Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Наредби НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ.

НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ.

НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ.

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с реда, условията и специалните изисквания за осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността, чистотата и околната среда на територията на община Симитли, с оглед осигуряване на условия за спокойствие, сигурност, труд, отдих и здравословна жизнена среда на гражданите и защита на техните права.

Чл. 2. Наредбата има действие спрямо всички български и чуждестранни физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на територията на община Симитли, както и за юридически лица, учреждения, стопански, обществени и други организации, развиващи дейност на територията на общината.

Чл. 3.(1) Заповедите на кмета на Общината и кметовете на кметства относно осигуряване на обществения ред са задължителни за ръководителите на учреждения, стопански и други организации и гражданите на територията на Община Симитли.

(2) Кмета oтговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи.

РАЗДЕЛ II

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕ

Чл. 4. За осигуряване на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите се забранява:

1. Високо говорене, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и системи, форсиране на автомобили или мотоциклети и други дейности от битов и стопански характер, както и създаване по какъвто и да е начин на шум, нарушаващ спокойствието в жилищните сгради, на обществени и другите места, в часовете:

- от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00 часа - в работни дни;

- от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00 часа - в почивни и празнични дни.

2. Използването на музикални инструменти и озвучителни уредби, апарати и системи, по улиците на града, в междублокови пространства и в открити частни имоти, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;

3. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и използването на неприлични изрази, проявата на оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие;

4. Повреждането, унищожаването, премахването, преместването или разместването на градско и парково обзавеждане – детски площадки, системата за видеоноблюдение, пътни знаци, указателни табели за противопожарни хидранти, туристическа маркировка, обяви, реклами, нагледни агитационни материали, рекламни табла, афиши и други подобни, поставени на определените за целта места, както и на благоустройствени и комунални съоръжения - настилки, озеленяване, гробищни паркове, водоснабдяване и канализации, електрофикации, осветителни тела и съоръженията на уличното и парково осветление и други;

5. Къпането, прането и миенето в открити водни площи, освен на определените за целта места;

6. Поставянето на временни търговски обекти или извършването на търговия в терени и места без съответното разрешение или извън местата, определени за тази цел;

7. Писането, драскането, рисуването и лепенето на обяви, некролози, афиши, реклами, нагледни агитационни материали и други по стените на обществени сгради, по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по огради и елементи на техническата инфраструктура, пътни знаци и пътни съоръжения, стълбове и дървета, извън определените за целта места;

8. Търговията с пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без надлежно разрешение за търговия с такива изделия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и продажбата им в нестандартни опаковки, ако не са придружени от сертификат за качество, издаден от производителя, и инструкция на български език за безопасна работа с изделието;

9. Хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети на обществени места – площадни пространства, учебни заведения и детски градини, църкви и други молитвени домове, пазари, питейни заведения, обществени превозни средства, стадиони и спортни зали, жилищни сгради, закрити помещения и места, както и на места, които са в близост до леснозапалими материали и течности;

10. Носенето и употребата на огнестрелни, пневматични и други оръжия и устройства, взривни вещества, както и защитни спрейове, създаващи опасност или застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели. Забраната не се отнася за служители на МО и МВР, при и повод изпълнение на служебните им задължения;

11. Извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности от лица, без наличието на съответно съгласуване или разрешение от компетентните органи;

12. Достъпът на лица с огнестрелно и газово оръжие в обществени заведения, училища, детски градини и други обществени места, с изключение на служители на МО и МВР, при и повод изпълнение на служебните им задължения;

13. Употребата на алкохол в паркове, градини, улици, площади, обществения транспорт, детски и спортни площадки и други обществени места, с изключение на обособените за тази цел търговски обекти;

14. Тютюнопушенето в закрити обществени места и в помещения с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение, включително и в обществения транспорт;

15. Тютюнопушенето на следните открити обществени места: - прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, местата, където се предоставят социални услуги за деца; - площадките за игра, на които са организирани мероприятия за деца и ученици; - спортните и други обекти;

16. Хазартните игри на обществени места, освен в обектите, лицензирани по Закона за хазарта;

17. Повреждането на паметници, надгробни плочи и други религиозни принадлежности;

18. Просията на обществени места;

19. Внасянето и консумирането на алкохолни напитки и бира, както и безалкохолни напитки в стъклен амбалаж при посещения на спортни и културни мероприятия;

20. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междублокови пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, без изрично позволение от Кмета на Общината.

21. Построяването на естради и палатки по улиците, площадите, междублоковите пространства и други обществени места без разрешение от Общинска Администрация;

Чл. 5. Задължават се собствениците на обекти, в които се извършва производствена, търговска или друга стопанска дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания, надвишаващи допустимите норми, задължително да изграждат и монтират вентилационни системи, както и необходимата шумо и звукоизолация, съобразно нормативните изисквания, отнасящи се за конкретния обект и по начин, недопускащ превишаване на хигиенните норми в сградата, където се намира.

Чл. 6. Нарушителите на обществения ред в общински, държавни и частни културни и увеселителни заведения, заведения за хранене и развлечения, обекти за търговия и услуги и др. се отстраняват от съответните служители, охраняващи обекта. При необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 7. Нивото на шума от използването на озвучителни и музикални уредби в закрити помещения и извън тях, както и от други източници на шум, не може да превишава стойностите, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от Министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.

Чл. 8. Кметът на общината или упълномощено от него лице могат да налагат предвидените в чл. 31 от Закона за защита от шума в околната среда принудителни административни мерки.

РАЗДЕЛ III

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

Чл. 9. Събранията, митингите и манифестациите на територията на община Симитли се провеждат по реда и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Чл. 10. Други масови обществени прояви на открито извън посочените в чл. 9 се организират и провеждат от физически или юридически лица, от политически или други обществени организации по реда на тази наредба и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Чл. 11. (1) Обществени прояви по чл. 9 и чл. 10 могат да се провеждат на територията на община Симитли по всяко време на денонощието освен в часовете от 23.00 часа до 08.00 часа.

(2) Изключение от правилото на предходната алинея се допуска с изрично разрешение на Кмета на община Симитли, ако масовата проява е от важно обществено значение или има характер на традиционна проява, ритуал или увеселително мероприятие.

Чл. 12. (1) В масовите обществени прояви по чл. 9 и чл. 10 не могат да участват граждани, които:

1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които могат да застрашат живота и здравето на хората или да причинят материални щети;

2. са в очевидно нетрезво състояние и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества;

3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.

(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на проявата.

Чл. 13. (1) За провеждането на масова обществена проява на открито, организаторите, най-малко 48 часа, преди началото й, писмено уведомяват кмета на Общината, като посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните длъжности; целта, мястото и времето за провеждане на проявата, адрес за кореспонденция, телефон или електронна поща.

(2) При неотложни случаи за масова проява на открито уведомлението по ал. 1 може да се направи в еднодневен срок.

Чл. 14. (1) Организаторите осигуряват собствена или наета лицензирана охрана за спазване на обществен ред, медицинско обслужване и транспорт, ако е необходимо.

Чл. 15. (1) Масовата проява се ръководи от организаторите, подписали уведомлението по чл. 13, ал. 1 и ал. 2.

(2) Участниците в проявата са длъжни да спазват указанията на организаторите за запазване на реда.

Чл. 16. (1) Ако са постъпили уведомления за провеждането на обществени прояви от различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с пресичащи се маршрути, кметът на Общината съдейства за постигане на съгласие между организаторите.

(2) Ако съгласие по ал. 1 не бъде постигнато, кметът на Общината се произнася писмено по уведомленията според реда на постъпването им.

Чл. 17. (1) Когато времето и мястото на масовата проява създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на Общината предлага промяната им.

(2) Кметът на Общината може да забрани провеждането на обществената проява, когато има несъмнени данни, че:

1. е насочена към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;

2. застрашава обществения ред в съответното населено място;

3. застрашава здравето на участниците при предварително обявена епидемична/пандемична обстановка;

4. нарушава правата и свободите на другите граждани.

(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.

(4) За провеждането или непровеждането на проявата кметът на Общината уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 18. (1) Кметът на Общината прекратява по всяко време масовата обществена проява, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени с тази наредба.

(2) При прекратяване на проявата участниците са длъжни да се разотидат незабавно.

Чл. 19. Организаторите на обществени прояви се задължават да:

1. съгласуват провеждането на проявата по време и място с кмета на Общината, за което получават писмено разрешение за провеждането и/или непровеждането й;

2. не допускат нарушаване на правата и свободите на гражданите;

3. осигурят спазването на обществения ред;

4. осигурят опазването на частната и публична собственост;

5. не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата проява;

6. не допускат повреждане на тревни площи и друга растителност;

7. не допускат в близост до и на мястото на провеждане на проявата лица, носещи оръжие, други общоопасни вещества, наркотични и/или други упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както и да не допускат внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни;

8. не допускат внасянето и употребата на алкохолни напитки, както и присъствието на лица във видимо нетрезво състояние и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества;

9. организират почистването и сметоизвозването след приключване на проявата и възстановяване на нанесените щети за своя сметка.

РАЗДЕЛ IV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА

Чл. 20. Собствениците или ползвателите на заведения за хранене и развлечения определят конкретните условия за достъп на деца в тях, доколкото това не противоречи на императивни норми на действащото законодателство и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.

Чл. 21. Лицата по чл. 20, чиито обекти се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

1. не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители (клиенти) на обекта;

2. осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;

3. организират и контролират пропускателния режим;

4. не допускат в обекта:

а) лица, които носят оръжие или други общо опасни средства; наркотични или други упойващи вещества;

б) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

в) лица, които отказват да бъдат проверени и/или са без документ за самоличност или ученическа лична карта;

5. предприемат други необходими действия по осигуряване на безопасността на децата;

6. взаимодействат при необходимост с органите на МВР и с други компетентни държавни и общински органи и организации.

Чл. 22. (1) Забранява се посещението на обществени места след 20.00 часа на малолетни лица - до 14-годишна възраст включително, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, освен в присъствието на родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за малолетното лице.

(2) Забранява се посещението на обществени места след 22.00 часа на непълнолетни лица - навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, освен в присъствието на родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за непълнолетното лице.

(3) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст.

(4) Пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал. 3 чрез писмен документ (декларация) за изразено съгласие от родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете. В декларацията посочва, следните данни: - Трите имена и постоянен адрес на декларатора (родителя/настойника/попечителя/друго лице, което полага грижи за детето); - Трите имена на детето и постоянния му адрес; - Трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето; - Дата и часови период на придружаване на детето; - Подпис на декларатора.

(5) Задължават се собствениците и наемателите на обекти по предходните алинеи, както и работещите в тях да не допускат посещение на малолетни и непълнолетни лица в нарушение на ал. 1 и 2, като за целта собствениците и наемателите са длъжни да организират необходимия пропускателен режим и осигурят реда в и около обекта.

(6) В заведенията не се допускат лица, които отказват или не могат да удостоверят своето пълнолетие.

Чл. 23. (1) Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки на малолетни и непълнолетни.

(2) Забранява се продажбата на тютюневи изделия и упойващи вещества на малолетни и непълнолетни.

Чл. 24. (1) Забранява се достъпът на лица под 18-годишна възраст в казина.

(2) Забранява се на собствениците и длъжностните лица на игрални зали и казина да допускат участие в хазартни игри или игра с игрални автомати на малолетни и непълнолетни.

(3) Забранява се разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни автомати на разстояние по-малко от 200 метра от учебни заведения.

Чл. 25. Забранява се рекламирането, видимото излагане и продажбата на открито на литература, вестници, списания, видео и аудио касети и др. с порнографско съдържание.

Чл. 26. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на обществени места, са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:

1. уведомяват началника на Второ РУ- Благоевград, полицейски участък Симитли, не по-късно от 48 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;

2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт;

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на децата, за което уведомяват органите на МВР и съответните компетентни държавни и общински органи.

Чл. 27. (1) Когато е организирана проява, свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата, съобразно броя на децата и специфичните им нужди, но не по-малко от един придружител на 5 деца.

(3) Ръководителят на групата и придружителите:

1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него;

2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи.

(4) Ръководителят на групата носи отговорност, съгласно действащото законодателство за осигуряване безопасността, живота и здравето на децата. По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.

Чл. 28. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 13 и чл. 15 от наредбата.

РАЗДЕЛ V

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Чл. 29. ОбщинаСимитли има задължение да стопанисва и поддържа уличните платна (общинска собственост), тротоарите и всички останали съоръжения за пътна безопасност (светофарни уредби, хоризонтална и вертикална пътна сигнализация и др.), осигуряващи безопасността на всички участници в движението. Кметът на общината определя длъжностни лица от администрацията, които да отговарят за посочените съоръжения.

Чл. 30. Забранява се:

1. Преместването и поставянето на стандартни пътни знаци и други съоръжения за безопасност от неоторизирани лица;

2. Оставянето на спрени от движение и бракувани пътни превозни средства (ППС), както и автомобили без платени пътен данък, застраховка „Гражданска отговорност" и валиден технически преглед, по улични платна, тротоари, паркинги, пешеходни зони и други нерегламентирани за целта места, съгласно Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

3. Движението на верижни машини по асфалтовата настилка на територията на община Симитли, освен в случаите на обявена бедствена ситуация;

4. Превозването на необезопасени товари;

5. Паркирането на автомобили върху тротоари, освен в случаите, посочени в чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата;

6. Домуването на товарни автомобили, автобуси, ремаркета, селскостопанска и строителна техника по тротоари, улични платна и зелени площи;

7. Изчакването на пътници от водачи на таксиметрови автомобили на нерегламентирани стоянки;

8. Движението, спирането и паркирането на моторни превозни средства по тротоарите и други забранени с пътни знаци места

9. Организацията на състезания с МПС на територията на общината, с изключение на тези, провеждани на определените за целта места и по съответния ред.

10. Екстремно каране, скокове, каскади и всякакъв друг вид управление по начин застрашаващ собственото и на околните здраве и живот на велосипеди, ролери, кънки, тротинетки, скейтбордове, ховербордове в извън изрично определените за целта места.

11. Карането на велосипеди, ролери, кънки, тротинетки, скейтбордове, ховербордове в зени площи, училищни дворове, детски градини, детски и спортни площадки в извън определените за целта места.

Чл. 31. (1) Престоят и паркирането са забранени:

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

3. в стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

4. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

5. на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях;

(2) Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:

1. пред входовете на паркове, предприятия и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства, както и върху зелените площи;

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

4. на места, определени за хора с трайни увреждания;

5. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация, на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;

6. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Чл. 32. Организацията на движение на обществения транспорт на територията на община Симитли се извършва по утвърдена транспортна схема.

Чл. 33. (1) Лицата извършващи обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми задължително поставят указателни табели на видни места (на челно или над челно стъкло, странично стъкло и на задния корпус на превозното средство). Обявяват за своя сметка на всички спирки по маршрута и разписанието на поддържаните от тях автолинии.

(2) Лицата по ал. 1 задължително определят места в автобусите за хора в неравностойно положение със заболявания в опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания, бременни и майки с деца до 3 години, като поставят означения за тази цел.

Чл.34 (1) Редът и начинът за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл.99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен/настоящ адрес в община Симитли се определят с Правила, утвърдени със заповед от кмета на Община Симитли.

Чл. 35. (1) Забранява се движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга по улиците на населените места в Община Симитли и по общинската и републиканска пътна мрежа на общината.

(2) Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга, без да имат престилки за животински отпадъци по улиците на населените места в общината, както и по общинската и републиканска пътна мрежа.

РАЗДЕЛ VI

СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 36. (1) Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване целостта на настилки за каквато и да е цел, без предварително писмено разрешение от кмета на Община Симитли.

(2) Разрешителното по ал. 1 се съгласува със Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Благоевград, когато се засяга уличното платно. В тези случаи се въвежда временна организация на движението, за да се осигури безопасността.

Чл. 37. Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, преместване или окастряне на растителност, се издава след представяне на документ за внесена такса.

Чл. 38. Инвеститорът на обекта е длъжен да възстанови по подходящ начин и в определен срок, съгласуван с Общинска администрация, околната среда след приключване на строителството.

Чл. 39. Строителите и специализираните фирми с подземни комуникации и съоръжения, а така също и частни лица, възстановяват незабавно и качествено в първоначален вид разкопаните и повредени пътни и тротоарни настилки, площади, зелени площи и други, най-късно 3 дни след завършване на строежа (ремонта) и почистват района за своя сметка.

Чл. 40. Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана необходимост за строителни площадки само с разрешение на кмета на Община Симитли за определено време срещу заплащане на такса за квадратен метър, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли.

Чл. 41. Забранява се ваденето на баластра, камъни, пясък, чим, глина и нарушаване на естествения ландшафт за строителни цели, освен с разрешение на структурите на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 42. Забранява се започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без надеждна ограда в съответствие с одобрен План за безопасност и здраве и организация, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите терени.

Чл. 43. Строителните и специализирани фирми, а така също и частните лица, извършващи строителна и ремонтна дейност се задължават да депонират за своя сметка излишните земни маси и строителни отпадъци на определените депа.

РАЗДЕЛ VII

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 44. (1) За поддържането на естетичен вид на населените места е необходимо редовно почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки по стрехите на сградите, косене на тревните площи, окопаване на дърветата и цветните лехи и други) на улиците, площадите, парковете, в т.ч. гробищния парк, зелените площи, дворовете, вътрешно-кварталните пространства, терените в жилищните комплекси, общите части на сградите - етажна собственост, производствените и обществени сгради, обекти за обществено хранене, местата край реки и водни площи в терените за краткотраен отдих, търговките обекти, паркингите и др.

(2) Дейностите по предходната алинея се осигуряват от:

1. Ръководителите на учреждения, фирми, кооперации и обществени организации - за имотите, които управляват и стопанисват, както и прилежащите им територии.

2. Председателите на управителните съвети на етажните собствености - по отношение на общите части на сградите, предназначени за ползване от всички обитатели и прилежащите територии.

3. Гражданите - по отношение на частните домове, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им територии.

(3) Кметът на общината организира и контролира поддържането на чистотата и почистването на пътната мрежа, общинска собственост.

Чл. 45. Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите и др. подобни, прилежащите им тротоари и зелени площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и/или експлоатират.

Чл. 46. При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, физически лица, лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажна собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.

Чл. 47. При почистване на сняг се забранява натрупването му:

1. върху тротоарите, без да се остави място за движение на пешеходците, както и в обсега на автобусни спирки и пешеходни пътеки, и срещу входове на гаражи;

2. върху решетките за оттичането на водата, пожарните хидранти и кранове;

3. до стволовете на дърветата, ако снегът е обработен с препарати.

Чл. 48. Забранява се:

1. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини;

2. Транспортирането на строителни и производствени отпадъци и суровини, земни маси и строителни почви и др., без транспортните средства да бъдат оборудвани с покрития - брезенти, мрежи и с почистена ходова част;

3. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други грозящи предмети над нивото на парапета;

4. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако са здраво закрепени;

5. Измиването на балконите и терасите с течаща вода в жилищните блокове, освен в часовете определени с правилник на вътрешния ред на етажната собственост;

6. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците, освен на местата и през времето, определено с правилник на вътрешния ред на етажната собственост;

7. Изхвърлянето на отпадъци през прозорците и балконите;

8. Отвеждането на дим през прозорците, витрините и стените;

9. Изхвърляне на пръст, строителни отпадъци и други материали на места, извън предназначените за това;

10. Миенето, почистването и ремонтирането на лични превозни средства по улиците, площадите, парковете и зелените площи;

11. Складирането на дърва, строителни и други материали по тротоарите за повече от 48 часа;

12. Приготвянето на варови, циментови и други разтвори по тротоарите, уличните платна и зелени площи;

13. Складирането на дърва, строителни и други материали, приготвянето на варови, циментови и други разтвори върху детски площадки;

14. Изхвърлянето на угарки от цигари, найлонови торбички, бутилки, употребени билети, люспи от семки, черупки от ядки и всякакви други отпадъци по улиците, площадите, тревните площи, междублоковите пространства, детските площадки, паркове, градинки и други обществени места;

15. Натрупването на оборска тор и други отпадъци на обществени места, по улични платна, речни корита, дерета, граници между имоти и домове и всички комуникации, свързващи отделните места.

16. Изхвърлянето на производствени отпадъци в контейнери за битови отпадъци. Същите да се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.

17. Забранява се движението на ППС с животинска тяга по площадните пространства, паркове, детски площадки и зелени площи.

18. Изхвърлянето на обемисти отпадъци като кашони от хранителни стоки, цигари и други в малките съдове за смет, поставени по главните улици и площади, а така също и до контейнерите и кошчетата за смет.

19. Писането и драскането по фасадите и стените на сградите, оградите, пътните съоръжения, скулптури, паметници, спирки и други.

20. Източването на септични ями от имоти на граждани по улични платна

21. Източване на битови фекални води от жилищни сгради по уличните платна , без да са преминали през утаителни пречиствателни съоръжения /водоплътни изгребни ями/, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.

22.Отвеждането на фекални и всякакви отпадъчни продукти от животинска и друга дейност към обществени места: улици, площади, тротоари, паркове , водни площи и др., без да са преминали през утаителни пречиствателни съоръжения, отговарящи на техническите и санитарно-хигиенните изисквания

23.Пашата и свободно пускане на животни в границите на населените места, намиращи се на територията на Община Симитли.

24.Разхождането на животни в дворовете на учебни и детски заведения, спортни и детски площадки и градинки.

РАЗДЕЛ VIII

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 49. За опазване на околната среда, Община Симитли извършва следните дейности:

1. Осъществява контрол на проблемни производства и обекти, потенциални замърсители на околната среда, съвместно със специализираните държавни органи;

2. Предприема мерки и действия за опазване на защитените територии, флората и фауната;

3. Провежда образователни и информационни кампании с нестопански организации и обществеността по проблемите, свързани с опазване на околната среда.

Чл. 50. (1) Общината има право на достъп до наличната информация за състоянието на околната среда.

(2) Общината организира публични обсъждания на доклади по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни намерения и обекти. Може да спре изпълнението на проекти и упражняване на дейности, за които ОВОС е отрицателна или могат да причинят неотстраними вреди на околната среда и човешкото здраве.

Чл. 51. В общинските озеленени площи, детски площадки, училищните дворове и лечебните заведения, се забранява:

1. Нанасяне на повреди върху храстите и дърветата и изсичането им;

2. Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури;

3. Нерегламентирано косене на тревни площи;

4. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини и зелени площи, освен в определените за целта съдове;

5. Насипване на осолен сняг и химикали в тревните масиви и около стъблата на храсти и дървета.

Чл. 52. (1) Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в жилищни сгради и около тях, които предизвикват:

1. изхвърляне в канализационната система на отпадъчни води, замърсени с вредни химически вещества в концентрации над допустимите норми, както и с петролни продукти (бензин, нафта, мазут, котелно гориво и отработени машинни масла);

2. натрупване на производствени отпадъци, замърсяващи, грозящи и пречещи на движението в жилищните сгради и около тях;

(2) Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.

(3) Прането с перилни препарати в естествени водоизточници, язовири, крайпътни чешми и др. водни обекти.

(4) Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно кварталните пространства.

(5) Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, около жилищните блокове, извън специално определените места за приготвяне на зимнина.

Чл. 53. (1) При констатиране на аварии в сградните канализации и дворните канализационни мрежи, собствениците извършват своевременно необходимите ремонти.

(2) Забранява се ползването на питейна вода за напояване на градинки, земеделски и дворни площи.

РАЗДЕЛ IX

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 54. Забранява се:

1. Паленето на огън по улици, площади и паркове, а така също и в близост на пасища, ливади, стърнища, посеви, стадиони, горски и зърнени масиви.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

2. Съхраняването на нафта, бензин и други лесно-запалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ на открито и в тавански помещения, а в сутерени и мазета на

не повече от 500 литра в помещение.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

3. Съхраняването на горими материали (сено, слама, дървен материал и други) в непосредствена близост до сгради да става съгласно противопожарните

изисквания.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

4. Ползването на необезопасени комини и прекарването на нерегламентирани димоотводни тръби през прозорци, врати и стени.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

5. Паркирането и спирането върху и в близост до пожарните хидранти и

подстъпите към противопожарните водоеми, маркирани и обозначени по

подходящ начин.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

6. Използването на вентилационни канали в качеството на димоотводи.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

7. Ползването на нестандартни и необезопасени отоплителни уреди,

оставянето им без наблюдение и разпалването им с леснозапалими и горивни

течности.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

8. Монтирането на павилиони, фургони и други временни постройки по улици, площади, паркове и градини без предварително съгласуване с Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" /РС ПБЗН/.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

9. Складиране на материали и оборудване, паркиране на превозни средства,

изграждане на временни постройки и други, с които се затварят проходи и

незастроени свободни пространства между сгради и съоръжения.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева.

10. Промяна на функционалното и конструктивно предназначение и

техническо преоборудване на помещения без разработването на съответна

документация, съгласувано с органите на пожарна и аварийна безопасност.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

11. Злоупотребата със спешните телефони.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева

12. Използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 метра от

пожаро- и взривоопасни обекти.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

13. Складиране на различни материали и оборудване в коридорите, изходите,

предверията, стълбищните клетки и други пътища за евакуация, заключване на

вратите по пътищата за евакуация, когато в сградите и помещенията пребивават

хора.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

14. Използването на открит огън и тютюнопушенето на пожаронеобезопасени

площадки на разстояние по-малко от 50 метра от посевите, горските масиви и

складиран фураж.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

Чл. 55. Задължават се:

1. Гражданите, търговците и организациите, извършващи изкопни работи по уличните и пътните платна, "В и К" мрежите и други комуникации, както и при режим на водата да уведомяват PC ПБЗН. Планираните изкопни работи се извършват и при спазване на правилата и процедурите, предвидени в Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Симитли.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

2. Обектите и търговците преди започване на ремонт, реконструкции,

модернизации и ново строителство да го съгласуват с PCПБЗН.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

3. Ръководителите на търговски дружества и организации да предоставят за

ползване от специалните автомобили на противопожарната охрана, собствените

водоизточници по време и след пожар.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева. Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от собственика вреди.

4. Управителите на етажна собственост, ръководителите на обекти и

собствениците на застроени имоти да осигуряват редовно почистване на комините

и прилежащите терени към сградите, и вземат необходимите предпазни мерки

против възникването на пожари.

При нарушение се налога глоба от 50 до 100 лева.

5. Родителите да осигурят контрол върху действията на децата, които могат да доведат възникване на пожари.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

6. Гражданите, персонала на търговски дружества, организации и учреждения при възникване на пожар и аварийни бедствия да спазват разпорежданията и оказват съдействие на оперативните подразделения.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

7. Организаторите и органите, разрешаващи провеждането на масови

мероприятия, да ги съгласуват с органите на пожарна безопасност и защита на

населението /ПБЗН/, преди мероприятието, когато тези мероприятия са свързани с

палене на огньове, факелни шествия, зари и др.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

8. Организаторите и органите, разрешаващи направата на празнична украса на обществени места с използването на енергийни източници /газ, леснозапалими

течности, ел.енергия и др./ да съгласуват тези дейности с органите на ПБЗН.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

9. Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно

особеностите на пожарната опасност в техните обекти да издават вътрешни

наредби, заповеди и инструкции за организиране на пожарната им безопасност.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

10. Лицата извършващи дейност по занятие по прибиране на реколтата при

жътвените кампании се задължават да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

11. Да определят със заповед от собствениците или от отговорни лица по наблюдение и опазване на посевите, зърното и фуражите от пожари;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 350 лева.

РАЗДЕЛ X

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 56. (1) Прилагането и контрола по изпълнението на настоящата Наредба се възлагат на кмета на Община Симитли или упълномощени от него лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), като се ползват и записите от монтираната система за видеонаблюдение.

(3) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от:

1. Длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината;

2. кметовете на кметства за нарушенията, извършени на територията на съответното кметство;

3. Началника на Второ РУ – Благоевград или от упълномощени от него служители на МВР.

(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Симитли;

(5) Длъжностните лица по ал. 3 са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение. Изключение от това правило са маловажните случаи на административно нарушение по смисъла на чл. 64, ал. 3 от Наредбата.

(6) Задължават се всички физически и юридически лица да оказват съдействие на длъжностните лица по ал. 3 при изпълнение на служебните им задължения за осъществяване на контрол по спазване на разпоредбите на настоящата Наредба.

Чл. 57. (1) Административнонаказателната отговорност е лична.

(2) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл. 58. (1) Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.

(2) Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(3) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

Чл. 59. (1) За нарушенията на настоящата Наредба, които не съставляват престъпления, се налагат следните наказания:

1. обществено порицание;

2. на физически лица се налагат глоби от 50 до 2 000 лева;

3. на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция от 100 лева до 5 000 лева;

(2) При повторно нарушение се налага глоба/имуществена санкция към максималния размер.

(3) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи по чл. 56, ал. 3 могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на Община Симитли за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.

(4) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.

(5) За маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание;

(6) За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от непълнолетни, наказващите органи изпращат съставените актове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за налагане мерки от възпитателен характер.

Чл. 60. (1) Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 до 4 000 лева, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.

(2) Който допусне от 23.00 часа до 08.00 часа дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева, а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 8 000 лева.

(3) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл. 22, ал. 1 или ал. 2, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл. 22, ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение - е глоба или имуществена санкция от 500 до 1 000 лева.

(4) При установяване на нарушение по ал. 1, ал. 2 и/или ал. 3 се уведомяват незабавно органите на Второ РУ – гр. Благоевград и Дирекция „Социално подпомагане" – Симитли.

(5) Нарушенията по ал. 1 – 3 се установяват с акт от полицейските органи, а наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 61. (1) Наказва се с глоба в размер 200 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.

(2) Наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, детските градини с прилежащите им тротоари, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места.

(3) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който наруши правилата за престой или за паркиране, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението.

(4) Наказва се с глоба 20 лв. водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно;

(5) Наказва се с глоба 30 лв. водач, който:

1. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;

2. престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението;

(6) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното и заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

Чл. 62. Който извърши нарушение по чл. 4, т. 10 и т. 12 се наказва с глоба от 500 до 2 500 лева.

Чл. 63. За нарушаване на установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги и манифестации, физическите и длъжностните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 300 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. Наказателните постановления се издават от Кмета на община Симитли.

Чл. 64. Определяне на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН.

Чл. 65. Независимо от административно наказателната отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от извършването от тях нарушение.

Чл. 66. Който не допусне длъжностно лице по чл. 56, ал. 3 в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба в размер на 100 лева.

Чл. 67.По всички въпроси, свързани с административните нарушения, административнонаказателно отговорни лица, определянето на наказанията, както и с цялостното производство по установяване, налагане и изпълнение на наказанията се прилага ЗАНН, доколкото в тази Наредба няма специални правила.

Чл. 68. За нарушение на чл.4, т.1 се налагат следните наказания:

1. глоба за физически лица от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева;

2. Имуществена санкция за юридически лица от 1500 до 5000 лева, а при повторно нарушение от 5000 до 10 000 лева.

РАЗДЕЛ XI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Обществен ред" е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права.

2. „Обществени места" са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и други.

3. „Организирана проява" е дейност, организирана и провеждана от държавни и общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.

4. „Други масови обществени прояви" са спортни мероприятия, провеждани извън съответните спортни съоръжения - лекоатлетически кросове, щафети, маратони и др.; колоездене - приложно, планинско или на шосе; стрийтбол; плажен волейбол; екстремни, моторни и др. спортове; киноложки или др. изложби на домашни любимци и породи животни; концерти, панаири; фестивали; изложения и рекламно - промоционални мероприятия на открито, дарителски кампании; открити подписки; публични прояви на религиозни институции, провеждани извън молитвените домове; организиране на циркови представления, карнавали; шествия в т.ч. религиозни и траурни; абитуриентски балове; празнични илюминации или заря и други подобни прояви.

5. „Пиротехническо изделие" е всяко изделие, което съдържа взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначено да произведе топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

6. „Неприлични и непристойни действия, нарушаващи моралните норми" са употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие.

7. „Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или принудителна административна мярка за същото по вид нарушение.

8. „Лица, които полагат грижи за детето" са роднини и близки, приемно семейство или ръководител на специализирана институция, при които детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето.

РАЗДЕЛ XII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, и влиза в сила от деня на влизане в сила на решението, с което е приета.

§ 3. Наредбата да бъде публикувана на интернет страницата на община Симитли и разпространена по подходящ начин до заинтересованите страни

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – Симитли: .............................

/Владимир Христов/