Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
header_simitli
Portal of Simitli Municipality

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

E-mail Print PDF

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Last Updated on Tuesday, 27 February 2024 15:17
 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

          Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

        Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

        I. Ограничителни мерки на Европейски я съюз са дипломатически  

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага. 

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • § гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност; 
 • § опазване на мира; 
 • § консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право; 
 • § предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност 

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

Read more...
 

Антикорупция

E-mail Print PDF

Списък на подалите декларация по чл.35,ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Last Updated on Wednesday, 24 June 2020 14:43
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Notes

График и схеми за транспортно обслужване за предстоящите избори за членове на Европейският парламент от Република България и Народно събрание на 9 юни 2024г.
График и схеми
 
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Пк 2730-гр. Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/ 7-21-38, 7-21-57, oba@simitli.bg

На основание чл. 65 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущесто на ОбС-Симитли, във връзка с Решение № 118/16..05.2024 г. на ОбС-Симитли и Заповед № 231/31.05.2024 г. на кмета на Община Симитли

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 25.06.2024г. от 10.00 часа, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния недвижим имот – публична общинска собственост: Терен от 9,91 кв.м. (девет квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра), находящ се в площадно пространство по плана на гр. Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Сладоледена къща”, при граници и съседи на имота: съгласно приложена скица.  

ІІ. Начална тръжна месечна цена на гореописания имот – 100 лв. /сто лева/. .Начин и срок на плащане – в брой, в касата на ОбА – гр. Симитли, до 10-то число на текущия месец.

III. Размер на депозита за участие в търга – 10 лв. (десет лева) и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.  

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 02.07.2024 г., съответно в същия час и място, посочени эа първата дата.  

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.

Апостол Апостолов  

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

 
Община Симитли е сред одобрените работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3“ на Агенцията по заетостта

 

Кметът на Община симитли - Апостол Апостолов подписа Договор № ЗР-К3-08-01-

04972#14|28.5.2024 г. за осигуряване на заетост по проект BG05SFPR002-1.003-

0001„ЗАПОЧВАМ РАБОТА“ – КОМПОНЕНТ 3 „ЗАЕТОСТ“

Read more...
 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд