Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 20.09.2016 год. Общинска администрация Симитли Ви уведомява всички заинтересовани лица ,че в стая 309 , етаж 3 на Община Симитли ,служба  „Екология” се намира информация по Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ за инвестиционно предложение: „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията в рамките на всеки работен ден.

В срок до 14.10.2016 год. се приемат възражения,мнения и становища.

КМЕТ:……………………..

/Апостол Апостолов/

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От

Апостол Апостолов –Кмет на Община Симитли

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква В.”Поземлени имоти в землището  с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№505 (петстотин и  пети), целият имот с площ от 58.00 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №412/01.06.2016г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Север – улица; североизток – улица; юг – НУПИ с пл.сн. №159; запад – улица, по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №412/01.06.2016г.2. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№503 (петстотин и  трети), целият имот с площ от 40.00 кв.м. (четиридесет квадратни метра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №406/30.05.2016г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Североизток – улица; изток – улица; юг – улица; запад – НУПИ с пл.сн. №159 по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №406/30.05.2016г.
II.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква Ж.”Поземлени имоти в землището  с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№394 (триста деветдесет и четвърти), находящ се в кв.22 (двадесет и втори), целият имот с площ от 373.75 кв.м. (триста седемдесет и три квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра) по регулационния план на с.Полето, одобрен със Заповед №2881/02.07.1963г., кадастралния план, одобрен със Заповед №778/11.09.2001г.и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №327/21.04.2016г. с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Североизток – ПИ с пл.сн. №195; югоизток – ПИ с пл.сн. №7000; югозапад – ПИ с пл.сн. №196; северозапад – ПИ с пл.сн.№196 в кв.22 по регулационния план на с.Полето, одобрен със Заповед №2881/02.07.1963г., кадастралния план, одобрен със Заповед №778/11.09.2001г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №327/21.04.2016г.

III.В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:2. Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот X (десети) с пл.сн.№34 (тридесет и четвърти), находящ се в кв.7 (седми) по регулационния план на с.Черниче, одобрен със Заповед № 6593/15.11.1954г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 561/17.08.2016г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 81013, целият имот с площ от 617 кв.м. (шестстотин и седемнадесет квадратни метра), между община Симитли и съсобствениците- наследници на Иван Борисов Янчев, а именно: Юлия Стефанова Янчева с ЕГН 6001290076 и Борислав Иванов Янчев с ЕГН 7911090001, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 67/617 идеални части от Урегулиран поземлен имот X (десети) с пл.сн.№34.IV.Създава се нов раздел „IX Б” ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА СИМИТЛИ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В  СЪСОБСТВЕНОСТ:1. Поземлен имот № 100039/едно нула нула нула три девет/ в землището на с.Полена, местността „Мездрата-2”, начин на трайно ползване „НИВА”, целият с площ от 0.473 дка. /четиристотин седемдесет и три квадратни метра/, ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: ПИ с № 100040 – спортен терен на Община Симитли; ПИ с № 100042 – произв. терен на „Земекс” ООД; ПИ с № 100038 – нива на насл. на Райна Стоилова Равначка; ПИ с № 000141 – спортен терен на Община Симитли.2. Имот планоснимачен № 1537 /хиляда петстотин тридесет и седем/, находящ се в кв. 71 (седемдесет и едно), по кадастралния план на град Симитли, община Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г. и допълнен със Заповед № 225/31.03.2016г. на кмета на община Симитли, с площ от 113.80кв.м. /сто и тринадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, при съседи: имот с планоснимачен №1538 /хиляда петстотин тридесет и осем/, имот с планоснимачен №461 /четиристотин шестдесет и едно/ имот с планоснимачен №462 /четиристотин шестдесет и две/, ВЕДНО с построената в имота едноетажна сграда с пристройка с обща площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:          Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 3 100лв.
VІ.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 360 лева.- Разходи за закупуване се завишават с 8007лв.


С уважение,Апостол Апостолов    КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ              

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.СИМИТЛИП Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От

ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ МИШЕВ

ВрИД Кмет на Община Симитли

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :  

  Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:9. Поземлен имот № 088012 (нула осем осем нула едно две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ушите”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 7.000 дка. (седем декара), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 088014 – нива на Община Симитли; имот № 000047 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; Имот № 088011 – нива на Община Симитли; имот № 000047 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.ІІ. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква А.Землище на с.Долно Осеново, както следва:30. Поземлен имот № 068097 (нула шест осем нула девет седем), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Зимницата”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.822 дка. (един декар осемстотин двадесет и два квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068098 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 068055 – нива на Община Симитли; имот № 000139 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 068099 – др.селскост.тер. на Община Симитли.  31. Поземлен имот № 069038 (нула шест девет нула три осем), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.518 дка. (два декара и петстотин и осемнадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 069037 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 069039 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000139 – полски път на Община Симитли-ПП.32. Поземлен имот № 068098 (нула шест осем нула девет осем), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Зимницата”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.350 дка. (един декар и триста и петдесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 068097 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 068055 – нива на Община Симитли; имот № 068056 – нива на Али Исуфов Беличанов; имот № 068059 – нива на Занко Деичов Чобанов; имот № 068099 – др.селскост.тер. на Община Симитли.  33. Поземлен имот № 069037 (нула шест девет нула три седем), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.534 дка. (два декара и петстотин тридесет и четири квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 069038 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 069039 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 069029 – нива на Сергей Росенов Сегменов; имот № 000139 – полски път на Община Симитли-ПП.
III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 190 лв.       

  IV.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 360 лева.

 

С уважение,Юлиан Мишев

  ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ            

  Съгласно Заповед No 1047/12.11.2015г.

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд