Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Образование Заповед 124/25.02.2013 г.

Заповед 124/25.02.2013 г.

ОБЩИНА   СИМИТЛИ, ОБЛАСТ   БЛАГОЕВГРАД
Пк 2730,гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев”№27, тел.0748/72138,72157,факс0748/7223,e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ЗАПОВЕД
№ 124  / 25.02.2013г.
На основание чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с § 71  чл.41а, чл.41б от ЗДБРБ за 2013 година.
О П Р Е Д Е Л Я М:
1. За второстепенни разпоредители с бюджетни кредити във функция “Образование” при Община Симитли, както следва:
1.1.    СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр.Симитли;
1.2.    СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с.Крупник;
1.3.    ОУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Долно Осеново;
1.4.    ОДЗ “Радост” гр.Симитли;
1.5.    ОДЗ “Детско царство” с.Крупник;
1.6.    ОДЗ кв.Ораново, гр.Симитли;
1.7.    ДГ  с. Долно Осеново;
2. Условия и ред за разпределение на средствата по единните стандарти:
2.1. Основни и допълнителни компоненти на механизма на разпределение.
Дейност “Общообразователни училища”
Основният компонент /ОК/ е 92,5 % от стандарта за делегираната държавна дейност, умножен по актуалния брой на учениците към 01.01.2013 година.
Допълнителни компоненти по механизма за разпределение са:
-допълнителен компонент ДК1  - добавка за селско училище /ДСУ/ , допълнителен компонент  ДК2 – Училище в населено място под 1500 души и  резерв за нерегулярни разходи /Р/, където:
ДК1 =  4 % х ЕРС х БУ : БУСУ , където:
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици в община Симитли
БУСУ –  брой ученици в селски училища
Средствата по този компонент се разпределят между следните две училища:
СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”-с.Крупник
ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”-с.Долно Осеново
ДК2 = 0,5% х ЕРС х БУ
Средствата по този компонент са за ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”-с.Долно Осеново
Р = 3 % х ЕРС – резерв за нерегулярни разходи
Средствата за финансиране по единния стандарт за “Ученици на индивидуална форма на обучение” и “Ученици на самостоятелна форма на обучение” се разпределят изцяло по броя на учениците и стандарта за финансиране.
Дейност “Детски градини”
Средствата за финансиране по единния стандарт за  “ЦДГ и ОДЗ за деца от 3 до 4 години включително”, “ ЦДГ и ОДЗ за деца  от 3 до 4 години включително в населено място с до 1500 жители”, “Яслена група към ЦДГ и ОДЗ”, “Подготвителна целодневна  група в ДГ и ОДЗ” , в дейността се разпределят изцяло по броя на децата и стандарта за финансиране.
Средствата за финансиране по единния стандарт  за   дейността се разпределят изцяло по броя на децата и стандарта за финансиране.
2.2. Утвърждавам механизъм /формули/ за  разпределение на средствата по единните стандарти:
Дейност “Общообразователни училища”
СФ = ОК + ДК 1+ ДК2 + Р
СФ – средства за финансиране на учебните заведения
СФ=  /БУ/ х /ЕРС/
БУ – брой ученици
ЕРС – единен разходен стандарт
ОК – основен компонент
ОК =  92,5% х ЕРС х  БУ
ДК1  - допълнителен компонент - добавка за селско училище
ДК 1 =  4 % х ЕРС х БУ   :  БУСУ
БУСУ – брой ученици в селско училище
ДК2 – допълнителен компонент - добавка за училище в населено място под 1 500 жители
ДК2 = 0,5% х ЕРС х БУ
БУ – брой ученици в ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”-с.Долно Осеново
Р - резерв за нерегулярни разходи
Р = 3 % х СФ
- “Ученици на индивидуална форма на обучение”
СФ=100% х ЕРС х БУ, където:
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици на индивидуална форма на обучение
- “Ученици на самостоятелна форма на обучение”
СФ=100% х ЕРС х БУ, където:
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици на самостоятелна форма на обучение
Дейност “Детски градини”
- “ЦДГ и ОДЗ за деца от 3 до 4 години включително”
СФ = 100% х  ЕРС х БД, където:
ЕРС – единни разходни стандарти
БД – брой на деца от 3 до 4 години включително
-  “ Деца в ЦДГ и ОДЗ от 3 до 4 години включително в населено място с до 1500 жители ”
СФ = 100% х  ЕРС х БД, където:
ЕРС – единни разходни стандарти
БД – брой на деца от 3 до 4 години включително
- “ Яслена група към ДГ и ОДЗ ”
СФ = 100% х  ЕРС х БД, където:
ЕРС – единни разходни стандарти
БД – брой на деца в яслена група
-  “ Деца в Подготвителна целодневна  група в ДГ и ОДЗ”
СФ = 100% х  ЕРС х БД , където:
ЕРС – единни разходни стандарти
БД – брой на деца в Подготвителна целодневна  група
2.3.      Условия и ред за превеждане на средствата по единните стандарти:
Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити ще предоставя на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити средства в размер на 1/3 месечно от тримесечното разпределение, регламентирано в чл.13 ал.1 на ЗДБРБ за 2013година, на средствата по единните разходни стандарти, разпределени по утвърдената формула, в срок до 7 работни дни  от получаването им от централния бюджет.
Разпределянето на бюджетните взаимоотношения между бюджета на общината и бюджетите на ВРБК се изпълнява до размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности и съответното допълнително финансиране от  ПРБК, утвърдено с бюджета на Община Симитли за 2013 г.
3. Правила за промени в разпределението на средствата между учебните заведения:
При промяна на натуралните и стойностните показатели
Ако броя на учениците /децата/ е по-малък от утвърденият по ЗДБ, Кмета на Община  Симитли заделя разликата от средствата като резерв до извършване на корекцията.
Ако броя на учениците /децата/ е по-голям от утвърдения по ЗДБ, недостигът от средства по единните стандарти се разпределя пропорционално между звената в съответната дейност до извършване на корекцията.
Ако след корекцията на натуралните показатели действителния брой на учениците /децата/ е по малък от утвърдения, т.е. формира се превишение на полагащите се средства, Кмета на Община Симитли може да използва средствата за: резерв, обезщетения, разкриване на нови групи, увеличаване на средствата, разпределени по формулата.
При промяна на натуралните и стойностните показатели в делегираните от държавата дейности, първостепенния разпоредител с бюджетни кредити извършва корекция на средствата на учебните и детски заведения съгласно формулата за съответната дейност.
Промяна на средствата по механизма /формулата/ за разпределение, вследствие на корекция на натуралните или стойностните показатели, се извършва след утвърждаване на списък Обр.1 и Обр.2, като се взимат в предвид и броя на учениците от новата учебна година. Корекцията се извършва, считано от 01.10.2013 г.
4. Резервът се разпределя между учебните заведения по следните правила:
През годината резервът се разходва при:
- Бедствия;
- Аварии;
- Оптимизация на училищната мрежа;
- други причини, които не са могли да бъдат предвидени.
При наличие на неотложни разходи, касаещи изброените по-горе случаи директорът докладва на Кмета на община Симитли за причините, поради които се налага отпускането на средствата, като прилага и подробна план - сметка на разходите. Комисия от  специалисти /в зависимост от случая/ извършва проверка на място и изготвя становище по докладната записка и план - сметката на директора.
Неразпределените към 15.11.2013 година средства от резерва се предоставят на училищата на база актуалния брой на учениците.
5.         Права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
5.1. Разработват проекта за бюджет на ръководеното от тях звено, в съответствие с действащата нормативна уредба и одобрените натурални и стойностни показатели, съгласувано с  Директора на дирекция “Финансово счетоводно обслужване и управление на човешките ресурси”. Проекта за бюджет се представя в предвидения срок в Община Симитли за обобщаване.
5.2. Ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, се разпореждат със средствата по бюджета си.
5.3. Ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите до три дни преди края на всеки месец, като уведомяват първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това в срок до края на същия месец.
5.4. Ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, определят индивидуалните възнаграждения на персонала, преподавателската натовареност, броя на учениците в групите и паралелките съобразно нормите в подзаконовите нормативни актове.
5.5. Ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, самостоятелно определят числеността на персонала, обезпечавайки учебния план и съобразно определените по реда на §71чл.41б ал.1,т.5 от ЗДБРБ за 2013г. средства за финансиране.
5.6. Установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на бюджетните звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, се включва в бюджета им за следващата година.
5.7. Задължавам ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, в 7 дневен срок от установяването на просрочени финансови задължения да уведомяват първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и да предлагат план за намаляване на разходите по реда на чл.13 от Наредба №3/18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.
5.8. Всички предложения, относно допълнителни средства за финансиране на текущата издръжка, капиталови разходи и участие в проекти по програми се внасят в община Симитли до Кмета на общината, който при необходимост ги внася в ОбС - Симитли по ред и начин регламентиран със специфичните нормативни актове .
5.9. Решенията на Общински съвет - Симитли са задължителни за изпълнение от всички ръководители на бюджетни звена.
5.10. Ръководителите на бюджетни звена носят персонална отговорност за законосъобразното, ефективното, ефикасното и икономичното изразходване на одобрените бюджети на ръководените от тях звена, както и за срочното представяне на информацията, изисквана от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
5.11. В изпълнение на своите правомощия на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, ръководителите на бюджетни звена издават заповеди.
5.12. Ръководителите на бюджетни звена да подготвят и представят на Кмета на общината конкретни мерки за разширяване на източниците на приходи в ръководените от тях бюджетни звена и дейности.
6. Второстепенните разпоредителите с бюджетни кредити са длъжни при изпълнението на бюджета им да спазват приоритети на финансиране на бюджетните разходи.
7.   Нарушенията на бюджетната дисциплина се санкционират с ограничаване или спиране на финансирането, до отстраняване на нарушението.
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
КМЕТ:
/АП. АПОСТОЛОВ/