Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Станке Николов Кордев

ж.к.”Овча купел”  № 6, вх.Б, ет.3, ап.36

гр.София

Уведомявам Ви, че във връзка с искане изх.№ 624 / 04.12.17г. за допълване  на одобрен кадастрален план на с.Железница  е издаден акт № 1-Е от 08.01.18г. за допълване  на одобрения със Заповед № 50 от 1990г. кадастрален план на с.Железница  общ.Симитли.

Представена е скица – проект за допълване на кадастъра с границите на съсобствения Ви имот планосн.№ 153, / бивш имот планосн.№ 173 по кадастрален план одобрен със Заповед № 57 / 19.06.1995г. / изготвена от КАД ПРОЕКТ ЕООД   гр.Благоевград.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо, можете да се запознаете със   скицата  – проект и  подпишете съставения акт № 1-Е.

В противен случай можете да  направите писмени възражения, предложения и искания по същите до Община Симитли, отдел “СУСКЕ”.


Кмет на общ.Симитли.....................................

/ Ап.Апостолов /