Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

Обява

З  А  П  О  В  Е  Д

522  /08.10.2018 . . г.

 

                По искане на ЕТ „ТРЕЙД – Маргарита Попиванова”, с адрес на управление: гр.Симитли, ул.”Македония” №1, ет.2, ап.8, внесено със заявление с вх.№ 92-00-1121 / 14.09.2018 г., и задание за проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 ЗУТ, и на основание чл.109, ал.(1), т.3, чл.110, ал.(1), т.1, съгл.чл.134, ал.(2), т.6,  

 

Д О П У С К А М :

 

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части:

 

1.             Изработване на ПУП (подробен устройствен план)ПРЗ, с отреждане за “Здравеопазване и социални грижи” за УПИ I, м.”Мадана”, от землището на с.Градево, общ.Симитли в устройствена зона „Оо”, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени  зони  и следните показатели:

 

                                Устройствена зона – “Оо”        -   зона с обществено обслужване

                                Начин на застрояване                                                  -    свободно                              

                                Характер на застрояването     -   средно (височина  до 15 м)

                                Плътност на застрояването    -   до 30%

                                Интензивност на застрояване (КИНТ)                       -    до 1,2

                                Необходима озеленена площ -   40%

 

2.             Инвестиционен проект за „Преустройство, реконструкция, пристройка и промяна на предназначинието на „Жилищна сграда“ в „Дом за стари хора“” в обхвата на УПИ I, м.”Мадана”, от землището на с.Градево, общ.Симитли в устройствена  зона „Оо” при  спазване на Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

                Възложителя да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето за приемане и одобряване.

Визата да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Симитли по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Заданието за изработване на ПУП-ПЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове. Проектът да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.

Проектът да се изработи в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ - цифров и графичен вид.

 

 

Приложение – неразделна част от визата:

Скица № 489 / 26.09.2018г.

Кмет на общ.Симитли…………………………..

                                                                                                                            / Ап. Апостолов /

З  А  П  О  В  Е  Д

522  /08.10.2018 . . г.

 

            По искане на ЕТ „ТРЕЙД – Маргарита Попиванова”, с адрес на управление: гр.Симитли, ул.”Македония” №1, ет.2, ап.8, внесено със заявление с вх.№ 92-00-1121 / 14.09.2018 г., и задание за проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 ЗУТ, и на основание чл.109, ал.(1), т.3, чл.110, ал.(1), т.1, съгл.чл.134, ал.(2), т.6,       

 

Д О П У С К А М :

 

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части:

 

1.         Изработване на ПУП (подробен устройствен план)ПРЗ, с отреждане за “Здравеопазване и социални грижи” за УПИ I, м.”Мадана”, от землището на с.Градево, общ.Симитли в устройствена зона „Оо”, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени  зони  и следните показатели:

 

                        Устройствена зона – “Оо”                        -   зона с обществено обслужване

                        Начин на застрояване                              -   свободно                   

                        Характер на застрояването                      -   средно (височина  до 15 м)

                        Плътност на застрояването                     -   до 30%

                        Интензивност на застрояване (КИНТ)      -   до 1,2

                        Необходима озеленена площ                   -   40%

 

2.         Инвестиционен проект за „Преустройство, реконструкция, пристройка и промяна на предназначинието на „Жилищна сграда“ в „Дом за стари хора“” в обхвата на УПИ I, м.”Мадана”, от землището на с.Градево, общ.Симитли в устройствена  зона „Оо” при  спазване на Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

            Възложителя да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето за приемане и одобряване.

Визата да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Симитли по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Заданието за изработване на ПУП-ПЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове. Проектът да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.

Проектът да се изработи в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ - цифров и графичен вид.

 

 

Приложение – неразделна част от визата:

Скица № 489 / 26.09.2018г.

Кмет на общ.Симитли…………………………..

                                                                                             / Ап. Апостолов /