Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Пк 2730 – гр. Симитли, ул.”Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/7-21-38, 7-21-57, факс: 0748/7-22-31

 

ПРОЕКТ

 

НАРЕДБА
ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ
НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ  УВРЕЖДАНИЯ
в Община Симитли

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на Карта за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания.
(2) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания издадена по реда на настоящата Наредба е валидна на територията на цялата страна.
Чл.2. Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи хора с трайни увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” в съответствие с Наредба No 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка с международния символ за достъпност.

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
Чл.3. (1) Картата за паркиране за хора с трайно увреждане се издава от Кмета на община Симитли по образец (Приложение № 3), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания и съдържа следната задължителна информация:
1. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;
2. Дата на издаване на картата;
3. Срок на валидност на картата;
4. Номер на картата в Регистъра на редовно издадените карти;
5. Подпис на лицето с увреждания или на законният му представител;
(2)Кметът на община Симитли създава и поддържа Регистър /Приложение №2/, който съдържа:
1. Пореден номер и дата на издадена карта за паркиране на хора с увреждания;
2. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждане;
3. Единен граждански номер;
4. Номер и дата на издаване на
експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;
5. Валидност на издадената карта
–съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК,
НЕЛК или ДЕЛК.
- Регистрационен № на автомобила .
- Подпис на лицето с увреждане /или негов законен пълномощник или представител/.
(3) Карта за паркиране за хора с трайни увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е 50% /петдесет/ и над 50 % (петдесет процента).
(4) Трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се удостоверяват с актуално решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в оригинал.
Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен (настоящ) адрес в община Симитли, подават Заявление до Кмета на община Симитли /Приложение №1/. За деца с определен вид/степен на увреждане 50% /петдесет/ и над 50 % (петдесет процента), заявлението се подава от законния им представител.
(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:
1. Лична карта на лицето подаващо заявлението, като данните от нея се сверяват и тя се връща;
2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за определяне на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;
3. Актуална цветна снимка, с размери 2,5 х 3,5 см. /2 броя/;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
5. Друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането.
6. Регистрационен талон на МПС – копие, ако лицето с увреждане притежава МПС/
(3) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания се издава в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на Заявлението.
(4) Картата за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издава за срок не повече от срока на експертиза на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.

Глава трета
ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
Чл. 5. (1) Право да паркират и престояват на определените места, имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с валидна Карта за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тази наредба.
2)Притежателят на Картата е длъжен при и по време на паркирането на определените места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при  осъществяване на контрол да се възприемат данните от нея.
Чл.6 . Забранява се на обозначените места, да престояват и паркират превозни средства на лица, които не притежават Карта за паркиране за хора с увреждане, или които използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер изобразяващ пътен знак Д21.

Глава четвърта
КОНТРОЛ
Чл.7. (1) Контролът по настоящата Наредба се осъществява от органите на МВР и от службата по контрол към съответната общината, на основание чл.167 ал.2 от Закона за движение по пътищата.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на съответната община или от негов заместник, въз основа на акт съставен по наредбата от лицата по ал. 1.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Глава пета
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Производството по издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания е безплатно.
§ 2. Правоимащите лица се снабдяват с Карта за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания от кмета на община Симитли по образец съгласно Приложение №3, след влизане в сила на настоящата Наредба.

§ 3. Технически спецификации:
1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.
2. Цветът на картата за паркиране е светлосин, с изключение на белия знак за "инвалид", който е на тъмносин фон.
3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.
4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части отпред и на гърба.
5. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране в цялата страна, е както следва:
Лявата част отпред съдържа:
- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;
- дата на изтичане на картата за паркиране;
- серийния номер на картата за паркиране;
- името и печата на издаващия орган /кмет на общината/.

Дясната част отпред трябва да съдържа:
-    с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания” на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици.
-    Думите „Модел на европейските общности” на български език
-    Като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизирани Европейския съюз.
-    Холограмен знак
Лявата част на гърба трябва да съдържа:
-    фамилията на притежателя
-    първото име на притежателя
-    подписа на притежателя или друг идентифициращ знак
-    снимка на притежателя

Дясната част на гърба трябва да съдържа:
-    твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране
-    твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство така, че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.
-    Текста на чл. 99а от ЗДвП /с малък шрифт/.
-    Данните се въвеждат на български език.

Начин на обозначаване на МПС превозващи хора с увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране.
1.    Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на международни знак „Инвалид” на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло.
2.    На таблото на автомобила, зад предното стъкло, в непосредствена близост до карата за преференциално паркиране се поставя специалният талон, предвиден в чл.51, ал.11 от НОДТСО, удостоверяващ година, месец, дата и начален час на паркиране. Талонът се поставя така, че отбелязванията да се виждат ясно и отчетливо отвън с цел осигуряване на възможност за контрол.

При неизпълнението на условията, МПС предстояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с увреждания, може да бъде принудително преместено по реда на чл.54 от НОДТСО.

 

 

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й с Решение №........../ от Протокол №.........от.................г.