Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Заповед - Парцеларен план за Преносен гаопровод до Разлог и Банско

Заповед  - Парцеларен план за Преносен гаопровод до Разлог и Банско

 
Обявление - парцеларен план - АМ Струма

Обявление - парцеларен план - АМ Струма

Парцеларен план - АМ Струма
 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:
I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:  14. Урегулиран поземлен имот III (трети), с пл.сн. №390 (триста и деветдесети), находящ се в кв.41 (четиридесет и първи), целият имот с площ от 633,75 кв.м. (шестстотин тридесет и три квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/11.09.2001г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток - УПИ IV с пл.сн. № 391; югоизток – УПИ VII с пл.сн. № 394; югоизток – УПИ VIII с пл.сн. № 395 и УПИ II с пл.сн. № 389; северозапад – улица, кв.41 по регулационния и кадастрален план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/11.09.2001г..

II. Създава са нов раздел  IX”A” ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, както следва: 1. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на триетажна масивна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 95.21 кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра и двадесет и един квадратни сантиметра/ и разгъната застроена площ от 285,63 кв.м./двеста осемдесет и пет квадратни метра и шестдесет и три квадратни сантиметра/, в предвиденото по плана застроително петно, находящо се в Урегулиран поземлен имот X (десети), находящ се в кв. 41 (четиридесет и първи), целият имот  с площ от 373,50 кв.м. (триста седемдесет и три квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 518/25.08.2017г. на Кмета на Община, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Североизток – улица; югоизток – улица; югозапад – улица; северозапад – улица.2.Учредяване на възмездно и безсрочно  право на надстрояване с площ от 132.28 кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра и двадесет и осем квадратни сантиметра/ на Масивна жилищна сграда, състояща се от жилищен етаж и мазе със застроена площ от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), построена в урегулиран поземлен имот VII (седми) с планосинмачен №1307(хиляда триста и седми), кв.79 (седемдесет и девети) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със заповед №142,143/1951г. на кмета на община Симитли, целият имот с площ от 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет квадратни метра), при граници: улица, УПИ VI, УПИ VIII и край на регулацията по регулационния план на град Симитли.III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва: Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  7 100лв.           

ІV . Допълва прогноза за очакваните разходи както следва: 

-   Разходи за оценки се завишават с 480 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

 


С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд