Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ПРОЕКТ: ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕВ ОБЩИНА СИМИТЛИ2017 – 2019

ПРОЕКТ: ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕВ ОБЩИНА СИМИТЛИ2017 – 2019

ОБЩИНА   СИМИТЛИ, ОБЛАСТ   БЛАГОЕВГРАД  

Пк 2730,гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев”№27, тел.0748/72138,72157,

факс0748/7223,e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

УТВЪРДИЛ: ……………………..                               

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ


ОДОБРИЛ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ

с Решение........................

 

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕВ ОБЩИНА СИМИТЛИ2017 – 2019


СЪДЪРЖАНИЕ:


1. Въведение.....................................................................................................................3

1.1.Нормативни основания................................................................................................3

1.2.Демографска картина....................................................................................................3
2.Анализ на състоянието и предизвикателства за осигуряване на подкрепа за личностно развитие..........................................................................................................4

1.1. Сграден фонд, бюджет................................................................................................4

1.2. Други институции.......................................................................................................5

1.3.Предизвикателства.......................................................................................................5
3. Визия, цели и мерки.....................................................................................................6

3.1. Визия.............................................................................................................................7

3.2. Стратегическа цел........................................................................................................7

3.3. Оперативни цели.........................................................................................................7
4. Мерки за постигане на стратегическата и оперативните цели........................7

4.1Оперативна цел 1........................................................................................................7

4.2.Оперативна цел 2......................................................................................................10

4.3.Оперативна цел 3......................................................................................................11

4.4.Оперативна цел 4......................................................................................................13

4.5.Оперативна цел 5......................................................................................................14
5. Ключови индикатори за постижения на стратегията......................................14
6. Отговорности и роли...............................................................................................14
7. Популяризиране на стратегията...........................................................................15


1.Въведение        

1.1.Нормативни основания         Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  от Община Симитли е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.).      Общинската стратегия е изградена на основата на Анализ  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Симитли по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет с Решение № 524 , протокол №43/29.06.2017г. и Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Благоевград.       Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на изводите от общинския анализ, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели. Институциите в системата на предучилищното образование са детските градини, училищата, центровете за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.      Главната ценност в образователната система е детето /ученикът. Всяка идея за развитието на българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка, всяко едно действие в тази насока, трябва да бъдат осмисляни  и прокарани през призмата на тази ценност.      Законът за предучилищно и училищно образование внася ново качество в нашето образование като регламентира приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците- обща и допълнителна. Такава подкрепа е необходима за всяко дете или ученик, като се осигури  подходяща  физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията  им да бъде в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.    Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. То е процесът на осигуряване за всички деца, включително за тези с увреждания, на равнопоставени възможности да получат ефективно образование, с необходимите допълнителни помощни средства и ресурсно подпомагане в общообразователни детски градини и училища, за да се подготвят децата за продуктивен живот като пълноценни членове на обществото.

1.2.Дeмографска картина

Необходима е целенасочена държавна политика за развитието и подпомагането на малките населени места- /села и малки градове/, в противен случаи миграцията към големите градове и чужди държави ще продължи и обезлюдеяването ще остане един огромен нерешен проблем. Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично решаване на проблемите, ето за това е необходимо намесата на държавата със спешни мерки.


2.Анализ на състоянието и предизвикателствата за осигуряване на подкрепа за личностно развитие             2.1.Сграден фонд, бюджет
Детските градини са общински и се помещават в сгради, публична общинска собственост. В голямата си част сградите на детските градини са в отлично състояние, като за поддържането им всяка година се осигуряват средства от местни дейности. Единствената детска градина нуждаеща се от основен ремонт е детската градина в с. Черниче.В дворовете на всички  детски градини има обособени кътове за игра, които трябва да отговарят на новите нормативни изисквания на Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Някои от тях се нуждаят от подмяна, за да се приведат в по добър вид и в съответствие с наредбата. Кухненският блок, в който се приготвя храната за всички деца е в ДГ „Радост” и е построен по последните европейски изисквания, след което храната се транспортира, а във всяка детска градина има обособено разливно помещение. Менюто се изготвя от специалист, а доставката на хранителни продукти е организирана чрез провеждане на обществена поръчка от общината.        Обзавеждането в детските градини е много добро. Дидактичната база се обновява ежегодно. Оборудвани са с нови съвременни учебно- технически средства в групите, с цел създаване на среда, близка до семейната, достъпна и естетически издържана, креативна и провокираща детето за дейност, развиваща заложбите и интересите му. Детските градини са на делегирани бюджети, а директорите им са второстепенни разпоредители с бюджет. Бюджетът им се формира от средства по ЕРС /Eдинeн разходен стандарт/ за делегираните от държавата дейности през съответната година, преходния остатък за дейността от предходната година и средствата по разходен стандарт от местни приходи за съответната година. Делегираният бюджет се утвърди като стабилно работещ механизъм, позволяващ на директорите, в резултат на добър мениджмънт, да подобряват материално-техническата и дидактичната база.      Ежегодно по реда на ПМС № 129 от 2000 г. се осигуряват и средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците.
Трите  училища на територията на община Симитли, също, се намират в сгради публична общинска собственост. Директорите им са второстепенни разпоредители с бюджет, а бюджетът им се формира на същия принцип като при детските градини.Основна причина за недостатъчни финансови и материални ресурси са делегираните бюджети на училищата. Поради постоянното намаляване на учениците в училищата в малките населени места, не всяко училище може да осигури необходимите специалисти от една страна, а от друга училищата изпитват затруднения с обезпечаване на материалната база, специализирана литература и помагала за работа с деца със СОП. За техните нужди са необходими много помагала и игри, които да им помагат по-лесно и бързо да усвояват преподаваното, да обогатят знанията и уменията си и да се изравнят/ приближат до тези на своите съученици.В училищата има непрекъснато сътрудничество между родители, преподаватели, родителски активи, училищно настоятелство. Създадени са добри условия за комуникация и сътрудничество. Осъществява се предимно личен контакт между родителите, класните ръководители, преподавателите и училищното ръководство. Броят на учениците определя различното финансово състояние на училищата, което ограничава възможностите на някои от тях да обновяват учебно- техническата и спортната си база в съответствие със съвременните образователни изисквания. По-малкият брой ученици се отразява негативно на качеството и резултатите от учебния процес.Във всяка детска градина и училище е създаден Обществен съвет съгласно чл.265, ал.(1), с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. Този обществен съвет дава права на участниците за по голяма прозрачност  в организацията на учебни я и възпитателно- образователния  процесДетските градини и училищата активно участват като бенефициенти или партньори в различни проекти, администрирани и финансирани от МОН и други програми и проекти финансирани от ЕС.
2.2.Други институции
Дневен център за деца и младежи с увреждания „Слънчев ден” е социално заведение, което предлага специализирани услуги  за деца, младежи и девойки с различна степен и вид на уврежданията. Целта на предоставяната социална услуга е подобряване качеството на живот на децата и техните семейства , улесняване социалното включване на децата чрез създаване на среда, стимулираща независимостта им, предлагане на услуги съобразно индивидуалните нужди на всеки, насърчаване и подкрепяне  социалното и емоционалното развитие на всеки потребител.Услугите, които се предлагат са:1.Учебо-възпитателна и корекционно  компесаторна работа2. Езикова и говорна терапия3. Кинезитерапия4. Трудотерапия5. Ерготерапия6. Диагностично- консултативна работа с психолог7. Осигуряване на храна8. Медицинско обслужване 9.Дейности за свободното време. 
2.3.Предизвикателства     Предизвикателствата в периода на първата Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Симитли са свързани с прехода към нова организация и разбиране за грижата за индивидуалните потребности на всяко дете и ученик, изразени в нова нормативна уредба. Успешното прилагане в практиката на духа, организацията и процедурите, изисквани от Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващото образование поставят следните предизвикателства: Нормативните промени изискват преобразуване на институции и в същото време се дава възможност за създаване на нови, променят се задачите им и взаимоотношенията между тях. Тези промени е необходимо да се осъществят по начин, който да осигури една непрекъснатост на грижата за децата и учениците, а институциите да получат нужната подкрепа в преходния период. Засилва се ролята, връзката и отговорността на институциите, родителите и бизнеса. Изисква се просветеност на родителската общност, засилване на чувствителността на обществото, толерантност и търпимост към проблемите на децата и учениците и разбиране на отговорностите на всички заинтересовани. Новите задачи на институциите водят до нови изисквания и компетентности на педагогическите специалисти, които ще доведат до преосмисляне и промяна в работата им. В училищата и детските градини ще са необходими и нови специалисти, с които ще се разшири и кръгът на участниците в екипната работа – основен подход в приобщаващото образование. Реформата в предучилищното и училищно образование е свързана и с промени във финансирането на дейностите за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците.
3.ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И МЕРКИ 
Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици от Община Симитли за периода 2017 – 2019 година е стратегически документ, определящ средносрочните цели за развитие в сферата на личностното развитие на деца и ученици по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование. Тази стратегия включва 18 населени места на територията на община Симитли.  
Подкрепата за личностно развитие бива обща и допълнителнаДейности от общата подкрепа за личностно развитие са регламентирани в чл. 178, ал. (1 )на ЗПУО.
Общата подкрепа за личностно развитие включва:
1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език;4. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;5. Консултации по учебни предмети;6. Кариерно ориентиране на учениците;7. Занимания по интереси;8. Библиотечно -информационно обслужване;9. Грижа за здравето;10. Логопедична работа.11. Поощряване с морални и материални награди;12. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;13. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;2. Психо- социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 3. Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; 5. Ресурсно подпомагане. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици: Със специални образователни потребности,  в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания. Тя се осигурява от детските градини, от училищата, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.


3.1.ВИЗИЯ: 
Надграждане и ефективно развитие на системата за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците на Община Симитли. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и ученици.  3.2.СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 
В двегодишния период на първата Общинска  стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците да се осигурят необходимите ресурси за успешното прилагане на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в образователните институции от общината.

3.3.ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 
Да се осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за учене и развитие на способностите и уменията, да се премахнат пречките пред ученето и създадат възможности за развитие на децата и учениците в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.  Повишаване капацитета на човешките ресурси за ефективно осигуряване на потребностите на всички деца и ученици. 
Подобряване материалните условия и достъпността на училищната среда за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. 
Подобряване взаимодействието между участниците в образователния процес (деца, ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал, родители и останалите институции) за осигуряване на необходимата подкрепа. 
Развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба  
Подобряване на сътрудничеството с НПО и гражданското общество за осигуряване на по-добра обществена информираност и съпричастност към целите на приобщаващото образование.

4.МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА И ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ
4.1.ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1 
Да се осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за учене и развитие на способностите и уменията, да се премахнат пречките пред ученето и създадат възможности за развитие на децата и учениците в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. 
МЯРКА 1. Оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимостта от обща или допълнителна подкрепа чрез: 
- Изграждане на добре функционираща системата за предучилищно и училищно образование за обезпечаване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се осигурява там, където са детето и ученикът – в детските градини и в училищата. - Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището чрез екипна работа на учителите и другите педагогически специалисти включваща и превенцията на обучителните затруднения.(чл. 13, чл. 16, чл. 22 от Наредбата) - Извършване на оценка на риска и ранно оценяване за определяне на риск от възникване на обучителни затруднения на децата от предучилищна възраст. (чл. 8 – чл. 11 от Наредбата) - При установяване на потребност от допълнителна подкрепа в детските градини и училищата, където няма необходимите специалисти да се осигурят от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград. 
МЯРКА 2. Осигуряване на обща подкрепа на децата и учениците с обучителни трудности в образователните институции. (чл. 20 – чл. 27 от Наредбата) - Образователната институция осигурява консултации и допълнително обучение на учениците по съответните учебни предмети, идентифицирани като затрудняващи ученика. - Осигуряване на допълнително обучение по български език, за които българският език не е майчин. - Осигуряване на логопедична подкрепа като превенция на последващи обучителни затруднения. - Използване на различни методи и подходи (интерактивни, групови, индивидуални, практически) в учебния процес, с цел придобиване на знания и умения за учене, социални умения и поведение.

МЯРКА 3. Осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците в образователните институции 
Създаване на екипи за подкрепа за личностно развитие в детските градини или в училищата за допълнителната подкрепа, въз основа на оценката на индивидуалните потребности. - Разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за допълнителна подкрепа за осигуряване на условия децата и учениците със специални образователни потребности да развият своя потенциал, като се стимулират да овладеят на достижимо равнище съответните знания и умения с цел пълноценната им реализация в живота. - Прилагане и използване на разнообразни методи, техники и стратегии за преподаване, обучение, възпитание, учене и мотивиране на учениците със СОП. Използване и прилагане на иновативни дидактически упражнения и игри за работа с ученици със СОП. 
МЯРКА 4. Планиране и реализиране на дейности за превенция на тормоза, насилието и агресията, както и дейности за мотивация, реакция и преодоляване на проблемно поведение и нарушения на дисциплината от деца и ученици. (чл. 39 – чл. 48 от Наредбата) 
Планиране и реализиране от образователните институции на дейности по превенция и интервенция въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката. - Съдействие от общинска администрация в лицето на обществените възпитатели за превенция на проблемно поведение. - Използване на общинската спортна база за организиране на спортни дейности на ниво община и населено място. - Включване на детето и ученика в дейности за въздействие върху вътрешната мотивация чрез: обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем; използване на посредник за решаване на конфликт; консултиране на детето или ученика с психолог или педагогически съветник; включване в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; насочване към занимания, съобразени с неговите потребности; индивидуална подкрепа за ученика от личност, която го уважава (наставничество); участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; други дейности, определени в правилника за дейността на институцията. - Обобщаване и анализ на общинско ниво в края на I учебен срок и в края на учебната година на информация, подадена от образователните институции, за наложените санкции на ученици и реализирани мерки. - Информираност на родителите за правата и задълженията им за подкрепа на екипа за подпомагане на детето и ученика и налагането на санкции за отказ за съдействие. - Планиране и реализиране на дейности от образователните институции по Наредба № 13/21.09.2016г.държавен образователен стандарт /ДОС/ за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- Изготвяне на правила за поведение в паралелката или групата с участието на децата и учениците. - Разглеждане на теми от глобално, гражданско, здравно и интеркултурно ниво на образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове. - Планиране и реализиране от образователните институции на ефективни дейности за партньорство с родителите и гражданските организации. - Планиране и реализиране на дейности за развитие на компетентностите за преодоляване на различните форми на насилие и агресия и запознаване на всички членове на институционалната общност с техники за овладяване на различни ситуации
МЯРКА 5. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и ученици като средство за мотивиране и позитивна самооценка, в т. ч. и ученици със СОП Активно участие на деца и ученици в изяви на читалищата по населени места;            Организиране на училищно и общинско ниво на спортни празници, състезания, тържества и културни събития; Развитие на доброволчеството и създаване на трудови навици на децата учениците; Дейности, реализирани от детския парламент; Отбелязване на Международни дни - различни изяви; Участие на ученици в олимпиади и конкурси. 
МЯРКА 6. Подкрепа на децата и учениците за развитие на талантите им на ниво образователни институции и общини. Изградени системи за награждаване и поощрения- Насърчаването на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби и подкрепата на талантливите деца.- Прилагане на система за поощрения и награди от образователните институции за изявени ученици на училищно, общинско, областно и национално ниво. - Поощряване на ученическото самоуправление и поемане на отговорности. - Дейности по обща подкрепа за личностно развитие в читалищата.

МЯРКА 7.  Дейности  за кариерно ориентиране по отношение консултиране на учениците за професионално ориентиране и реализация  - Организиране и провеждане на форуми за професионалното информиране и насочване на учениците; - Организиране и провеждане на информационна кампания сред учениците от VII и VIII клас относно държавния- план прием след завършено основно образование; - Обхващане на максимален брой отпадащи ученици; - Работа с деца и ученици със СОП; - Срещи с бизнеса и представители на висшите учебни заведения. 
МЯРКА 8.  Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и реинтеграция - Анализ на причините за преждевременно напускане на образователната система в края на учебен срок и края на учебна година - Взаимодействие между детската градина и училището чрез общи инициативи за по-плавен преход от детската градина към училището както и между образователните етапи и степени; - Реинтегриране на ученици в образователната система в други форми на обучение, съгласно ЗПУО. - Инициативи на ниво училище и община с участието на ученици в благотворителни и доброволчески дейности;             - Оценка на рисковите фактори, планиране и реализиране на мерки за предотвратяване на отпадането и осигуряване на допълнителна подкрепа на деца в риск, чрез образователни медиатори; - Подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите по конкретни случаи на напускане на образователната система, и по обхвата на учениците, подлежащи на задължително обучение и привличане в детските градини и училище на необхванатите деца и ученици от социално слаби и ромски семейства; . - Ефективно използване на целодневната организация на учебния ден; - Използване на възможностите на медиатори за разяснителни кампании против ранните бракове в ромската общност. 
4.2.ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 
Повишаване капацитета на човешките ресурси за осигуряване потребностите на всички деца и ученици.
МЯРКА 1. Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците- Взаимодействие между институциите за съвместно ангажиране на необходимите специалисти; - Обезпеченост с правоспособни, мотивирани и квалифицирани учители и специалисти –логопеди, психолози в детските градини и училищата. - Предоставяне на методическа подкрепа на учителите - членове на екипите за подкрепа на личностно развитие в детските градини и училищата от специалистите на РУО и Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - Развитие на практиката за назначаване на помощник на учител при повече от 3 деца или ученици със СОП в групата/ паралелката; - Използване ресурсите от специалисти, работещи в центрове предоставящи социални услуги. 
МЯРКА 2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите за идентифициране на потребностите от обща и допълнителна подкрепа. - Предоставяне на информация за възможности за квалификация на педагогическите специалисти, свързани с приобщаващото образование; - Обучение за използване на утвърдени от Министерството на образованието и науката методики за оценяване /Методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие, Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания/, методики за вербално и невербално оценяване - ПЕКС (PECS) система, МАКАТОН, комуникация „ръка в ръка", Метода „Тадома", Метода „C-MAP", както и други методики, стандартизирани инструменти - Тест „Бине-Терман", Тест на Уекслър. - Провеждане на краткосрочни модулни обучения на помощник-учителите от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. - Провеждане на обучения на училищно, общинско и на областно ниво /от РУО/ за учители, педагогически съветници и други специалисти, които работят с деца и ученици със СОП - Осигуряване на методическа подкрепа и обучение на педагогическите специалисти от детските градини за ранно разпознаване на риска от обучителни затруднения; - Обмен на добри практики и споделяне на опит на ниво училище, община, област.

4.3.ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 
Подобряване достъпността на училищната среда за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности 
МЯРКА 1. Подобряване на достъпната архитектурна среда в образователните институции. /чл. 106 от Наредбата/ - Адаптиране на детските площадки и съоръжения за игра в училищата и детските градини за деца с увреждания; - Изграждане на съоръжения за достъпност на входовете на училищата и детските градини – рампи, асансьори и др;

МЯРКА 2. Подобряване на физическата среда в образователните институции /чл. 105/: Чл. 105. (1) Достъпната физическа среда включва осигуряване на подходящи условия, използване и прилагане на иновативни подходи и съвременни технологии за архитектурна и физическа достъпност, които в най-голяма степен да отговорят на потребностите на децата и учениците. (2) Достъпната физическа среда съчетава универсалния със специализирания дизайн и има следните основни характеристики: 1. логичност - лесно откриване на архитектурните елементи в сградата; 2. видимост - висока контрастност на съществените елементи в сградата и нейните помещения; 3. подходящо осветление. (3) Достъпът на физическата среда е: 1. визуален - контраст и цветове, осветление и визуална маркировка; 2. тактилен - водещи парапети, предпазни решетки, тактилни символи; 3. вертикален - преодоляване на стълби, рампи, специални асансьори; 4. хоризонтален - включва изисквания към врати, фоайета, коридори, водещи линии, санитарни помещения и др. 
МЯРКА 3.  Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции /чл. 106, ал. 4 от Наредбата/ - Стремеж за осигуряване на ресурсни кабинети във всяко училище и детска градина, където се обучават деца и ученици със СОП; - Съобразяване на интериора на помещенията така, че да дават възможност да се устроят учебни места за ученици с увреждания: за инвалидни колички; учебни места за ученици с увреден слух (с достатъчна осветеност, която да позволява детето или ученикът свободно да отчита по устните на учителя), зрителни увреждания и др.; - Оборудване при необходимост на учебни места за ученици с увреден слух с подходяща апаратура - FM системи и други, съвместими с личните слухови апарати или с кохлеарните импланти на децата или учениците; - Осигуряване при необходимост на специализирана техника за ученици с нарушено зрение брайлови машини, брайлови дисплеи, компютри със синтетична синтезаторна реч и други; - Осигуряване при необходимост на устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически увреждания; - Осигуряване на подходящи помещения за кабинети за рехабилитация на слуха и говора, за логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и за други специализирани кабинети; - Осигуряване на достъп за обслужване на деца и ученици с увреждания в останалите помещения (библиотеки, административни кабинети и други); - Организиране при необходимост на работни и игрови кътове за индивидуална работа или за работа на пода, както и кътове за почивка в класната стая или в стаята на групата, където заниманията и почивките се осигуряват с подкрепата на ресурсен учител или на помощник на учителя в помощ на децата и учениците със сензорно- интегративна дисфункция, комуникативни нарушения, разстройство от аутистичния спектър или други състояния, изискващи такава организация на пространството в класната стая в училището или в стаята на групата в детската градина; - Осигуряване на специализиран транспорт от и до дома на детето и ученика с увреждане; - Осигуряване на необходимите условия за участие на учениците със СОП в НВО и ДЗИ.

4.4.ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4 
Подобряване взаимодействието между участниците в образователния процес (деца, ученици, педагогически специалисти и родители) и останалите институции за осигуряване на необходимата подкрепа 
МЯРКА 1. Взаимодействие с родителите- Повишаване информираността на родителската общност за функциите на психолога, логопеда, рехабилитатора на слуха и говора при осъществяване на психо-социалната рехабилитация и рехабилитацията на комуникативните нарушения; - Информиране на родителите за възможностите и насочване на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. - Своевременно информиране на родителите на деца в риск от отпадане от образователната система и предприемане на мерки, консултиране със специалист и др.; - Приобщаване на родителите към училищната общност чрез включването им в дейности на ниво училище. . 
МЯРКА 2. Подобряване на координацията между образователната институция и другите институции - Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция; - Прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със заповед № РД09-1871/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката. - Съвместни дейности с Отдел закрила на детето и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие; - Провеждане на срещи- разговори в училищата, с участието на ученици и представители на МВР, Отдел закрила на детето, МКБППМН; - Участие на образователните институции в кампаниите на Световния ден без тютюнев дим, Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, Европейският ден за борба с трафика на хора, Световния ден за борба със СПИН и др. МЯРКА 3. Междуинституционално сътрудничество и координация - Създадените условия за сътрудничество и отношения на загриженост между детски градини, училища, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, всички участници в процеса на образование, да се подобрят чрез създаване на процедури за повишаване на ефективността на комуникацията между тях. - Координация и съгласуваност на действията на ръководствата на детските градини и училищата и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование с цел обезпечаване на специалисти за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности. - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – събира, анализира и обобщава информация, свързана с процеса на приобщаващото образование; формира база-данни за специалистите, които предоставят допълнителна подкрепа.

4.5.ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5 
Подобряване на сътрудничеството с НПО и гражданското общество за осигуряване на по-добра обществена информираност и съпричастност към целите на приобщаващото образование - Осигуряване на траен процес на промяна на обществените нагласи в подкрепа на приобщаващото образование чрез разяснителни кампании сред родителската общност. - Провеждане на кампании по въпросите на приобщаващото образование в сътрудничество с НПО. - Съдействие за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование. - Развиване на разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата
5. КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 
Постигането на приоритетите и мерките на общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие ще се следи чрез няколко основни индикатори: -   Брой преобразувани институции - Брой детски градини и училища, които самостоятелно организират и обезпечават ресурсното подпомагане на децата и учениците - Брой деца/ ученици със СОП - Брой педагогически специалисти, участвали в краткосрочни обучения за развитие на професионалните компетенции за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; - Брой институции с подобрение на материалната база – нови елементи, достъпна архитектура, разкрити кабинети и др.; - Брой детски градини и училища, в които работят педагогически съветници, психолози, логопеди и други специалисти 
6. ОТГОВОРНОСТИ И РОЛИ

Общините отговарят за цялостното изпълнение на общинската стратегия на собствената си територия и приноса към изпълнението на областната стратегия. Целите се постигат с общите усилия на всички заинтересовани от процеса страни, в съответствие с компетенциите им и планираните цели и дейности. В изпълнение на чл. 197, ал .1 и 2 от ЗПУО, всяка община разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 години, която се приема от общинския съвет. За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинския съвет, по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие. Общинската стратегия и съгласувания, и приет годишен общински план се изпращат на областния управител. Изпълнението на годишния общински план се координира и отчита на общинско ниво по ред, определен от кмета на общината и в срок, посочени в чл. 197, ал. 3 от ЗПУО.

7. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
За да се осигури ефективност на дейностите за отразяване на степента на активност на заинтересованите страни, в Интернет страницата на общинска администрация, редовно ще се публикуват информационни материали и снимков архив, отразяващи изпълнението на стратегията.