Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

   Господин Христов,

    Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, къмбуква Е.Землище на с. Крупник, община Симитли, се добавя:2. Лекарски кабинет № 2 с площ от 13,45 кв.м., находящ се на първия етаж в СЗУ – с. Крупник, община Симитли, при граници: съгласно приложена схема;  Лекарски кабинет № 3 с площ от 11,45 кв.м., находящ се на първия етаж в СЗУ – с. Крупник, община Симитли, при граници: съгласно приложена схема;  Манипулационна № 4 с площ от 8.90 кв.м., находящ се на първия етаж в СЗУ – с. Крупник, община Симитли, при граници: съгласно приложена схема; ½ (eдна втора) идеална част от: чакалня с площ от 17,47 кв.м., тоалетна с площ от 7,63 кв.м. и антре с площ от 3,16 кв.м., при граници на описаните помещения: съгласно схема разпределение.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 100 лв.

VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ