Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква О.”Поземлени имоти в землището  с.Черниче, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:2. Урегулиран поземлен имот I (първи) с пл.сн. №168 (сто шестдесет и осми), находящ се в кв.6 (шести) по регулационния и кадастралния план на с.Черниче, одобрен със Заповед № 6593/1954г., допълване на кадастралния план със Заповед №602/2007 г. и Заповед № 103/2016г. и изменение на регулационния план със Заповед №387/16.05.2016г. на Кмета на Община Симитли с ЕКАТТЕ 81013, целият имот с площ от 5036.00 кв.м. (пет хиляди тридесет и шест квадратни метра), отреден за „Смесено предназначение”,  ведно с построените в имота: Сграда „Училище”, 2 (два) етажа, МС със застроена площ от 165 кв.м. (сто шестдесет и пет квадратни метра), построена през 1951 г. (хиляда деветстотин петдесет и първа година); Сграда „Пристройка към училището”,  2 (два) етажа, МС със застроена площ от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), построена през 1992г. (хиляда деветстотин деветдесет и втора година), при граници на имота: Североизток – улица; югоизток – имот с пл.сн.№157; югозапад – улица; северозапад – УПИ II с пл.сн. № 167.  ІI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя: 30. Поземлен имот № 043004 (нула четири три нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изостав.тр.насаждения”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.026 дка. (два декара и двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 043003 – нива на насл.на Стоил Васев Гошев и др.; имот № 000369 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000209 – полски път на Община Симитли-ПП. ІІI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:8. Поземлен имот № 052016 (нула пет две нула едно шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Нусковица”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.114 дка. (един декар и сто и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 052015 – нива на насл.на Георги Николов Нусков; имот № 052017 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 052018 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 052021– гора в зем.земи на Община Симитли.IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:12.Поземлен имот № 356005 (три пет шест нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Бресто”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.294 дка. (два декара двеста деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000508 – местен път на община Симитли-МП; имот № 356004 – нива на насл. на Георги Николов Бельов; имот № 356008 – овощна градина на община Симитли; имот № 356006 – храсти на Янко Трайчов Янев.13. Поземлен имот № 356008 (три пет шест нула нула осем) с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Бресто”, землище на гр. Симитли, целият имот с площ от 1. 963 дка. (един декар деветстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 356004 – нива на насл. на Георги Николов Бельов; имот № 000706 – залесена тер. на ДАГ-ДГС Симитли; имот № 356009 – овощна градина на насл. на Йордан Лазаров Маламов; имот № 356007 – нива на насл. на Санде Димитров Стояновски; имот № 356005 – нива – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.VI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Е.Землище на с.Крупник, община Симитли, се добавя:3.Поземлен имот № 059006 (нула пет девет нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 2.307 дка. (два декара и триста и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000238 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 059007 – нива на насл.на Лазар Василев Бачев; имот № 000110 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 059005 – нива на насл.на Стоян Николов Въчев.VII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:1.Поземлен имот № 050003 (нула пет нула нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Янковци”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.882 дка. (един декар и осемстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 050001 – пасище, мера на насл.на Атанас Стоименов Златков; имот № 050002 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000116 – водоем на Община Симитли-В; имот № 050004 – нива на Васил Красимиров Янчев и др.  2.Поземлен имот № 076009 (нула седем шест нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Каменица”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 2.042 дка. (два декара и четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000101 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 076008 – нива на Васил Бойков Крушалийски; имот № 076010 – нива на насл. на Стойне Николов Мутавчийски; имот № 076013 – нива на насл.на Александър Николов Мутафджийски.   3. Поземлен имот № 076015 (нула седем шест нула едно пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Каменица”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.416 дка. (три декара и четиристотин и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 076012 – нива на насл.на Александър Николов Мутафджийски; имот № 076010 – нива на насл.на Стойне Николов Мутавчийски; имот № 076013 – нива на насл.на Александър Николов Мутафджийски; имот № 076014 – нива на насл.на Иванка Георгиева Пандурска; имот № 000059 - полски път на Община Симитли-ПП.1. VIII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с.Докатичево, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000247 (нула нула нула две четири седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 4.752 дка. (четири декара седемстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000238 -  изоставена нива на община Симитли; имот № 000246 – полска култура на насл. на Филип Иванов Топов; имот № 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; имот № 000248 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000249 – полска култура на насл. на Йордан Стойчев Косов; имот № 000385 – полски път на община Симитли; 2. Поземлен имот № 000248 (нула нула нула две четири осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 2.750 дка. (два декара седемстотин и петдесет  кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000253 – полска култура на Стойне Илиев Костев; имот № 000249 – полска култура на насл. на Йордан Стойчев Косов; имот № 000247 – изоставена нива на община Симитли; имот 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; 3. Поземлен имот № 000257 (нула нула нула две пет седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 4.195 дка. (четири декара сто деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000258 – полска култура на насл. на Йордан Стойчев Косов; имот № 000275 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000264 – полска култура на Стойне Илиев Костев; имот № 000260 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; имот № 000254 – полска култура на насл. на Филип Иванов Топов; 4. Поземлен имот № 000260 (нула нула нула две шест нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 2.854 дка. (два декара осемстотин петдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; имот № 000257 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000264 – полска култура на Стойне Илиев Костев; имот № 000261 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000263 – изоставена нива на община Симитли; 5. Поземлен имот № 000261 (нула нула нула две шест едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 3.579 дка. (три декара петстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000265 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000264 – полска култура на Стойне Илиев Костев; имот № 000260 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000263 – изоставена нива на община Симитли; 6. Поземлен имот № 000263 (нула нула нула две шест три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 3.498 дка. (три декара четиристотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000245 – пасище, мера на насл. на Филип Иванов Топов; имот № 000265 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000261 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000260 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; имот № 000262 – полска култура на Стойне Илиев Костев.

IX. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:       

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 540лв.           

 Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 145 400лв.
X.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 960 лева.


С уважение,                     КМЕТ: …………...................                                                                         /Апостол Апостолов/

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:

I.В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:1. Прекратяване на съсобствеността върху УПИ III - 30, кв14 по регулационния план на с.Железница, община Симитли, между община Симитли и съсобственика Христо Станкев Налбантов, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 49/1159 идеални части от УПИ III-30.II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:28. Поземлен имот № 081021 (нула осем едно нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Света неделя”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.088 дка. (един декар и осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 081017 – нива на Алдин Танков Улянов; имот № 000281 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000202 – полски път на Община Симитли-ПП; Имот № 081019 – нива на насл. на Рамазан Ахмедов Паланков.  29.Поземлен имот № 074131 (нула седем четири едно три едно), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Трапа”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.682 дка. (два декара шестстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753., при граници на имота: Имот № 074130 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 074071 – нива на насл. на Звездан Яворов Змяров; землищна граница; имот № 074111 – изостав.тр.нас. на община Симитли.
III.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:7.Поземлен имот № 048013 (нула четири осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.130 дка. (пет декара сто и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048010 – ливада на насл. на Христо Георгиев Петлички; имот № 048034 – пасище, мера на насл. на Максим Василев Митков; имот № 048011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048012 – ливада на Петър Георгиев Цветин; имот № 000286 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000220 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 048014 – ливада на община Симитли; имот № 048015 – ливада на насл. на Йордан Атанасов Коцев; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048016 – др. сел. ст. тер. на община Симитли-параграф 4; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Е.Землище на с.Крупник, община Симитли, се добавя:2.Поземлен имот № 046002 (нула четири шест нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 1.062 дка. (един декар и шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000238 – вътрешна река на Държавата - МОСВ; имот № 046003 – ливада на Община Симитли; имот № 046005-пуст.необр.земя на Община Симитли-ПП; имот № 046001 – ливада на Община Симитли. 
V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с.Тросково, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000280 (нула нула нула две осем нула), с начин на трайно ползване „Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „мах.Гининци”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 3.015 дка. (три декара и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота: Имот № 000279 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000261 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000281- овощна градина на Стоил Христов Гиненски; имот № 000278 – жил.територия на мах. Гининци. 
VI. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 250 лв.       

     Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 370лв.


VII.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.


С уважение,                   

 КМЕТ: …………...................                                                       

                 /Апостол Апостолов/

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Read more text
 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

 

b2

simitli14

e_discussion

so 2014 bilboard-150

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд