Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Д О К Л А Д ОТНОСНО: Приемане на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Симитли

Д О К Л А Д ОТНОСНО: Приемане на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Симитли

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИМИТЛИ


Д О К Л А Д


ОТНОСНО: Приемане на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община  Симитли

Уважаема госпожо Председател,
Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл. 99 «а» от Закона за движение по пътищата се налага издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране. Картите се издават от кмета на съответната община по образец съгласно приложение от закона и имат валидност на територията на цялата страна.
Причините, които налагат приемането:
В изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, която се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, областните управители и органите на местното самоуправление  и в сътрудничество с национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите съобразно приета национална стратегия за хората с увреждания,  се налага приемането на настоящата Наредба от Общински съвет – град Симитли съобразно правомощията, които има за приемане на нормативни актове, свързани с интеграцията на хората с увреждания
Целите, които се поставят:
Основните цели, които се поставят с приемането на Наредбата са създаване на условия и гаранции за равнопоставеност на хората с увреждания, социална интеграция и упражняване на правата им, подкрепа на хората с увреждания и техните семейства, както и интегриране на хората с увреждания в обществото .
Финансови и други средства, необходими за кандидатстване по проекта:
Финансовите средства за изпълнението и спазването на Наредбата са минимални.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Разработена нормативна уредба в съответствие със Закона за интеграция на хора с увреждания  и Закона за движение по пътищата чрез създаване и осигуряване на специални условия за движение, спиране, паркиране и престой на пътни превозни средства, управлявани от хора с увреждания или превозващи хора с увреждания.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Изпълнението на Наредбата за издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране отговарят на изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.

ИЗГОТВИЛ:.....................            ОДОБРИЛ:
КМЕТ на Община Симитли:..................................
/Апостол Апостолов/