстотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 013011 – нива на община Симитли; имот № 013009 – нива на община Симитли; имот № 000214 – полски път на община Симитли; имот № 013017 – дере на община Симитли.  


8. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 013011 (нула едно три нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.671 дка. (шестстотин седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 013009 – нива на община Симитли; имот № 013010 – нива на община Симитли; имот № 013016 – нива на община Симитли; имот № 013012 – нива на община Симитли.


9. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 013012 (нула едно три нула едно две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.092 дка. (два декара и деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 013011 – нива на община Симитли; имот № 013016 – нива на община Симитли; имот № 013015 – нива на община Симитли; имот № 013013 – нива на община Симитли; имот № 013008 – нива на община Симитли; имот № 013009 – нива на община Симитли.


10. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 013015 (нула едно три нула едно пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.156 дка. (два декара сто петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 013017 – дере на община Симитли; имот № 013014 – нива на община Симитли; имот № 013012 – нива на община Симитли; имот № 013016 – нива на община Симитли.


11. /Допълнена с Решение № 969 по Протокол № 61 от 23.09.2014г./ Поземлен имот № 013016 (нула едно три нула едно шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.342 дка. (един декар триста четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници и съседи: Имот № 013012 – нива на община Симитли; имот № 013011 – нива на община Симитли; имот № 013017 – дере на община Симитли; имот № 013015 – нива на община Симитли.

Е. Землище с. Крупник:

1./Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./  Поземлен имот № 000013 (нула нула нула нула едно три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Калуша”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 10.269 дка. (десет декара двеста шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052 и граници на имота: Имот № 000014 – пасище, мера на насл. на Георги Стоянов Запчев; имот № 000262 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


Ж.Землище с.Сушица:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
.
З.Землище с.Полена:
1.Поземлен имот № 132011 (едно три две нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Добрин”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 5.752 дка. (пет декара седемстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000014 – жил. територия на мах. Добрин; имот № 132012 – нива на Лиляна Станимирова Чаракчийска; имот № 000013 – жил. територия на мах. Добрин; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП.

2./Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 001032 (нула нула едно нула три две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Проданица”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 11.178 дка. (единадесет декара сто седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 000073 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001033 – пасище, мера на насл. на Георги Николов Шопов; имот № 001034 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000188 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
3. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 001042 (нула нула едно нула четири две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Проданица”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 9.426 дка. (девет декара четиристотин двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 151003 – дървопроизв. пл. на Борис Георгиев Ангелов; имот № 000188 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 001036 – пасище, мера на насл. на Васил Николов Шопов; имот № 001041 – пасище, мера на насл. на Георги Димитров Георгиевски; имот № 001043 – пасище, мера на насл. на Воин Смиленов Пандурски; имот № 001045 – пасище, мера на насл. на Стойчо Димитров Бельов; имот № 001046 – пасище, мера на насл. на Методи Николов Шопов; имот № 001047 – пасище, мера на насл. на Борислав Йорданов Крушалийски.
4. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 008026 (нула нула осем нула две шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Проданица”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 11.170 дка. (единадесет декара сто и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 008027 – пасище, мера на Стойчо Лазаров Добринов; имот № 000174 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 008024 – пасище, мера на насл. на Владимир Вангелов Шопов; имот № 008025 – пасище, мера на Стоян Вангелов Шопов; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП.
5. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 008029 (нула нула осем нула две девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Проданица”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 8.475 дка. (осем декара четиристотин седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 155001 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000174 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 008027 – пасище, мера на Стойчо Лазаров Добринов; имот № 008028 – пасище, мера на Марко Лазаров Добрински; имот № 024001 – пасище, мера на община Симитли.
6. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 008052 (нула нула осем нула пет две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х за 2.202 дка. (десета за два декара двеста и два кв.м.) и ІХ за 6.607 дка. (девета за шест декара шестстотин и седем кв.м.), находящ се в местността “Проданица”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 8.809 дка. (осем декара осемстотин и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 000188 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП ; имот № 008051 – пасище, мера на насл. на Александър Николов Мутафджийски; имот № 008049 – пасище, мера на община Симитли.
7. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 024002 (нула две четири нула нула две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ушите”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 14.551 дка. (четиринадесет декара петстотин петдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 024001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000109 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
8. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 024010 (нула две четири нула едно нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ушите”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 10.888 дка. (десет декара осемстотин осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 024011 – пасище, мера на Борис Мирчев Шопов; имот № 000188 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 024009 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП.
9. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 032001 (нула три две нула нула едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Малиновци”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 45.679 дка. (четиридесет и пет декара шестстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Землищна граница; имот № 000109 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000005 – жил. територия на мах. Малиновица.
10. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 033002 (нула три три нула нула две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Малиновци”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 13.744 дка. (тринадесет декара седемстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Землищна граница; имот № 000005 – жил. територия на мах. Малиновци; имот № 033001 – пасище, мера на насл. на Гаврил Янчов Малинов; имот № 000109 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
11. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 036003 (нула три шест нула нула три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Балтовица”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 12.018 дка. (дванадесет декара и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 036005 – пасище, мера на насл. на Илия Димитров Димов; имот № 000099 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; землищна граница; имот № 000042 – полски път на община Симитли-ПП.
12. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 094009 (нула девет четири нула нула девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ за 3.039 дка. (девета за три декара и тридесет и девет кв.м.) и ІV за 3.040 дка. (четвърта за три декара и четиридесет кв.м.), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 6.079 дка. (шест декара и седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 094008 – ливада на насл. на Симеон Стоименов Иванов; имот № 000090 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 000010 – жил. територия на мах. Георгиевски къщи; имот № 094019 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000131 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 094006 – пасище, мера на община Симитли.
13. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 095007 (нула девет пет нула нула седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ за 0.399 дка. (девета за триста деветдесет и девет кв.м.) и ІV за 2.263 дка. (четвърта за два декара двеста шестдесет и три кв.м.), находящ се в местността “Георгиевски къщи”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.662 дка. (два декара шестстотин шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 095011 – пасище, мера на Кирил Стоимиров Георгиев; имот № 095010 – пасище, мера на община Симитли; имот № 095008 – пасище, мера на община Симитли; имот № 095002 – нива на община Симитли; имот № 095006 – пасище, мера на Стоя Гаврилова Георгиевска.
14. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 095010 (нула девет пет нула едно нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ за 1.456 дка. (девета за един декар четиристотин петдесет и шест кв.м.) и ІV за 1.457 дка. (четвърта за един декар четиристотин петдесет и седем кв.м.), находящ се в местността “Георгиевски къщи”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.913 дка. (два декара деветстотин и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 095009 – пасище, мера на община Симитли; имот № 095007 – пасище, мера на община Симитли; имот № 095011 – пасище, мера на Кирил Стоимиров Георгиев.
15. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 129001 (едно две девет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Попадиовец”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 23.563 дка. (двадесет и три декара петстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 000188 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000163 – дере на община Симитли-ПП.
16. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 133006 (едно три три нула нула шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Св. Атанас”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 7.751 дка. (седем декара седемстотин петдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 000178 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000076 – полски път на община Симитли-ПП; имот №133005 – пасище, мера на насл. на Стойко Георгиев Табачки.
17. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 051055 (нула пет едно нула пет пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Сухата река”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 13.371 дка. (тринадесет декара триста седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 051052 – пасище, мера на насл. на Ефтим Ангелов Златков; имот № 051053 – пасище, мера на насл. на Никола Андреев Николов; имот № 051054 – пасище, мера на насл. на Атанас Стоименов Златков; имот № 051053 – пасище, мера на насл. на Никола Андреев Николов; имот № 000095 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 051005 – пасище, мера на насл. на Методи Ефтимов Златков; имот № 051056 – пасище, мера на община Симитли; имот № 051057 – пасище, мера на насл. на насл. на Атанас Стоименов Златков; имот № 000040 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 051058 – пасище, мера на община Симитли; имот № 051061 – нива на насл. на Стоица Траянов Младенов; имот № 051051 – пасище, мера на насл. на Атанас Стоименов Златков.
18. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 051056 (нула пет едно нула пет шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Сухата река”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 4.669 дка. (четири декара шестстотин шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 051005 – пасище, мера на насл. на Методи Ефтимов Златков; имот № 051055 – пасище, мера на община Симитли; имот № 051057 – пасище, мера на насл. на Атанас Стоименов Златков.
19. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./    Поземлен имот № 095002 (нула девет пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ за 10.141 дка. (девета за десет декара сто четиридесет и един кв.м.) и ІV за 1.127 дка. (четвърта за един декар сто двадесет и седем кв.м.), находящ се в местността “Георгиевски къщи”, землището на с. Полена, целият имот площ от 11.268 дка. (единадесет декара двеста шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и играници на имота Имот № 000108 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000007 – жил. територия на мах. Георгиевски къщи; имот № 000090 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 095006 – пасище, мера на Стоя Гаврилова Георгиевска; имот № 095007 – пасище, мера на община Симитли; имот № 095008 – пасище, мера на община Симитли.
20. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 099010 (нула девет девет нула едно нула), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 1.986 дка. (един декар деветстотин осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота Имот № 099011 – ливада на община Симитли; имот № 099012 – ливада на насл. на Борис Петров Джабиров; имот № 100002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 099005 – ливада на насл. на Борис Григоров Младенов; имот № 000131 – водно течение на Държавата-МОСВ.

И. Землище с. Ракитна:

1./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 019001 (нула едно девет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Пасище мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Волого”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 26.943 дка. (двадесет и шест декара деветстотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978 и граници на имота: Имот № 019002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000070 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000065 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000001 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000101 – пасище, мера на община Симитли; имот № 019003 – лозе на насл. на Вангел Христов Суроджийски; имот № 019019 – гробище на община Симитли; имот № 000070 – полски път на община Симитли-ПП.

Й. Землище с. Мечкул:
1.Поземлен имот № 000257 (нула нула нула две пет седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 11.618 дка. (единадесет декара шестстотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000681 – нива на община Симитли; имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000250 – нива на насл. на Никола Димитров Теов; имот № 000249 – нива на Александър Петров Христов; имот № 000258 – нива на община Симитли.
2. Поземлен имот № 000654 (нула нула нула шест пет четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 3.856 дка. (три декара осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000641 – нива на насл. на Георги Христов Теов; имот № 000657 – нива на община Симитли; имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000250 – нива на насл. на Никола Димитров Теов; имот № 000225 – нива на община Симитли.
3. Поземлен имот № 000657 (нула нула нула шест пет седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 6.138 дка. (шест декара сто тридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000654 – нива на община Симитли; имот № 000790 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000669 – нива на Държавен поземлен фонд; имот № 000658 – нива на община Симитли.
4. Поземлен имот № 000658 (нула нула нула шест пет осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 8.544 дка. (осем декара петстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000659 – нива на община Симитли; имот № 000664 – нива на община Симитли; имот № 000657 – нива на община Симитли.
5. Поземлен имот № 000681 (нула нула нула шест осем едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 5.845 дка. (пет декара осемстотин четиридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000653 – нива на община Симитли; имот № 000661 – нива на насл. на Стоян Димитров Радев; имот № 000660 – нива на насл. на Георги Христов Теов; имот № 000659 – нива на община Симитли; имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000257 – нива на община Симитли.
6. Поземлен имот № 000682 (нула нула нула шест осем две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 4.744 дка. (четири декара седемстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000658 – нива на община Симитли; имот № 000681 – нива на община Симитли; имот № 000257 – нива на община Симитли; имот № 000654 – нива на община Симитли.

7./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 000256 (нула нула нула две пет шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Кулите”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 21.564 дка. (двадесет и един декара петстотин шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012 и граници на имота: Имот № 000685 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот № 000686 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000310 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000260 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот № 000259 – пасище, мера на насл. на Стоян Димитров Радев; имот №  000707 – полски път на община Симитли-Т; имот № 000335 – пасище, мера на насл. на Георги Христов Теов.
8./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 000644 (нула нула нула шест четири четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 25.818 дка. (двадесет и пет декара осемстотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012 и граници на имота: Имот № 000231 – дере на община Симитли-Т; имот № 000221 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000646 – пасище, мера на Томан Харалампиев Теов; имот № 000221 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000649 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000651 – пасище, мера на Методи Томанов Стоев; имот № 000643 – пасище, мера на община Симитли.

9. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 000067 (нула нула нула нула шест седем), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Дрено”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 24.972 дка. (двадесет и четири декара деветстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012 и граници на имота: Имот № 000372 – полски път на община Симитли-Т; имот № 000081 – нива на насл. на Вельо Младенов Светецов; имот № 000058 – нива на Борис Стоянов Димитров; имот № 000059 – нива на насл. на Стоян Димитров Радев; имот № 000060 – нива на “МИКРОН КОНСУЛТ” ЕООД; имот № 000041 – др. селскост. т. на община Симитли;


10. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./ Поземлен имот № 000041 (нула нула нула нула четири едно), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Дрено”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 16.512 дка. (шестнадесет декара петстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012 и граници на имота: Имот № 000060 – нива на “МИКРОН КОНСУЛТ” ЕООД; имот № 000043 – др. селскост. т. на “МИКРОН КОНСУЛТ” ЕООД; имот № 000053 – полски път на община Симитли-Т; имот № 000372 – полски път на община Симитли-Т; имот № 000067 – др. селскост. т. на община Симитли.

К.Землище на с.Железница/Нова по Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./

1./Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 002699 (нула нула две шест девет девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Седелна”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 25.375 дка. (двадесет и пет декара триста седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: ПИ № 030017 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030016 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030017 – гор. стоп. тер. на „ИАГ- ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 002698 – изоставена нива на Софика Дамянова Докатичевлийска.
2. /Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 002263 (нула нула две две шест три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Равна межда”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 23.542 дка. (двадесет и три декара петстотин четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот  № 002261 – изоставена инва на Давитко Христов Давулийски; имот № 002262 – пасище, мера на насл. на Александър Костадинов Златанов; имот № 000564 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002312 – пасище, мера на насл. на Цветко Ташов Златанов; имот № 002308 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002269 – пасище, мера на насл. на Александър Костадинов Златанов; имот № 002265 – пасище, мера на община Симитли; имот № 002264 – пасище, мера на насл. на Александър Костадинов Златанов.
3. /Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 001303 (нула нула едно три нула три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Бачова махала”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 24.092 дка. (двадесет и четири декара и деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 001306 – изоставена нива на насл. на Йордан Лазаров Николов; имот № 001307 – изоставена нива на насл. на Никола Лазаров Николов; имот № 001305 – изоставена нива на насл. на Йордан Лазаров Николов; имот № 000715 – път ІV кл. на община Симитли-Т; имот № 030042 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 001304 – изоставена нива на насл. на Йордан Лазаров Николов; имот № 030042 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 039040 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 001302 – пасище, мера на насл. на Йордан Лазаров Николов; имот № 039040 –  гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030041 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
4. /Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 001219 (нула нула едно две едно девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 24.872 дка. (двадесет и четири декара осемстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот  № 000845 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001520 – жп транспорт на Държавата-Т; имот № 001214 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 030013 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли”ДП.
5. /Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 001021 (нула нула едно нула две едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Говедарника”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 23.552 дка. (двадесет и три декара петстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 000566 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001023 – пасище, мера на насл. на Васил Димитров Бобошевлийски; имот № 002909 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001605 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030069 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 001605 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030067 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030068 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
6. /Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./ Поземлен имот № 000951 (нула нула нула девет пет едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чукаро”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 15.981 дка. (петнадесет декара деветстотин осемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот  № 000950 – изоставена нива на община Симитли; имот № 030057 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030058 – гор. стоп. тер. на „ИАГ- ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000953 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 001605 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000952 – изоставена нива на община Симитли; имот № 001605 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
7. /Допълнена с Решение № 760 по Протокол № 50 от 28.02.2014г./  Поземлен имот № 000939 (нула нула нула девет три девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Караджев орех”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 15.726 дка. (петнадесет декара седемстотин двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 030054 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000938 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000937 – нива на Спас Георгиев Рибарски.

8. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 001192 (нула нула едно едно девет две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.658 дка. (един декар шестстотин петдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и играници на имота: Имот № 001193 – нива на община Симитли; имот № 000607 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001073 – нива на община Симитли; имот № 001214 – вътрешна река на Държавата-МОСВ.
9. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 001193 (нула нула едно едно девет три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.204 дка. (един декар двеста и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот 015005 – пасище, мера на община Симитли; имот № 015002 – нива на община Симитли; имот № 000090 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 015004 – нива на община Симитли.

9. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 001868 (нула нула едно осем шест осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Мартинец”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 4.772 дка. (четири декара седемстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 001867 – нива на насл. на  Станке Лазаров Налбантов; имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 001869 – пасище, мера на насл. на Станке Лазаров Налбантов.


10. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 002083 (нула нула две нула осем три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Магарешка нива”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 4.808 дка. (четири декара осемстотин и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 002080 – пасище, мера на насл.  на Иван Николов Марински; имот № 002082 – изоставена нива на насл. на Иван Николов Марински; имот № 001984 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002084 – пасище, мера на насл. на Станке Лазаров Налбантов.


11. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./Поземлен имот № 001891 (нула нула едно осем девет едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Селото”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 4.132 дка. (четири декара сто тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи: Имот № 001055 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001890 – пасище с храсти на община Симитли.

 

Л.Землище на с.Сенокос /Нова по Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./

 

1. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 015002 (нула едно пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Долно Сингарово”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 4.290 дка. (четири декара двеста и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 и играници на имота: Имот 000087 – вътрешна река на Държавата–МОСВ; имот № 015006 – ливада на община Симитли; имот № 015003 – нива на община Симитли; имот № 000090 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 015001 – нива на Спаса Иванова Иванова.

2./Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 015003 (нула едно пет нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Долно Сингарово”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 1.456 дка. (един декар четиристотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 и граници на имота: Имот 015005 – пасище, мера на община Симитли; имот № 015002 – нива на община Симитли; имот № 000090 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 015004 – нива на община Симитли.

Л.Землище на с.Сенокос /Нова по Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./

1. /Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./   Поземлен имот № 015002 (нула едно пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Долно Сингарово”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 4.290 дка. (четири декара двеста и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 и играници на имота: Имот 000087 – вътрешна река на Държавата–МОСВ; имот № 015006 – ливада на община Симитли; имот № 015003 – нива на община Симитли; имот № 000090 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 015001 – нива на Спаса Иванова Иванова.
2./Допълнена с Решение № 787 по Протокол № 51 от 21.03.2014г./ Поземлен имот № 015003 (нула едно пет нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Долно Сингарово”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 1.456 дка. (един декар четиристотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 и граници на имота: Имот 015005 – пасище, мера на община Симитли; имот № 015002 – нива на община Симитли; имот № 000090 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 015004 – нива на община Симитли.

VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

VІIІ.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.
При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.

IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА
§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

1.Поземлен имот № 109010 (едно нула девет нула едно нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Оградната”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 0.501 дка. (петстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00685/23.10.2013 г.,  който имот е придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1560/19.12.2013 г..
2. Поземлен имот № 019044 (нула едно девет нула четири четири) с НТП “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), целият имот с площ от 1.566 дка. (един декар петстотин шестдесет и шест кв.м.), находящ се в местността “Голямата река”, землище на с. Полето по КВС, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00401/20.08.2012 г..

3. Поземлен имот № 019045 (нула едно девет нула четири пет) с НТП “Ливада”,     категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), целият имот с площ от 0.532 дка. (петстотин тридесет и два кв.м.), находящ се в местността “Реката”, землище на с. Полето по КВС, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00402/20.08.2012 г..

4Поземлен имот № 019046 (нула едно девет нула четири шест) с НТП “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), целият имот с площ от 1.219 дка. (един декар двеста и деветнадесет кв.м.), находящ се в местността “Реката”, землище на с. Полето по КВС, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00403/20.08.2012 г..

5.Поземлен имот № 019049 (нула едно девет нула четири девет) с НТП “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), целият имот с площ от 0.376 дка. (триста седемдесет и шест кв.м.), находящ се в местността “Голямата река”, землище на с. Полето по КВС, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00418/23.11.2012 г..

6. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./ Поземлен имот № 068074 (нула шест осем нула седем четири), с НТП “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), целият имот с площ от 1.538 дка. (един декар петстотин тридесет и осем кв.м.), находящ се в местността “Календерски градини”, землището на с. Долно Осеново по КВС, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00820/23.10.2013 г., който имот е образуван от ПИ № 068029 (нула шест осем нула две девет), целият с площ от 33.625 дка. (тридесет и три декара шестстотин двадесет и пет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 2/10.05.2012 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.   
7. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./ Поземлен имот № 087115 (нула осем седем едно едно пет), с НТП “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), целият имот с площ от 5.000 дка. (пет декара), находящ се в местността “Аматовец”, землището на с. Долно Осеново по КВС, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00821/23.10.2013 г., който имот е образуван от ПИ № 087114 (нула осем седем едно едно четири), целият с площ от 73.869 дка. (седемдесет и три декара осемстотин шестдесет и девет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.
8. /Допълнена с Решение № 809 по Протокол № 52 от 09.04.2014г./Поземлен имот № 087104 (нула осем седем едно нула четири), с НТП “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), целият имот с площ от 4.043 дка. (четири декара и четиридесет и три кв.м.), находящ се в местността “Яслица”, землището на с. Долно Осеново по КВС, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00822/23.10.2013 г., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

9. /Допълнена с Решение № 851 по Протокол № 55 от 27.05.2014г./  Поземлен имот № 074004 (нула седем четири нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Рек. – Дългите ливади”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 1.039 дка. (един декар тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00693/24.10.2013 г.,  който имот е придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1678/22.04.2014 г.

10. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 037091 (нула три седем нула девет едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чаздовица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 6.981 дка. (шест декара деветстотин осемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00818/14.10.2013 г. и скица-проект №К01116/10.07.2014 г., който имот е образуван от ПИ № 037037, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1771/02.06.2014 г.


11./Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./  Поземлен имот № 128102 (едно две осем едно нула две), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Каранджулци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.763 дка. (пет декара седемстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф02748/23.10.2013 г., презаверена на 10.07.2014 г., който имот е образуван от ПИ № 128057, ПИ № 128056 и ПИ № 128055, придобити от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставени с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актувани за частна общинска собственост с АЧОС № 1785/02.06.2014 г., АЧОС № 1784/02.06.2014 г. и АЧОС № 1783/02.06.2014 г.;


12. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 128060 (едно две осем нула шест нула), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Павл.Ширина”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.249 дка. (два декара двеста четиридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф02747/23.10.2013 г., презаверена на 10.07.2014 г., който имот е придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1786/02.06.2014 г.;


13. /Допълнена с Решение № 903 по Протокол № 58 от 25.07.2014г./ Поземлен имот № 128066 (едно две осем нула шест шест), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Игралището”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.997 дка. (деветстотин деветдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф02746/23.10.2013 г., презаверена на 10.07.2014 г., който имот е придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1787/02.06.2014 г..

14. /Допълнена с Решение № 948 по Протокол № 59 от 29.08.2014г Поземлен имот № 000286 (нула нула нула две осем шест), с НТП “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), целият имот с площ от 8.051 дка. (осем декара и петдесет и един кв.м.), находящ се в местността “Котарницата”, землището на с. Брежани по КВС, с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00278/10.06.2014 г.,  който имот е образуван от поземлен имот № 000126 (нула нула нула едно две шест), с НТП “Пасище, мера”, целият с площ от 48,910 дка., и от поземлен имот № 000127 (нула нула нула едно две седем), с НТП “Пасище, мера”, целият с площ от 23,293 дка., придобити от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

15. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 023071 (нула две три нула седем едно), с НТП “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), находящ се в местността “Старата къща”, землището на с. Долно Осеново по КВС, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00871/19.03.2014 г.,  който имот е образуван от поземлен имот № 023068 (нула две три нула шест осем), с НТП “Пасище с храсти”, целият с площ от 46,722 дка., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.


16. /Допълнена с Решение № 981 по Протокол № 62 от 24.10.2014г./ Поземлен имот № 012075 (нула едно две нула седем пет), с НТП “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), целият имот с площ от 15.000 дка. (петнадесет декара), находящ се в местността “Старата къща”, землището на с. Долно Осеново по КВС, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00872/19.03.2014 г.,  който имот е образуван от поземлен имот № 012073 (нула едно две нула седем три), с НТП “Изоставена нива”, целият с площ от 26,760 дка., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

16. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 014035 (нула едно четири нула три пет), с НТП “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), целият имот с площ от 2.771 дка. (два декара седемстотин седемдесет и един кв.м.), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани по КВС, с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00290/20.08.2014 г.,  който имот за 2.264 дка. (два декара двеста шестдесет и четири кв.м.) е образуван от поземлен имот № 014016 (нула едно четири нула едно шест), с НТП “Нива”, целият с площ от 2.352 дка. (два декара триста петдесет и два кв.м.),  и за 0.507 дка. (петстотин и седем кв.м.) е образуван от поземлен имот № 014015 (нула едно четири нула едно пет), с НТП “Нива”, целият с площ от 2.535 дка. (два декара петстотин тридесет и пет кв.м.) придобити от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.


16. /Допълнена с Решение № 1013 по Протокол № 64 от 13.11.2014г./Поземлен имот № 014035 (нула едно четири нула три пет), с НТП “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), целият имот с площ от 2.771 дка. (два декара седемстотин седемдесет и един кв.м.), находящ се в местността “Радино селище”, землището на с. Брежани по КВС, с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00290/20.08.2014 г.,  който имот за 2.264 дка. (два декара двеста шестдесет и четири кв.м.) е образуван от поземлен имот № 014016 (нула едно четири нула едно шест), с НТП “Нива”, целият с площ от 2.352 дка. (два декара триста петдесет и два кв.м.),  и за 0.507 дка. (петстотин и седем кв.м.) е образуван от поземлен имот № 014015 (нула едно четири нула едно пет), с НТП “Нива”, целият с площ от 2.535 дка. (два декара петстотин тридесет и пет кв.м.) придобити от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

17./Допълнена с Решение № 1050 по Протокол № 67 от 22.12.2014г./ Поземлен имот № 028039 (нула две осем нула три девет), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността “Страните”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.832 дка. (осемстотин тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00448/23.10.2013 г., презаверена към 16.12.2014 г., който имот е образуван от ПИ № 028036 придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТпо ред    
Вид дейност    Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ    
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ    
1.    Отдаване под наем на имоти   12 860
2.    Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти    45 800
Всичко от управление на имоти-общинска собственост    56 100
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ    
1.    Продажба на имоти-общинска собственост    80 000
2.    Учредени вещни права    5 000
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост    85 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ     141 100
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ    
1.    За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.)    18 000
2.    За оценки     10 200
3.    За обявления    11 080
4.     За придобиване на имоти, чрез отчуждаване               5 000
5.        
ВСИЧКО РАЗХОДИ    43 200

 

 

СВЕТЛА  АЛ. АТАНАСОВСКА
Председател на ОбС - Симитли