Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Заповед 126 / 24.02.2017 г. на Кмета на Община Симитли

Заповед 126 / 24.02.2017 г. на Кмета на Община Симитли

Свободни пасища, мери и ливади - общинска собственост за стопанската 2017 - 2018 г

Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Симитли

 (изготвени съгласно чл. 37 о, ал.1 и ал 2 на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи)

Правилата за, ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Симитли са изготвени

Read more text
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА “ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2016г.” И ОБСЪЖДАНЕ НА “ БЮДЖЕТ 2017”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.01.2017г. /ПЕТЪК/ ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:1. Имот с пл.сн. № 1550 (хиляда петстотин и петдесет), находящ се в кв.36 (тридесет и шести) по съвместния регулационен и кадастрален план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г., изменение на регулацията със Заповед №51/2002г. и допълване на кадастралния план със Заповед №750/03.11.2016г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, целият с площ от 128.40 кв.м (сто двадесет и осем квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Североизток – имот с пл.сн. № 767; югоизток – площад; югозапад – имот с пл.сн. № 776; северозапад – площад и имот с пл.сн. № 768 в кв. 36 по плана на гр.Симитли.II. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:20. Урегулиран поземлен имот VII (седми), находящ се в кв.40 (четиридесети), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142;143/1951г. и изменен  със Заповед №828/28.12.2016г. на Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено обслужване”, ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ от 1690.30 кв.м. (хиляда шестстотин и деветдесет квадратни метра и тридесет квадратни сантиметра), ведно с построената в имота Сграда „Хигиенна баня”, 2 (два) етажа, МС, със застроена площ от 365 кв.м. (триста шестдесет и пет квадратни метра), построена през 1968г. (хиляда деветстотин шестдесет и осма година), при граници на имота: Север – улица; изток – УПИ VI; юг – УПИ VIII; запад – улица в кв. 40 по регулационния план на гр.Симитли.III. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:6.Поземлен имот № 061020 (нула шест едно нула две нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.283 дка. (двеста осемдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот №000373 – местен път на Община Симитли-Т; имот № 061022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 061021 – др.селскост.т. на Община Симитли.
7.Поземлен имот № 061021 (нула шест едно нула две едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.263 дка. (двеста шестдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 061022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000373 – местен път на Община Симитли-Т; имот № 061020 – др.селскост.т. на Община Симитли.
IV.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с. Тросково, община Симитли, както следва:2.Поземлен имот № 022003 (нула две две нула нула три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 0.295 дка. (двеста деветдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота:  Имот № 022005 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000394 – зеленч.култура на насл.на Александър Стоицов Бачев.
3.Поземлен имот № 022004 (нула две две нула нула четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 0.734 дка. (седемстотин тридесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота: Имот № 022005 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000394 – зеленч.култура на насл.на Александър Стоицов Бачев.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 24 025лв.

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 30 058лв.

VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.


С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ              

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд