Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Наредби НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

 

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИГЛАВА

 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и редът за разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности /павилиони, кабини, маси, както и други обекти на градско обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други съоръжения на градската среда, монтирани външно върху фасади и покриви на сгради/, наричани за краткост “преместваеми обекти”, върху поземлени имоти на територията на Община Симитли и се определят свързаните с това функции на длъжностни лица от общинска администрация.

Чл.2/1/.Обектите и съоръженията по чл.1 не представляват строежи по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ и не са трайно свързани с поземления имот /парцел, сграда/, върху който са разположени.

/2/.Преместваемите обекти по чл.1 се разполагат в съответствие с правилата и нормите за устройство на територията, архитектурно – художествените, инженерно – техническите , противопожарните и санитарно – хигиенните изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

 

ГЛАВА ІІУСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ТИПОВИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл.3/1/.Разполагането на преместваеми обекти върху държавни и общински поземлени имоти се разрешава въз основа на устройствена схема, одобрена от главния архитект на град Симитли и утвърдена от кмета на община Симитли, след решение на общински съвет.

/2/.Устройствена схема по ал.1 се изработва и одобрява и за отделни поземлени имоти за организиране на дейностите по чл.55 от ЗУТ.

/3/.Устройствените схеми на обектите по чл.6, ал.1, т.4 се внасят за разглеждане в Общинския експертен съвет по устройство на територията, а за обектите  по чл.6, ал.1, т.1,2 и 3 – в Комисията по временните търговски обекти при Община Симитли и КТСУС при Общински съвет.

/4/.Устройствената схема преди да се внесе в Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ или Комисията по временните търговски обекти /ВТО/ при Община Симитли за разглеждане на устройствени планове, се съгласува с доставчиците на вода и енергия, КАТ, ХЕИ, РСПАБ и др.

/5/.Главният архитект на гр.Симитли одобрява устройствените схеми по ал.1 и ал.2 въз основа на Общинския експертен съвет по устройство на територията или Комисията по временните търговски обекти.

/6/.Изработването устройствени схеми по ал.1 и ал.2 се допуска от главния архитект на град Симитли.

/7/.Изработването на устройствени схеми по ал.1 и ал.2 се възлага от главния архитект на гр.Симитли за поземлени имоти – общинска собственост.

/8/.Изменения в устройствените схеми по ал.1 и ал.2 се правят по реда за издаването им.

Чл.4. До изработване, внасяне и одобряване на устройствени схеми, разполагането на преместваеми обекти върху имоти – общинска собственост, се извършва след разрешение на главния архитект на общината, при съблюдаване на изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

Чл.5.Главният архитект на гр.Симитли одобрява типови преместваеми обекти по предложение на Общинския експерт съвет по устройство на територията.

 

Г Л А В А  ІІІ

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл.6./1/. Преместваеми обекти могат да бъдат:

1. индивидуални;

2. типови;

3. без връзка с терена и с мрежите за доставка на вода, енергия и други комуникации;

4. свързани временно с терена/посредством временни монтажни връзки/ и с мрежите за доставка на вода, енергия и други комуникации.

/2/. Преместваеми обекти по своето предназначение са:

1. за търговски дейности – базарни конструкции, павилиони, сергии, маси, колички, слънцезащитни устройства- сенници и др.;

2. за обществения транспорт – павилиони, спирки, кабини;

3. за спорт и почивка – павилиони, тоалетни кабини, телефонни кабини, спортни, атракционни и детски съоръжения;

4. елементи за градско обзавеждане- пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и др.;

5. за осигуряване на комуникации и други обслужващи инфраструктурата и сградите функции – антени, климатици и др.;

 

Г Л А В А   V

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл.8./1/.Забранява се разполагането на преместваеми обекти и използването им:

1. в нарушение  на настоящата наредба и на действащото законодателство;

2. в изградените общински озеленени площи.

 

Г Л А В А   VІ

РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Р А З Д Е Л  І

 

Разполагане на преместваеми обекти върху държавни и общински поземлени имоти

Чл.9/1/.Разполагането на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се разрешава въз основа на устройствена схема по чл.3, ал.1.

/2/.Проектната документация на преместваемите обекти по ал.1 се одобрява от главния архитект на общината.

Чл.10./1/.Устройствената схема преди одобряването й се съгласува със специализираните ведомства и служби – ВиК, Енергоснабдяване, РС”ПАБ”, ХЕИ,Далекосъобщения и др.

/2/.Издаване на разрешение за разполагане на преместваеми обекти върху имот по този раздел се предоставят следните документи:

1. Молба – образец;

2. Документ за собственост – акт за общинска собственост, удостоверение от отдел “Общинска собственост” и др.;

3. Скица с виза за разполагане на преместваемия обект с точни мерки и отстояния;

4. Одобрен инвестиционен  проект;

5. Конструктивен проект или конструктивно становище;

6. Проекти по част ВиК и Ел.там, където е необходимо;

7. Съгласуване с РС”ПАБ” и ХЕИ там, където е необходимо./3/В разрешението за разполагане на преместваеми обекти задължително се посочва точния срок, за който се разрешава обекта.

/4/.След издаване на разрешение за разполагане на преместваемия обект се сключва договор с община Симитли за наем по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

Чл.11./1/.Договорът за наем се издава в срок, равен на срока на разрешението за разполагане на преместваемия обект върху общински или  държавен поземлен имот.

/2/.След изтичане на срока по ал.1, преместваемия обект се премахва от собственика му за негова сметка- това условие се вписва в разрешението за разполагане на преместваемия търговски обект.

/3/.В случай на удължаване срока на сключения договор, е необходимо в разрешението за разполагане на преместваемия обект изрично да се впише новия срок.

/4/ В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, срокът на разрешението за разполагане се счита автоматично за изтекъл и обекта се премахва по реда на ал.2.

 

Р А З Д Е Л  ІІ

 

Разполагане на преместваеми обекти върху поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица

Чл.12./1/.Разполагане на преместваеми обекти върху поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица се извършва:

1. по искане на собственика/собствениците/ на поземления имот;

2. по искане на трети лица с декларация – съгласие от собствениците за разполагане на преместваемия обект;/ Изменя разпоредбите на чл.12 ал.1 т.2 от раздел II, като премахва изискването за нотариално заверена декларация и за нотариална заверка на подписите./Изменена с Решение №425 по Протокол №34/17.02.2017г.

3. по искане на един от собствениците с декларация- съгласие от останалите  собственици. /Изменя разпоредбите на чл.12 ал.1, т.3 от раздел II, като премахва изискването за нотариално заверена декларация и за нотариална заверка на подписите./Изменена с Решение №425 по Протокол №34/17.02.2017г./

/2/ Проектната документация на преместваемите обекти се съгласува, преди одобряването й, от доставчиците на енергия и вода и от ведомства и служби по указание на одобряващи органи.

/3/.Проектната документация на преместваемите обекти се одобрява и разрешението за разполагане им се издава от Гл.архитект на Община Симитли.

/4/.Декларация – съгласие от етажна собственост се дава по реда на Закона за собствеността и на Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост от председателя на етажната собственост. /Изменя разпоредбите на чл.12, ал.4 от раздел II, като премахва изискването за нотариално заверена декларация и за нотариална заверка на подписите./Изменена с Решение №425 по Протокол №34/17.02.2017г./

Чл.13.За издаване на разрешение за разполагане на преместваем обект върху имот по този раздел се представят следните документи:

1. Молба-образец;

2. Документ за собственост;

3. Скица с виза за разполагане на преместваемия търговски обект с точни мерки и отстояния;

4. Одобрен инвестиционен  проект;

5. Конструктивен проект или конструктивно становище.

6. Проект по част ВиК и Ел.там, където е необходимо;

7. Съгласуване с РС”ПАБ” и ХЕИ там, където е необходимо.

 

Р А З Д Е Л   ІІІ

 

Разполагане на преместваеми обекти върху поземлени имоти за организиране на дейностите по чл.55 от ЗУТ/паркинги и др.

/Чл.14./1/.Когато искането е за разполагане на група от преместваеми обекти за организиране дейностите по чл.55 от ЗУТ, се представят следните документи :

1.Молба-образец;

2.Проект на устройствена схема;

3. Документ за собственост и /или декларация по чл.12, ал.1;

4.Скица с виза за проектиране;

5.Проект за вертикална планировка;

6.Проект за организация на движението, съгласуван с КАТ;Други проекти ако е необходимо.

/2/След одобряване на устройствената схема по ал.1 за издаване на разрешение за разполагане на групата преместваеми обекти се предоставят следните документи:

1. Молба – образец;

2. Одобрена проектна документация на преместваемите обекти /индивидуална и /или тепава/.

/3/.Проектната документация на преместваемите обекти по ал.2 се съгласува, преди одобряването й, от доставчиците на енергия и вода и от ведомствата и служби по указание на одобряващия орган.

/4/.Разрешението за разполагане на преместваеми обекти за организиране на дейностите по чл.55 от ЗУТ може да се издава за отделен, за група или за всички обекти по одобрената устройствена схема.

/5/.Проектната документация на преместваемите обекти по този раздел се одобрява и разрешението за разполагане – разрешението за монтаж се издава от Гл.архитект на Община Симитли.   

 

    Г Л А В А VІІ

РАЗРЕШАВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл.15./1/.Кметът издава разрешение за ползване на преместваемите  обекти по чл.1 след констативни протоколи на комисията за приемане, назначена със заповед.

/2/.Разрешаване за ползване се издава и за групи преместваеми обекти по чл.55 от ЗУТ, съобразено издаденото разрешение за монтаж за разполагането им.

/3/.Разрешението за ползване по този раздел удостоверява спазването на нормите за безопасност на съответния обект.

/4/.Този раздел не се прилага и разрешение за ползване не се издава за преместваеми обекти по чл.6, ал.1, т.3.


Г Л А В А  VІІІ
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИ СЪОРАЖЕНИЯ

 

Чл.16./1/.Контролът по изпълнение на тази Наредба се извършва от дирекция “Обща администрация” и отдел “Архитектурно – строителен контрол” при община Симитли.

/2/ Длъжностните лица от дирекция “Обща администрация” и от отдел “Архитектурно – строителен контрол”, упълномощени със заповед на кмета, съставят констативни актове за нарушенията по чл.16, ал.1.

/3/.Със заповед кметът на общината може да издава предписания за преустановяване на извършените нарушения в определен от него срок.

/4/Когато нарушението е съществено, не са изпълнени предписанията по ал.3 или са налице други условия за премахване, предвидени в тази Наредба, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на основание §2 от ДР на ЗУТ, както указва срока за доброволно изпълнение на заповедта.

/5/.Ако заповедта по ал.4 не бъде изпълнена доброволно в указания срок, обектът или съоръжението се премахват принудително в 30-дневен срок от общината със съдействието на полицията за сметка на собственика му. За направените разноски се съставя констативен протокол.

/6/.Въз основа на протокола за направените разноски, Общината се снабдява с изпълнителен лист за вземанията  срещу собственика на премахнатия обект или съоръжение по чл237, б. “з” от Гражданско процесуален кодекс.

Чл.17./1/.Преместваем обект се  премахва за сметка на собственика му със заповед на кмета на Община Симитли на основани §2 от ДР на ЗУТ и когато е изтекъл срокът за разполагането му и не е премахнат доброволно.

/2/.Преместваеми обекти с неизвестен собственик, разположени в нарушение на настоящата Наредба, се премахват със заповед на Кмета на община Симитли на основание §2 от ДР на ЗУТ в 5- дневен срок от откриването им за сметка на общинския бюджет.

/3/.По решение на кмета на община Симитли демонтажът на незаконно разположени преместваеми обекти може да бъде възлаган и на организации, извън структурата на община Симитли.

Чл.18./1/.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

/2/.Заповедите за премахване на преместваеми обекти по §2 от ДР на ЗУТ подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

 

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1.Тази наредба се издава на основание на чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията и влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – Симитли.

§2.Наредбата се прилага и за преместваеми обекти, разположени върху територията на община Симитли, преде приемането й.

§3.Собствениците на преместваеми съоръжения, които вече са разположили обектите си, са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази Наредба в 6- месечен срок от влизането й в сила.

§4.Договорите за разполагането на преместваеми съоръжения върху общинските имоти, сключените преди влизане в сила на тази Наредба, запазват своето действие, само ако по тях са извършени редовни плащания.

§5.Разположените преместваеми съоръжения, които не отговарят на стандартите на тази Наредба и не могат да се преведат в съответствие с изискванията и, се премахват след изтичане на срока на сключените договори по реда, предвиден в Наредбата.

§6.Глава VІІІ от настоящата Наредба се прилага и относно рекламно информационните елементи.

§7.Указания по прилагането на тази наредба се дават от Гл.архитект на община Симитли.

§8.Наредбата е приета от Общински съвет –Симитли с Решение №132 по Протокол №16/25.02.2005г. на основани чл.20 и чл.21, ал.1, т.13 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА. 

§9 Изменя разпоредбите на чл.12 ал.1 т.2 и т.3 и ал.4 от раздел II, като премахва изискването за нотариално заверена декларация и за нотариална заверка на подписите./Изменена с Решение №425 по Протокол №34/17.02.2017г.

 

 

 

Председател на ОбС – Симитли ...........................       

                                     /Владимир Христов/