Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Пазарно проучване по чл.44 от ЗОП ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – 1922” ГР. СИМИТЛИ, ПЛ. „СЕПТЕМВРИ”, ПК 2730 

П О К А Н А

ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за

Доставка на оборудване, обзавеждане и сценични костюми за Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922” – гр. Симитли”

Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли”, започва пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., предвид намерението на читалището да кандидатства за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ с проект: „Доставка на оборудване, обзавеждане и сценични костюми за Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922” – гр. Симитли” по подмярка 7.2. Проекта включва доставка на оборудване, обзавеждане и сценични костюми /три обособени позиции/, подробна техническа спецификация на всяка от позициите/доставките, както и подробна количествена сметка са на разположение на заинтересованите лица в профила на купувача на читалището. Оферти могат да се подават за една или за повече обособени позиции по преценка на участниците.

Подадените оферти ще бъдат оценени по критерии „най-ниска цена”.

Каня всички заинтересовани лица да подадат индикативни оферти, които да съдържат:

♦ Наименование на оферента;

♦ Срок на валидност на офертата /който не трябва да бъде по - кратък от 180 календарни дни/;

♦ Дата на издаване на офертата;

♦ Подпис и печат на офертата;

♦ Техническо предложение /включващо предложение относно срока за изпълнение/; Когато офертата се представя за повече от една обособена позиция се представя техническо предложение за всяка от тях. Техническото предложение може да бъде представяно като отделен документи или да се съдържа в офертата.

♦ Ценово предложение в левове с посочен ДДС. Към ценовото предложение се прилага и остойностена количествена сметка от публикуваните образци. Когато офертата се подава за повече от една обособена позиция се представя ценово предложение за всяка обособена позиция, с приложена към нея остойностена количествена сметка. Ценовото предложение може да бъде представяно като отделен документи или да се съдържа в офертата

Моля също да ни уведомите дали представляваната от Вас фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписвания /за местни лица/, като това може да стане и чрез посочване на ЕИК в офертата.  За оферентите – чуждест­ранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Важно: Вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписвания за местни лица, съответно притежаването на документ за правосубектност съгласно националното им законодателство за чуждестранни лица, е задължително условие за разглеждане и оценяване на съответната оферта.

Оферти могат да се подават до 17.00 часа на 19.09.2016г. на адрес: гр. Симитли, пл. „Септември”, сграда на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922” – гр. Симитли – деловодство. Офертите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик.

Приложения:

1. Обособена позиция 1 – „Доставка на оборудване”:

- техническа спецификация;

-  подробна количествена сметка.

2. Обособена позиция 2 – „Доставка на обзавеждане”:

- техническа спецификация;

-  подробна количествена сметка.

3. Обособена позиция 3 – „Доставка на сценични костюми”:

- техническа спецификация;

-  подробна количествена сметка.

Дата: 10.09.2016г.

Председател на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922” – гр. Симитли:

...................................

/Таня Тасева/