Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Община Симитли
Portal of Simitli Municipality

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 


Page 2 of 2

Notes

Проект патронажна грижа в Община Симитли
 
ПРОЕКТ: „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА СИМИТЛИ"

 

ДОГОВОР: № BG05M9OP001-6.004-0197-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2"

ГЛАВНА ЦЕЛ: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

- Лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 6 месеца. Всяко лице от целевата група може да получава здравно - социални услуги до 2 часа на ден.

ПОТРЕБИТЕЛИ: Хора с трайни увреждания и възрастни, включително с хронични заболявания, които по различни причини не могат да организират самостоятелно своето ежедневие и не се справят без подкрепа.

НАЕМЕНОВАНИЕ НА ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: Община Симитли

МЯСТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда (в дома на потребителите), кандидатствали по проекта.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 176 848,56 лв. европейско финансиране

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 02.11.2022г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 02.05.2023г.   

 
Уведомление относно обучение на избирателните комисии на територията на община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ

УВЕДОМЯВА

Членовете на Секционните избирателни комисии на територията на община Симитли, че обучението от Районна избирателна комисия - Благоевград ще се проведе на 24 март 2023г.(петък) от 18:00 часа в НЧ"Св.Климент Обридски - 1922" - гр. Симитли

 
Протокол- разпределение на пасища, мери и ливади

Протокол

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд