Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане на:Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС, Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г. и обсъждане на Бюджет 2017г.

П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане на:Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС, Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г. и обсъждане на Бюджет 2017г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

                П Р О Т О К О Л                    

от обществено обсъждане на:


Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС, Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г. и обсъждане на Бюджет 2017г.        

Днес, 06.01.2017г. от 14:00 часа в залата на Общинска администрация – Симитли се проведе обществено обсъждане.     

На него присъстваха: 

1.Юлиан Мишев – Зам. кмет на община Симитли 

2.Владимир Христов – Председател ОбС - Симитли 

3.Виолета Мирчева – Д-р Д-я “ФСОУЧР”      

4.Евгения Георгиева – Зам. кмет      

5.Ваня Узунова – Специалист “Образование” 

6.Татяна Скендерска – Н-к отдел „Екология, озеленяване и чистота” при ОбА – Симитли   

7.Йордан Петров – общински съветник 

8.Лилия Петрова –  общински съветник   

9.Кметове на населени места 

10.Директорки на детски заведения      

11.Представители на читалище “Св. Климент Охридски” гр.Симитли


Г-н Апостол Апостолов отсъства по уважителни причини.Граждани от община Симитли не присъстваха на общественото обсъждане.   

  Общественото обсъждане бе открито от г-н Юлиан Мишев – зам. кмет на община Симитли, който приветства присъстващите.Обсъждането премина при спазване на следния дневен ред:     

1.Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС и Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г.             

2.Обсъждане на Бюджет 2017.   

 

    Г-жа Виолета Мирчева – директор дирекция “ФСОУЧР” към ОбА – Симитли взе отношение по т.1 от дн.ред и представи следните отчети:      - Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС и Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г.               Нямаше разисквания и питания по така представените отчети.

2.Обсъждане на Бюджет 2017 - г-жа Виолета Мирчева – директор дирекция “ФСОУЧР” към ОбА – Симитли, представи Бюджет 2017 на община Симитли и разясни, че относно бюджет 2017 са увеличени стандартите за делегираните от държавата дейности в следните функции:  

 - Функция образование в размер на 3 540 595 лв.     

- Функция социални дейности в размер на 892 311 лв.     

- Целева субсидия за капиталови разходи – 499 600 лв.         

- Зимно поддържане и снегопочистване 124 200 лв.     

Останалите функции за държавни дейности се запазват както през 2016г.      

Поради изчерпване на дн.ред, заседанието беше закрито от г-н Юлиан Мишев – зам. кмет на община Симитли, който благодари на всички за взетото участие.

 


ПРОТОКОЛЧИК: ......................................                                                                                     

  /Виолета Гиздова/