Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 133/08.04.2020г.

З А П О В Е Д № 133/08.04.2020г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

ПК 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231

 

З А П О В Е Д

№ 133/08.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Организиране на еднопосочно движение в рамките на Пазара в гр. Симитли, обозначено с информационни табели и ограждения.

2. Във връзка с точка първа:

2.1. Въвеждане на заграждения, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;

2.2. Осигуряване на служители от ОбА – Симитли и на МВР, които да предоставят и осигуряват контролиран достъп на клиенти;

2.3. Продавачите на селскостопанска продукция да осигуряват предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;

2.4. Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;

2.5. Да се ползват предпазни средства /ръкавици, маски и др./, както от продавачи, така и от клиенти;

2.6. Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

3. Достъпът на стопаните до обработваемите земи, както и на земеделските производители за реализация на пазара на произведената от тях продукция /зеленчуци, плодове, посеви и посадъчен материал и др. готова продукция/, да се осъществи при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COV1D-19.

4. За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни, по преработката на суровини и производството на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателя осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

Препис от заповедта да се връчи на Таня Георгиева – ОбА Симитли и Васил Петров – Началник Полиция - Симитли за сведение и изпълнение.

 

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли