Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Симитли,неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация

Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Симитли,неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОбС – СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 


От  1. Иван  Благов Велев
2. Йордан Борисов Петров
3. Юлий Ясенов Церовски
4. Мирослав Иванов Рълев
5. Владимир Димитров Христов
6. Гергана Йорданова Гиздова
7. Владимир Христов Стоилов

Относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Симитли,неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация

 

Уважаема г-жо Председател,

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА,  Параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Симитли,неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация и във връзка с промени в ЗМСМА, предлагаме Общинският съвет да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е :

 

І. Чл.23. Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии,  се изменя и придобива следната редакция:
Чл.23.Общинският съветник  не получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.

II. Алинея 1 - Размерът на възнаграждението на общинския съветник за участие в заседанията на съвета и  в комисии е в размер на дневната ставка,изчислена на база  средната брутна работна заплата в Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие се отменя.

III.   Алиннея 2  - Общинният съветник има право на командировки -става алинея 1.
4. Алинея 3 -При закъснение с повече от 30 минути от началото на заседанието и при преждевременно напускане общинския съветник не получава полагаемото му се възнаграждение - се отменя.

IV. Алинея 4 - Общинският съветник с декларация може да се откаже от полагаемото му се възнаграждение за участия в заседания на Общинския съвет и  в неговите комисии - се отменя.

Мотиви: Промени в Закона за изменение и доълнение в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Цели: С промяната се цели съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Финансови средства: Не са необходими.
Очаквани резултати:Привеждане в съответствие местната подзаконова нормативна уредба с разпоредбите на нормативен акт от по – висока степен, като същевременно се упражнява правото и задължението на всеки общински съветник да работи в интерес на обществото, дори без да получава материално възнаграждение за труда си.
Анализ за съответствие с правото на Европийския съюз. Няма противоречие.


1.../п/..                                 4.../п/..                                    
2.../п/..                                 5../п/..
3.../п/..                                 6../п/..
7../ п /..