Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Наредби ТАРИФА към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

ТАРИФА към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

ТАРИФА

 

към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

ГЛАВА I

Такса "Битови отпадъци" за населените места на Община Симитли както следва:

РАЗДЕЛ І

За граждани

1. От 4,6 до 7,2 промила в/у данъчната оценка на недвижимите имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ.

2. Град Симитли-5,4 промила от които:

(1) 1,4 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

3. Село Крупник-6,2 промила от които:

(1) 2,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

4. Село Черниче-6,2 промила от които:

(1) 2,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

5. Село Железница, с.Полена, с.Полето, с.Брежани - 7,2 промила от които:

(1) 3,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

6. Село Долно Осеново -5,6 промила от които:

(1) 2,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 1,6 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

7. Село Градево-4,6 промила от които:

(1) 2,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 0,6 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

8. Село Ракитна, село Мечкул, село Сенокос, село Сухострел, село Докатичево, село Тросково, село Брестово, село Сушица и село Горно Осеново- 4 промила от които:

(1) 2,0 промила за ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци

(2) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места, в които се извършва услугата

9. За имоти на граждани, които не са застроени , но се намират в регулация 4 промила върху данъчната оценка на земята.

10. За имоти на граждани в райони, в които не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване и за имоти, които няма да се ползват през годината да се събира такса само за депо и чистота – промила за съответното населено място.

РАЗДЕЛ ІI

За фирми и други юридически лица

11. 24 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение 2 от ЗМДТ,от които:

(1) 10 промила за сметосъбиране и сметоизвозване- 8 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(2) 6 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, когато се предоставя услугата.

12. За производствени фирми и предприятия – 32 промила върху по-високата м/у отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимите имоти от които :

(1) 16 промила за сметосъбиране и сметоизвозване

(2) 10 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 6 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места/когато услугата се предоставя/.

13. За фирми и други юридически лица , притежаващи и стопанисващи имоти в полупланински и високопланински райони, където не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване – 14 промила от по- високата между отчетната им стойност и данъчната оценка от които:

(1) 8 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(2) 6 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места /когато се предоставя услугата/

14. За производствени фирми и предприятия - 16‰, в/у по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имоти, които се водят като дълготрайни активи по Закона за счетоводството от които :

(1) Сметосъбиране и сметоизвозване – 8‰

(2) За ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци – 5 ‰

(3) За поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места - 3‰, /когато услугата се предоставя/.

15. За фирми предприятия и др. юридически лица, притежаващи, стопанисващи имоти в полу и високопланински райони, където не се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, ще се събира за ползване на депо за битови отпадъци и /или за подържането на чистотата на териториите за обществено ползване.- 7‰

(1) За ползване на депо за битови отпадъци – 4‰

(2) За поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места - 3‰ /когато се предоставя съответната услуга/

ГЛАВА II

РАЗДЕЛ I

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.

16. За ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на квадратен метър, както следва:

(1) Първа зона: 1.10 лв. на ден, 3.00 лв. на месец

(2) Втора зона – 0,80 лв. на ден, 2.00 лв. на месец

(3) Трета зона – 0.60 лв. на ден, 1.00 лв. на месец.

(4) При целогодишно използване на общински терен, ползвателите заплащат месечна такса, формирана на основата на базисните наемни цени, определени с решение на ОбС – гр. Симитли.

17. За ползване на места,върху които са организирани панаири, събори и празници се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 5 лв.

18. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, люлки, циркови представления и други, се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 5лв.

ГЛАВА III

РАЗДЕЛ І

Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и заведения за социални услуги и млечна кухня".

19. За ползване на детски ясли или детски градини, родителите или настойниците заплащат месечна такса в размер на 2.30лв. за всеки ден, в който детето посещава детското заведение".

20. Всяко лице, ползващо услугите в системата"Домашен социален патронаж", заплаща месечната такса както следва:

(1) За дете с увреждане родителят /настойник/ да заплаща месечна такса за социална услуга в размер на 25.00 лева.

(2) Лица, чийто доходи са до 150 лева, заплащат месечна такса за социалната услуга в размер 30.00 лева

(3) Ветерани и военноинвалиди заплащат месечна такса за социалната услуга в размер на 30.00 лв.

(4) Лица в пенсионна възраст с доход над минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до 350.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 70.00 лева

(5) Лица в пенсионна възраст с доход от 351.00 лева до 550.00 лева заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 80.00 лева

(6) Лица в пенсионна възраст с доход над 551.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 95.00 лева.

(7)"Почистване в дома" - услуга регламентирана в момента на сключване на договора за ползване на Домашен социален патронаж, като потребителя заплаща месечна такса в размер на 20.00 лева.

21. За ползване на " Млечна кухня" се събира дневна такса в размер на 1,60 лева. Таксата се заплаща предварително - седмична, преди ползване на услугата.

ГЛАВА IV

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ I

Административно-технически услуги. Устройство на територията.

22.Срок за извършване на услуга:

(1) Експресна – до 2 работни дни

(2) Бърза – до 7 работни дни

(3) Обикновена – до 14 работни дни

23. 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти-70лв.

24. 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа-20лв

25. 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове-30лв.

26. 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии-50лв

27. 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-Общинска собственост-3лв на квадратен метър, 30лв. депозит за възстановяване.

28. 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти-7лв.

29. 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени:

(1) за обекти I-ва категория – 2 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 100 лв.

(2) за обекти II-ра и III-та категория – 0.90 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 90 лв.

(3) за обекти IV-та и V-та категория – 0.60 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 60 лв.

(4) за линейни обекти – 0.30 лв/лин.м, но не по-малко от 50 лв.

30. 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива-40лв.

31. 2027 Издаване на скица за недвижими имоти:

(1) Експресна-30лв.

(2) Бърза-20лв.

(2) Обикновена-15лв.

32. Презаверяване на скици от издаването на които са изтекли 6месеца-5лв.

33. 2043 Издаване за заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти-3лв. на квадратен метър.

34. 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни обекти, по които се издава разрешение за строеж:

(1) За обекти I-ва категория – 2 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 100 лв.

(2) За обекти II-ра и III-та категория – 0.90 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 90 лв.

(3) За обекти IV-та и V-та категория – 0.60 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 60 лв.

(4) За линейни обекти – 0.30 лв/лин.м, но не по-малко от 50 лв.

35. 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове -30лв.

36. 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект-30лв.

37. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория и V категория-100лв.

38. 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи-15лв.

39. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот-10лв.

40. 2083 Издаване на виза за проектиране:

(1) Експресна-60лв.

(2) Бърза-40лв.

(3) Обикновена-25лв.

41. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж:

(1) За едноетажна постройка:

т.1. Паянтова-50лв.

т.2. Масивна-70лв.

(2) За двуетажна постройка:

т.1. Паянтова-60лв.

т.2. Масивна-80лв.

42. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР вр. чл.175 от ЗУТ-20лв.

43. 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми-20лв.

44. 2112 Издаване на разрешение за строеж:

(1) За физически лица-100лв.

(2) За юридически лица-150лв.

45. 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока:

(1) Физически лица-50лв.

(2) Юридически лица-75лв.

46. (1)2115 Попълване/поправка на кадастрален план-безплатно

(2) Уведомяване за попълване/поправка на кадастрален план и заповеди за одобрението му на заинтересованите страни-20лв плюс 5лв за всяко уведомено лице.

47. 2117 Одобряване на подробен устройствен план:

(1) Издаване на заповед за одобряване-50лв.

(2) За обнародване на обявления и решение на Общински съвет в държавен вестник-70лв.

(3) Съобщаване на подробен устройствен план и заповеди за одобрението му на заинтересованите страни-20лв. плюс 5лв за всяко уведомено лице.

48. 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти:

(1) Физически лица-100лв.

(2) Юридически лица-150лв.

49. 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях-5лв плюс 0,50лв на страница.

50. 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет-20лв.

51. 2879 Промяна на предназначението на сгради-100лв.

52. 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж-50лв.

53. Регистриране на технически паспорт-10лв.

54. Издаване на удостоверение за „заварен строеж" по смисъла на Параграф 21 от ЗР на ЗУТ и приложимостта на Параграф 6 от ПЗР на Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти-150лв.

55. (1) Издаване на разрешение за прекопаване на улици-5лв.

(2) Разрешение за прекопаване на улици се издава след депозит за възстановяване в размер на 80лв. на квадратен метър за пътно платно и 40лв. на квадратен метър за тротоар.

56. Издаване на служебна бележка -10 лв.

РАЗДЕЛ II

Административни услуги "Кадастър"

57. 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра – 10лв.

58. 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 10лв.

59. 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план – 10лв.

РАЗДЕЛ III

Административни услуги "Контрол по строителството"

60. 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 20лв.

61. 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 20лв.

62. 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве – 25лв.

РАЗДЕЛ IV

Административно-технически услуги Общинска собственост

63. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот-5лв.

64. 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – 5лв.

65. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост – 5лв.

66. 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти – 5лв.

67. 2878 Обработване на заявление - декларация за обстоятелствена проверка:

(1) Физически лица - 50лв.

(2) Юридически лица – 100лв.

РАЗДЕЛ V

Административни услуги "Местни данъци и такси"

68. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси – 10лв.

69. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни – 5лв.

70. 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство – 5лв.

71. 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация – 10лв.

72. 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 5лв.

73. 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж – 10лв.

74. 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване – 10лв.

75. 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство – 10лв.

76. 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения – безплатно.

РАЗДЕЛ VI

Административни услуги „Нотариална дейност"

77. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – 3лв.

78. 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа – за 1-ва страница 3лв., за всяка следваща 2лв.

РАЗДЕЛ VII

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

79.Срок за извършване на услуга:

(1) Експресна - 1 работeн дeн

(2) Бърза – до 3 работни дни

(3) Обикновена – до 7 работни дни, когато за издаване на удостоверението не е необходима информация от друга община и 14 работни дни, когато е необходима информация от друга община.

80. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – експресна – 3лв.

81. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал - безплатно

82. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние – експресна – 10лв.

83. 2016 Издаване на удостоверение за наследници:

(1) Експресна – 7лв.

(2) Бърза – 6лв.

(3) Обикновена – 5лв.

84. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

(1) Бърза – 10лв.

(2) Обикновена – 7лв.

85. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път - безплатно

86. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението – експресна- 3лв.

87. 2033 Възстановяване или промяна на име - безплатно

88. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път:

(1) Експресна – 5лв.

(2) Бърза – 4лв.

(3) Обикновена – 3лв.:

89. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:

(1) Експресна – 7лв.

(2) Бърза – 6лв.

(3) Обикновена – 5лв.

90. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат:

(1) Експресна – 5лв.

(2) Бърза – 4лв.

(3) Обикновена – 3лв.

91. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт):

(1) Експресна – 7лв.

(2) Бърза – 6лв.

(3) Обикновена – 5лв.

92. 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.- експресна – 3лв.

93. 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи – безплатно

94. 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал- безплатно

95. 2053 Припознаване на дете – експресна – 10лв.

96. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година – експресна – 3лв.

97. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца:

(1) Експресна – 7лв.

(2) Бърза – 6лв.

(3) Обикновена – 5лв.

98. 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - безплатно

99. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:

(1) Бърза – 10лв.

(2) Обикновена – 7лв.

100. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

(1) Експресна – 7лв.

(2) Бърза – 6лв.

(2) Обикновена – 5лв.

101. 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат:

(1) Експресна – 5лв.

(2) Бърза – 4лв.

(3) Обикновена – 3лв.

102. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес:

(1) Експресна – 5лв.

(2) Бърза – 4лв.

103. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - безплатно

104. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

(1) Експресна – 7лв.

(2) Бърза – 6лв.

(3) Обикновена – 5лв.

105. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година – експресна – 3лв.

106. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес:

(1) Експресна – 5лв.

(2) Бърза – 4лв.

107. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение:

(1) Експресна – 7лв.

(2) Бърза – 6лв.

(3) Обикновена – 5лв.

108. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение:

(1) Експресна – 7лв.

(2) Бърза – 6лв.

(3)Обикновена – 5лв.

109. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – експресна – 10лв.

110. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес- експресна – 3лв.

111. 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние - безплатно

112. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство - безплатно

113. 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) – екпресна – 5лв.

114. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:

(1) Експресна – 5лв.

(2) Бърза – 4лв.

115. Издаване на удостоверение за българско гражданство – експресна – 5лв.

116. Заверка на покана декларация за посещение на чужденец в Република България – експресна – 20лв.

117. Заверка на покана декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са с българско потекло – експресна – 5лв.

118. За придобиване на ЕГН, заявяване на постоянен и настоящ адрес за чужденци, придобили българско гражданство с Указ на Президента на Република България – експресна – 50лв.

119. Служебна бележка по искане на гражданите:

(1) Експресна – 5лв.

(2) Бърза – 4лв.

(3) Обикновена – 3лв.

РАЗДЕЛ VIII

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

120. 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд:

(1) Едра дървесина – 1.90лв. за куб.м.

(2) Средна дървесина – 2.30лв. за куб.м.

(3) Дребна дървесина – 2.70лв за куб м.

(4) Дърва за огрев – 2.50лв. за куб.м.

(5) Вършина – 0.90лв. за куб.м.

121. 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения – 10лв.

122. 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства - безплатно

123. 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения – 100лв.

124. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи – 10лв.

125. Издаване на позволително за сеч – 5лв. на брой

126. Издаване на транспортен билет за превоз на дървесина – 10лв.

РАЗДЕЛ IX

Административни услуги "Реклама"

127. 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – 120лв. на година

128. 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение – 100лв. на месец

129. 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони – 100лв.

РАЗДЕЛ X

Административни услуги "Транспорт"

130. 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране - безплатно

131. 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари – 10лв на км.

132. 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 10лв на кв.м. на месец

РАЗДЕЛ XI

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

133. 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение – съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма

134. 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон – 100лв.

135. 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства – 100лв. на година

136. 2047 Категоризация на места за настаняване - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма

137. 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма

138. 2050 Прекратяване на категория на туристически обект - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма

139. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите – 25лв. на автомобил за година.

140. 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга – 100лв.

141. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма

142. 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма

143. 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма

144. 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници – 10лв. на автомобил за година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – Симитли: ..............................

/Владимир Христов/