Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Архив на норм. документи Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

  П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.

 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост  е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли   за периода  от 2015г. до 2020 година включително.Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .  Основният ангажимент на Община Симитли  е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Симитли  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.


Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственостІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА
А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване: 

1. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Урегулиран поземлен имот IV (четвърти), с планоснимачен №593(петстотин деветдесет и трети), находящ се в кв.29а (двадесет и девети „а”), целият имот с площ от 315 кв.м. (триста и петнадесет квадратни метра)  по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – УПИ V-595; запад – УПИ III-593; север - улица; юг – УПИ XVI-594, кв.29а,  по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г..

2. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./ Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №904 (деветстотин и четвърти), находящ се в кв.225 (двеста двадесет и пети), целият имот с площ от 431,96 кв.м. (четиристотин тридесет и един квадратни метра и деветдесет и шест квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/11.09.2001г. на кмета на община Симитли, Заповед за допълване №1029/04.10.2015г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток - улица; запад – НУПИ с пл.сн. № 31; север – УПИ V с пл.сн. № 30; юг – край на регулацията, кв.225 по регулационния и кадастрален план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/11.09.2001г., Заповед за допълване №1029/04.10.2015г. на кмета на община Симитли.

3. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Урегулиран поземлен имот ¬І (първи), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 5 (пети), целият имот  с площ от 1439 кв.м. (хиляда четиристотин тридесет и девет кв. м.)  по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, с ЕКАТТЕ 66460, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея и УПИ ІІ, кв.5; Югоизток – УПИ ІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 5; Югозапад – улица; Северозапад – пешеходна алея.

4. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Урегулиран поземлен имот ¬ХІ (единадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 203,50 кв.м. (двеста и три кв.м и петдесет кв.см.)   по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица ; Югоизток – УПИ Х, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7.

5. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./Урегулиран поземлен имот V (пети), с планоснимачен №87(осемдесет и седми), находящ се в кв.15 (петнадесети), целият имот с площ от 1 094,00 кв.м. (хиляда и деветдесет и четири квадратни метра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №182/16.04.2018г. на кмета на община Симитли, отреден „за смесено предназначение” с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Югоизток – улица; югозапад – УПИ VI-436, кв.27; североизток – улица;  северозапад – улица, кв.15,   по регулационния план на гр.Симитли.

6. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./Урегулиран поземлен имот LI (петдесет и първи), с планоснимачен №1278(хиляда двеста седемдесет и осми), находящ се в кв.89 (осемдесет и девети), целият имот с площ от 253,70 кв.м. (двеста петдесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., изменен със Заповед №207/26.04.2018г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Югоизток – улица; югозапад – L-1278; североизток – LII-1278;  северозапад – улица(тупик), кв.89,   по регулационния план на гр.Симитли.

7. /Изменена и допълнена с Решение № 899 по Протокол № 82 от 08.10.2018г./Урегулиран поземлен имот III (трети), с планоснимачен № 593(петстотин деветдесет и трети), находящ се в кв.29а (двадесет и девети „а”), целият имот с площ от 312 кв.м. (триста и дванадесет квадратни метра)  по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – УПИ IV-593; запад – пешеходна алея; север - улица; юг – УПИ XVII-594 и УПИ XVI-594, кв.29а,  по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г..

8. /Изменена и допълнена с Решение № 899 по Протокол № 82 от 08.10.2018г./Урегулиран поземлен имот  ¬ХХV (двадесет и пети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв.7 (седми), целият имот  с площ от 272,90 кв.м. (двеста  седемдесет и два кв.м. и деветдесет кв. см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХІV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ LХІІІ и УПИ ХХХ, пл. сн. № 1437, кв. 7.

9. /Изменена и допълнена с Решение № 906 по Протокол № 83 от 19.10.2018г./Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №920 (деветстотин и двадесети), целият имот с площ от 304,50 кв.м. (триста и четири квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра) по кадастралния план на кв.”Ораново” на гр.Симитли одобрен със Заповед №779/11.09.2001г. на кмета на община Симитли, Заповед за допълване №453/03.09.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток - НУПИ с пл.сн. № 833; запад – улица; север – улица; юг – улица по кадастралиян план на кв.”Ораново” на гр.Симитли.

10. /Изменена и допълнена с Решение № 906 по Протокол № 83 от 19.10.2018г./Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №1564 (хиляда петстотин шестдесет и четвърти), целият имот с площ от 143 кв.м. (сто четиридесет и три квадратни метра) по регулационния и кадастрален план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №182/16.04.2018г. на кмета на община Симитли, отреден „за временен търговски обект”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток - улица; запад – пешеходна алея; север – пешеходна алея; юг – пешеходна алея регулационния и кадастрален план на гр.Симитли.

11. /Изменена и допълнена с Решение № 906 по Протокол № 83 от 19.10.2018г./ Урегулиран поземлен имот XVІІІ (осемнадесети), находящ се в кв. 90 (деветдесети), целият имот с площ от 488 кв.м. (четиристотин осемдесет и осем квадратни метра) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г., на Кмета на Община Симитли,  с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ X и УПИ ІX; Югоизток –УПИ XVІІ; Югозапад –улица; Северозапад - УПИ XІX, кв. 90 (деветдесети), по регулационния план на гр.Симитли.

 

 

Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./Поземлен имот № 85.11 (осем пет точка едно едно), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, находящ се в местността „Струма”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.834 дка. (един декар осемстотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 85.11; имот № 85.9; имот № 85.3; имот № 85.8, по Плана на новообразуваните имоти за с.Железница -&4.


В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./ Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №524 (петстотин двадесет и четвърти), целият имот с площ от 15,00 кв.м. (петнадесет квадратни метра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., допълнен със Заповед №82/22.02.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Изток - улица; запад – улица; север – улица; юг – имот с планоснимачен №504, по кадастралния план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., допълнен със Заповед №82/22.02.2018г. на кмета на община Симитли.

 


Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 743 по Протокол № 68 от 01.03.2018г./Урегулиран поземлен имот X (десети), пл.сн. № 174 (сто седемдесет и четвърти), находящ се в кв. 10 (десети), целият имот с площ от 1721,28 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и един квадратни метра и двадесет и осем квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 359/22.06.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 40052, ведно с построената в имота: сграда „Детска ясла”, 1 (един) етаж, МС със застроена площ от 80 кв.м.(осемдесет квадратни метра), построена през 1964г. (хиляда деветстотин шестдесет и четвърта година), при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – улица; Югозапад – УПИ IX с пл.сн.№174; Северозапад – улица, кв.10, по регулационния план на с. Крупник.

2. /Изменена и допълнена с Решение № 899 по Протокол № 82 от 08.10.2018г./Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), находящ се в кв.5 (пети), целият имот с площ от 2 525 кв.м. (две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра)  по регулационния план на с.Крупник, одобрен със Заповед №513/1973г., изменен със Заповед №13/21.02.1995г. на кмета на община Симитли,  с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Изток – улица; запад – улица и УПИ XV ; север - УПИ XII; юг – улица, кв.5,  по регулационния план на с.Крупник.

 

Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Урегулиран поземлен имот IV (четвърти), с планоснимачен №102(сто и втори), находящ се в кв.22 (двадесет и втори), целият имот с площ от 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет квадратни метра) по регулационния и кадастрален план на с.Полето, общ.Симитли, одобрен със Заповед №2881/1963г. и Заповед №778/2001г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Изток – улица; запад – УПИ V-102; север – УПИ III-102;  юг – улица, кв.22, по регулационния и кадастрален план на с.Полето, общ.Симитли.

 

 
З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 

1. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./ Да се учреди на «Югозападно Държавно Предприятие»ДП-Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Зора" № 18 с  ЕИК 201627506, представлявано от Директора Дамян Илиев Дамянов с ЕГН 5809076047, безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху 2,972 дка (два декара деветстотин седемдесет и два квадратни метра) общинска собственост, представляващи:         

- 1,091 дка (един декара и деветдесет и един квадратни метра) от ПИ№000262 (нула нула нула две шест две), находящ се в земл. на гр. Симитли,         

- 0,060 дка (шестдесет квадратни метра) от ПИ№120033 (едно две нула нула три три), находящ се в земл. на с.Градево, общ. Симитли,         

- 0,190 дка (сто и деветдесет квадратни метра) от ПИ№120034 (едно две нула нула три четири), находящ се в земл. на гр. Симитли,         

- 0,070 дка (седемдесет квадратни метра) от ПИ№121001 (едно две едно нула нула едно), находящ се в земл. на гр. Симитли,         

- 0,026 дка (двадесет и шест квадратни метра) от ПИ№121003 (едно две едно нула нула три), находящ се в земл. на гр. Симитли,          

- 0,177 дка (сто седемдесет и седем квадратни метра) от ПИ№121004 (едно две едно нула нула четири), находящ се в земл. на гр. Симитли,         

- 1,358 дка (един декар триста петдесет и осем квадратни метра) от ПИ№211032 (две едно едно нула три две), находящ се в земл. на гр. Симитли, необходими за извършване на основен ремонт на съществуващ „Траен горски път III-та степен с трошено каменна настилка Баба Цвета-Лопово”, в землището на с.Градево, община Симитли.

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.

1. /Допълнена с Решение № 705 от Протокол № 63/12.01.2018 година/ Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), целият имот  с площ от 5643,00 кв.м. (пет хиляди шестстотин четиридесет и три кв.м.) по регулационния план на Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 650/06.11.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, между община Симитли и съсобственика „МАРЕЛИ” ЕООД  с ЕИК 831806677, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Люлин” 722, №2,  управлявано и представлявано от Марио Серафимов Терзийски с ЕГН 6901134380, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 1823,60/5643,00 ид.ч. (хиляда осемстотин двадесет и три цяло и шестдесет върху пет хиляди шестстотин четиридесет и три цяло идеални части) от Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети) по регулационния план на гр. Симитли.

2./Изменена и допълнена с Решение № 732 по Протокол № 67 от 16.02.2018г./Поземлен имот № 463003 (четири шест три нула нула три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива ”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Стария андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 16.792 дка. (шестнадесет декара седемстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 463004 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000683 – др. сел.ст. тер. на община Симитли; имот №463001 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000662 – полски път на община Симитли-ПП; имот №000712 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000683 – др. сел.ст. тер. на община Симитли.Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв.20 (двадесети), целият имот  с площ от 5643,00 кв.м. (пет хиляди шестстотин четиридесет и три кв.м.) по регулационния план на Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл.сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв.20 (двадесети), по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №142,143/1951г., изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009г. на ОбС-Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 650/06.11.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, между община Симитли и съсобственика «МАРЕЛИ СИСТЕМС» ЕООД с ЕИК 101664375, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район «Люлин», бл.821, ап.1, управлявано и представлявано от Георги Асенов Чимев с ЕГН 7903110007, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 1823,60/5643,00 ид.ч. (хиляда осемдстотин двадесет и три цяло и шестдесет върху пет хиляди шестстотин четиридесет и три цяло идеални части) от Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети) по регулационния план на гр. Симитли.

3. /Изменена и допълнена с Решение № 743 по Протокол № 68 от 01.03.2018г./ Прекратяване на съсобствеността върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – VIII /осми/, планоснимачен № 1458 /хиляда четиристотин петдесет и осми/,  квартал 15а /петнадесети „а”/ по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастрален план, одобрен със Заповед № 304/11.10.2006г., ПУР-ПР, одобрен със Заповед №457/21.12.2006г. с ЕКАТТЕ 66460, целия с площ от 870 кв.м /осемстотин и седемдесет квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ- VII /седми/, пл.сн.№ 1458 /хиляда четиристотин петдесет и осми/; УПИ-VI /шести/, пл.сн.№ 1437 /хиляда четиристотин тридесет и седми/; УПИ-IX /девети/, пл.сн.№ 1458 /хиляда четиристотин петдесет и осми/ и улица.

4. /Изменена и допълнена с Решение № 906 по Протокол № 83 от 19.10.2018г./ Урегулиран поземлен имот XІ (единадесети), пл. сн. №№№ 1433,1533,1534 (хиляда четиристотин тридесет и трети, хиляда петстотин тридесет и трети и хиляда петстотин тридесет и четвърти), находящ се в кв. 72а (седемдесет и втори „а”), целият имот  с площ от 410,10 кв.м. (четиристотин и десет квадратни метра и десет квадратни сантиметра) по регулационния план по съвместния регулационен и кадастрален план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 26/13.02.2002г. и допълнен със Заповед №68/14.02.2018г на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи наимота: Изток – УПИ ІІ – озел.кв.40; запад – улица; Юг  – УПИ XІІ, пл. сн. № 1532, кв.72а; Север – улица, по регулационния и кадастрален план на гр. Симитли.


V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.


VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:
А. Землище с. Долно Осеново:

1. /Допълнена с Решение № 714 от Протокол № 64/23.01.2018 г./ Поземлен имот № 075006 (нула седем пет нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Трапа”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.691 дка. (три декара шестстотин деветдесет и един кв. м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №000181– дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 075007 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000190 – полски път на Община Симитли – ПП.
2. /Допълнена с Решение № 714 от Протокол № 64/23.01.2018 г./ Поземлен имот № 076044 (нула седем шест нула четири четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Трапа”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.293 дка. (три декара двеста деветдесет и три кв. м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №076043 – нива на Асан Демиров Мехмедов; имот № 076041 – нива на Община Симитли; имот №000181– дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000190 – полски път на Община Симитли – ПП.

3./Изменена и допълнена с Решение № 732 по Протокол № 67 от 16.02.2018г./Поземлен имот № 063179 (нула шест три едно седем девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.192 дка. (един декар сто деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063181 – нива на Община Симитли; имот № 063180 – нива на насл.на Ахмед Ибраимав Ахмедов; имот № 063181 – нива на Община Симитли; имот № 000347 – дере на Община Симитли-ПП.

4. /Изменена и допълнена с Решение № 743 по Протокол № 68 от 01.03.2018г./Поземлен имот № 044083 (нула четири четири нула осем три), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.913 дка. (един декар деветстотин и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044084 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 044085 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 044011 – нива на насл. на Илия Митев Ангелов; имот № 044014 – – нива на насл. на Китан Георгиев Митев; имот № 044016 – нива на Юсеин Алиев Ахмедов.

5. /Изменена и допълнена с Решение № 743 по Протокол № 68 от 01.03.2018г./Поземлен имот № 044084 (нула четири четири нула осем четири), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.700 дка. (един декар и седемстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044085 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 044083 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 044016 – нива на Юсеин Алиев Ахмедов.
6. /Изменена и допълнена с Решение № 743 по Протокол № 68 от 01.03.2018г./Поземлен имот № 041051 (нула четири едно нула пет едно), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Турмак”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.077 дка. (един декар и седедесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 041045 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 041052 – др.селскост.т. на община Симитли.

7. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 070103 (нула седем нула едно нула три), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Токаците”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.334 дка. (триста тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070096 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 070104 – др.селскост.т. на община Симитли.

8. /Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./ Поземлен имот № 063183 (нула шест три едно осем три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.576 дка. (петстотин седемдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №063182 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №063184 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №063185 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №063019 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000223 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

9. /Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./ Поземлен имот № 044012 (нула четири четири нула едно две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.386 дка. (един декар триста осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044011– нива на насл.на Илия Митев Ангелов; имот № 044028 – нива на община Симитли; имот № 044029 – нива на насл.на Сабри Абдулов Кландов; имот № 044030 – нива на насл.на Сергей Алексеев Въгленов; имот № 044031 – нива на Юсеин Алиов Мехмедов; имот № 044032 – нива на насл.на Ахмед Ахмедов Въгленов; имот № 044033 – нива на насл.на Салих Алиов Въгленов; имот № 044041 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 000211 – полски път на община Симитли-ПП.

8. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./ Поземлен имот № 070105 (нула седем нула едно нула петт), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.155 дка. (сто петдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070106 – др.селскост.т. на община Симитли.

9. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./  Поземлен имот № 041055 (нула четири едно нула пет пет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.895 дка. (един декар осемстотин деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 041056 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000092 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.

10. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./. Поземлен имот № 041056 (нула четири едно нула пет шест), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.852 дка. (осемстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 041055 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000092 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 041057 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 041043 – нива на Евгени Антонов Шупльов; имот № 041042 – нива на Бисер Сергеев Мунгьов; имот № 000092 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.

11. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./. Поземлен имот № 065011 (нула шест пет нула едно едно), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.080 дка. (осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000275 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 065012 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 065002 – пасище, мера на Валентин Велизаров Тахчийски;  имот № 000373 – местен път на община Симитли-Т; имот № 065010 – др.селскост.т. на община Симитли.

12. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./. Поземлен имот № 065015 (нула шест пет нула едно пет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.468 дка. (четиристотин шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 065014 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000275 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 065010 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000373 – местен път на община Симитли-Т; имот № 065013 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 065009 – нива на насл.на Али Мехмедов Каменаров.

13. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./. Поземлен имот № 026017 (нула две шест нула едно седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Мечкой”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 92.331 дка. (деветдесет и два декара триста тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000086 –дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 026010 – нива на насл. на Апостол Йорданов Иванов; имот № 026009 – ливада на насл. на Рамазян Сулейманов Мулищяров; имот № 026003 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 026015 – нива на община Симитли.

14. /Изменена и допълнена с Решение № 852 по Протокол № 76 от 13.07.2018г./Поземлен имот № 088017 (нула осем осем нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Тепото”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.867 дка. (четири декара осемстотин шестдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 088016 – нива на Камен Салиов Лиманов; имот № 000300 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 088018 – нива на община Симитли.

15. /Изменена и допълнена с Решение № 852 по Протокол № 76 от 13.07.2018г./Поземлен имот № 041013 (нула четири едно нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Джибулица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 21.024 дка. (двадесет и един декара и двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000154 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000092 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 041015 – изоставена нива на община Симитли; имот № 041017 – нива на община Симитли; имот № 041014 – нива на община Симитли; имот № 000169 – дървопроизв. пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП.

16. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./Терен от 20 (двадесет) квадратни метра, представляващ Петно № 1, определено от главния архитект на община Симитли по Кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г., който терен да се използва за поставяне на временен обект, при граници и съседи на имота: съгласно приложена скица.

16. /Изменена и допълнена с Решение № 906 по Протокол № 83 от 19.10.2018г./Поземлен имот № 029105 (нула две девет едно нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Шиндаков рид”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 92.446 дка. (деветдесет и два декара четиристотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 029104 – нива на община Симитли; имот № 029061 – пасище, мера на община Симитли; имот имот № 000090 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 029060 – пасище, мера на община Симитли; № 000090 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 029020 – нива на насл.на Трайко Велев Ганев; имот № 029019 – нива на Васил Велев Ганев; № 000087 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП.17. /Изменена и допълнена с Решение № 906 по Протокол № 83 от 19.10.2018г./ Поземлен имот № 036001 (нула три шест нула нула едно), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Големиновец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 73.107 дка. (седемдесет и три декара и сто и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000162 – Дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли“ ДП; имот № 000160 – Полски път на община Симитли-ПП; имот № 000163 – Дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли“ДП; имот № 036004 – ливада на насл. на Методи Костадинов Христов; Имот № 036003 – ливада на насл. на Костадин Христов Мицов; имот № 036002 – ливада на насл. на Костадин Христов Мицов; имот № 000163 – Дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли“ДП;  имот № 000160 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 036006 – пасище, мера на Борис Александров Николов; имот № 000160 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот №000161 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 036010 – Нива на насл. на Спас Христов Ангелов; имот 000161 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 036011 – Изостав. тр. нас. на Община Симитли; имот № 000161 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 036008 – нива на Юлиян Александров Каменов и др.; имот № 036007 – нива на насл. на Никола Зашев; имот № 036008 – нива на Юлиян Александров Каменов и др.; имот № 036009 – нива на Дзанун Ибраимов Караабов; имот № 000161 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000160 – Полски път на Община Симитли-ПП.

 

Б. Землище с. Градево:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 732 по Протокол № 67 от 16.02.2018г./Поземлен имот № 003025 (нула нула три нула две пет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Стара нива”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.423 дка. (един декар четиристотин двадесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 003034 – изоставена нива  на Община Симитли; имот № 000134 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 003024 – нива на Йордан Борисов Пецев.

2. /Изменена и допълнена с Решение № 743 по Протокол № 68 от 01.03.2018г./ Поземлен имот № 064046 (нула шест четири нула четири шест), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Бела поляна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.710 дка. (седемстотин и десет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 064046 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 064005 – др.селещна тер. на Христо Славев Тупаров и др.; имот № 000282 – вътрешна река на Държавата–МОСВ; имот № 000183 – път ІІ кл. на Държавата–Т.

3. /Изменена и допълнена с Решение № 906 по Протокол № 83 от 19.10.2018г./Поземлен имот № 064008 (нула шест четири нула нула осем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Бела поляна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.069 дка. (един декар и шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот 000282 – вътрешна река на Държавата –МОСВ; имот № 064010 – ливада на Венчо Страхилов Сръндачки; имот № 064009 – ливада на Стойчо Тодоров Спасов; имот № 000186 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 064005 – др.селищна тер. на Христо Славев Тупаров и др..


В. Землище с. Полето:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./.Поземлен имот № 054060 (нула пет четири нула шест нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.827 дка. (осемстотин двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000068 – Вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 054063 – ливада на Георги Филатов Филатов; имот № 054061 – нива на насл.на Благо Христов Георгиев; имот № 054059 – ливада на община Симитли.

2. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./. Поземлен имот № 054059 (нула пет четири нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.756 дка. (седемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000068 – Вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 054060 – ливада на община Симитли; имот № 054057 – ливада на Панчо Стоятелов Стоицов и др.; имот № 054058 – ливада на насл. на Никола Стоицов Лъжов.

3. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./. Поземлен имот № 054062 (нула пет четири нула шест две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.434 дка. (четиристотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 054054 – нива на насл.на Александър Михайлов Костов; имот № 054053 – нива на Георги Филатов Филатов; имот № 054061 – нива на насл.на Благо Христов Георгиев; имот № 054057 – ливада на Панчо Стоятелов Стоицов и др..

4. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./. Поземлен имот № 049029 (нула четири девет нула две девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Старото игрище”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 3.186 дка. (три декара сто осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000066 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 049028 – нива на община Симитли; имот № 049025 – нива на Радоица Николов Таралов; имот №049024 – нива на насл. на Никола Саев Омбашийски; имот № 049022 – нива на община Симитли; имот № 049021 – нива на насл. на Никола Стоицов Лъжов; имот № 000062 – жил. територия на с. Полето.

5. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 058024 (нула пет осем нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Полето, целият имот с площ от 6.113 дка. (шест декара и сто и тринадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота:  Имот № 058046 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058048 – нива на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058049 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058023 – пасище, мера на насл. на Христо Стоилов Терзийски; имот № 057044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 058025 – пасище, мера на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 058034 – пасище, мера на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058035 – нива на Община Симитли.

6. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./ Поземлен имот № 004045 (нула нула четири нула четири пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Смилево бърдо”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 4.693 дка. (четири декара шестстотин деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000115 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004044 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004046 – лозе на насл.на Ангел Димитров Батурски; имот № 004047 – лозе на насл. на Стоимен Стйнев Пенелски; имот № 004048 – лозе на насл. на Петър Саев Омбашевски; имот № 004049 – лозе на насл. на Петра Серафимова Костуркова; имот № 004052 – полски път на община Симитли-ПП.

7. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./Поземлен имот № 004070 (нула нула четири нула седем нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Смилево бърдо”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 3.971 дка. (три декара деветстотин седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000115 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004082 – лозе на Иван Кирилов Лулейски; имот № 004071 – лозе на насл.на Йове Петров Костов; имот № 004072 – лозе на насл. на Стоимен Лазаров Мечкарски.

8. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./Поземлен имот № 011009 (нула едно едно нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Чукмата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 4.070 дка. (четири декара и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000004 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 011008 – нива на насл. на Благо Николов Калеов; имот № 000003 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 011010 – нива на насл. на Петър Саев Омбашевски.

9. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./Поземлен имот № 022002 (нула две две нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Цалината”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 3.252 дка. (три декара двеста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 022001 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000007 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 022003 – нива на община Симитли.

10. /Изменена и допълнена с Решение № 871 по Протокол № 80 от 31.08.2018г./Поземлен имот № 022003 (нула две две нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Цалината”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 3.448 дка. (три декара четиристотин четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 022004 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000004 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 022001 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 022002 – нива на община Симитли; имот № 000007 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 022005 – нива на насл. на Илия Филатов Коколков.

6. /Изменена и допълнена с Решение № 906 по Протокол № 83 от 19.10.2018г./ Поземлен имот № 049028 (нула четири девет нула две осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността „Старото игрище”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.113 дка. (сто тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 049030 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 049025 – нива на Радоица Николов Таралков; имот № 049029 – нива на община Симитли; имот № 000066 – полски път на община Симитли-ПП.

 

 

Г. Землище гр. Симитли:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 722 по Протокол № 65 от 31.01.2018г./Поземлен имот № 463003 (четири шест три нула нула три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива ”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Стария андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 16.792 дка. (шестнадесет декара седемстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 463004 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000683 – др. сел.ст. тер. на община Симитли; имот №463001 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000662 – полски път на община Симитли-ПП; имот №000712 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000683 – др. сел.ст. тер. на община Симитли.


Д. Землище с. Брежани:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 019107 (нула едно девет едно нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIІ (седма), находящ се в местността “Света Петка”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 20.162 дка. (двадесет декара сто шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 019105 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 019099 – нива на насл.на Никола Димитров Михайлов; имот № 019111 – нива на община Симитли; имот № 0019099 – нива на насл.на Никола Димитров Михайлов; имот № 000134 – жил.територия на с.Брежани; имот № 019098 – нива на Александър Борисов Стоименов; имот № 000134 –жил.територия на с.Брежани; имот № 019096 – нива на насл.на Георги Божинов Лазаров; имот № 019092 – нива на община Симитли; имот № 019091 – нива на БПЦ-БП.НСМ/ЕЦ „Св.Димитър”; имот № 019090 – нива на насл.на Йордан Николов Газянски; имот № 019103 – нива на насл.на Иван Христов Симеонов; имот № 019104 – полски път на община Симитли-ПП.

2. /Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./  Поземлен имот № 026032 (нула две шест нула три две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 3.894 дка. (три декара осемстотин деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026020 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 026033 – нива на Александър Борисов Стоименов; имот № 026022 – нива на насл.на Стоятел Христов Костов; имот № 026021 – нива на Община Симитли.

3./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./Поземлен имот № 026021 (нула две шест нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 7.529 дка. (седем декара петстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026020 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026019 – нива на насл.на Спаса Николова Костуркова; имот № 026029 – нива на Община Симитли; имот № 000151 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 026022 – нива на насл. на Стоятел Христов Костов; имот № 026032 – нива на Община Симитли.

4. /Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./ Поземлен имот № 026006 (нула две шест нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.039 дка. (два декара и тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026002 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 026007 – пасище с храсти на насл.на Станоя Тодоров Кръстев; имот № 026009 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 026005 – нива на Община Симитли.

5. /Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./ Поземлен имот № 026005 (нула две шест нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.544 дка. (четири декара и петстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026009 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 026006 – нива на Община Симитли; имот № 026002 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 026004 – нива на Община Симитли.

6./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./ Поземлен имот № 007002 (нула нула седем нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, целият имот с площ от 6.651 дка. (шест декара шестстотин петдесет и един кв.м.), категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), находящ се в местността “Ливерица”, землището на с. Брежани, с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000055 – полски път на община Симитли; имот № 007001 – дере на община Симитли; имот № 007003 – гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ. 

7./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./  Поземлен имот № 006005 (нула нула шест нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, целият имот с площ от 59.707 дка. (петдесет и девет декара седемстотин и седем кв.м.), категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), находящ се в местността “Ливерица”, землището на с. Брежани, с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006023 – нива на Община Симитли; имот № 000052 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000054 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006012 – нива на насл. на Петър Томанов Щърбев; имот № 006013 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 006014 – нива  на Община Симитли; имот № 006015 – нива  на Община Симитли; имот № 000052 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000605 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006022 – нива  на Община Симитли; имот № 000605 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП. 

8./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./  Поземлен имот № 006018 (нула нула шест нула едно осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.828 дка. (четири декара осемстотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006020 – нива на Община Симитли; имот № 006021 – нива на Община Симитли; имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006017 – нива на Община Симитли; имот № 006015 – нива на Община Симитли; имот № 006019 – нива на Община Симитли. 

9./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./  Поземлен имот № 006019 (нула нула шест нула едно девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.191 дка. (един декар сто деветдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006015 – нива на Община Симитли; имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006020 – нива на Община Симитли; имот № 006018 – нива на Община Симитли.

10./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./ Поземлен имот № 006020 (нула нула шест нула две нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.972 дка. (деветстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006021 – нива на Община Симитли; имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 006019 – нива на Община Симитли.

11. /Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./ Поземлен имот № 006021 (нула нула шест нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.322 дка. (един декар триста двадесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 006020 – нива на Община Симитли.

12./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./  Поземлен имот № 006014 (нула нула шест нула едно четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.715 дка. (един декар седемстотин  и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006015 – нива на Община Симитли; имот № 006001 – нива на Община Симитли; имот № 006013 – полски на Община Симитли-ПП; имот № 006016 – нива на Община Симитли.

13./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./  Поземлен имот № 006016 (нула нула шест нула едно шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 3.193 дка. (три декара сто деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006014 – нива на Община Симитли; имот № 006013 – полски на Община Симитли-ПП; имот № 000057 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006015 – нива на Община Симитли.

14. /Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./ Поземлен имот № 006015 (нула нула шест нула едно пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 5.017 дка. (пет декара и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 000052 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006001 – нива на Община Симитли; имот № 006014 – нива на Община Симитли; имот № 006016 – нива на Община Симитли; имот № 006019 – нива на Община Симитли.

15./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./. Поземлен имот № 006017 (нула нула шест нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 7.880 дка. (седем декара осемстотин и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000606 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000052 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 000059 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000052 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.

16./Изменена и допълнена с Решение № 789 по Протокол № 70 от 27.04.2018г./. Поземлен имот № 007004 (нула нула седем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 11.663 дка. (единадесет декара шестстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000053 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000054 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 007003 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000055 – полски път на Община Симитли.


Е. Землище с. Крупник:Поземлен имот № 029125 (нула две девет едно две пет), с начин на трайно ползване „Нива”, целият имот с площ от 1.158 дка. (един декар сто петдесет и осем кв.м.), категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Виро/Дола”, землището на с.Крупник, с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 029133 – нива на насл.на Михаил Иванов Гърков; имот № 029134 –  нива на насл.на Томан Харалампиев Теов; имот № 000360 – местен път на община Симитли-Т; имот № 029019 – нива на насл.на Илия Йорданов Ангелов; имот № 029020 –  нива на Георги Спасов Теов.
Ж.Землище с.Сушица:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./.Поземлен имот № 027005 (нула две седем нула нула пет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Щръклицата”, землището на село Сушица, целият имот с площ от 7.927 дка. (седем декара деветстотин двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 000565 – залесена територия на насл.на Янинка Вангелова Стоилова; имот № 000492 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС гр.Симитли”ДП; имот № 027001 – ливада на насл.на Сотир Лазаров Бачев; имот № 027002 – нива на Маца Китанова Бачева; имот № 027003 – нива на насл.на Янинка Вангелова Стоилова; имот № 087071 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС гр.Симитли”ДП; имот № 099011 – дървопроизв.пл. на насл.на Стойна Свещ Иванова Стоян Китанова; имот № 027004 – нива на Борис Василев Маханджийски.

 

.З.Землище с.Полена: При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
И. Землище с. Ракитна:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 029061 (нула две девет нула шест едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Лулейски ливади”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 11.882 дка. (единадесет декара осемстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 029059 – ливада на община Симитли; имот № 029060 – ливада на Благо Николов Александров; имот № 029042 – ливада на насл.на Сотир Благов Георгиев; имот № 029032 – нива на община Симитли; имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП;  имот № 029062 – нива на насл.на Ангел Василев Мичков; имот № 029063 – ливада на насл.наАтанаса Стефанова Пелтешка;  имот № 029070 – ливада на насл.на Тодор Стоянов Лулейски;  имот № 029055 – ливада на насл.на Георги Христов Дафков; имот № 029056 – ливада на община Симитли; имот № 029057 – ливада на Благо Николов Александров; имот № 029056 – ливада на община Симитли.

2. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 029032 (нула две девет нула три две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Лулейски ливади”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.793 дка. (четири декара седемстотин деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 029030 – нива на насл.на Алекси Благов Илчов; имот № 029033 – нива на община Симитли; имот № 029061 – нива на община Симитли.

3. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 029033 (нула две девет нула три три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Лулейски ливади”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 0.942 дка. (деветстотин четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 029034 – нива на насл.на Георги Андонов Костов; имот № 029026 – нива на община Симитли; имот № 029031 – нива на община Симитли; имот № 029032 – нива на община Симитли; имот № 029041 – ливада на насл.на Стефан Стоицов Костов.

4. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 029031 (нула две девет нула три едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Лулейски ливади”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.837 дка. (един декар осемстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 029030 – нива на насл.на Алекси Благов Илчов; имот № 029033 – нива на община Симитли; имот № 029027 – нива на община Симитли; имот № 029028 – нива на насл.на Ангел Василев Мичков.

5. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 003001 (нула нула три нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Тичовото/Мръщец”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.536 дка. (четири декара петстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 003002 – нива на община Симитли; имот № 000107 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 003005 – нива на насл.на Михаил Тодоров Илчов.

6. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 003002 (нула нула три нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Тичовото/Мръщец”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.362 дка. (пет декара триста шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000080 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000107 – дере на община Симитли-ПП; Имот № 003001 – нива на община Симитли; имот № 003003 – нива на насл.на Аврам Атанасов Маринчев.

7. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./ Поземлен имот № 016023 (нула едно шест нула две три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Чикаловото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.777 дка. (четири декара седмстотин седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016039 – нива на насл.на Илия Димитров Гълъбов; имот № 016019 – нива на Георги Кипров Бойничев; имот № 016018 – нива на насл.на Божин Кипров Бойничев;имот № 016017 – нива на община Симитли; имот № 016022 – нива на насл.на Стойне Сарафимов Гълъбов; имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП.

8. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 016020 (нула едно шест нула две нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Чикаловото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.784 дка. (два декара седмстотин осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016039 – нива на насл.на Илия Димитров Гълъбов; имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 016024 – нива на насл.на Ангел Темелков Терзийски; имот № 016019 – нива на Георги Кипров Бойничев.

9. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 009021 (нула нула девет нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.302 дка. (два декара триста и два кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойничев; имот № 009066 – нива на Община Симитли; имот № 009028 – нива на насл. на  Костадин Иванов Костов; имот № 009020 – нива на Симеон Ангелов Гюров;  имот № 009022 – нива на Община Симитли.

10. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 009022 (нула нула девет нула две две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 9.763 дка. (девет декара седемстотин шестдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009021 – нива на Община Симитли; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров; имот № 009011 – дере на Община Симитли - ПП.


11. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 009023 (нула нула девет нула две три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.057 дка. (пет декара и петдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009022 – нива на Община Симитли; имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 000009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров.


12. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 009024 (нула нула девет нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 3.155 дка. (три декара и сто петдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойчев; имот № 009065 – водоем на Община Симитли - В; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009021 – нива на Община Симитли.

13. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 008011 (нула нула осем нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.709 дка. (четири декара и седемстотин и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 008010 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП. 

14. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 008010 (нула нула осем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.936 дка. (седем декара и деветстотин тридесет и шест квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 008009 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 016004 – нива на Община Симитли; имот № 016003 – нива на насл. на Алекси Благов Илчов; имот № 016002 – нива на насл. на Златко Ангелов Яньов; имот № 016001– нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.       

15. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 008006 (нула нула осем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.025 дка. (два декара и двадесет и пет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008005 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Община Симитли. 

 
16. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 008005 (нула нула осем нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.708 дка. (един декар и седемстотин и осем квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008009 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008004 – нива на Община Симитли; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.        

 17. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 008004 (нула нула осем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.372 дка. (седем декара и триста седемдесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008006– нива на Община Симитли; имот № 008005 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008002 – нива на насл. на Стойне Серафимов Гълъбов; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП.         

18. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 008007 (нула нула осем нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.309 дка. (пет декара и триста и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008010 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.         

19. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 010007 (нула едно нула нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Илчовци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 0.901 дка. (деветстотин  и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 010012 – нива на насл.на Михаил Тодоров Илчов; имот № 010011 – населено място на мах.Илчовци; имот № 010062 – нива на насл.на Михаил Тодоров Илчов; имот № 010008 – нива на насл.на Петър Ангелов Илчов; имот № 010004 – нива на община Симитли; имот № 010006 – нива на община Симитли.


Й. Землище с. Мечкул:

1. /Изменена и допълнена с Решение № 825 по Протокол № 75 от 25.06.2018г./Поземлен имот № 000083 (нула нула нула нула осем три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Грамагя”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 6.387 дка. (шест декара триста осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000082 – нива на насл. на Стоян Димитров Радев; имот № 000075 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000068 – нива на Община Симитли; имот № 000069 – нива на Община Симитли; имот № 000352 – дере на Община Симитли - Т.

K. Землище с. Железница:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Л. Землище с. Сенокос:

1. Поземлен имот № 014001 (нула едно четири нула нула едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 8.746 дка. (осем декара седемстотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000030 – полски път Община Симитли-ПП; имот № 000082 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 014004 – нива на Никола Лазаров Петров; имот № 014003 – нива на Община Симитли;  имот № 014005 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 014002– нива на Никола Лазаров Петров.

2. Поземлен имот № 014003 (нула едно четири нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 0.828 дка. (осемстотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: имот № 014005 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 014001 – нива на Община Симитли; имот № 014004 – нива на Никола Лазаров Петров. 

3. Поземлен имот № 014006 (нула едно четири нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 4.365 дка. (четири декара триста шестдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: имот № 000030 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 014060 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014005 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 014007 – пасище, мера на  Община Симитли; имот № 014008 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014009 – нива на  Община Симитли; имот № 014010 – нива на Владимир Йосифов Иванов. 

4. Поземлен имот № 012025 (нула едно две нула две пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Трапо”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 6.484 дка. (шест декара четиристотин осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 012024 – нива на Община Симитли; имот № 012026 – нива на Община Симитли; имот № 012039 – нива на насл. на Павел Мицов Везенков; имот № 012027 – пасище, мера на  Община Симитли; имот № 012021– пасище с храсти на Община Симитли. 

5. Поземлен имот № 012022 (нула едно две нула две две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Трапо”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 6.383 дка. (шест декара триста осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 012021 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000030 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 012024 – нива на Община Симитли; имот № 012023 – нива на  Община Симитли. 

6. Поземлен имот № 014009 (нула едно четири нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 2.675 дка. (два декара шестстотин седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 014010 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014006 – нива на Община Симитли; имот № 014008 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014059 – нива на  Община Симитли. 

7. Поземлен имот № 014059 (нула едно четири нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 2.889 дка. (два декара осемстотин осемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 014010 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014009 – нива на Община Симитли; имот № 014008 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014007 – пасище, мера на  Община Симитли; имот № 014023 – ливада на насл.на Люба Иванова Тодорова; имот № 014022 – пасище, мера на  БПЦ-БП, НСМ/ЕЦ „Свети Димитър”. 

8. Поземлен имот № 000011 (нула нула нула нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Селото”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 14.386 дка. (четиринадесет декара триста осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000259 – нива на насл. на Асен Тасев Кулев; имот № 000180 – нива на Лазар Иванов Янушев; имот № 000008 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000034 – пасище, мера на община Симитли.

9. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./ Поземлен имот № 001021 (нула нула едно нула две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIІІ (осма), находящ се в местността “Чакърци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 17.853 дка. (седемнадесет декара осемстотин петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000001 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 100006 – залесена терит. на Бойчо Ангелов Пецев; имот № 000034 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000008 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001022 – нива на община Симитли;  имот № 001019 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001024 – нива на насл. на Борис Петров Гърков.

10. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018017 (нула едно осем нула едно седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 6.697 дка. (шест декара шестстотин деветдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018020 – нива на община Симитли; имот № 018018 – нива на община Симитли; имот № 018020 – нива на община Симитли; имот № 018019 – нива на община Симитли;  имот № 018016– пасище, мера на община Симитли; имот № 018023 – нива на община Симитли.

11. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018023 (нула едно осем нула две три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 7.599 дка. (седем декара петстотин деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018024 – нива на община Симитли; имот № 018017 – нива на община Симитли; имот № 018022 – нива на община Симитли; имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли.

12. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018006 (нула едно осем нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 7.612 дка. (седем декара шестстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018008 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018026 – нива на насл.на Атанас Христов Калайджийски; имот № 018005 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018007 – нива на насл.на Стефан Петров Неврокоплийски.

13. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018018 (нула едно осем нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 0.459 дка. (чeтиристотин петдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018017 – нива на община Симитли; имот № 018020 – нива на община Симитли.

14. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018022 (нула едно осем нула две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 8.823 дка. (осем декара осемстотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018023 – нива на община Симитли; имот № 018020 – нива на община Симитли; имот № 018021 – нива на Атанас Иванов Лазаров; имот № 018038– нива на община Симитли; имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли.

15. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./ Поземлен имот № 018020 (нула едно осем нула две нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 1.991 дка. (един декар деветстотин деветдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018018 – нива на община Симитли; имот № 018017 – нива на община Симитли; имот № 018022 – нива на община Симитли; имот № 018019 – нива на община Симитли; имот № 018017 – нива на община Симитли.

16. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018019 (нула едно осем нула едно девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 1.810 дка. (един декар осемстотин и десет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018020 – нива на община Симитли; имот № 018021 – нива на Атанас Иванов Лазаров; имот № 018041 – населено място на Застроено; имот № 018016 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018017 – нива на община Симитли.

17. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018039 (нула едно осем нула три девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 8.752 дка. (осем декара седемстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018038 – нива на община Симитли; имот № 018056 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли.

18. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018038 (нула едно осем нула три осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 13.337 дка. (тринадесет декара триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018039 – нива на на община Симитли; имот № 018056 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 018021 – нива на Атанас Иванов Лазаров; имот № 018022 – нива на община Симитли.

19. /Изменена и допълнена с Решение № 767 по Протокол № 69 от 28.03.2018г./Поземлен имот № 018024 (нула едно осем нула две четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 8.701 дка. (осем декара седемстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018008 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018023 – нива на община Симитли; имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли.

 

 

М./Създава с Решение № 705 от Протокол № 63/12.01.2018 г нова буква М - Землище с. Мечкул: /Допълнена с Решение № 705 от Протокол № 63/12.01.2018 година/ Лекарски кабинет с площ от 20 кв.м., манипулационна с площ от 14 кв. м. и по ½ ид. ч. от следните помещения: чакалня с площ от 13 кв.м., санитарен възел с площ от 10 кв.м. и предверие с площ от 12 кв.м., находящи се в СЗУ – с. Черниче, с обща ползвана площ от 51,50 кв.м. и граници съгласно приложена схема, които да се използват за оказване на първична медицинска помощ.

 

VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
VІIІ.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.
IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА § 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

1. /Изменена и допълнена с Решение № 802 по Протокол № 72 от 18.05.2018г./.Поземлен имот № 076009 (нула седем шест нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Валтата”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.042 дка. (два декара и четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект,  който имот е образуван от ПИ № 076009 (нула седем шест нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Валтата”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.042 дка. (два декара и четиридесет и два кв.м.), придобит от общината на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2383/05.05.2016г.

v2.  /Изменена и допълнена с Решение № 819 по Протокол № 74 от 30.05.2018г./Поземлен имот № 002901 (нула нула две девет нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.120 дка. (сто и двадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф01178/07.07.2017г.,  който имот е образуван от ПИ № 002901 (нула нула две девет нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.120 дка. (сто и двадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 29146, придобит от общината на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2879/29.03.2018г.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№Â                                         Вид дейност                                              Прогнозен резултат в лв.

по

ред

 

                                      ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 1. Отдаване под наем на имоти 12 190

2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 25 000

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 37 190

 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 1. Продажба на имоти-общинска собственост 109 000

2. Учредени вещни права 10 000

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 119 000

 ВСИЧКО ПРИХОДИ 156 190


                                 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 1.За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти,

изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 10 000

2. За оценки 10 200

3. За обявления 10 000

4. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване                                       10 000

5. ВСИЧКО РАЗХОДИ 40 440