Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
header_simitli
Начало

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

          Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

        Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

        I. Ограничителни мерки на Европейски я съюз са дипломатически  

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага. 

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • § гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност; 
 • § опазване на мира; 
 • § консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право; 
 • § предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност 

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

 • § правителства на държави извън ЕС, поради провежданите от тях политики; 
 • § образувания (дружества), които осигуряват средствата за провеждането на въпросните политики; 
 • § групи или организации, например терористични групи 
 • § лица, които подкрепят съответните политики, участват в терористични дейности и т.н. 

Целта на всяка ограничителна мярка следва да бъде ясно заявена и да съответства на цялостната стратегия на Съюза в съответната област.

Република България като държава членка на Европейския съюз има задължението да прилага ограничителните мерки, приети от Съвета на Европейския съюз чрез издадени решения (по член 29 от Договора за Европейския съюз) и регламенти (по член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз) в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Ограничителните мерки на ЕС, които Съюзът включва в европейския правен ред чрез решения и регламенти, са задължителни в своята цялост за държавите членки на ЕС и техните граждани и прилагането им обхваща:

 • § територията на Европейския съюз, включително територии където се прилагат достиженията на правото на ЕС; 
 • § държавните и общински органи на управление на държавите членки на ЕС; 
 • § въздухоплавателните и плавателни съдове на държавите членки на ЕС; 
 • § гражданите на държавите членки на ЕС;  
 • § дружества и други юридически лица, образувания и организации, създадени или учредени в съответствие със законодателството на държавите членки на ЕС и осъществяващи дейност на територията на ЕС, както и където е приложимо европейското законодателство; 
 • § стопанска дейност и професионални дейности, извършвани изцяло или частично на територията на ЕС. 

Задължение и отговорност на всички държавни и общински органи на Република България, както и на заинтересованите дружества и физически лица е да бъдат информирани и да изпълняват решенията и регламентите на Съвета на ЕС относно ограничителните мерки.

II. Правна рамка на ограничителните мерки на ЕС

2.1. Европейска правна рамка

Правното основание на ограничителните мерки на ЕС е член 29 от Договора за Европейския съюз и член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В член 29 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се предвижда, че Съветът може да приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество, включително ограничителни мерки.

В член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда възможност Съветът да приема ограничителни мерки по отношение на физически или юридически лица, недържавни групи или образувания, или да приема мерки, предвиждащи прекъсването или ограничаването, изцяло или частично, на икономическите и финансови отношения с една или няколко трети страни, въз основа на решение по член 29 от ДЕС.

Ограничителните мерки на ЕС се прилагат чрез:

 • § Регламенти на Съвета на Европейския съюз; 
 • § Решения на Съвета на Европейския съюз. 

Актуалните правни актове на ЕС (решения и регламенти), с които се налагат ограничителните мерки на ЕС срещу трети държави, образувания и лица, могат да бъдат намерени на интернет страница за достъп до правото на ЕС EUR-Lex. Платформата EUR-Lex предоставя достъп до правните актове на ЕС и на български език.

2.2. Национална правна рамка

 • § Конституция на Република България; 
 • § Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна; 
 • §
 • § Решение № 789 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз. 

III. Информация за ограничителните мерки на ЕС

 • § Електронна карта на ограничителните мерки на ЕС

Актуална информация за ограничителните мерки на ЕС се съдържа в Електронната карта на ограничителните мерки на ЕС.

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Картата включва всички видове ограничителни мерки и съдържа директни връзки към актуалните правни актове и насоки за прилагане, както и предоставя изчерпателен механизъм за търсене и подробни обяснения на действащите ограничителни мерки.

 • § Консолидиран списък на финансовите ограничителни мерки

 • § TARIC database

TARIC database е многоезична база данни на Европейската комисия за всички ограничителни мерки, свързани с митническите тарифи на ЕС, търговското и селскостопанското законодателство.

В базата данни може да бъде направена справка за прилаганите ограничения по отношение на вноса и износа на различни стоки. Търсенето се извършва чрез тарифния код на стоката или чрез нейното описание. Базата данни се обновява ежедневно от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“  към Европейската комисия.

Консултационен модул за България:

https://ecustoms.bg/tariccm/tariccm/main_BG 

 • § Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/bg/pdf

 • § Най-добри практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10572-2022-INIT/bg/pdf 

 • § Информация относно политиката на санкции на ЕС (на английски език)

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/

 • § Често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#frequently-asked-questions

 • § European Commission whistleblower tool  

Споделянето на информация за нарушения на ограничителните мерки на ЕС може да увеличи тяхната ефективност. Инструментът за сигнализиране на нередности на Европейската комисия може да се използва от гражданите за докладване на минали, текущи или планирани нарушения на ограничителните мерки, както и за опити за заобикаляне на ограничителните мерки.

Повече информация относно Whistleblower tool може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската комисия.

Допълнителна информация относно ограничителните мерки на ЕС може да бъде намерена на интернет страниците на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз.

III. Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС

3.1. Състав на Координационната група и национален координатор

Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС е създадена с Решение № 789 на Министерския съвет от 20 октомври 2022 г. (РМС № 789/2022 г.) 

Поименният състав на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС е определен със Заповед № Р-62 от 27.03.2023 г. на министър-председателя. В заповедта са определени председателя, заместник-председателите и членовете на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

Председателят на Координационната група е национален координатор по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

Национален координатор е г-жа Людмила Петкова - заместник-министър на финансите.

3.2. Функции на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС

Функциите на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС са определени в т. 5 от РМС № 789/2022 г., а именно:

 • § Разглежда въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието, действието и позицията на страната по ограничителните мерки;
 • § Обсъжда въпроси, свързани с идентифицирането на компетентните национални институции по прилагането на ограничителните мерки и дерогациите по тях;
 • § Обсъжда и решава въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от една институция.

3.3. Правила за работата на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС (предстои да бъдат приети)  

 

Notes

Съобщение за заседания на всички постоянни комисии към ОбС - Симитли
Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 03.07.2024 година /сряда/ ще проведе заседание

на всички постоянни комисии от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Обявяване на решение на Общинска избирателна комисия – Симитли за избран кмет на кметство – село Брежани и полагане на клетва.

Докл. Величка Ушатова – Предс. ОИК - Симитли

2. Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. на община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПОС: Зъболекарски кабинет с площ от 16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда „Кметство, здравна служба" в УПИ XIV, находящ се в кв. 14, целият имот с площ от 1904,25 по регулационния план на село Полена, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПОС: Терен от 16 кв.м., находящ се в кв. 26 А, по плана на град Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Тото пункт".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.44.72, с НТП „Нива", с площ от 4274 кв.м. и ПИ с идентификатор 22753.44.69, с НТП „Нива", с площ от 3075 кв.м., находящи се в местността „Старо Осеново", землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.64.8, с НТП „Друг вид земеделска земя", находящ се в местността „Бела поляна", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 1070 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

7. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 61978.8.11, с НТП „Нива", с площ от 4709 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.7, с НТП „Нива", с площ от 5309 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.6, с НТП „Нива", с площ от 2025 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.4, с НТП „Нива", с площ от 7372 кв.м. и ПИ с идентификатор 61978.8.3, с НТП „Нива", с площ от 4019 кв.м., находящи се в местността „Браткото", землището на село Ракитна, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

8. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.44.17, с НТП „Нива", находящ се в местността „Калника - Воденица", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 958 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

9. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.9.5, с НТП „Изоставена орна земя", с площ от 8415 кв.м., находящ се в местността „Дъбчевица"; ПИ с идентификатор 22753.23.54, с НТП „Нива", с площ от 21183 кв.м., находящ се в местността „Горно Осеново" и ПИ с идентификатор 22753.1.3, с НТП „Изоставена орна земя", находящ се в местността „Валога", с площ от 17428, землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

10. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 57203.49.35, с НТП „Друг вид земеделска земя", находящ се в землището на село Полето, община Симитли, с площ от 327 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

11. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.29.42, с НТП „Нива", находящ се в местността „Чифлика", землището на село Долно Осеново, община Симитли, с площ от 8571 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

12. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.74.774, с НТП „Изоставена нива", находящ се в местността „Калището", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 1748 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

13. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 06238.10.45, с НТП „Нива", находящ се в местността „Качевци", землището на село Брежани, община Симитли, с площ от 1151 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

14. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.83.72, с площ от 1761 кв.м. и ПИ с идентификатор 22753.83.81, с площ от 1838 кв.м., с НТП „ Друг вид земеделска земя", находящи се в местността „Чардака", землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

15. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.96.6, с НТП „Изоставена нива", находящ се в местността „Ширината", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 394 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

16. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 66460.55.1, с НТП „Нива", находящ се в местността „Горна Драчевица", землището на град Симитли, с площ от 12959 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

17. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 57203.21.11, с НТП „Нива", находящ се в местността „Долната чукма", землището на село Полето, община Симитли, с площ от 1933 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

18. Вземане на решение за отпускане на еднократни социални помощи.

Докл. Предс. КСДЗОКСВ

19. Изменение в структурата на Общинска администрация – град Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

20. Издаване на запис на заповед от община Симитли в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.396-0005-C03 от 20.03.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА", Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие) на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция на ул. „Прилеп", гр. Симитли и улиците „Малчика" и „Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

21. Издаване на запис на заповед от община Симитли в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.396-0005-C03 от 20.03.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА", Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие) на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция на ул. „Прилеп", гр. Симитли и улиците „Малчика" и „Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

22. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ, подробен устройствен план - план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя от „Нива" за „Смесена многофункционална зона - Смф", заявен от Борислав Стойнев Ковачев в Поземлен имот с идентификатор 40052.57.5 (четири нула нула пет две точка пет седем точка пет), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Крупник, местност "Паметника", с площ от 3237 кв.м. (три хиляди двеста тридесет и седем квадратни метра).

Приложение 1

Докл. Предс. КУТОРС

23. Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Симитли.

Докл. Предс. КУТОРС

24. Разходване на сумата в размер на 432 255,2 лева /четиристотин тридесет и две хиляди двеста петдесет и пет лева и двадесет стотинки/, заплатена като главница и лихва по изпълнително дело №180513137/2018 год. На РИОСВ – Благоевград

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

25. Даване на съгласие крайният срок за издължаване на кредита по Договор за кредит ДБ-8049-5333/13.12.2021г., подписан между община Симитли, като кредитополучател и „ИНВЕСТБАНК" АД, като кредитор, да се продължи от 28.07.2024г. на 28.10.2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

26. Допускане за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за проектиране на нова улица от нова о.т.1001 до нова о.т. 1005 и Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация с обхват УПИ УПИ I, УПИ III, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 1 по парцеларния план на бившия стопански двор на гр. Симитли с цел обособяване на нови УПИ: УПИ XXVII-29, УПИ XXVIII – 29, УПИ XXIX – 29, УПИ – XXX – 29, УПИ XXXI – 30, УПИ – XXXII – 31, УПИ XXXIII – 42, УПИ XXXVII - 32 и УПИ – XXXV - 28, в кв. 1 по регулационния план на гр. Симитли, внесено със заявление с вх. № 92-00-638 / 28.06.2024г.

Приложение 1

Докл. Предс. КУТОРС

27. Именуване на сцената в село Градево на името на Димитър Янев.

Докл. Предс. СДЗОКСВ

28. Приемане на Отчет на Общински съвет – Симитли и неговите комисии за периода 01.12.2023 г. – 31.05.2024г. на Председателя на Общински съвет – Симитли.

Докл. Предс. Предс. ОбС

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 
Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 04.07.2024 година /четвъртък/ от 10:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния 


Д Н Е В Е Н Р Е Д  :

 

1. Обявяване на решение на Общинска избирателна комисия – Симитли за избран кмет на кметство – село Брежани и полагане на клетва.

Докл. Величка Ушатова – Предс. ОИК - Симитли

2. Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. на община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПОС: Зъболекарски кабинет с площ от 16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда „Кметство, здравна служба" в УПИ XIV, находящ се в кв. 14, целият имот с площ от 1904,25 по регулационния план на село Полена, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПОС: Терен от 16 кв.м., находящ се в кв. 26 А, по плана на град Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Тото пункт".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.44.72, с НТП „Нива", с площ от 4274 кв.м. и ПИ с идентификатор 22753.44.69, с НТП „Нива", с площ от 3075 кв.м., находящи се в местността „Старо Осеново", землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.64.8, с НТП „Друг вид земеделска земя", находящ се в местността „Бела поляна", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 1070 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

7. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 61978.8.11, с НТП „Нива", с площ от 4709 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.7, с НТП „Нива", с площ от 5309 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.6, с НТП „Нива", с площ от 2025 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.4, с НТП „Нива", с площ от 7372 кв.м. и ПИ с идентификатор 61978.8.3, с НТП „Нива", с площ от 4019 кв.м., находящи се в местността „Браткото", землището на село Ракитна, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

8. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.44.17, с НТП „Нива", находящ се в местността „Калника - Воденица", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 958 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

9. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.9.5, с НТП „Изоставена орна земя", с площ от 8415 кв.м., находящ се в местността „Дъбчевица"; ПИ с идентификатор 22753.23.54, с НТП „Нива", с площ от 21183 кв.м., находящ се в местността „Горно Осеново" и ПИ с идентификатор 22753.1.3, с НТП „Изоставена орна земя", находящ се в местността „Валога", с площ от 17428, землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

10. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 57203.49.35, с НТП „Друг вид земеделска земя", находящ се в землището на село Полето, община Симитли, с площ от 327 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

11. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.29.42, с НТП „Нива", находящ се в местността „Чифлика", землището на село Долно Осеново, община Симитли, с площ от 8571 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

12. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.74.774, с НТП „Изоставена нива", находящ се в местността „Калището", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 1748 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

13. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 06238.10.45, с НТП „Нива", находящ се в местността „Качевци", землището на село Брежани, община Симитли, с площ от 1151 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

14. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.83.72, с площ от 1761 кв.м. и ПИ с идентификатор 22753.83.81, с площ от 1838 кв.м., с НТП „ Друг вид земеделска земя", находящи се в местността „Чардака", землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

15. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.96.6, с НТП „Изоставена нива", находящ се в местността „Ширината", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 394 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

16. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 66460.55.1, с НТП „Нива", находящ се в местността „Горна Драчевица", землището на град Симитли, с площ от 12959 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

17. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 57203.21.11, с НТП „Нива", находящ се в местността „Долната чукма", землището на село Полето, община Симитли, с площ от 1933 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

18. Вземане на решение за отпускане на еднократни социални помощи.

Докл. Предс. КСДЗОКСВ

19. Изменение в структурата на Общинска администрация – град Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

20. Издаване на запис на заповед от община Симитли в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.396-0005-C03 от 20.03.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА", Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие) на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция на ул. „Прилеп", гр. Симитли и улиците „Малчика" и „Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

21. Издаване на запис на заповед от община Симитли в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.396-0005-C03 от 20.03.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА", Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие) на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция на ул. „Прилеп", гр. Симитли и улиците „Малчика" и „Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

22. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ, подробен устройствен план - план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя от „Нива" за „Смесена многофункционална зона - Смф", заявен от Борислав Стойнев Ковачев в Поземлен имот с идентификатор 40052.57.5 (четири нула нула пет две точка пет седем точка пет), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Крупник, местност "Паметника", с площ от 3237 кв.м. (три хиляди двеста тридесет и седем квадратни метра).

Приложение 1

Докл. Предс. КУТОРС

23. Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Симитли.

Докл. Предс. КУТОРС

24. Разходване на сумата в размер на 432 255,2 лева /четиристотин тридесет и две хиляди двеста петдесет и пет лева и двадесет стотинки/, заплатена като главница и лихва по изпълнително дело №180513137/2018 год. На РИОСВ – Благоевград

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

25. Даване на съгласие крайният срок за издължаване на кредита по Договор за кредит ДБ-8049-5333/13.12.2021г., подписан между община Симитли, като кредитополучател и „ИНВЕСТБАНК" АД, като кредитор, да се продължи от 28.07.2024г. на 28.10.2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

26. Допускане за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за проектиране на нова улица от нова о.т.1001 до нова о.т. 1005 и Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация с обхват УПИ УПИ I, УПИ III, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 1 по парцеларния план на бившия стопански двор на гр. Симитли с цел обособяване на нови УПИ: УПИ XXVII-29, УПИ XXVIII – 29, УПИ XXIX – 29, УПИ – XXX – 29, УПИ XXXI – 30, УПИ – XXXII – 31, УПИ XXXIII – 42, УПИ XXXVII - 32 и УПИ – XXXV - 28, в кв. 1 по регулационния план на гр. Симитли, внесено със заявление с вх. № 92-00-638 / 28.06.2024г.

Приложение 1

Докл. Предс. КУТОРС

27. Именуване на сцената в село Градево на името на Димитър Янев.

Докл. Предс. СДЗОКСВ

28. Приемане на Отчет на Общински съвет – Симитли и неговите комисии за периода 01.12.2023 г. – 31.05.2024г. на Председателя на Общински съвет – Симитли.

Докл. Предс. Предс. ОбС

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 
Уведомление

До

Мая Николова Златева, с. Полена, общ. Симитли, обл. Благоевград

Станислава Николова Георгиева, кв. Бяла Черква (13-та) № 7, гр.София, общ. Столична, обл. София

Донка Михайлова Благоева, ул. Октомврийска № 2, гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград

Николай Михайлов Галев, ул. Юрий Гагарин № 12, ет. 5, ап. 24, гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник

Тодорка Георгиева Фичева, ул. Георги Димитров № 28, гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград

Иван Фичев Фичев, ул. Акад. Вера Мутафчиева № 6, ет. 1, ап.1, гр.София, общ. Столична, обл. София

Мария Фичева Ковачева, ул. Стоимен Календерски № 7, ет. 2, ап.9, гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

Людмила Иванова Фичева, ул. мах. Дрънкалица № 10, гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград

Методи Миланов Стоилов, ул. Попова Шапка № 42, ет. 4, ап.12, гр.София, общ. Столична, обл. София

Нина Миланова Кирова, ул. Цветан Радославов № 6, ап.21, гр.София, общ. Столична, обл. София

По повод заявление вх. № 92-00-533/22.05.2024г. от Станислава Николова Георгиева,Методи Миланов Стоилов, Иван Фичев Фичев, Мария Фичева Ковачева, Тодорка Георгиева Фичева, Нина Миланова Кирова, Николай Михайлов Галев, Донка Михайлова Благоева, Людмила Иванова Фичева и Мая Николова Златева , относно допълване на одобрения кадастрален и регулационен план на гр. Симитли с верните граници на ПИ № 1641 попадащ в УПИ VІIІ-1224, кв.29а  по плана на гр. Симитли.

Read more...
 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд