Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От

Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:8. Поземлен имот № 072005 (нула седем две нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Над Голомешница”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.001 дка. (три декара и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 072006 – др. селскост. т. на насл. на Достена Стоянова Стамболийска; имот № 000044 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 072004 – нива на община Симитли;имот № 000136 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 072008 – ливада на насл. на Достена Стоянова Стамболийска; имот № 072007 – изоставена нива на насл. на Достена Стоянова Стамболийска.II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с.Полето, община Симитли, се добавя:8. Поземлен имот № 049033 (нула четири девет нула три три), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Старото игрище”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.500 дка. (петстотин квадратни метра), с ЕКАТТЕ 57203. при граници на имота: Имот № 049002 – ливада на насл. на Димитър Григоров Стоянов; имот № 049034 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000062 – жил. тер. на с.Полето; имот № 049032 – др.селскост.тер. на Община Симитли.IІІ. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:15. Терен от 16 (шестнадесет) квадратни метра, находящ се кв 26 А /двадесет и шести/ по плана на гр. Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Тото пункт”IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква К.Землище на с.Железница, община Симитли, се добавя:27. Поземлен имот № 000227 (нула нула нула две две седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пужевица”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 7.719 дка. (седем декара седемстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000264 – гора в зем. земи-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000226 – пасище, мера на Катина Димитрова Никова; имот № 003045 – нива на Тодорка Георгиева Стоянова; имот № 000229 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000228 – пасище, мера на община Симитли.V.Създава са нов раздел  IX”Б” ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, както следва:1. Право на пристрояване на стълбищна клетка за осигуряване на достъп до втори етаж на Филиал за спешна медицинса помощ-Симитли – Петно 4/четири/ от ПЗ с площ от 44.00 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/ към двуетажна масивна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли.2. Право на строеж на три броя гаражни клетки за санитарните автомобили – Петно 1/едно/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, Петно 2 /две/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ и Петно 3 /три/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ от ПЗ с обща площ от 75.00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли
VI. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 210лв.           

 VII.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

 


С уважение,                   

 КМЕТ: …………...................                                        

                   /Апостол Апостолов/

 
Писмо-Открита процедура за финансово оздравяване на община Симитли

ДО                                                                                        Изх. №………../22 юли 2016 г.

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С Решение № 222/22.06.2016 г. на Общинския съвет бе открита процедура за финансово оздравяване на община Симитли и бе разработен приложения проект на план за финансово оздравяване. Този план предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл.130ж, ал.1 от Закона за публичните финанси. В тази връзка и на основание чл.130е, ал.4 от Закона за публичните финанси моля да съгласувате проекта на плана за финансово оздравяване, за който в момента се провежда процедура на обществено обсъждане с местните общности. Общественото обсъждане ще приключи на 04 август 2016 г. и проекта на плана за финансово оздравяване ще се измени и допълни в съответствие на препоръките на Министъра на финансите и интересите на местните общности.

Вярвам, че в срока на общественото обсъждане на плана за финансово оздравяване на общината ще получа съответното съгласуване на този документ.

Приложение: съгласно текста.

ПОКАНА

ПИСМО

ПЛАН

ПРОГРАМА

ГРАФИК

Мнения и препоръки, моля изпращайте на e-mail: simitly@mail.bg

Писмени и устни мнения и препоръки могат да се заявят и в деня на обсъждането /04.08.2016 г./

 

С УВАЖЕНИЕ:

..........................................

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОтАпостол Апостолов - Кмет на Община Симитли ОТНОСНО:

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли          Господин Христов,

 Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква Г.”Поземлени имоти в землището  с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:1. Поземлен имот № 008001 (нула нула осем нула нула едно), с начин на трайно ползване “Храсти”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Ормана”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 1.670 дка. (един декар шестстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 008005 – нива на насл. на Стоян Илиев Безин; имот № 000216 – път І клас на Държавата-Т; имот № 000127 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Георги Стоименов Димитров; имот № 008003 – нива на Севда Лазарова Кюпова и др.; имот № 008002 – нива на насл. на Димитър Ангелов Петрунов; имон № 008003 – нива на Севда Лазарова Кюпова и др.; имот № 008004 – нива на Георги Стоименов Димитров.ІI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква И.Землище на с.Ракитна, община Симитли, се добавя:3. Поземлен имот № 012011 (нула едно две нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Езерото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.230 дка. (един декар и двеста и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000028 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 012010 – нива на насл.на Петър Ангелов Йомов; имот № 012012 – нива на насл.на Владо Тодоров Мангелски; имот № 012015 – нива на насл.на Владо Тодоров Мангелски.ІІI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:4. Поземлен имот № 103009 (едно нула три нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Бялата чешма”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 2.590 дка. (два декара и петстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 103008 – нива на насл.на Борис Стойчев Равначки; имот № 103005 – нива на насл.на Стойчо Николов Равначки; имот № 000131 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 103023 – нива на Община Симитли; имот № 103022 – нива на Александър Методиев Димов; имот № 103012 – нива на Цветанка Методиева Угренова и др.; имот № 103010 – нива на насл. на Димитър Михайлов Димов.IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква К.Землище на с.Железница, община Симитли, както следва:14. Поземлен имот № 002050 (нула нула две нула пет нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.592 дка. (един декар и петстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002051– нива на насл. на Георги Попниколов Гоцев; имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002049 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002052– нива на Община Симитли.15. Поземлен имот № 002052 (нула нула две нула пет две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.199 дка. (един декар и сто деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002058 – изоставена нива на насл. на Спас Стоименов Марински; имот № 002051 – нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев; имот № 002050 – нива на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли; имот № 002057– нива на Община Симитли.16. Поземлен имот № 002053 (нула нула две нула пет три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 2.474 дка. (два декара и четиристотин седемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002050 – нива на Община Симитли; имот № 002044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002046 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002054 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли; имот № 002052 – нива на Община Симитли.17. Поземлен имот № 002056 (нула нула две нула пет шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.637 дка. (шестстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002057 – нива на Община Симитли; имот № 002052 – нива на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002055 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002063 – нива на Санде Христов Воденичарски.18. Поземлен имот № 002057 (нула нула две нула пет седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.992 дка. (един декар и деветстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002062 – изоставена нива на насл.на Миленко Николов Марински; имот № 002061 – изоставена нива на насл.на Стоица Костадинов Марински; имот № 002058 – изоставена нива на насл.на Спас Стоименов Марински; имот № 002052 – нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли имот № 002063 – нива на Санде Христов Воденичарски.19. Поземлен имот № 002059 (нула нула две нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.856 дка. (осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002051 – нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев; имот № 002058 – изоставена нива на насл.на Спас Стоименов Марински; имот № 002061 – изоставена нива на насл.на Стоица Костадинов Марински; имот № 002060 – изоставена нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев.20.Поземлен имот № 002033 (нула нула две нула три три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 3.866 дка. (три декара и осемстотин шестдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002030 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002034 – изоставена нива на насл. на Стоица Костадинов Марински; имот № 002035 – нива на Община Симитли; имот № 001055– полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002031 – изоставена нива на насл. на Георги Попниколов Гоцев.21. Поземлен имот № 002035 (нула нула две нула три пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 4.542 дка. (четири декара и петстотин четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002033 – нива на Община Симитли; имот № 002030 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП. 22. Поземлен имот № 002036 (нула нула две нула три шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.498 дка. (четиристотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001055– полски път на Община Симитли-ПП;Имот № 002037 – нива на Община Симитли; имот № 002038 – жил.територия на мах.Бачов.23. Поземлен имот № 002037 (нула нула две нула три седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дуните”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.352 дка. (триста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002039 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002038 – жил.територия на мах.Бачова; имот № 002036 – нива на Община Симитли.24. Поземлен имот № 002302 (нула нула две три нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дръвеняко”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.475 дка. (един декар и четиристотин седемдессет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002308 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002303 – нива на насл.на Иванка Николова Христова; имот № 000578 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002301 – нива на насл.на Костадин Спасов Баче.25. Поземлен имот № 002039 (нула нула две нула три девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дома”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 12.369 дка. (дванадесет декара и триста шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на Община Симитли;Имот № 002040 – пасище, мера на насл. на Санде Петров Тупаров; имот № 002041– пасище, мера на Община Симитли; имот № 002043 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002038 – жил. тер. на мах. Бачова; имот № 002037– нива на Община Симитли.26. Поземлен имот № 002006 (нула нула две нула нула шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.346 дка. (два декара триста четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002007 – изоставена нива на насл. на Костадин Спасов Бачев; имот № 002004 – изоставена нива на община Симитли.V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 500лв.           

 Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 1 550лв.                                                                                                                                                                                                                    

 VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.


С уважение,                   

 КМЕТ: …………...................                                                               

         /Апостол Апостолов/

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

 

b2

simitli14

e_discussion

so 2014 bilboard-150

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд