Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
header_simitli
Portal of Simitli Municipality

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 


Page 2 of 2

Notes

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА „ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 г.“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.07.2024 г. /СРЯДА/ ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ

План за финансово оздравяване - Община Симитли 2024-2026

 
График и схеми за транспортно обслужване за предстоящите избори за членове на Европейският парламент от Република България и Народно събрание на 9 юни 2024г.
График и схеми
 
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Пк 2730-гр. Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/ 7-21-38, 7-21-57, oba@simitli.bg

На основание чл. 65 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущесто на ОбС-Симитли, във връзка с Решение № 118/16..05.2024 г. на ОбС-Симитли и Заповед № 231/31.05.2024 г. на кмета на Община Симитли

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 25.06.2024г. от 10.00 часа, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния недвижим имот – публична общинска собственост: Терен от 9,91 кв.м. (девет квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра), находящ се в площадно пространство по плана на гр. Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Сладоледена къща”, при граници и съседи на имота: съгласно приложена скица.  

ІІ. Начална тръжна месечна цена на гореописания имот – 100 лв. /сто лева/. .Начин и срок на плащане – в брой, в касата на ОбА – гр. Симитли, до 10-то число на текущия месец.

III. Размер на депозита за участие в търга – 10 лв. (десет лева) и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.  

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 02.07.2024 г., съответно в същия час и място, посочени эа първата дата.  

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.

Апостол Апостолов  

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд